Stacja paliw płynnychPobieranie 1,62 Mb.
Strona1/12
Data16.02.2018
Rozmiar1,62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY SZCZYRK”

____________________________________________________________________________________1. DANE OGÓLNE


  1. Nazwa opracowania

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY SZCZYRK”.
  1. Zamawiający


Urząd Miejski w Szczyrku, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4.


  1. Autor opracowania


Przedsiębiorstwo Ekologiczne „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o., 41-800 Zabrze

ul. Wolności 94.
  1. Cel opracowania


Opracowany „Program Ochrony Środowiska Gminy Szczyrk”, stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.
Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.
Przy tworzeniu Programu przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia w pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień techniczno-ekonomicznych związanych z przyszłymi projektami.
Ponadto celami Programu Ochrony Środowiska są:

 1. Rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska (zadania te w większości stanowią zadania własne Gminy),

 2. Wyznaczenie hierarchii ważności poszczególnych inwestycji (ustalenie priorytetów),

 3. Przedstawienie rozwiązań technicznych, analiz ekonomicznych, formalno-prawnych dla proponowanych działań proekologicznych,

 4. Wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych Gminy ze wskazaniem źródeł finansowania.

Program wspomaga dążenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego z roku na rok ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska a dowodów jego osiągania dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (według ustawy co 2 lata).

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w Gminie w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, oceną stanu aktualnego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb w tym zakresie.

Identyfikacja potrzeb Gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, polega na sformułowaniu celów i kierunków działań oraz wyznaczeniu priorytetów ekologicznych z podziałem na cele krótkoterminowe (do 2006 r.) i długoterminowe (do roku 2015).
Analizę każdego kierunku ochrony środowiska w Gminie wieńczy tzw. matryca logiczna – tabelaryczna, zestawienie celów, zadań i oczekiwanych rezultatów z podaniem sprawdzalnym wyznaczników osiągnięć oraz źródeł i sposobów weryfikacji. Dla każdego kierunku działań utworzony zostanie harmonogram realizacji Programu. Harmonogram zawiera wykaz zadań Gminy z podziałem na zadania własne i koordynowane, określenie terminu i jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań, planowane efekty ekologiczne oraz planowane koszty przedsięwzięć z wykazaniem źródeł ich finansowania.

Omówienie kierunków działań proekologicznych zamyka zestaw wniosków, w których wyspecyfikowane zostały najważniejsze informacje i uwagi odnośnie zadań Gminy i zakresu działań.


Program Ochrony Środowiska Gminy Szczyrk zawiera omówienie uwarunkowań finansowych Gminy z podziałem, gdzie przedstawiono możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań Programu, nakreślono ogólną sytuację finansową Gminy, przeprowadzono prognozę budżetową oraz powiązano oszacowane nakłady finansowe na realizację zadań w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska z możliwościami finansowymi budżetu.

W celu optymalnego doboru pakietu inwestycji do realizacji oraz właściwego uzasadnienia decyzji o przyjęciu bądź też odmowie realizacji danej inwestycji, w końcowym rozdziale opracowania przedstawiono sposoby i zestaw kryteriów umożliwiających wyznaczenie priorytetów w planowaniu inwestycyjnym.


  1. Przyjęta metodyka


Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:

Art. 17.1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i Gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.

 1. Projekty programów ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez organ wykonawczy jednostki wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środowiska.

 2. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, program ochrony środowiska obejmuje działanie powiatu i gminy.

Art. 18.1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, Uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada Gminy.

2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i Gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie Gminy.

Ustawa – Prawo ochrony środowiska nie określa treści i zakresu programu ochrony środowiska, zwraca jednak uwagę (art. 17 pkt. 1), by uwzględniał on wymagania zawarte w art. 14 wynikające z polityki ekologicznej państwa:

„Art. 14.1. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności: 1. cele ekologiczne,

 2. priorytety ekologiczne,

 3. rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 4. środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe

2. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.W opracowanych przez Ministerstwo Środowiska „Wytycznych sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” (Warszawa, grudzień 2002 r.) podkreśla się, że struktura wojewódzkich powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska powinna nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010”. Wytyczne „....mają charakter ramowy i mogą być wykorzystane jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu programów ochrony środowiska”.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk, opracowany został z uwzględnieniem układu strukturalnego cytowanego wyżej dokumentu dotyczącego polityki ekologicznej państwa, którego następujące rozdziały:

 • racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

 • poprawa jakości środowiska,

 • narzędzia i instrumenty realizacji programu,

 • harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu,

 • kontrola realizacji programu

weszły w skład treści poszczególnych rozdziałów opracowania.

Wprowadzenie zasady zrównoważonego rozwoju niesie ze sobą określone konsekwencje, m.in. takie, iż zagadnienia ochrony środowiska należy rozpatrywać systemowo, czyli w powiązaniu z działaniami społecznymi i gospodarczymi.


 1. CHARAKTERYSTYKA MIASTA
  1. Dane ogólne: lokalizacja, ludność, zagospodarowanie

terenu
Miasto Szczyrk położone jest w części południowej województwa śląskiego, w odległości 15 km od Bielska-Białej.

Do roku 1998 Szczyrk należał do województwa bielskiego.Miasto zajmuje centralną część obszaru górskiego w Beskidzie Śląskim, ukształtowanego jako rodzaj niecki, której dno wyznacza koryto rzeki Żylicy, a krawędzie pasma górskie.

Powierzchnia miasta wynosi ogółem: 3907 ha, w tym:

- lasy 2665 ha - 67,9%

- użytki rolne 979 ha - 25,1%

- osadnictwo 274 ha - 7,0%

Ilość osób zamieszkujących Szczyrk przedstawia się następująco:- mieszkańcy 5613

- użytkownicy 1962

- razem: 7575

Pod nazwą użytkowników rozumiane są osoby (będące lub nie będące mieszkańcami Gminy Szczyrk), które przez część dnia z racji wykonywanej pracy, nauki przebywają poza miejscem swojego stałego zamieszkania. Dotyczy to głównie turystów, pracowników zakładów przemysłowych i jednostek użyteczności publicznej, a także uczniów szkół i dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Szczyrk.

Na terenie miasta zarejestrowanych jest ok. 275 indywidualnych gospodarstw rolnych i ok. 600 podmiotów gospodarczych.

Dominują małe obiekty wytwórcze i usługowe, z którym większość zatrudnia 1 – 5 osób.

Miasto Szczyrk jest:

KRAJOWYM OŚRODKIEM WYPOCZYNKU, TURYSTYKI I SPORTÓW

ZIMOWYCH, POŁOŻONYM W PARKU KRAJOBRAZOWYM BESKIDU ŚLĄSKIEGO
Na obszarze miasta znajduje się:


 • 45430 m. narciarskich tras zjazdowych, zlokalizowanych przy 8 zespołach wyciągowych

 • 5990 m. narciarskich tras zjazdowych FIS

 • 18719 m. ciągów urządzeń wyciągowych

 • 200 m. długości rynna snowbordowa

 • 4 skocznie narciarskie

 • naturalny tor saneczkowy

 • najstarsza w Polsce szkoła narciarstwa „ŚMIG”

 • szkoła bezpiecznego latania na paralotniach

 • 12 pieszych górskich szlaków turystycznych o łącznej długości 62,5 km

 • 58,6 km górskich szlaków rowerowych.

Baza noclegowa Szczyrku obejmuje: 3500 miejsc w domach wypoczynkowych, pensjonatach i hotelach oraz ok. 3750 miejsc w kwaterach prywatnych.

Gmina Miejska Szczyrk graniczy bezpośrednio z 6 jednostkami administracyjnymi, tj.: • miastem Bielsko-Biała

 • gminą Brenna

 • miastem Wisła

 • gminą Lipowa

 • gminą Buczkowice

 • gminą Wilamowice.

Wszystkie w/w Gminy położone są w terenie górskim o dużym stopniu zalesienia. Posiadają charakter rolniczy. Walory krajobrazowe, brak dużego przemysłu czynią je atrakcyjnym miejscem wypoczynku i turystyki zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym zwłaszcza dla mieszkańców województwa śląskiego.


  1. Ogólna charakterystyka infrastruktury
   1. Infrastruktura budowlana

Na terenie miasta znajdują się: • budynki mieszkalne

 • budynki zamieszkania zbiorowego

 • obiekty użyteczności publicznej

 • obiekty przemysłowe

 1. budynki mieszkalne

Na terenie miasta jedyną formą zabudowy mieszkaniowej jest zabudowa niska.

Na tę zabudowę składają się budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe, mieszkalno-pensjonatowe i letniskowe.
Zabudowa mieszkaniowa jest głównie zwarta i koncentruje się wzdłuż istniejących ciągów ulicznych. Część zabudowy mieszkaniowej rozrzucona jest na stokach górskich otaczających miasto.
Na terenie Szczyrku dominującą formą własności mieszkań jest własność prywatna, stanowiąca na koniec 1997 roku aż 92,9% ogółu zasobów mieszkaniowych. Na pozostałe 7,1% mieszkań składa się między innymi własność komunalna będąca pod zarządem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i zakładów pracy.

Struktura wieku zasobów mieszkaniowych wskazuje, że w Szczyrku mieszkania w budynkach wybudowanych przed rokiem 1945 stanowią około 30% ogółu zasobów mieszkaniowych miasta.
Stan zasobów mieszkaniowych w Szczyrku wg przeprowadzonej inwentaryzacji w 2001r. przedstawiał się następująco:

* ilość domów jednorodzinnych około 1450 szt.

* ilość domów wielorodzinnych 8 szt.


Na koniec 1997 roku przeciętna wielkość mieszkania na terenie miasta wynosiła 80,4m2 powierzchni użytkowej, z czego w zasobach:


 • komunalnych 41,5 m2

 • zakładowych 33 m2

 • prywatnych 83,9 m2.


Zatem najmniejsze w mieście są mieszkania komunalne i zakładowe, a największe mieszkania w budynkach stanowiących własność prywatną. Szczyrk posiada korzystne parametry wielkościowe mieszkań. Dla porównania, przeciętna wielkość mieszkania na terenie dawnego województwa bielskiego wynosi 67,6 m2 a w miastach wskaźnik ten wynosi 60,4 m2.


 1. budynki zamieszkania zbiorowego

Na te obiekty składają się:

- domy i ośrodki wypoczynkowe (39 szt.)

- pensjonaty (10 szt.)

- hotele (5 szt.)

- schroniska (3 szt.)


 1. budynki użyteczności publicznej

Na terenie miasta znajdują się budynki użyteczności publicznej o zróżnicowanym przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania.
W skład tych obiektów wchodzą:

- obiekty oświaty i nauki (1 przedszkole, 4 szkoły),- obiekty służby zdrowia (1 przychodnia, 1 pogotowie, 2 GOPR),

- obiekty kultury (biblioteka, Miejski Dom Kultury),

- obiekty sakralne (3 kościoły),

- obiekty usługowo-handlowe (sklepy, biura turystyczne, restauracje),

- obiekty administracyjno-prawne (Urząd Miejski).
d) obiekty przemysłowe

W mieście Szczyrk nie istnieją w ścisłym znaczeniu tego słowa zakłady ukierunkowane na produkcję przemysłową. Na terenie miasta znajdują się niewielkie zakłady rzemieślniczo-usługowe, zatrudniające przeważnie kilka osób (1 – 6).

Prowadzona wytwórcza działalność związana jest lokalizacyjnie z działką mieszkaniową i występuje w jej obrębie, głównie w obiektach gospodarczych.

Wszystkie zakłady wytwórcze w mieście są podmiotami sprywatyzowanymi.


   1. Uzbrojenie terenu – infrastruktura techniczna

Teren miasta uzbrojony jest w następujące sieci: • Sieć wodociągową – za pomocą której miasto zaopatrywane jest w wodę, głównie z ujęcia wody na terenie Żylicy, zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej 168. Ponadto istnieją dwa ujęcia dla hotelu „Orle Gniazdo” (studnia głębinowa oraz ujęcie wód źródlanych na zboczu Klimczoka-Podmangura). Budynki leżące powyżej ujęcia miejskiego czerpią wodę z ujęć lokalnych ze źródeł, potoków i studni kopanych. Wokół ujęć wody wprowadzono strefy ochronne.
 • Sieć kanalizacji sanitarnej – o długości ogółem 19,2 km, składająca się z kolektorów głównych i przyłączy do poszczególnych posesji. Kolektory główne przebiegają:

- w dolinie Żylicy, od oczyszczalni w Rybarzowicach do Szczyrku Górnego w ul. Salmopolskiej na wysokości Domu Wczasowego Gronie

- w dolinie rzeki Biłki, od obszaru Biła do skrzyżowania ulic Myśliwskiej, Beskidz- kiej i Górskiej.Ujęte powyższymi kolektorami ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rybarzowicach.


 • Sieć elektroenergetyczną – służącą do zasilania w energię elektryczną Gminy Miejskiej Szczyrk. Zasadnicze zasilanie miasta odbywa się poprzez Główny Punkt Zasilania (GPZ), zlokalizowany w Szczyrku Dolnym. GPZ-Szczyrk pracuje w układzie H-3 z dwoma liniami napowietrznymi 110 kV relacji:

GPZ – Żywiec GPZ - Szczyrk

EC – Bielsko-Biała GPZ – Szczyrk

Stacja 110 kV jest stacją napowietrzną, natomiast rozdzielnia 15 kV wykonana jako wnętrzowa. Główną siecią rozdzielczą na terenie miasta jest sieć średniego napięcia 15 kV powiązana w układzie pierścieniowym. W centrum miasta i w rejonach przyległych sieć rozdzielczą stanowią linie kablowe; w pozostałej części (rejony peryferyjne) linie napowietrzne.

Odbiorcy komunalno-bytowi na poziomie 0,4 kV zasilani są w większości liniami napowietrznymi o przekroju 50 mm2, część odbiorców w dzielnicy Biła liniami izolowanymi o przekroju 70 mm2, a w samym centrum Szczyrku liniami kablowymi o przekroju 120 mm2.


 • sieć gazowniczą (średnioprężną)wykonaną z rur stalowych, o łącznej długości 41,2 km. Sieć ta zasilana jest ze stacji redukcyjno-pomiarowej Io w Buczkowicach. Została ona wykonana w latach 1989 – 1994 i obecnie doprowadzona jest do większości budynków

 • sieć telekomunikacyjną – która aktualnie jest dobrze rozbudowana, zabezpiecza potrzeby mieszkańców i usług, oraz stwarza możliwości podłączenia nowych odbiorców.
   1. Powiązania komunikacyjne

Powiązania miasta z układem komunikacji zewnętrznej obsługiwane są przez dwie drogi:

- drogę wojewódzką o charakterze regionalnym nr 942 relacji Bielsko-Biała – Szczyrk – Wisła,

- drogę powiatową (ul. Graniczna) relacji Buczkowice-Szczyrk.Łączna długość dróg w mieście wynosi 77,2 km; w tym gminnych 62 km, powiatowych 5,1 km, wojewódzkich 10,1 km.

Szczyrk z otoczeniem powiązany jest tylko jednym punktem wlotu z Bielskiem i aglomeracją katowicką poprzez Buczkowice. Drugi wlot od strony Salmopola ma charakter drugorzędny i okrężny.

Pomimo położenia miasta w bliskiej odległości przejść granicznych z Republiką Czeską i Słowacją wynoszącej w linii prostej 25-30 km, miasto nie odnotowuje z tego powodu znaczących korzyści ze względu na drugorzędne powiązania drogowe wydłużające trasy tych powiązań ponad dwukrotnie.


   1. Atrakcyjne obiekty
 • Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba – 200- letni zabytek z barokową amboną

 • Kościół NPM „na Górce” wraz z uzdrawiającym źródełkiem

 • Kaplice murowane z lat: 1829, 1830 r.

 • Kamienne figury przydrożne z pierwszej poł. XIX w.

 • Drewniany krzyż misyjny z 1730 r.

 • Wiele regionalnych chat, jeszcze z XIX w.

 • Stare szopki na łąkach i polanach Klimczoka, Beskidu i Skrzycznego

 • Parafia ewangelicka w Szczyrku – Salmopolu

 • Zabytkowy Biały Krzyż na Przełęczy Salmopolskiej

 • Zajazd „Pod Białym Krzyżem” w chacie góralskiej z wykutą grotą

 • Restauracja „Stara Karczma”, której część została przeniesiona z rozbiórki starego budynku

 • Restauracja „Meta” wybudowana w oparciu o alpejską architekturę

 • Wiele nowych indywidualnych budynków o ciekawych rozwiązaniach architektonicznych, krytych gontem

 • Malinowskie Skały przy czerwonym szlaku, wiodącym ze Skrzycznego

 • Grota Klimczoka pod szczytem Trzech Kopcy

 • Ruiny „Diabelskiego Młyna” nad Jaworzyną

 • Jaskinia „lodowa” w rejonie Beskidu Węgierskiego

 • Zabytkowe lipy przy kościele św. Jakuba, gdzie wiązano za karę przestępców

 • Beskidzka Galeria Sztuki.
  1. Cele i strategia rozwoju miasta


Podstawowym celem rozwoju przestrzennego i społecznego staje się harmonijny, zrównoważony rozwój całego miasta, ukierunkowany na tworzenie unikalnego systemu przestrzennego i funkcjonalnego miasta górskiego, postrzeganego jako ponadregionalny całoroczny park rekreacji, turystyki i sportu. Systemu opartego na: niekonfliktowym równoważnym współistnieniu i kultywowaniu istniejących wartości środowiska naturalnego i kulturowego, tradycyjnej strukturze przestrzennej, poszanowaniu struktury własnościowej, gwarantującego jednocześnie warunki i możliwości dla realizacji nadrzędnego celu publicznego Gminy, to jest utworzenie systemu terenów ogólnodostępnych tworzących obszar przestrzeni publicznych podporządkowany strategicznym funkcjom usługowym i obsługowym rekreacji, turystyki i sportu.
W najbliższych latach głównymi celami rozwojowymi Szczyrku stają się:

 1. zdefiniowanie stabilnych uwarunkowań stanu istniejącego, stanowiących płaszczyznę odniesienia i weryfikacji dla planowanych kierunków rozwoju przestrzennego,

 2. stworzenie podstaw dla realizacji strategicznego planu rozwoju miasta, jako całorocznego parku rekreacji, turystyki i sportu, w skali regionalnej i lokalnej,

 3. zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności miasta w stosunku do sąsiednich ośrodków osadniczych o funkcjach rekreacyjnych,

 4. wypracowanie zasad i standardów jednoczesnej ochrony dziedzictwa środowiska naturalnego i kulturowego z zagwarantowaniem niekonfliktowego rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego,

 5. poprawa warunków życia mieszkańców oraz standardów obsługi przyjezdnych, równoznaczna z kreowaniem nowego wizerunku miasta.
 1. OPIS ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO OBSZARU MIASTA
  1. Rzeźba terenu


Miasto Szczyrk położona jest na terenie Zewnętrznych Karpat Zachodnich w północno-wschodniej części Beskidu Śląskiego (Kondracki, 1994), w części Pasma Wiślańskiego.

Beskid Śląski strukturalnie dzieli się na dwie części: północną (obejmującą rozległe pasmo Baraniej Góry oraz pasmo Czantorii) i południową (od Jaworzynki i Koniakowa aż po Przełęcz Zwardońską). Beskid Śląski ma charakter jednolitej wyspy górskiej o wyrównanych liniach grzbietów, o wysokościach grzbietów dochodzących do 1200 m. Charakteryzuje się dużą zwartością i masywnością bloków skalnych, zbudowanych z piaskowców godulskich i istebniańskich (w części północnej) oraz magurskich (w części południowej). Na północy ten wał górski obniża się wysokim progiem ku Pogórzu Śląskiemu.

Szczyrk obejmuje 3907 ha (5,5 km z zachodu na wschód oraz 4,5 km z północy na południe). Położony jest na wysokości od 460 m npm do 600 m npm, chociaż niektóre pojedyncze zabudowania można spotkać także na wysokości 900 m. npm.

Miejscowość położona jest w rozległej i głębokiej dolinie rzeki Żylicy będącej dopływem Soły oraz na licznych stokach opadających ku dolinom.


Od północy i północnego-zachodu Szczyrk otoczony jest grupą górską Klimczoka. Tworzy go Magura (1095 m.), Klimczok (1119 m.) i Trzy Kopce (1060), dalej obniżenie Przełęczy Karkoszczonka (736 m.), Beskid (850 m.), Kotarz (965 m.), Grabowa (905 m.) i dochodzi do Przełęczy Salmopolskiej (934 m.). W tym miejscu na południe od Szczyrku pasmo biegnie wierzchołkiem Malinowa (1095 m.), Malinowskiej Skały (1150 m.), gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i prowadzi przez Małe Skrzyczne (1201m.). Osiąga najwyższy szczyt pasma i całego Beskidu Śląskiego – Skrzyczne (1257 m.), dalej prowadzi przez Halę Jaworzynę (9333 m.) i Skalite (864 m.) zalegające nad Dolnym Szczyrkiem.

Miasto rozpościera się na długości 8 km. Obszar 39 km2 zamieszkuje tu ok. 6 tys. mieszkańców. Granice Szczyrku poprowadzone wzdłuż łańcucha szczytów górskich, otaczających osiowo dolinę Żylicy, od której odgałęziają się prostopadłe, mniejsze doliny tworząc układ pierzasty.

Takie ukształtowanie miasta powoduje zamknięcie przestrzenne, niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zainwestowania Szczyrku i otaczających go jednostek osadniczych.

Dolina rzeki Żylicy wyszczerbiona jest wycięciami kilku bocznych odnóg występujących w formie mniejszych dolin, długości ok. 2 km. Rozłożyły się w nich takie dzielnice jak: Biła, Czyrna, Dunacie.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna