Spzzoz. XII. 381. 27/2018 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy implantów neurochirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejPobieranie 0,9 Mb.
Data24.02.2019
Rozmiar0,9 Mb.SPZZOZ.XII.381.27/2018

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawy implantów neurochirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej poniżej 221 000 euro.

ZATWIERDZAM:

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor


Ostrów Mazowiecka, dnia 26.11.2018r.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
  ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy implantów neurochirurgicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

 2. Kod CPV – 33.18.41.00-4.

 3. Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych / t.j Dz.U.2018.1986 ze zm./ zwanej dalej Pzp.

W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Wzór oferty przetargowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

 2. Opis przedmiotu zamówienia – oferty asortymentowo cenowe określa Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

 3. Warunki umowy określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

 5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 1. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji –od daty podpisania umowy do dnia 08.05.2019 r.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania warunku.

   2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania warunku.

   3. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania warunku.

  2. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy

 2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Dodatkowo Zamawiający wykluczy
  z postępowania Wykonawcę:

  1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
   w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, z poźn. zm.)

  2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w prawie spłaty tych należności.

 1. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów powinno wynikać:

 • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

 • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

 • czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą

 1. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
  o udzielenie zamówienia.

  1. Zgodnie z art. 23. ust.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

 1. reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 2. zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

 3. złożenie oferty wspólnie,

 4. prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem
  o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

  1. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

  2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poszczególne warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1 niniejszej SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  3. Warunek określony w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.2 niniejszej SIWZ powinien spełniać każdy
   z Wykonawców samodzielnie.

  4. Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w punkcie 4, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania Wykonawcy, wynikające z umowy, której projekt zawiera zał. nr 3 do niniejszej SIWZ.

  5. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców o których mowa w punkcie 4, ppkt 4.1 Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
  W POSTĘPOWANIU:

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:

  1. Wypełnione Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP, należy złożyć:

  1. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem, podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
   w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

  1. dokumenty potwierdzające dopuszczenie implantów neurochirurgicznych do obrotu i stosowania oraz oznakowane znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.220).

 4. Dokumenty dot. „innych podmiotów

  1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale III punkt 3 SIWZ, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w rozdziale IV punkt 2. niniejszej SIWZ.

 5. Dokumenty dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

 6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje przeprowadzenia procedury określonej w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. procedura odwrócona). Oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale IV pkt 1 i 2 niniejszej SIWZ należy przedłożyć wraz z ofertą.

 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu dowody, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  1. Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
   w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 oraz ust. 5 i 6 ustawy,

  2. Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

 1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1 i pkt 8.2 lit b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Dokument o którym mowa w pkt. 8.2 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt. 8.1 nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczeniem tych osób, złożonym notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 72.1, składa dokument, o którym mowa powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.


 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1).

 2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty :

 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 do SIWZ

 2. Wypełnione i podpisane oferty asortymentowo cenowe– Załącznik Nr 2 do SIWZ.

 3. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału
  w postępowaniu określone w rozdziale IV SIWZ,

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana prze osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.5. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i
Wykonawcy.

  1. w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę/y, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach;

5.2.Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (8 Pakietów)

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu.

 1. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 4. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

 5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

 6. Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

 7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
  w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.

 8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018.419), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  3. Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

  4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

  5. Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;


 1. WADIUM

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest
zobowiązany do wniesienia wadium


 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferta na dostawy implantów neurochirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej” - nie otwierać przed dniem 05.12.2018r. godz. 1030”.
 1. Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej,
  ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 05.12.2018r. do godz. 10
  00.
 1. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.12.2018r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna administracji.

 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

 3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

 4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalostrowmaz.pl informacje dotyczące:

  1. kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.
 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ.

 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  w Ostrowi Mazowieckiej; ul. Duboisa 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka – Pok. Nr 6 kancelaria administracji.


 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: spzzozom@wp.pl, faksem na nr: 29 746 37 06.

 5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 6. Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
  o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl bez ujawniania źródła zapytania.

 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

 10. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są :

  1. w kwestiach merytorycznych – Pan mgr farm. Adam Borowy – Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. : 29 746 37 64

  2. w kwestiach formalnych – Pani Ewa Socik, Pani Magda Tyszka – Sekcja Zamówień Publicznych; tel : 29 746 37 03.

 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  1. dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego na której została zamieszczona SIWZ.

  2. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 1. MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

 2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

 2. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

 1. Łączna cena ofertowa brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

 2. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy.

 3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
  I SPOSOBU OCENY OFERT.

 1. Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium „ceny”


 1. Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 % - 100 pkt
 • Kryterium „ceny” będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

Ilośc pkt. = ---------------- x 100

Cbad
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium „ceny”.

 2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych ( zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy Pzp).

 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie.
 1. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

W prowadzonym postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
 1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

 3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

 4. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 5. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
  o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.


 6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
  o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2018.1986 ze zm./) przysługuje odwołanie: 1. określenia warunków udziału w postępowaniu,

 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 3. odrzucenia oferty odwołującego,

 4. opisu przedmiotu zamówienia,

 5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
  UMOWY.


W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.plwww.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ: • Formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1

 • Oferty asortymentowo – cenowe Załącznik Nr 2

 • Projekt umowy - Załącznik Nr 3

 • Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 4

 • Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 1
......................... dnia .............................

..................................

/pieczątka firmowa /

OFERTA PRZETARGOWA 1. DANE WYKONAWCY
 1. Pełna nazwa ...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
 1. Adres Wykonawcy ...........................................................................................................................................................
 1. Reprezentowany przez:

................................................................................................................................................................

 1. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem :

Tel:…………………………. fax:………………………e-mail ......................................................
 1. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):.......................................................

……………………………………………………………………………………………………..


Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE* (* niewłaściwe skreślić)


 1. PRZEDMIOT OFERTY


Dostawy implantów neurochirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro.


 1. Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę :

PAKIET 1

wartość netto ................................zł. słownie .......................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................


PAKIET 2

wartość netto ................................zł. słownie .......................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................


PAKIET 3

wartość netto ................................zł. słownie .......................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................


PAKIET 4

wartość netto ................................zł. słownie .......................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................


PAKIET 5

wartość netto ................................zł. słownie .......................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................


PAKIET 6

wartość netto ................................zł. słownie .......................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................


PAKIET 7

wartość netto ................................zł. słownie .......................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................


PAKIET 8

wartość netto ................................zł. słownie .......................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie......................................................................................... 1. Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy, tj.: do 08.05.2019 r. z wyjątkiem zmian przewidzianych w § 7 umowy.

 2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 3. Gwarantujemy termin dostawy w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zamówienia.

 4. Akceptujemy termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 5. Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

 7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
  i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ..............................................................................................................................................

e-mail:….………………………..tel./fax...................................................................................

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

....................................

Pieczątka Wykonawcy Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 1


lp

Opis przedmiotu zamówienia

ilość

Cena jedn. netto

Cena jedn. brutto

wartość netto

Podatek VAT

wartość brutto

Nazwa Producenta

REF

%1

System typu coflex do jednoczęściowej dynamicznej

stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego x1szt5RAZEM
 


Wymogi:

 1. półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych:

 • stabilizator jednoczęściowy w kształcie litery U osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących z małoinwazyjnego dostępu obustronnego przy możliwości zachowania ciągłości więzadeł tylnego i nadkolcowego;

 • implant symetryczny i otwarty od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń;

 • dostępny w dwóch różnych odmianach - standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej;

 • dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm;

 • możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach;

 • możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa;

 • stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego;

 • stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach

 1. Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów typu coflex zawiera:

 • indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu;

 • narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją;

 • narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu;

Zestaw jest dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie.

Oferowany system posiada świadectwo CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych.


- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

............................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 2


lp

Opis przedmiotu zamówienia

ilość

Cena jedn. netto

Cena jedn. brutto

wartość netto

Podatek VAT

wartość brutto

Nazwa Producenta

REF

%1

Płytka szyjna

w rozmiarach od 20mm do 80mm. Stopniowane nie więcej niż co 2,5mm. Szerokość płytki 16mm. Grubość płytki poniżej 1,6mm. Możliwość zmiany kształtu (krzywizny) płytki bez utraty możliwości blokowania śrub mocujących. Wysokość 12-30mm, ze skokiem co 2mm. Podwójna blokada zintegrowana z płytką, sposób blokowania poprzez obrót o 90 stopni. Płytka umożliwiająca wieloosiowe wkręcenie śrub.10


2

Śruby

- wymagane samogwintujące i samotnące o średnicach 4 i 4,5mm, dostępne w długościach minimum od 10mm do 24mm
20


3

Klatka międzytrzonowa (dysk szyjny z kolcami) do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.

Wsuwana klatka szyjna z możliwością wypełnienia syntetycznym substytutem kostnym; Klinowy kształt implantu (wypukło-wklęsły w płaszczyźnie strzałkowej), ergonomicznie przystosowany do krzywizn blaszek krańcowych trzony kręgu;

Obecność znaczników radiologicznych; Wysokość 4-8 mm, ze skokiem co 1 mm; Szerokość standardowa i mała;

Wymagane zaoferowanie klatek wraz z kolcami (po 2 kolce na każdej powierzchni stycznej) W ścianach bocznych otwory ułatwiające lepszy przyrost kostny; Materiał typu peek optima5


4

Klatka międzytrzonowa (dysk szyjny ) do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.
Wsuwana klatka szyjna z możliwością wypełnienia syntetycznym substytutem kostnym; Klinowy kształt implantu (wypukło-wklęsły w płaszczyźnie strzałkowej), ergonomicznie przystosowany do krzywizn blaszek krańcowych trzony kręgu;

Obecność znaczników radiologicznych; Wysokość 4-8 mm, ze skokiem co 1 mm; Szerokość standardowa i mała; W ścianach bocznych otwory ułatwiające lepszy przyrost kostny; materiał typu peek optima

Klatka wypełniona substytutem kostnym wchłanialnym ulegającym przebudowie kostnej w postaci odpowiednio wyprofilowanych, dopasowanych do kształtów klatki, sterylnych bloczków o wysokościach od 4 do 8 mm.


5


5

Śruby transpedikularne “tulipanowe” mono-i poliaxialne o gwincie konikalnym (stożkowy rdzeń),

o podwójnym gwincie; długościach: 20 do 60 mm oraz średnicach: od 4 do 8 mm (co 0,5mm);5


Łącznik do śrub krzyżowych,

wyposażony w dwa blokery (mniejszy i standardowy) oraz łącznik do śrub krzyżowo-biodrowych (bloker pojedynczy standardowy), umożliwiające umocowanie śruby pod odpowiednim kątem, zapewniającym stabilność biomechaniczną;Haki monoaxialne

(laminarne, pedikularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wy¬dłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowanych;Haki laminarne i pedikularne poliaxialne;

Haki z długim gwintem („z długimi ramionami”);

Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby (leczenie operacyjne skolioz wczesnodziecięcych, tzw. operacja typu growing spine);

6

Śruby do stabilizacji kości krzyżowej

o długościach: 50 oraz 55 mm, a także śruba biodrowo-krzyżowa o długości: 55, 60, 70 mm; Komplet - Blok krzyżowy 1 x , śruba krzyżowa 2 x, Śruba biodrowa 1x
5


7

Bloker GGS (growing spine system )

25


8

Klatki do międzytrzonowej spondylodezy

Kształt prostopadłościenny; Różne długości (min. 2) i wysokości klatek (min. 6); Markery umożliwiające ocenę położenia w trakcie i po implantacji; Kształt klatek umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej, w co najmniej trzech ustawieniach kątowych; Możliwość implantacji klatek na dwa sposoby: TLIF, PLIF; Materiał: typu PEEK OPTIMA oraz tytan komórkowy o właściwościach hydrofilnych; Porowatość tytanu komórkowego 650-700µm; Klatka przerastająca kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu.5


9

Klatki do międzytrzonowej spondylodezy

Kształt banan; Różne długości (min. 2) i wysokości klatek (min. 6); Markery umożliwiające ocenę położenia w trakcie i po implantacji; Kształt klatek umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej, w co najmniej trzech ustawieniach kątowych; Możliwość implantacji klatek na dwa sposoby: TLIF, PLIF; Materiał: typu PEEK OPTIMA oraz tytan komórkowy o właściwościach hydrofilnych; Porowatość tytanu komórkowego 650-700µm; Klatka przerastająca kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu.5


10

Śruby transpedikularne kaniulowane

z odpowiednim jednorazowym reduktorem średnicy do podania cementu kostnego (w zestawie wymienny jednorazowy reduktor średnicy światła przepływu, umożliwiający wygodne wprowadzenie cementu kostnego, gwintowany o uniwersalnej końcówce typu luer lock). Implanty muszą posiadać trwałe oznaczenia, umożliwiające ich identyfikację. Materiał: stop tytanu.5


11

Pręty tytanowe lordotyzowane MIS

o średnicy 5,5mm o dł. od 30mm do 80mm stopniowane co 5mm, o dł. 80mm do 120mm stopniowane co 10mm, oraz pręty tytanowe proste o dł. od 30mm do 300mm stopniowane co 10mm10


12

Adapter, łącznik długi MIS do śrub kaniulowanych wykonany z materiału typu peek.

5


13

Adapter łącznik do śrub kaniulowanych wykonany z tytanu.


5


14

Łącznik poprzeczny

z możliwością regulacji rotacji i kątowego odchylenia względem belki pręta/ łączniki równoległe - domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby.5


15

Belki (pręty)

długości 500mm, średnica 5,5mm oraz 6,0mm; pręty dynamiczne, materiał: stop tytanu. Pręt Co-Cr (kobalt chrom) stosowany do leczenia kifoz o średnicy 5,5mm i długościach: 300 oraz 500mm;
10


16

Cement kostny PMMA z hydroxyapatytem do zabiegów vertebroplastyki zawartość HA 10 % zapewniający lepszą biokompatybilność i biologiczny przyrost. Cement dostarczany wraz z systemem do szybkiego mieszania oraz podawania tzw. Pistolet, posiadający dodatkowo funkcję automatycznej kontroli ciśnienia wstrzykiwania cementu do uszkodzonego trzonu. W zestawie dwie igły do wyboru wymagane 11 gauge i 13 gauge o długościch 125 mm, końcówka skośna lub prosta.


5


17

Cement kostny PMMA do zabiegów vertebroplastyki.

Low viscosity. Cement dostarczany wraz z systemem do szybkiego mieszania oraz podawania tzw. Pistolet, posiadający dodatkowo funkcję automatycznej kontroli ciśnienia wstrzykiwania cementu do uszkodzonego trzonu. W zestawie dwie igły do wyboru wymagane 11 gauge i 13 gauge o długościch 125 mm, końcówka skośna lub prosta.
5


18

Cement kostny PMMA do zabiegów vertebroplastyki.

Materiał o twardości odzwierciedlającej naturalną kość. Cement dostarczany wraz z systemem do szybkiego mieszania oraz podawania tzw. Pistolet, posiadający dodatkowo funkcję automatycznej kontroli ciśnienia wstrzykiwania cementu do uszkodzonego trzonu. W zestawie dwie igły do wyboru wymagane 11 gauge i 13 gauge o długościch 125 mm, końcówka skośna lub prosta.
5


19

Implant szyjny wykonany z tytanu komórkowego

(ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych, kształt koszyka anatomiczny,


koszyk przerastający kością w pełni, we wszystkich kierunkach, przez cały implant,
brak potrzeby stosowania biomateriałów wypełniających koszyk i przyspieszających zrost, struktura zbliżona do struktury kości, obecność dodatkowych dwóch znaczników radiologicznych wewnątrz implantu w przestrzeni siatkowej, możliwość wykonania badania MRi, bez ryzyka zakłócenia obrazu, dostępne dwa rozmiary, duży i mały S i L w zakresie wysokości od 4 mm do 8mm każdy, implanty pakowane sterylnie

5


20

Implant lędźwiowy TLIF

implant wykonany z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych, koszyk przerastający kością w pełni, we wszystkich kierunkach, przez cały implant, brak potrzeby stosowania biomateriałów wypełniających koszyk i przyspieszających zrost, struktura zbliżona do struktury kości, obecność dodatkowych dwóch znaczników radiologicznych wewnątrz implantu w przestrzeni siatkowej, możliwość wykonania badania MRi, bez ryzyka zakłócenia obrazu,


dostępne rozmiary : 10mmx 28mm o wysokościach od 7mm do 15 mm skok co 2 mm oraz 12mmx32mm o wysokościach od 7mm do 15mm skok co 2 mm o kącie lordozy 0 i 8 stopni;
implanty pakowane sterylnie


5


21

Implant lędźwiowy PLIF

wykonany z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych, koszyk przerastający kością w pełni, we wszystkich kierunkach, przez cały implant, brak potrzeby stosowania biomateriałów wypełniających koszyk i przyspieszających zrost, struktura zbliżona do struktury kości, obecność dodatkowych dwóch znaczników radiologicznych wewnątrz implantu w przestrzeni siatkowej, możliwość wykonania badania MRi, bez ryzyka zakłócenia obrazu,


dostępne rozmiary : 9mmx22m, 9mmx26mm, 9mmx30mm o wysokości od 7mm do 15 mm oraz 11mmx26mm, 11mmx30mm w wysokości od 7 do 15 mm skok co 2 mm; implanty pakowane sterylnie


5


22

Stabilizator międzywyrostkowy do zastosowania w stabilizacji dynamicznej jedno i wielosegmentowej

- dwuelementowa modularna budowa z przegubem zapewniającym multiaxialność połącze­nia wyrostek-wyrostek.

- wysokości od 8 do 16 mm stopniowane co 2 mm i co najmniej dwa rozmiary wielkości (mały, standard), umożliwiające przywrócenie lub utrzymanie prawidłowej wysokości strefy między wyrost­kami kolczystymi, odciążające stawy międzykręgowe;

- materiał syntetyczny bioobojętny: typu PEEK OPTIMA, nie powodujący artefaktów w CT i MRI, posiada­jący znaczniki radiologiczne;

- możliwość trwałego zamocowania implantu (przyszycia);

- implant posiadające trwałe oznaczenia producenta;

- komplet: Segment dolny 1szt, segment górny 1szt, śruba antydyslokacyjna 1 szt;

- dodatkowa możliwość zaimplantowania odcinka L5–S1 w przypadku, gdy wyrostek kolczysty kręgu S1 jest niewielki: wykorzystanie tytanowego haka S1 imitującego wyrostek kolczysty, mocowanego za pomocą blokera wewnętrznego oraz zewnętrznego. Implantacja haka przy użyciu dwóch prostych narzędzi: podajnika oraz śrubokręta.
5RAZEM
Wymogi:
- jeśli w oferowanym zestawie (komplecie) podczas zabiegu nie używa się wszystkich jego elementów, wymaga się podania ceny za poszczególne elementy zestawu (kompletu)

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia


...........................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

......................................

Pieczątka Wykonawcy Załącznik Nr 2


……………………dnia…………………
Pakiet Nr 3

lp

Opis przedmiotu zamówienia

ilość

Cena jedn. netto

Cena jedn. brutto

wartość netto

Podatek VAT

wartość brutto

Nazwa Producenta

REF

%1

Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego.
Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera.
1) Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku.
2) Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm.

3) Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm.


4) Śruby kaniulowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie) znajdujące się pod kątem 120° względem siebie- pakowane sterylnie.
5) Podajnik cementu pakowany sterylnie.
6) Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym.
7) Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm.
8) Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm.
9) W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą
Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.
W skład kompletu wchodzi: 4 śruby przezskórne, 2 śruba perforowana, 6 blokery, 2 pręty, 1 drut Kirschnera, 1 igła naprowadzająca, 2 podajnik cementu


5 kpl


2

Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych.
Parametry techniczne:
- Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Mozliwość wyboru kilku (min. 3) roznych średnic igieł, 2 długości oraz roznych kształtow ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne)
- Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składnikow cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania.
- Podajnik o pojemności umozliwiającej podanie cementu do kilku trzonow
- W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewod giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg.
- Cement 20g. o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po rozmieszaniu-konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opoźniający wiązanie do 18 min po wymieszaniu składnikow. Zestaw zawiera: 1 urządzenie mieszające, 1 cement kostny , 1 igła z trokarem, 1 igła biopsyjna


10 kpl


3

Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym- krzyżowym 1) Śruby przeznasadowe z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku.
a. Długość śrub w technice na otwarto w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm.
b. Śruby w technice przezskórnej wprowadzane po drucie Kirschnera. Wszstkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm.
c. Śruby perforowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie) znajdujące się pod kątem 120° względem siebie- pakowane sterylnie.
2) Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym.
3) Pręty tytanowe lub CoCr
a. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm.
b. Pręty w technice na otwarto, tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa.
4) Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 14mm do 99mm
5) Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne.
6) Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii.
W skład kompletu wchodzi:
śruba – 6 szt., bloker –– 6 szt., pręt – 2 szt., poprzeczka –– 1 szt.,10 kpl


4

Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, Implant wykonany z materiału PEEK,
Implant posiada mechanizm pozwalający na obrót in situ o 80°
Implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG,
Czoło implantu o spłaszczone, co ułatwia wprowadzenie implantu
Dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0° i 4°
Powierzchnia ostro ząbkowana
Dwie różne długości 26 i 31 mm
Dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm,
W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu
W instrumentarium dystraktor umożliwiający utrzymanie oraz pomiar przestrzeni dyskowej
Aplikatory do implantów - prosty i odsadzony (wygięty)
w skład kompletu wchodzi: 1 klatka (cage)


10 kplRAZEM
 

Wymogi:
- jeśli w oferowanym zestawie (komplecie) podczas zabiegu nie używa się wszystkich jego elementów, wymaga się podania ceny za poszczególne elementy zestawu (kompletu)

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia


.............................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
....................................

Pieczątka Wykonawcy Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 4


lp

Opis przedmiotu zamówienia

ilość

Cena jedn. netto

Cena jedn. brutto

wartość netto

Podatek VAT

wartość brutto

Nazwa Producenta

REF

%1

Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w osteoporozie i w nowotworach

- małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa

- jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w czterech średnicach

4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w całości sterylny;

- w zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 1 igła do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym

lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do

drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki tłokowe do wprowadzenia cementu o poj. min. 0,9 cc;

- zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją;

- w zestawie cement o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu,

- kompozycja cementu: min 54% PMMA i min 45% ZrO2

- czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ 14 min

- cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu,

- cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2)

- zestaw sterylny jednorazowy

- mieszalnik z mechanizmem tłokowym,
skład kompletu:

1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do wprowadzenia cementu, 1 cement, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igła przeznasadowa


5 kpl


2

Zestaw do wertebroplastyki w osteoporozie i w nowotworach

- kompozycja cementu: min 54% PMMA i min 45% ZrO2

- czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ minimum 14 min

- cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu,

- cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2)

- zestaw sterylny jednorazowy

- strzykawka do podania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym

- mieszalnik z mechanizmem tłokowym, kompatybilny z rozprężalnym zestawem do anatomicznej repozycji trzonów, z możliwością zaopatrzenia cementem jednorazowo trzonów bez konieczności repozycji oraz tych, które zostaną zaopatrzone w rozprężalne implanty

skład kompletu: 1 cement PMMA, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igła przeznasadowa

5 kpl


3

Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w młodej kości (z cementem przebudowywalnym o wysokiej gęstości)
- małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa

- jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w czterech średnicach 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w całości sterylny;

- w zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 1 igła do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, podajnik tłokowy do wprowadzenia cementu o poj. min. 1,5 cc;

- zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją;

- w zestawie cement przebudowywalny o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu,

- kompozycja cementu: ok. 50% HA (hydroksyapatyt), ok. 30% PMMA i ok. 20% ZrO2

- czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ minimum 14 minut

- cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu,

- cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2)

- zestaw sterylny jednorazowy

- strzykawka do podania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym

- mieszalnik z mechanizmem tłokowym,

      1. skład kompletu: 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do wprowadzenia cementu, 1 cement przebudowywalny, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igła przeznasadowa,

5kpl


4

Zestaw do wertebroplastyki w młodej kości (z cementem przebudowywalnym o wysokiej gęstości)
- kompozycja cementu: ok. 50% HA (hydroksyapatyt), ok. 30% PMMA i ok. 20% ZrO2

- czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ minimum 14 minut

- cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu,

- cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2)

- zestaw sterylny jednorazowy

- strzykawka do podania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym

- mieszalnik z mechanizmem tłokowym, kompatybilny z rozprężalnym zestawem do anatomicznej repozycji trzonów, z możliwością zaopatrzenia cementem jednorazowo trzonów bez konieczności repozycji oraz tych, które zostaną zaopatrzone w rozprężalne implanty
skład kompletu: 1 cement przebudowywalny, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igła przeznasadowa

5kpl


5

Stabilizacja przeznasadowa przezskórna kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym

- Wszystkie implanty są wykonane ze stopu tytanu

- Szeroki zakres średnic i długości śrub przeznasadowych: śruby dostępne w średnicach 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm i długościach od 35 mm do 50mm dla średnicy 5.0mm oraz od 35mm do 55 mm dla średnic 6.0 i 7.0mm

- Śruby są dostarczane sterylne w opakowaniach po 2 sztuki śrub na podajnikach w jednym rozmiarze wraz z 2 nakrętkami na podajnikach i dwoma blokerami wieloosiowości

- Każda śruba jest wielofunkcyjna: jest wieloosiowa (z możliwością śródoperacyjnego zablokowania/zmiany na śrubę jednoosiową), samonacinająca, samogwintująca, kaniulowana, perforowana i wyciągowa

- Gwint śruby na całej długości jest poprowadzony podwójnie oraz zagęszczony w części nasadowej

- Każda śruba jest fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację

- Każda nakrętka jest fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację

- System jest wyposażony w pręty o średnicy 5,5mm, gładkie wstępnie wygięte w długościach od 40 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm, pręty gładkie proste w długościach od 60 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm, 130 mm, 160 mm, 200 mm, 300 mm

- W zestawie są również dostępne pręty do stabilizacji L5/S1 o zwiększonej lordozie w długościach 30mm i 40 mm

- Podajnik do prętów posiada przezierną dla promieni RTG końcówkę umożliwiającą śródoperacyjną weryfikację pozycji pręta

- Jednorazowy zestaw narzędzi do implantacji jest pakowany sterylnie i zawiera: 4 druty Kirschnera, przebijak, sondę z kulkowym zakończeniem, śrubokręt do śrub/nakrętek, podajnik pręta, rączkę, uchwyt kontrujący, przymiar pręta, zamienny podajnik do śruby

- System umożliwia wykonanie stabilizacji transpedikuarnej w technice otwartej lub zamkniętej, korekcję kręgozmyku

- Narzędzie kompresyjno-dystrakcyjne pakowane jest osobno, dostarczane sterylne i jednorazoweSkład kompletu: 2 zestawy śrub z nakrętkami (każdy pakowany po dwie szt śrub i nakrętek), 1 zestaw narzędzi, 1 zestaw prętów (pakowany po 2 szt.), 1 kompresor/dystraktor, 1 igła przeznasadowa

5kpl


6

Stabilizacja przeznasadowa przezskórna kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym z podaniem cementu
- Wszystkie implanty są wykonane ze stopu tytanu

- Szeroki zakres średnic i długości śrub przeznasadowych: śruby dostępne w średnicach 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm i długościach od 35 mm do 50mm dla średnicy 5.0mm oraz od 35mm do 55 mm dla średnic 6.0 i 7.0mm

- Śruby są dostarczane sterylne w opakowaniach po 2 sztuki śrub na podajnikach w jednym rozmiarze wraz z 2 nakrętkami na podajnikach i dwoma blokerami wieloosiowości

- Każda śruba jest wielofunkcyjna: jest wieloosiowa (z możliwością śródoperacyjnego zablokowania/zmiany na śrubę jednoosiową), samonacinająca, samogwintująca, kaniulowana, perforowana i wyciągowa

- Gwint śruby na całej długości jest poprowadzony podwójnie oraz zagęszczony w części nasadowej

- Każda śruba jest fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację

- Każda nakrętka jest fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację

- System jest wyposażony w pręty o średnicy 5,5mm, gładkie wstępnie wygięte w długościach od 40 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm, pręty gładkie proste w długościach od 60 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm, 130 mm, 160 mm, 200 mm, 300 mm

- W zestawie są również dostępne pręty do stabilizacji L5/S1 o zwiększonej lordozie w długościach 30mm i 40 mm

- Podajnik do prętów posiada przezierną dla promieni RTG końcówkę umożliwiającą śródoperacyjną weryfikację pozycji pręta

- Jednorazowy zestaw narzędzi do implantacji jest pakowany sterylnie i zawiera: 4 druty Kirschnera, przebijak, sondę z kulkowym zakończeniem, śrubokręt do śrub/nakrętek, podajnik pręta, rączkę, uchwyt kontrujący, przymiar pręta, zamienny podajnik do śruby

- System umożliwia wykonanie stabilizacji transpedikuarnej w technice otwartej lub zamkniętej, korekcję kręgozmyku, ustabilizowanie śrub za pomocą cementu kostnego

- Dostępne są kompatybilne ze śrubą podajniki do wprowadzania cementu pakowane osobno, sterylne i jednorazowe

- Opcjonalnie dostępny jest również zestaw do wykonania operacji rewizyjnych, pakowany osobno, sterylny i jednorazowy

- Narzędzie kompresyjno-dystrakcyjne pakowane jest osobno, dostarczane sterylne i jednorazowe
Skład kompletu: 3 zestawy śrub z nakrętkami (każdy zestaw pakowany po dwie szt śrub i nakrętek), 1 zestaw narzędzi, 1 zestaw prętów (pakowany po 2 szt.), 1 igła przeznasadowa, 1 kaniula do aplikacji cementu, 1 zestaw do mieszania cementu, 1 cement PMMA


5kplRAZEM
 

Wymogi:
- jeśli w oferowanym zestawie (komplecie) podczas zabiegu nie używa się wszystkich jego elementów, wymaga się podania ceny za poszczególne elementy zestawu (kompletu)

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia


...............................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

....................................

Pieczątka Wykonawcy Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………
Pakiet Nr 5


lp

Opis przedmiotu zamówienia

ilość

Cena jedn netto

Cena jedn brutto

wartość netto

Podatek VAT

wartość brutto

Nazwa Producenta

REF

%1

Dynamiczny implant międzyłukowy
Implant wykonany z silikonu pokrytego tkaniną z politetraflalanu etylowego. Przednia część zabezpieczona przed zrostem poprzez pokrycie silikonem. Przednia część implantu sztywna utrzymująca wysokość, środkowa część ruchoma,szczelina wewnątrz silikonu pozwalająca na ściskanie implantu. Miejse implantacji międzyłukowe. Oddzielnie pakowana taśma wykonana z politetraflalanu etylowego z zatrzaskiem tytanowym. Możliwość implantacji na poziomie L5-S1

Rozmiary: 8,10,12,14 i 16

Zestaw instrumentów z przymiarami do implantacji


10kpl
.
2

Implant do stabilizacji stawu krzyżowo-biodrowego

Biokompatybilny implant ze stopu tytanowego Ti6AL4V. Wydrążony implant o promienistej fenestracji wspomagającej przerost kostny. Fenestracja pozwalająca podczas umieszczania implantu przemieszczenie kości do jamy implantu. System zapobiegający osiadaniu. Implant samogwintujący, gwintowana zewnętrzna powierzchnia. Możliwość fiksacji implantu w odcinku dalszym kości biodrowej. Rozmiary implantu: 4 szerokości (średnice), długość 30 mm

Ø13mm, 15mm, 17mm, 19mm

Kolorystyczne oznakowanie implantów.

Pełne instrumentarium do przeszczepu kostnego i przygotowania artrodezji.

Duża jama w centralnej części implantu do wypełnienia przeszczepem kostnym lub substytutem kości.

Implantacja z dostępu tylnego. Implant niewymagający usunięcia po uzyskaniu zrostu.

Możliwość wykonania operacji rewizyjnej

Implant dostarczany sterylny


4
.
3

Proteza trzonu kręgosłupa szyjnego
Anatomiczny kształt implantu.

Implant sterylny wykonany z materiału PEEK. Implant składający się z dwóch komponentów o wysokościach: 4 mm, 6mm, 8 mm, i części głównej 12 mm, 18 mm, 24 mm, 30 mm, 42 mm, dostępne rozmiary XXL 52 – 68 mm, śruba łącząca płytkę z protezą.

Implant posiada przestrzeń umożliwiającą przerost kostny.

Implant posiada gwintowany otwór do przykręcenia płyty stabilizującej.

Kolczysty profil implantu.

Zatrzaskowy mechanizm łączenia komponentów implantu.
2
.
4

Płyta szyjna do ześrubowania z protezą trzonu kręgosłupa szyjnego wykonaną z PEEK
Niski profil ( grubość ) płytki 1.8mm.

Płytka wykona z tytanu.

Płytki 1 poziom, zakres 22-36mm skok co 2mm, płytki 2 poziomy zakres 38-54mm skok 2mm, płytki 3 poziomowe zakres 50-71mm skok 3mm, płytki 4 poziomowe zakres 68-100mm skok 4mm.

Płytka posiada zatrzaskowy system blokujący śrubę uniemożliwiający jej wysunięciu.

Śruby samogwintujące w rozmiarach, ø 4.0mm zakres 12-16mm skok 2mm, ø 4.35mm zakres 12-16mm skok 2mm.

Na zestaw składa się 1 płyta + 4 śruby.
7
.
5

Ruchoma proteza dysku szyjnego
Implant dysku ruchomy międzytrzonowy. Odzwierciedlenie ruchów biomechanicznych dysku, możliwa kombinacja ruchów obrotowych. Bezpieczne umiejscowienie w warstwie korowej. Dostosowanie się do różnych anatomii, różne rozmiary. Otymalne dopasowanie do przestrzeni międzykręgowej 4 rozmiary podstawy implantów 15x13mm, 17x13mm, 17x15mm, 19x15mm, wysokość 5, 6, 7 mm, szerokość 15, 17, 19 mm, głębokość 13, 15 mm

Implant jednoelementowy wykonany w całości z tytanu dostarczony w sterylnym opakowaniu. Kolczysta powierzchnia zapewniająca stabilność implantu bez konieczności wykonywania w sąsiadujących trzonach dodatkowych mocowań.3
.
6

Żel przeciwzrostowy
-zapewniający normalny proces gojenia ran,

-umożliwia odseparowanie struktur nerwowych kanału kręgowego

-zabezpiecza przed niepożądanymi pooperacyjnymi zrostami tkanek

-przejrzysty/ bezbarwny – nie zasłania pola operacyjnego

-wchłanialny, lekki , przylegający do tkanek

- skład: 100% polimer syntetyczny ( CMC + PEO)

- resorbowalny w czasie procesu gojenia rany.

-strzykawka jednorazowa o pojemności 3ml z elastycznym aplikatorem
10
.
7

Implant międzytrzonowy do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa kątowy i prosty

materiał PEEK ,długość od 14 do 16mm, wysokość 4-8 mm (skok co 1 mm), szerokość 12 mm pomost łączący boki implantu, kolczysty profil implantu bez dodatkowych elementów kotwiczących, wtopione 2 znaczniki do oceny radiologicznej, gwintowany otwór do narzędzia wprowadzającego implant,

sterylne, pojedyncze opakowanie kompletne instrumentarium do implantacji wypożyczane na czas zabiegu składające się z : 1. Kaseta do sterylizacji 1 szt.

2. Retraktor ręczny na jedną szpatułę – 2 szt.

3. Rozwieracz do mięśni, ramiona giętkie dwu w dwóch punktach z mechanizmem zatrzaskującym szpatułę oraz blokadą rozwarcia 1 szt.

4. Retraktor poprzeczny z ramiona giętkie dwu w dwóch punktach z mechanizmem zatrzaskującym szpatułę oraz blokadą rozwarcia 1 szt.

5. Zestaw szpatuł do retraktorów, w rozmiarach- -Szpatuła, koniec z ząbkami 15x45mm – 2szt.

- Szpatuła, koniec z ząbkami 23,5x45mm – 2szt.

- Szpatuła, koniec wklęsły 23,5x45mm – 2szt.

- Szpatuła, koniec z ząbkami 15x50mm – 2szt.

- Szpatuła, koniec z ząbkami 23,5x50mm – 2szt.

- Szpatuła, koniec wklęsły 23,5x50mm – 2szt.

- Szpatuła, koniec z ząbkami 15x55mm – 2szt.

- Szpatuła, koniec z ząbkami 23,5x55mm – 2szt.

- Szpatuła, koniec wklęsły 23,5x55mm - 2szt. - Szpatuła, koniec z ząbkami 15x60mm – 2szt.
- Szpatuła, koniec z ząbkami 23,5x60mm – 2szt.

- Szpatuła, koniec wklęsły 23,5x60mm – 2szt.

6. Distractor typ Caspar 1 szt.

7. Przewodnik do pinów i wiertła do kości korowej, kompatybilny z Casparem jako pomoc w ustawieniu kąta wprowadzenia pinu do trzonu kręgu, posiadający mechanizm zatrzaskowy 1 szt.

8. Wiertło do kości korowej kręgu 1szt.

9. Wkrętak do pinów 1 szt.
20
.
8

Zestaw do termolezji
W skład zestawu wchodzi:

- jednorazowa elektroda długość 10cm z odłączanym kablem wielorazowego użytku

- elektroda bierna z kablem
Możliwość każdorazowego wybrania dowolnych kaniul pośród:

- Kaniula do termolezji, ostra, długość 10cm, końcówka nieizolowana 10mm, średnica 20G.

- Kaniula do termolezji, ostra, długość 10cm, końcówka nieizolowana 10mm, średnica 20G silikonowana.

- Kaniula do termolezji, ostra echogenna, długość 10cm, końcówka nieizolowana 10mm, średnica 20G do z końcówką echogeniczną do monitorowania w USG typ Echo - Kaniula typ SideKick powiększająca pole ablacji do 119% większe w stosunku do standardowych kaniul prostych.

- Kaniula do termolezji

Wszystkie rodzaje kaniul dostępne w rozmiarach : długość 5,10,15,20 cm , końcowki nieizolowane 2,4,5,10,15mm , śrtednice 22,21,20,18,16 G.
5kplRAZEM
 


Wymogi:

- jeśli w oferowanym zestawie (komplecie) podczas zabiegu nie używa się wszystkich jego elementów, wymaga się podania ceny za poszczególne elementy zestawu (kompletu)

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych


.....................................

Pieczątka Wykonawcy Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 6


lp

Opis przedmiotu zamówienia

ilość

Cena jedn netto

Cena jedn brutto

wartość netto

Podatek VAT

wartość brutto

Nazwa Producenta

REF

%1

Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym
- materiał tytan

- wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu,

- ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,

- łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika,

- system oparty na prętach o średnicach 5,5mm

- system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym,

- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usunięcia elementu blokującego) - zrywana nakrętka

- śruby dostępne w średnicach: 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm

- gniazdo śruby barwione trwale na różne kolory w zależności od średnicy śruby

- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm,

- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt,

- na kielichach śrub cztery nacięcia i okrągłe zagłębienie umożliwiające podłączenie narzędzia do redukcji pręta oraz narzędzi do derotacji

- narzędzia w metalowej puszce umożliwiającej ich sterylizację
KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka


4kpl


2

Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF
- materiał PEEK

- prostokątny przekrój i implantu w płaszczyźnie osiowej

- przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki

- powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem

- dostępne wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm

- dostępne długości klatek: 22mm, 26mm, 32mm, 36mm

- implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości

- możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF

- w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji

- implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia


KOMPLET: 1 klatka PEEK


4kpl


3

Proteza trzonu
- materiał tytan,

- możliwość implantacji w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym,

- proteza rozszerzalna in situ (skok co 1,25mm)

- konstrukcja modułowa (rdzeń i płytki graniczne) pozwalająca na uzyskanie dużej przestrzeni na zrost kostny wokół protezy,

- rdzeń protezy dostępny w 7 rozmiarach (2 rozmiary dla odcinka szyjnego, 5 dla piersiowo lędźwiowego)

- wysokość rdzenia protezy bez płytek granicznych od 16,6mm do 76,3 mm (bez płytek granicznych)

- płytki graniczne w 4 rozmiarach (13x13mm, 13x21mm, 18x30mm, 26x42mm)

- możliwość ustawienia płytki granicznej względem rdzenia pod kątem 0, 5, 10 i 20 stopni

- blokowanie protezy za pomocą blokera

- blokowanie płytek granicznych za pomocą blokera

- proteza odcinka szyjnego niewymagająca zastosowania płytek granicznych
KOMPLET: 1 baza rdzenia, 1 rdzeń, 2 płytki graniczne, 2 blokery płytki, 1 blokada protezy


4kpl


4

Zestaw do stabilizacji krzyżowo biodrowej
- materiał: tytan

- system posiada możliwość zastosowania bloków krzyżowych (2 śruby wkręcane w kość krzyżową) lub bloków krzyżowo-biodrowych (2 śruby wkręcane w kość krzyżowa oraz 1 śruba wkręcana w talerz biodrowy)

- kształt otworów w blokach krzyżowych wymusza odpowiednią trajektorię

wprowadzanych śrub,

- śruby wprowadzane w kość krzyżową w min. 2 średnicach o długościach od 35 do 70 stopniowane max co 5 mm,

- możliwość rozszerzenia stabilizacji na część lędźwiową,

- system oparty na pręcie o średnicy 5,5mm

- dostępne śruby wkręcane bezpośrednio w talerz biodrowy (z ruchomymi lub sztywnymi głowami – głowy sztywne dostępne w trzech kątach nachylenia – 0, 10, 20 stopni)

- dostępne śruby do stabilizacji typu S2-AI kompatybilne z prętami 5.5mm i 6.0mm o średnicach od 7,5mm do 10,5mm (skok co 1mm) i długościach od 60mm do 100mm (śruby o podwójnej linii gwintu przy głowie śruby)
KOMPLET: 2 bloki, 6 śrub biodrowych / krzyżowych, 2 łączniki do pręta, 4 blokery łącznika, 2 śruby S2-AI, 4 blokery do śrub


4kpl


5

Klatka szyjna
- materiał PEEK

- anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego

- ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kolcami do wyboru

- obecność znaczników radiologicznych w celu oceny położenia klatki po implantacji

- trzy szerokości klatki 14mm, 16mm, 18mm oraz trzy głębokości 11mm, 14mm i 16mm

- wysokości klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm

- instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia

- mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór


KOMPLET: 1 klatka międzytrzonowa, 1 wypełnienie


5kpl


6

Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym w technice przezskórnej
- wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe

- walcowy kształt trzpienia śruby,

- ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku

- pręt o grubości 5,5 mm

- system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym

- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka)

- średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm

- pręty o długości od 30 do 280 mm, zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej implantacji

- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – zabezpieczającym nie przekracza 13 mm

- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt,

- możliwość zaopatrzenia 6 kolejnych kręgów,

- w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby

- w zestawie narządzie umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie,

- system umożliwia kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem śruby na wielu poziomach jednocześnie


KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 igła dostępowa, 4 druty prowadzące,


4kpl


7

Zestaw łączników do wydłużania stabilizacji kręgosłupa
- łączniki wykonane z tytanu,

- kompatybilność z prętami o średnicy 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35 mm,

- dostępne łączniki typu domino, obustronnie zamknięte, jednostronnie otwarte umożliwiające wydłużenie konstrukcji bez zdejmowania pręta,

- w zestawie łączniki umożliwiające jednoosiowe połączenie prętów,

-wszystkie łączniki umożliwiają zespolenie prętów o tej samej średnicy oraz o różnych średnicach (5,5mm z 6,35mm, oraz 5,5mm z 4,5mm)
KOMPLET: 1 Łącznik, 2 blokery


5kpl


8

Płyta szyjna
płyty szyjne wykonane z tytanu

- płyty 1,2 i 3 poziomowe o grubości 1,9mm

- płyty 4 poziomowe o grubości 2,1mm

- płyty dostępne w rozmiarach od 17mm do 75mm

- zintegrowany z płytą system blokowania śrub zapobiegający ich wysunięciu

- możliwość czasowej fiksacji płyty pinami niekolidującymi z trajektorią wprowadzania śrub

- śrubokręt wykonany w technologii dual hex, pozwalający na wkręcanie śrub oraz ich blokadę bez zmiany narzędzia

- śruby samowiercące i samogwintujące, wykonane w technologii dual thread ze specjalnym gwintem do części korowej i gąbczastej kości, dostępne w dwóch średnicach (3,5mm i 4mm) oraz 3 długościach (13mm, 15mm, 17mm)

- w zestawie śruby otworowe do centralnej fiksacji wypełnienia międzytrzonowego dostępne w długościach 13mm i 15mm
KOMPLET: 1 płyta, 4 śruby


5kpl


9

Zestaw do stabilizacji szczytowo potylicznej
śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o min. trzech średnicach z zakresu 3,5 mm – 4,5 mm, dł. od 10 mm – 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni,

- w zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości

- śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 6 mm – 12 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm,

- możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta,

- śruby i haki o tulipanowym kształcie,

- montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym,

- implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry,

- pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia,

- pręty o gr. nie większej niż 3,4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym,

- w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone

- w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta „in situ”

- w zestawie płyta potyliczna z obracanymi uchwytami na pręt co ułatwia montaż oraz umożliwia lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji

- możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach bez użycia dodatkowych elementów
KOMPLET: 4 śruby/haki, 4 śruby potyliczne, 6 blokerów, 2 pręty, 1 płyta potyliczna, 1 łącznik poprzeczny


4kpl


10

Stabilizacja międzywyrostkowa
- elastyczny, niemetalowy implant do rozpierania wyrostków kolczystych,

- w instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkadzania więzadła tylnego,

- wysokości od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnie co 2 mm,

- mocowanie implantu za pomocą atraumatycznych linek,

- budowa jednoelementowa,

- symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa,

- implant dostarczany w sterylnym opakowaniu,

- w instrumentarium dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych,

- materiał części nośnej implantu: silikon
KOMPLET: 1 implant międzytrzonowy


5kpl


11

Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym z możliwością podania cementu
możliwość użycia systemu z dostępu standardowego, małoinwazyjnego i przezskórnego

- wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe

- walcowy kształt trzpienia śruby,

- ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku

- pręt o grubości 5,5 mm

- system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym

- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka)

- średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm

- pręty o średnicy 5,5 mm

- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco - zabezpieczającym

nie przekracza 13 mm

- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym

nie przekracza 5 mm ponad pręt,

- śruby pozwalające na wprowadzenie cementu kostnego do trzonu kręgu (posiadają min 2 otwory przelotowe zlokalizowane przy czubku trzpienia)

- ilość cementu po rozmieszaniu ok 16ml

- system umożliwiający podawanie cementu do wielu śrub jednocześnie


KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 cement, 1 mikser, 4 śrubokręty jednorazowe, 4 podajniki do cementu


4kpl


12

Zestaw do plastyki i cementowania trzonów
Zestaw do kyfoplastyki składający się z:

- Jednorazowego, sterylnego zestawu zawierającego dwie igły dostępowe, kaniulę roboczą, dwa balony do odtworzenia wysokości trzonu (dostępne długości balonów: 10mm, 15mm, 20mm), dwie strzykawki, sześć podajników do cementu oraz dwa urządzenia do pompowania balonów wyposażone w elektroniczny manometr.

- Cementu (trzy rodzaje do wyboru)

- Miksera ręcznego


Zestaw do wertebroplastyki składający się z:

Sterylnego, jednorazowego zestawu zawierającego:

- igłę dostępową 13G lub 11G

- dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy

- pistolet podający posiadający 120cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisk natychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu (możliwość obsługi pistoletu jedną ręką).

Cementu PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowanego razem z mikserem.

Dodatkowej igły dostępowej 13G lub 11G.

Igły biopsyjnej kompatybilnej z igłą dostępową.


KOMPLET: 1 zestaw do kyfoplastyki, 1 cement, 1 mikser, 1 zestaw do wertebroplastyki, 1 cement z mikserem, 1 igła dodatkowa (dostępowa lub biopsyjna)


2kplRAZEM
 


Wymogi:
- jeśli w oferowanym zestawie (komplecie) podczas zabiegu nie używa się wszystkich jego elementów, wymaga się podania ceny za poszczególne elementy zestawu (kompletu)

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia


..................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.............................................

Pieczątka Wykonawcy Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………
Pakiet Nr 7
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego anatomiczna pierwotna


lp

Opis przedmiotu zamówienia

ilość

Cena jedn netto

Cena jedn brutto

wartość netto

Podatek VAT

wartość brutto

Nazwa Producenta

REF

%1

Trzpień modularny, anatomiczny (prawy, lewy, bezkołnierzowy z antewersją, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia

stykająca się z kością pokrytą hydroksyapatytem. Kąt szyjkowo – trzonowy 130 stopni. Stożek V405szt


2

Głowa metalowa o średnicy 22, 28 i 32 mm w co najmniej trzech długościach szyjki

5szt


3

Głowa ceramiczna o średnicy 28, 32, 36 mm w co najmniej trzech długościach szyjki

5szt


4

Panewki sferyczne lub hemisferyczne, bezcementowa, tytanowe, pokryte hyroksyapatytem, w rozmiarach średnicy

zewnętrznej od 42 do 70 mm (skok co 2 mm) w opcji:

panewka typu press-fit pełna lub z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub.


5szt


5

Śruby tytanowe, zatyczki

20szt


6

Wkładka polietylenowa III generacji typu X3 bezokapowa

i z okapem 10 stopni


5szt


7

Wkładka antyluksacyjna, związana do panewki bezcementowej do głowy 28 mm

5szt


8

Wkładka metalowa z opcją dwumobilnej głowy polietylenowej


5szt


9

Wkładka ceramiczna typu sandwicz na metalowym amortyzatorze z systemem zatrzaskującym, o średnicach wewnętrznych: 28, 32, 36 mm. System wymusza wzrost

średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki.5sztRAZEM
 


Wymogi:
- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

.............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych


....................................

Pieczątka Wykonawcy Załącznik Nr 2……………………dnia…………………

Pakiet Nr 8
Cementowa endoproteza biodrowego pierwotna


lp

Opis przedmiotu zamówienia

ilość

Cena jedn netto

Cena jedn brutto

wartość netto

Podatek VAT

wartość brutto

Nazwa Producenta

REF

%1

Trzpień – prosty, gładki, wysokopolerowany bezkołnierzowy, modularny, stalowy lub tytanowy z centralizatorem; stożek typu V40

5szt


2

Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm

5szt


3

Głowa metalowa o średnicy 28 lub 32 mm – min. 3 długości szyjki

5szt


4

Głowa bipolarna o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach od 44 do 72mm

5szt


5

orek polietylenowy do kanału

5szt


6

Cement kostny o niskiej lepkości 1x40 g5szt


7

Cement kostny o niskiej lepkości z antybiotykami kolistyną

i erytromycyną 1x40 g5szt


8

Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu

5szt


9

Zestaw typu Lavage do płukania kanału jamy szpikowej (napęd z wbudowanym silniczkiem elektrycznym, szczotka kanałowa, końcówka do płukania)

5sztRAZEM
 


Wymogi:
- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

............................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 3

PROJEKT


U M O W A
zawarta w dniu …………. w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro pomiędzy :
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA 68

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
przy kontrasygnacie :

......................................................................................................................................................


a,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS :.......................lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej
zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................

§ 1. 1. Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz Zamawiającego implanty wraz z instrumentarium oraz stworzyć u Zamawiającego tzw. podmagazyn lub depozyt magazynowy zawierający asortyment implantów na warunkach określonych w niniejszej umowie
  i SIWZ wraz z Załącznikami oraz ofercie przetargowej Wykonawcy z dnia ..............., stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy oraz po cenach określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia .................. Pakiet Nr ..........., stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy oraz uzupełniać na bieżąco poszczególne rodzaje implantów po każdym ich zużyciu.

 2. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel w zakresie obsługi instrumentarium.

§ 2.
Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres do dnia 08.05.2019 r. będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z pisemnym ( fax., e-mail) zamówieniem Zamawiającego.


§ 3.


 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione implanty w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów w odpowiednich opakowaniach do magazynu Apteki Szpitalnej, ul. Duboisa 68 w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 8:00 – 13:30, na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami.

 2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć na czas trwania umowy kompletne instrumentarium niezbędne do prawidłowego wykonywania zabiegów oraz zapewni jego serwis.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego uzupełniania stanu zapasu implantów w terminie max. 24 godzin od daty wysłania faksem lub e-mailem stosownego dokumentu (protokołu założenia implantu, karty wszczepu implantu itp.) przez osoby odpowiedzialne.

 4. W dokumencie dostawy implantów winna być wpisana seria, data ważności i cena wg umowy.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanu zapasów implantów w podmagazynie lub depozycie magazynowym z uwzględnieniem ilości i rozmiarów niezbędnych do wykonywania zabiegów.

 6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każdorazowo zamówienie Zamawiającego w ciągu 24 godz. od daty jego otrzymania.

 7. Wszelkie koszty wynikające z dostarczenia instrumentarium, prowadzenia podmagazynu lub depozytu oraz przeprowadzenia szkolenia personelu wliczone są w cenę oferty.

 8. Termin przydatności do wszczepu dostarczanych implantów musi wynosić 12 miesięcy od daty otrzymania implantu.

 9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów instrumentarium oraz narzędzi
  w przypadku ich uszkodzenia w terminie max. 24 godzin od daty zawiadomienia Wykonawcy o uszkodzeniu.

§ 4. 1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane implanty i instrumentarium posiadają odpowiednie certyfikaty, atesty zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych.

 2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży wyrobów będących przedmiotem umowy
  i zapewnia, że dostarczony asortyment będzie:

  1. wolny od wad fizycznych i prawnych,

  2. odpowiedniej jakości – wymaganej dla tego asortymentu,

  3. z wymaganym terminem gwarancji jakości.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyrobów opakowanych w oryginalne opakowania.

 2. Wykonawca zapewnia, że etykiety na opakowaniach będą zawierały wszystkie wymagane informacje w języku polskim.

 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego asortymentu w ramach niniejszej umowy.

 4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zmiany asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wskazał w złożonej ofercie.

 5. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania i użytkowania powierzonego asortymentu.

 6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionej i udokumentowanej szkody powstałej
  w czasie trwania niniejszej umowy, w przedmiotach oddanych mu na przechowanie
  i użytkowanie oraz zobowiązuje się do zwrotu instrumentarium Wykonawcy w terminie 14 dni po zakończeniu obowiązywania umowy w stanie nie pogorszonym, z zastrzeżeniem naturalnego zużycia podczas wykonywania zabiegów.

 7. Niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia w zakresie jakości dostarczonych wyrobów lub ich terminów ważności - dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5. 1. Zapłata za otrzymane implanty będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wg cen określonych w ofercie cenowej Wykonawcy
  z dnia ................. Załącznik Nr 2 przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

 2. Ceny nie mogą ulec zmianie przez okres trwania umowy z wyjątkiem:

  1. zmiany stawki podatku VAT,

  2. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych, bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowanej w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności nowego wyrobu do uprzednio zaoferowanego,

  3. w przypadku zaoferowania produktu po cenie niższej niż określona w Załączniku Nr 2 do umowy.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy – w przypadku niewykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia,

 4. Strony dopuszczają możliwość zamiany ilości w poszczególnych pozycjach danej umowy, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona jej wartość.

 5. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego lub rezygnacji z niektórych pozycji asortymentu w okresie obowiązywania umowy nie będzie przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 6. Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.

 7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 8. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6. 1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  1. w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

  2. w wysokości 1% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  3. w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

§ 7.
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 8.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 9.


 1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
  i ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 10.


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


.................................. ....................................

................................... .....................................

Załącznik do Umowy Nr..... z dnia .................

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że 1. Administratorem danych osobowych strony jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Duboisa 68, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka;

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym strona może się kontaktować
  w sprawie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com;

 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe strony na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO,
  tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarii prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych strony do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Strona ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Dane osobowe strony będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj.
  z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych;

 2. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe strony.Załącznik Nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej


ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

…………………………………………………………………………reprezentowany przez:

………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawy implantów neurochirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej (nazwa postępowania), prowadzonego przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.27/2018 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne


i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej


ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka
Wykonawca:

………………………………………………………………………………reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy implantów neurochirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej


w Ostrowi Mazowieckiej” (nazwa postępowania), prowadzonego przez SPZZOZ
w Ostrowi Mazowieckiej, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.27/2018 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:


 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy
  z postępowania na podstawie ww. przepisu
  ]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………(podpis): files -> 565 -> 478c9ac55c8a5
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 12-2/2015 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
478c9ac55c8a5 -> Ostrów Mazowiecka, dnia 09
478c9ac55c8a5 -> ZamawiająCY
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
478c9ac55c8a5 -> W ostrowi mazowieckiej
478c9ac55c8a5 -> Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 206 000 Euro na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. Zp. Ii/11/2014 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
478c9ac55c8a5 -> Spzzoz. XII. 381. 18/2016 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna