Spzzoz. XII. 381. 20/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejPobieranie 4,27 Mb.
Data21.11.2017
Rozmiar4,27 Mb.SPZZOZ.XII.381.20/2017

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej powyżej 209 000 euro.

ZATWIERDZAM:

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Ostrów Mazowiecka, dnia 25.09.2017r.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
  ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

 2. Kod CPV – 33.10.00.00.

 3. Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1579/ zwanej dalej Pzp.
  W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. Wzór oferty przetargowej określa Załącznik Nr 1 - do niniejszej specyfikacji.

 5. Opis przedmiotu zamówienia - oferty asortymentowo cenowe – (Pakiety 1-107 ) określa Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

 6. Warunki umowy określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

 7. Jednolity uuropejski dokument zamówienia JEDZ – określa Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 1. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy;

 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

  3. zdolności technicznej lub zawodowej .

 1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp, tj.:

  1. zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp - w stosunku, do którego otwarto likwidację,
   w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, z poźn. zm.)

  2. zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 5 ustawy Pzp – będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

  3. zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 6 ustawy Pzp – jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej liub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 5;

  4. zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy Pzp - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zawodowe, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt.15 ustawy , chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia .

 1. Zgodnie z art. 23. ust.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
  W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  1. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA:
 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
  w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4 do SIWZ w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Uwaga:

 1. Należy wypełnić część II dokumentu JEDZ w miejscach dotyczących Wykonawcy,
  tj. określonych w druku treścią „jeżeli dotyczy;


 2. Część II dokumentu JEDZ należy wypełnić w punktach A, B, C, D;

 3. W części IV należy wypełnić treść oznaczoną symbolem „

 4. Część V dokumentu JEDZ nie dotyczy niniejszego postępowania;

 5. W części VI należy potwierdzić wszystkie podane w dokumencie JEDZ informacje.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia JEDZ, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolity dokument dotyczący tych podmiotów, podpisane przez osoby reprezentujące te podmioty, wówczas podmioty te będą zobowiązane brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a zobowiązany jest także przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty.

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25.ust.1 ustawy:

  1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
   w postępowaniu
   :

   1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

   2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem, podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
    w sprawie spłat tych należności;

   6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

   7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

  1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

   1. dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów medycznych do obrotu i do używania oraz oznakowane znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015r. poz. 876 ze zm. ) – dotyczy wszystkich Pakietów.

 1. Na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona).

 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
  o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu dowody, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  1. Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
   w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 oraz ust. 5 i 6 ustawy,

  2. Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
   miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

 1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
  z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i pkt 2 lit b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Dokument o którym mowa w pkt. 2 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt. 1 nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczeniem tych osób, złożonym notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
w pkt 1, składa dokument, o którym mowa powyżej , w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania


w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

 1. reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 2. zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

 3. złożenie oferty wspólnie,

 4. prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem
  o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.


 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1).

 2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany formularz oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

  2. Podpisane i wycenione formularze oferty asortymentowo-cenowej – Załącznik Nr 2 do SIWZ. UWAGA: Wykonawca wypełnia tylko te formularze, na które składa ofertę. Zamawiający wyraża zgodę na usuwanie z oferty przetargowej tych Pakietów, na które nie składa oferty.

  3. Jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana prze osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.5. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i
Wykonawcy.

  1. w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę/y, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach;

 1. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie całego Pakietu.

 1. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 4. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. Oferta winna być napisana odpowiednią czcionką
  (w rozmiarze nie mniejszym niż „8”) umożliwiającą swobodne jej przeczytanie przez Zamawiającego.


 5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

 6. Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

 7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.

 8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. ), jeśli Wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  3. Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

  4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

  5. Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

VI. WADIUM 1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet Nr 1 - 230,00 PLN

Pakiet Nr 2 - 35,00 PLN

Pakiet Nr 3 - 420,00 PLN

Pakiet Nr 4 - 30,00 PLN

Pakiet Nr 5 - 50,00 PLN

Pakiet Nr 6 - 25,00 PLN

Pakiet Nr 7 - 85,00 PLN

Pakiet Nr 8 - 10,00 PLN

Pakiet Nr 9 - 10,00 PLN

Pakiet Nr 10 - 140,00 PLN

Pakiet Nr 11 - 340,00 PLN

Pakiet Nr 12 - 1.190,00 PLN

Pakiet Nr 13 - 225,00 PLN

Pakiet Nr 14 - 80,00 PLN

Pakiet Nr 15 - 1.620,00 PLN

Pakiet Nr 16 - 285,00 PLN

Pakiet Nr 17 - 215,00 PLN

Pakiet Nr 18 - 170,00 PLN

Pakiet Nr 19 - 1.070,00 PLN

Pakiet Nr 20 - 1.210,00 PLN

Pakiet Nr 21 - 385,00 PLN

Pakiet Nr 22 - 25,00 PLN

Pakiet Nr 23 - 90,00 PLN

Pakiet Nr 24 - 1.190,00 PLN

Pakiet Nr 25 - 30,00 PLN

Pakiet Nr 26 - 50,00 PLN

Pakiet Nr 27 - 10,00 PLN

Pakiet Nr 28 - 440,00 PLN

Pakiet Nr 29 - 485,00 PLN

Pakiet Nr 30 - 180,00 PLN

Pakiet Nr 31 - 90,00 PLN

Pakiet Nr 32 - 330,00 PLN

Pakiet Nr 33 - 125,00 PLN

Pakiet Nr 34 - 105,00 PLN

Pakiet Nr 35 - 305,00 PLN

Pakiet Nr 36 - 90,00 PLN

Pakiet Nr 37 - 725,00 PLN

Pakiet Nr 38 - 895,00 PLN

Pakiet Nr 39 - 175,00 PLN

Pakiet Nr 40 - 695,00 PLN

Pakiet Nr 41 - 70,00 PLN

Pakiet Nr 42 - 145,00 PLN

Pakiet Nr 43 - 70,00 PLN

Pakiet Nr 44 - 900,00 PLN

Pakiet Nr 45 - 860,00 PLN

Pakiet Nr 46 - 190,00 PLN

Pakiet Nr 47 - 150,00 PLN

Pakiet Nr 48 - 20,00 PLN

Pakiet Nr 49 - 750,00 PLN

Pakiet Nr 50 - 75,00 PLN

Pakiet Nr 51 - 2.615,00 PLN

Pakiet Nr 52 - 2.925,00 PLN

Pakiet Nr 53 - 160,00 PLN

Pakiet Nr 54 - 1.840,00 PLN

Pakiet Nr 55 - 85,00 PLN

Pakiet Nr 56 - 295,00 PLN

Pakiet Nr 57 - 140,00 PLN

Pakiet Nr 58 - 100,00 PLN

Pakiet Nr 59 - 25,00 PLN

Pakiet Nr 60 - 130,00 PLN

Pakiet Nr 61 - 130,00 PLN

Pakiet Nr 62 - 800,00 PLN

Pakiet Nr 63 - 20,00 PLN

Pakiet Nr 64 - 45,00 PLN

Pakiet Nr 65 - 850,00 PLN

Pakiet Nr 66 - 15,00 PLN

Pakiet Nr 67 - 415,00 PLN

Pakiet Nr 68 - 5,00 PLN

Pakiet Nr 69 - 745,00 PLN

Pakiet Nr 70 - 15,00 PLN

Pakiet Nr 71 - 30,00 PLN

Pakiet Nr 72 - 1.855,00 PLN

Pakiet Nr 73 - 30,00 PLN

Pakiet Nr 74 - 35,00 PLN

Pakiet Nr 75 - 810,00 PLN

Pakiet Nr 76 - 210,00 PLN

Pakiet Nr 77 - 10,00 PLN

Pakiet Nr 78 - 1.010,00 PLN

Pakiet Nr 79 - 80,00 PLN

Pakiet Nr 80 - 6.890,00 PLN

Pakiet Nr 81 - 45,00 PLN

Pakiet Nr 82 - 130,00 PLN

Pakiet Nr 83 - 55,00 PLN

Pakiet Nr 84 - 3.100,00 PLN

Pakiet Nr 85 - 60,00 PLN

Pakiet Nr 86 - 30,00 PLN

Pakiet Nr 87 - 480,00 PLN

Pakiet Nr 88 - 1.690,00 PLN

Pakiet Nr 89 - 230,00 PLN

Pakiet Nr 90 - 1.170,00 PLN

Pakiet Nr 91 - 15,00 PLN

Pakiet Nr 92 - 90,00 PLN

Pakiet Nr 93 - 340,00 PLN

Pakiet Nr 94 - 15,00 PLN

Pakiet Nr 95 - 220,00 PLN

Pakiet Nr 96 - 130,00 PLN

Pakiet Nr 97 - 320,00 PLN

Pakiet Nr 98 - 25,00 PLN

Pakiet Nr 99 - 760,00 PLN

Pakiet Nr 100 - 430,00 PLN

Pakiet Nr 101 - 265,00 PLN

Pakiet Nr 102 - 50,00 PLN

Pakiet Nr 103 - 30,00 PLN

Pakiet Nr 104 - 55,00 PLN

Pakiet Nr 105 - 290,00 PLN

Pakiet Nr 106 - 10,00 PLN

Pakiet Nr 107 - 610,00 PLN

Wadium za wniesione uznaje się

-z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego, tj.


PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium na konto Zamawiającego, oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj 06.11.2017r. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty.

 1. Wadium może być wnoszone: (art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

  1. w pieniądzu;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Uwaga! Kserokopia dokumentu (wadium) potwierdzona za zgodność z oryginałem winna
być dołączona do oferty, natomiast oryginał tego dokumentu należy dołączyć
w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub tzw. koszulce.


 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.1 , pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
  w ofercie;

 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferta na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej” - nie otwierać przed dniem 06.11.2017r. godz. 1030”.
 1. Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy
  i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 06.11.2017r. do godz. 10
  00.
 1. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2017r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna administracji.

 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

 3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

 4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalostrowmaz.pl informacje dotyczące:

  1. kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ.

 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej; ul. Duboisa 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka –
  Pok. Nr 6 kancelaria administracji.


 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres : spzzozom@wp.pl a faksem na nr: 29 746 37 06.

 5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 6. Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
  o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl bez ujawniania źródła zapytania.

 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

 10. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
  1)w kwestiach formalnych – Pani Ewa Socik, Pani Magda Tyszka; tel: 29 746 37 03.
  2)w kwestiach merytorycznych – Pan Adam Borowy ; tel: 29 746 37 64.

 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  1. dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej
   Zamawiającego na której została zamieszczona SIWZ .

  2. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy


samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż
60 dni.


 1. MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

 2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

 2. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

 1. Łączna cena ofertowa brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym
  w niniejszej SIWZ.

 2. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy.

 3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
  I SPOSOBU OCENY OFERT.

 1. Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanych kryteriów


 1. Kryteria oceny ofert:

Cena - 60 % - 60 pkt

Termin dostawy - 20 % - 20 pkt

Termin płatności - 20 % - 20 pkt


Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

Ilośc pkt. = ---------------- x 60 pkt

Cbad


gdzie:

Cmin – cena ofety najniższej

Cbad – cena oferty badanej
Kryterium terminu dostawy będzie wyliczane wg wzoru :
Dmin

Ilość punktów = ------------------------ x 20 pkt

D badanej
gdzie:

Dmin. - najkrótszy termin dostawy

Dbad - termin dostawy oferty badanej
Termin dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni.

Oferta Wykonawcy który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 3 dni zostanie odrzucona.

Kryterium terminu płatności będzie wyliczane wg wzoru:

Tx - Tmin

Ilość punktów = ------------------------ x 20 pkt

Tmax - Tmin

gdzie:

Tx - termin płatności oferty badanejTmin - najkrótszy wymagany termin płatności

Tmax - najdłuższy wymagany termin płatnościUwaga: termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin płatności krótszy niż 30 dni zostanie odrzucona.


 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert według wzoru:

W = C+ D+T

gdzie


C - Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena

D - Ilość punktów uzyskanych w kryterium dostawyT - Ilość punktów uzyskanych w kryterium terminu płatności
W - suma wszystkich punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert


 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższy bilans punktów
  w kryteriach.

 2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru .

 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust.4 ustawy Pzp ).

 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie
 1. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty .

 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

 3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

 4. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 5. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
  o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.


 6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ze zm.) przysługuje odwołanie: 1. określenia warunków udziału w postępowaniu,

 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 3. odrzucenia oferty odwołującego,

 4. opisu przedmiotu zamówienia,

 5. wyboru najkorzystniejszej oferty.


 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 1. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.plwww.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:
 • Wzór oferty przetargowej – określa Załącznik Nr 1

 • Opis przedmiotu zamówienia, oferty asortymentowo – cenowe – Załącznik Nr 2

 • Warunki umowy określa Załącznik Nr 3

 • Jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ – Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 1
.............................................. ......................... dnia .............................

/pieczątka firmowa /

OFERTA PRZETARGOWA


 1. DANE WYKONAWCY
 1. Pełna nazwa ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Adres Wykonawcy ................................................................................................................................................................

 1. Reprezentowany przez:

.....................................................................................................................................................................

 1. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem :

Tel:…………………………. fax:……………………………… e-mail: ..............................................


 1. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):.............................................................

....................................................................................................................................................................


 1. PRZEDMIOT OFERTY

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro. 1. Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę :

Pakiet Nr 1
wartość netto ................................zł. słownie …………..........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.............................................................................................
Pakiet Nr 2
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................


Pakiet Nr 3
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.............................................................................................

Pakiet Nr 4
wartość netto ................................zł. słownie …………..........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 5
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 6
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 7
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 8
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 9
wartość netto ................................zł. słownie …………..........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 10
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 11
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 12
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 13
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 14
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 15
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 16
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 17
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 18
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 19
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 20
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 21
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 22
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 23
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 24
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 25
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 26

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................


Pakiet Nr 27
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 28
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 29
wartość netto ................................zł. słownie …………..........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 30
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 31
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 32
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 33
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 34
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 35
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 36
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 37
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 38
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 39
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 40
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 41
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 42
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 43
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 44
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 45
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 46
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 47
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 48
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 49
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 50
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 51
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 52
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 53
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 54
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 55
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 56
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 57
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 58
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 59
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 60
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 61
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 62
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 63
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 64
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 65
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 66
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 67
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 68
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 69
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 70
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 71
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 72
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 73
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 74
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 75
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 76
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 77
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 78
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 79
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 80
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 81
wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................
Pakiet Nr 82
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 83
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 84
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 85
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 86
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 87
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 88
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 89
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 90
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 91
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 92
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 93
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 94
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 95
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 96
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 97
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 98
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 99
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 100
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 101
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 102
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 103
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 104
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 105
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 106
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................
Pakiet Nr 107
wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................


 1. Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy tj: 12 miesięcy z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.

 2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 3. Oferujemy termin dostawy w ciągu ….. dni od daty otrzymania zamówienia .

 4. Oferujemy termin płatności - ........... dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 5. Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

 7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
  i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ...............................................................................................................................................................

e-mail:……………………………………..tel./fax..............................................................................

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

Uprawnionych/

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………

……………………………/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 1
(CPV) 33.10.00.00-1,


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena

jedn. brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa ProducentaKod REF

%

zł.Cewnik Tiemana 8

50
Cewnik Tiemana 10

100
Cewnik Tiemana 12

100
Cewnik Tiemana 14

100
Cewnik Tiemana 16

50
Cewnik Tiemana 18

50
Cewnik Tiemana 20

50
Cewnik Tiemana 22

30
Cewnik Tiemana 24

20
Cewnik Nelaton 4

50
Cewnik Nelaton 6

500
Cewnik Nelaton 8

500
Cewnik Nelaton 10

500
Cewnik Nelaton 12

300
Cewnik Nelaton 14

300
Cewnik Nelaton 16

150
Cewnik Nelaton 18

50
Cewnik Nelaton 20

100
Cewnik Nelaton 22

20
Cewnik do karmienia CH 6

20
Cewnik do karmienia CH 8

20
Cewnik PEZZER CH 28

10
Cewnik PEZZER CH 30

5
Cewnik PEZZER CH 32

10
Cewnik PEZZER CH 34

10
Cewnik PEZZER CH 36

10
Cewnik do odsysania 6F

50
Cewnik do odsysania 8F

50Cewnik do odsysania 10F

150Cewnik do odsysania 12F

500Cewnik do odsysania 14F

7000Cewnik do odsysania 16F

7000Cewnik do odsysania 18F

500Cewnik do odsysania 20F

200Zatyczka do cewników, schodkowa z płaskim uchwytem na palce, sterylna x 1szt

600

Zgłębnik żołądkowy 10


20
Zgłębnik żołądkowy 12


20
Zgłębnik żołądkowy 14


150
Zgłębnik żołądkowy 16


150
Zgłębnik żołądkowy 18


150
Zgłębnik żołądkowy 20


50
Cewnik Foley’a 6 F


20
Cewnik Foley’a 8 F

20
Cewnik Foley’a 10F

100
Cewnik Foley’a 12F

150
Cewnik Foley’a 14F

200
Cewnik Foley’a 16F

1200
Cewnik Foley’a 18F

1500
Cewnik Foley’a 20F

600
Cewnik Foley’a 22F

300
Cewnik Foley’a 24F

150
Cewnik Foley’a 26F

10

Razem


WYMOGI: Poz.1 -19 Pakowane folia-papier o twardości ok.76o ShA wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona) lub gładka.

Poz. 22-26 Wykonane z lateksu/ kauczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier lub podwójnie (wew. folia, zew. folia-papier), długość min. 350-400mm,

w odcinku dystalnym dwa/trzy otwory, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim.

Poz. 42-52 Cewniki silikonowane, Zastawka wykonana z lateksu lub plastiku umożliwiająca napełnianie balonu strzykawką luer i luer-lock, pakowany podwójnie w worki foliowe lub wewnętrzne opakowanie folia, zewnętrzne opakowanie papier-folia.

Poz. 1-21, 27-34, 36-41 posiadające półprzezroczysty lub wyraźnie barwny konektor.


……………………………………………..

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 2
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena

jedn. brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa producenta
kod REF


%

zł.

1


Spirometr bodźcowy do treningu oddechowego z 3 komorami zakresu oddechowego (600,900 i 1200ml/s

z ustnikiem typu COVIDIEN Mallinckrodt REF 888 471 73 95 x 1 szt


300


Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych


Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 3

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn. netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zl.

1

Dren brzuszny, silikonowy lub silikonowany widoczny w promieniach Rtg 4-6 otwory boczne dł. 40-50cm rozm. 20 F, 22F, 24F, 26F, 28F, 30F, 32F, 34F, 36F, 38F, 40F x 1 szt

2002

Pojemnik płaski z harmonijką

z końcówką dostosowaną do różnych drenów ssących w zakresie średnic od 6F do 32F do długotrwałego odsysania ran, sterylny 400ml x 1szt12003

Dren do odsysania ran typu REDON siedem otworów bocznych o dużej średnicy dł.70-80cm wykonany z PCV sterylny F12; F14; F16; F18 x 1 szt

7004

Dren do odsysania pola operacyjnego 27F z dwoma końcówkami lejkowatymi sterylny dł.200cm-210cm x 1 szt

1005

Dren do odsysania pola operacyjnego 27F, sterylny, z końcówką zakrzywioną z czterema otworami bocznymi, dł.200cm- 210cm, dren uniwersalny obustronnie lejkowaty, końcówki odpowiednie do uchwytu i do próżni – bez kontroli siły ssania x 1 szt

9006

Dren do odsysania pola operacyjnego, z cienką końcówką neurochirurgiczną 22F, dł.200cm-210cm x 1 szt

107

Zestaw do analgezji ran pooperacyjnych 16G; 17G; 18G; 19G dł. min.90cm. x 1 szt

108

Kateter do odsysania ran operacyjnych podczas operacji brzusznych na jelitach dł.200cm z otworami bocznymi na dł. 120cm, rozm. 21F (do ileostomii) x 1 szt

109

Kateter do odsysania ran operacyjnych podczas operacji brzusznych na jelitach dł.300cm z otworami bocznymi na dł. 120cm, rozm. 18F (do ileostomii) x 1 szt

510

Kateter do drenażu klatki piersiowej widoczny w promieniach Rtg zakończony konektorem dł. 50cm rozm. 28F, 30F, 32F, 34F, 36F, 38F, 40F x 1 szt

5011

Dren do drenażu klatki piersiowej

z trokarem 10F - 36F x 1 szt60

12

Kateter do przepłukiwania naczyń krwionośnych dł.80cm2F; 3F;4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 10F x 1 szt

3013

Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów

w zestawie: kateter pigtaila z prowadnicą, popychaczem i zaciskami, odległość między pętlami 24cm; 26cm; 28cm średnica pętli pęcherzowej max. 2cm Nr 6F; 7F x 1 szt


414

Kateter moczowodowy typ NELATON
Nr 4F; 5F; 6F; 7F; 8F dł.68-70cm x 1 szt

515

Kateter moczowodowy typ COUVEL-AIRE Nr 4F; 5F; 6F; 7F; 8F dł.68-70cm x 1 szt

516

Kateter do embolektomii i trombektomii FOGARTY’EGO jednokanałowy dł.80cm Nr 3F;4F; 5F; 6F; 7F; 8F x 1 szt

5017

Podwieszki naczyniowe śr. 1,0 x 40cm wykonane z poliuretanu, sterylne, pakowane po 5 szt x 1 op

2018

Zestaw do cystostomii 12F; 14F; kateter pigtail dł. min.45cm, igła rozrywalna, kołnierz mocujący; strzykawka, skalpel x 1 zestaw

2019

Zestaw do drenażu worka osierdziowego

-kateter 7Fx30cm (6 otworów)

-prowadnik J.038” x 48cm

-strzykawka 10ml

-igła prosta 18Gx7cm typu Balton

REFZDW07F3
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/PAKIET NR 4
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF
%

zł.
1

Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 8

w kształcie literyTdł.30cm x 100-1304

2

Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 10

w kształcie literyTdł.30cm x 100-1305

3

Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 12

w kształcie literyTdł.30cm x 100-13010

4

Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 14

w kształcie literyTdł.30cm x 100x130


10


5

Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 16

w kształcie literyTdł.30cm x 100x130


15


6

Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 18

w kształcie literyTdł.30cm x 100x130


10


7

Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 20

w kształcie literyTdł.30cm x 100x130


5


8

Dren silikonowy, rynienkowy do drenażu ran operacyjnych, sterylny

rozm.2,5cm x 20-40cm


30


9

Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) silikonowe bez perforacji części poziomej drenu

Śr.zewnętrzna 9,12,15,18mm


5


11

Filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2um, odporny na ciśnienie 6 do 7 bar x 1szt


20


Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 5

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zl.

1

Sonda Sengstakena Nr 18;

Nr 16x 1 szt10Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 6

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zl.

1

Sonda gastrostomijna

rozm. 24F, balon 20ml x 1 szt

typu COVIDIEN Kangaroo

REF888-472-0247


10
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 7

(CPV) 33.10.00.00-1

L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Nazwa producenta

Kod REF


%


zl.Rurka intubacyjna silikonowana lub wykonana z materiału termoplastycznego ułatwiającego intubację

z mankietem niskociśnieniowym, sterylna

od Nr 5 do Nr 10

900

Rurka intubacyjna typu Murphy silikonowana lub wykonana z materiału termoplastycznego ułatwiającego intubację bez mankietu (usta nos) sterylna

od Nr 2 do Nr 7


100

Rurka intubacyjna sterylna z ultracienkimmankietem zwężającym się w kształcie stożka, z poliuretanu o grubości ścianki 10-20 mikronów, z łącznikiem 15mm , z dodatkowym swiatłem pozwalającym na odsysanie z nadmiaru wydzieliny

(w przestrzeni podgłośniowej) od nr 6 do 9.

Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną specjalną z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji wyposażoną w system drenażu przestrzenie podgłośniowej drenem o średnicy 4mm, posiadającą 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu, sterylną


80

Rurka intubacyjna silikonowana lub wykonana z materiału termoplastycznego ułatwiającego intubację z mankietem niskociśnieniowym, zbrojona , sterylna

od nr 7 do 9,560

Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym z możliwością odsysania znad mankietu, sterylna, od Nr 6-10

80

Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym z integralnym przewodem pozwalającym na usuwanie wydzieliny znad mankietu uszczelniającego, wyposażona w zewnętrzny system automatycznie kontrolujący i ograniczający zmiany ciśnienia w mankiecie, sterylna od Nr 8 do 9

10
Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym, z przedłużoną częścią dystalną (całkowita długość rurki w zależności od rozmiaru z zakresu 90-105cm) wyposażona w giętką i miękką jednorazową kaniulę wewnętrzną mocowaną w świetle rurki poprzez łącznik z układem regulującym, miękka i przexroczysta ramka do mocowania rurki wygodna dla pacjenta, sterylna od Nr 5 do 8

5
Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym, z przedłużoną częścią proksymalną (całkowita długość rurki w zależności od rozmiaru z zakresu 90-105mm) wyposażona w giętką i miękką jednorazową kaniulę wewnętrzną mocowaną w świetle rurki poprzez łącznik z układem regulującym, miękka i przeźroczysta ramka do mocowania rurki wygodna dla pacjenta, sterylna od Nr 5 do 8

5
Rurka ustno-gardłowa, sterylna

rozm. 000 dł.35mm kodowany kolorem

x 1 szt


20
Rurka ustno-gardłowa, sterylna

rozm.00 dł.50mm kodowany kolorem x 1 szt20
Rurka ustno-gardłowa, sterylna

rozm.0 dł.60mm kodowany kolorem x 1szt30
Rurka ustno-gardłowa, sterylna

rozm.1 dł. 70mm kodowany kolorem x 1 szt30
Rurka ustno-gardłowa, sterylna

rozm. 2 dł. 80mm kodowany kolorem x 1szt100
Rurka ustno-gardłowa, sterylna

rozm. 2 dł. 90mm kodowany kolorem x 1szt200
Rurka ustno-gardłowa, sterylna

rozm. 3 dł. 100mm kodowany kolorem x 1szt30
Rurka tracheotomijna z mankietem uszczelniającym Shiley Nr 6

10
Rurka tracheotomijna z mankietem uszczelniającym Shiley Nr 8

10


Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 8

(CPV)


L.p


NAZWA

Ilość

op

Cena jedn

netto

Cena

jedn

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF


%


zl.

1

Prowadnice intubacyjne proste

Rozm. 2/0 x 225-230mm

4/0 x 340-673mm

5/0 x 370-693mm


152

Prowadnice intubacyjne zakrzywione

Rozm. 2/0 x 225mm

4/0 x 335mm

5/0 x 365mm


15Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 9

(CPV)


L.p


NAZWA

Ilość

op

Cena jedn

netto

Cena

jedn

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zl.

1

Bezalkoholowe chusteczki dezynfekcyjne do czyszczenia głowic USG

typu Cleanisept Wipes x 100szt20


Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 10

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF

%

zł.

1


Jednorazowy zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie:

-1 rozszerzacz z żółtą tulejką – prowadnikiem

-zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce, kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką luer-lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem „J”

5


2


Zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce, kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką luer-lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem „J” rozm. 7; 8;9

25Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 11

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jed.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF


%


zl.

1

Taśma pochwowa

typu TVT ABBREVO x 1 szt15


Razem

………………………………………..

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych


Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 12

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jed.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF

%

zl.1Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z:

- cewnika centralnego 2-światłowego 7 Fr/dł. 20 cm 16Ga/16Ga (lub 7Fr/20cm/14Ga/14Ga lub 7Fr/20cm/18Ga/18Ga – do wyboru), cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera,

- prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032”/60 cm w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką,

- igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm

- dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką

- rozszerzadło

- igła do kontroli ciśnienia

- strzykawka z otworem w tłoku

- zestaw umieszczony na tacy

- szybkość przepływy w kanale proksymalnym - nie mniej niż 3 000 ml/godz., w kanale dystalnym – nie mniej niż 3 700 ml/godz.

- na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach

Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna.
10


2

Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z:

- cewnika centralnego 3-światłowego 7 Fr/dł. 20 cm 18/18/16Ga (lub 7Fr/16cm/18,18,16Ga lub 7Fr/30cm/18,18,16Ga – do wyboru), cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera,

- prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką,

- igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm

- dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką

- rozszerzadło

- igła do kontroli ciśnienia

- strzykawka z otworem w tłoku

- zestaw umieszczony na tacy

- przepływy w poszczególnych kanałach:

16 Ga/dystalny-3100ml/godz

18 Ga/środkowy -1500ml/godz

18 Ga/proksymalny-1600ml/godz

- na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach

Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna.

503

Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z:

- cewnika centralnego 3-światłowego 7 Fr/dł. 20 cm 18/18/16Ga, cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera,

- prowadnik nitinolowy 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką,

- igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm

- dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką

- rozszerzadło

- igła do kontroli ciśnienia

- strzykawka z otworem w tłoku

- zestaw umieszczony na tacy

- przepływy w poszczególnych kanałach:

16 Ga/dystalny-3100ml/godz

18 Ga/środkowy -1500ml/godz

18 Ga/proksymalny-1600ml/godz

- na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach

Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna

50

4

Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z:

- cewnika centralnego 3-światłowego 7 Fr/dł. 20 cm 18/18/16Ga, cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera,

- prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką,

- igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm

- dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką

- rozszerzadło

- igła do kontroli ciśnienia

- dodatkowa igła punkcyjna 20 Ga w miękkiej kaniuli

- strzykawka z otworem w tłoku

- zestaw umieszczony na tacy

- przepływy w poszczególnych kanałach:

16 Ga/dystalny-3100ml/godz

18 Ga/środkowy -1500ml/godz

18 Ga/proksymalny-1600ml/godz

- na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach

Cewnik centralny na swojej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna.50

5

Cewnik do dializ metodą Seldingera 3-światłowy

-Cewnik 3-światłowysztywny, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, cewnik kontrastujący w promieniach Rtg

- rozm 20cm 12Fr / 12,12,16Ga

- igła wprowadzajaca

- prowadnik druciany z końcówką prostą i „J” umieszczony w krążku zabezpieczającym

- cewnik posiada kolorystyczne oznakowanie części żylnej i tętniczej, na każdym cewniku podana jego długość oraz pojemność każdego kanału

- strzykawka z otworem w tłoku umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy bez odłączenia igły od strzykawki (system ochrony przed zatorem powietrznym)

- igła do kontroli ciśnienia

- skrzydełka mocujące

- każdy kanał zabezpieczony zaworem membranowym z możliwością podłączenia infuzji

- rozszerzadło

- cewnik centralny na swojej powierzchni pokryty jest powłoką antybakteryjną, w której skład wchodzi sulfadiazyna zrebra i chlorheksydyna


20
6

Cewnik do dializ metodą Seldingera 2-światłowy -Pediatryczny

-Cewnik 2-światłowy sztywny, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, cewnik kontrastujący w promieniach Rtg

- rozm.11cm 8Fr/14,14Ga

- igła wprowadzająca

- prowadnik druciany z końcówką prostą i „J” umieszczony w krążku zabezpieczającym

- cewnik posiada kolorystyczne oznakowanie części żylnej i tętniczej, na każdym cewniku podana jego długość oraz pojemność każdego kanału

- strzykawka

- skrzydełka mocujące

- każdy kanał zabezpieczony zaworem membranowym z możliwością podłączenia infuzji

- rozszerzadło


5

7


Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z:

- cewnika centralnego 4-światłowego 8,5 Fr/dł. 20 cm 18/14/18/16 Ga, cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera,

- prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką,

- igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm

- dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką

- rozszerzadło

- zestaw umieszczony na tacy

- przepływy w poszczególnych kanałach:

16 Ga/dystalny - 2700ml/godz.

14 Ga/środkowy -5100ml/godz.

18 Ga/środkowy – 1400ml/godz.

18 Ga/proksymalny-1600ml/godz

- na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość

- Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna.

Dostępne także inne rozmiary cewników do wyboru przez Zamawiającego:

16 cm/ 8,5 Fr / 18, 14, 18, 16 Ga50
8


Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z:

- cewnika centralnego 5-światłowego 8,5 Fr/dł. 20 cm 14, 16, 18, 18, 18 Ga, cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera,

- prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką,

- igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm

- dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką

- rozszerzadło

- zestaw umieszczony na tacy

- na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość

- Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu

60


Razem
…………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 13

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF

%

zł.

1

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych

- cewnik 19Ga zbrojony; zbrojenie widoczne gołym okiem

- strzykawka niskooporowa 10ml

- filtr płaski

- zastrzyk ze skrzydełkami

- igła 17Ga ze znacznikiem długości na powierzchni


302

Zawór membranowy z możliwością podłączenia infuzji

50


3

Prowadnik 0,89mm( 035”) x 45cm z końcówka prostą i :J”

10


4

Igła do przetoczeń


5


5

Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej metodą Seldingera, skład:

Cewnik z częścią przedłużoną, igła 20Ga/7cm, prowadnik; rozmiar cewnika:


18Ga/12,0cm

20Ga/12,0cm


50

50
6

Mankiet neonatologiczny jednorazowy do pomiaru ciśnienia do kardiomonitora DASH 3000

nr kat. 2521 rozm. 1 x 1

nr kat. 2523 rozm. 3 x 1

nr kat. 2524 rozm.4 x 1


5

105


7

Jednorazowe Elektrody do kardiomonitora DASH 3000 x1kompl (3szt)

58

Linia próbkująca 3m do aparatu do znieczuleń typu AESPIRE REF 73319

lub kompatybilne


39

Pułapka wodna do aparatu do znieczuleń

typu AESPIRE REF 876446

lub kompatybilne

310

Filtr do pochłaniacza CO2 do aparatu do znieczulenia typu AESPIRE REF 1407-3201-000

lub kompatybilne


120Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

Uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 14

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF

%

zł.

1

Zestaw jednorazowego użytku do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią – linia pojedyncza, zawierający:

-urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3ml/h przy 300mmHg

- system przepłukiwania obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek

- biureta kroplowa zabezpieczona filtrem 15 mikronów

- linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem

- budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną >45Hz – zapewniającą wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża)

- linie ciśnieniowe- grubościenne bez barwnych pasków długości 120cm + 30cm; dwa kraniki trójdrożne

- w zestawie min. dwa dodatkowe koreczki

- połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe

Zestaw kompatybilny z kablami do monitora EMTEL


100


2

Zestaw jednorazowego użytku do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią – linia podwójna, zawierający:

-urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3ml/h przy 300mmHg

- system przepłukiwania obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek

- biureta kroplowa zabezpieczona filtrem 15 mikronów

- linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem

- budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną >45Hz – zapewniającą wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża)

- linie ciśnieniowe- grubościenne bez barwnych pasków długości 120cm + 30cm; dwa kraniki trójdrożne

- w zestawie min. dwa dodatkowe koreczki

- połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe

- linia infuzyjna z jedną komporą kroplową rozgałęziającą się na dwie linie pomiarowe

Zestaw kompatybilny z kablami do monitora EMTEL

80


Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 15

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF
%

zł.

Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO

rozm. 1,9-2,2 14G (pomarańczowy)

1000
Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO

rozm. 1,6-1,8 16G (szary)

400

Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO

rozm. 1,4-1,5 17G (biały)

300

Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO

rozm. 1,2-1,3 18G (zielony)

13000

Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO

rozm. 1,0-1,1 20G (różowy)

20000

Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO

rozm. 1,1 20G dł.25mm (różowy/biały)

100Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO

rozm. 0,8-0,9 22G (niebieski)

6000

Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO

rozm. 0,7 24G (żółty)

2500

Kaniula dożylna bezpieczna rozm. od 24-14Gwykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, posiadająca automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowego zatrzasku, aktywowane po wyjęciu igły z cewnika, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO

400

Korek do kaniul, luer-lock, dwufunkcyjny koreczek zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi/na równi z krawędzią korka, jedn.uż. sterylny, pakowany pojedyńczo (czerwony/pomarańczowy) x 1 szt

20000
Korek do kaniul, jednorazowy, luer-lock, sterylny

x 1 szt


60000
Mandryn do kaniul dożylnych, wypełniający całkowicie wnętrze cewnika, końcówka luer-lock lub luer slip, różne rozmiary, do kaniul 22Gx25; 20Gx25; 20Gx32/33; 18Gx32/33; 18Gx45; 17Gx45; 16Gx45/50; 14Gx45/50; sterylny, w pełni kompatybilny z oferowanymi kaniulami z poz. 1-7 x 1 szt

1000
Igła do portu typu Surecan Braun 20G x 25mm bez skrzydełek x 1szt

10
Igła do portu typu Surecan Braun 20G x 25mm ze skrzydełkami x 1szt

10
Igła do portu typu Surecan Braun 22G x 20mm ze skrzydełkami x 1szt

10Razem1. Na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych kaniul muszą być zawarte istotne informacje terapeutyczne takie jak:

długość i rozmiar kaniuli, wartość przepływów w ml/min, rodzaj materiału z jakiego wykonana jest kaniula, rodzaj i metoda jej sterylizacji.

2. Kaniule powinny być pakowane w opakowanie typu folia-papier wielowarstwowy, wykonany z materiału odpornego na mikrorozszczelnienia gwarantujące bezpieczeństwo mikrobiologiczne jej użytkowania.

3. Kaniule muszą być odporne na załamania, zapewniać stały i bezpieczny przepływ infuzji.

4. Zamawiający wymaga aby kaniule, koreczki i madryny zawarte w pakiecie pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń.

5. Poz. 1 -12 Zamawiający wymaga dołączenia po 1 szt. próbek każdego rozmiaru, celem zweryfikowania zaoferowanego asortymentu.

6. Poz.1-7 Zamawiający dopuszcza zaoferowania kaniul wyprodukowanych z materiału typu BD Vialon.

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 16

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p

NAZWA


Ilość

szt


Cena jedn

.netto


Cena jedn

.brutto


Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF


%

zł.

1

Kaniula noworodkowa do wlewów dożylnych typu NEOFLON 24GA 0,7/19mm prędkość przepływu 13ml/min bez dostępu do iniekcji z e zdejmowalnym uchwytem x 1 szt

6002

Zamknięty system dostępu żylnego, bezigłowy , przezroczysty o minimalnym przepływie 525ml/min. do 7 dni stosowania lub 100 użyć

-bez przedłużacza x 1 szt

-z przedłużaczem dł.15cm - 445ml/min zgodne z normą ISO 10555-5 x 1 szt


503

Kaniula dotętnicza z zaworem kulkowym 20G x 45mm x 1 szt

100


4

Filtr oddechowy elektrostatyczny bakt. ir. bez nawilżania , pediatryczny, przestrzeń martwa 20/21ml, kątowy, sterylny x 1 szt

205

Filtr oddechowy elektrostatyczny (celulozowa, harmonijkowa warstwa) bakter.wir. z wymianą ciepła i wilgoci - pediatryczny 50-250ml, kątowy sterylny x 1 szt

206

Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego zawierający: przezroczystą probówkę min. 5ml, stożkowa fiolka, bez finger tipu , bakteriologicznie czysty lub sterylny pakowany w opak. folia, folia- papier typu Bicakcilar

REF18721011


350


7

Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml), posiadające  zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, okres ważności 3 lata

50

8

Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego , fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), posiadające  zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, okres ważności 3 lata


50

9

Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego , fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), posiadające  zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, okres ważności 3 lata, do stosowania w polu operacyjnym.


50

10


Igła Motylek 0,8 x 19mm x 178mm (21G x ¾ x 7” ) system Vacutainer

do pobierania krwi, zakończona obustronnie igłą: jedna do wkłucia do żyły, druga do probówki x 1szt


30011

Strzykawki do pomp infuzyjnych TERUMO 50ml rozmA – 30-32mm rozm B 18-24mm x 1szt

400


12

Strzykawki do pomp infuzyjnych TERUMO 20ml rozm.A – 22 – 23mm rozm.B 16-21mm x 1szt

100


13

Strzykawka 50ml typu BD Plastipack LuerLock kod 300 865 x 1szt

100


14


Strzykawka EN LOCK 60ml

REF 06011600300


15

Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym indykatorem pozycji (zamknięty/otwarty) x 1 szt

2500


16

Przedłużacz do lini żylnej do żywienia pozajeliowego typ SEP-27 x 1 szt

50


17

Rozgałęziacz infuzyjny 5-drożny

z końcówkami Luer-Lok, jałowy, j.uż.

posiadający zrozumiałe oznaczenia barwne lini, wskaźniki stanu zaworów FloSwitch typu: Connecta Multiflo

x 1 szt


5018


Kaniula do podawania kontrastu , chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i na ukłucie z połączonym przedłużaczem, uchwytem do podawania środka kontrastującego
x 1szt


100Razem
Uwaga: Dot poz.1 Zamawiający wymaga dołączenia 1 szt. próbek , celem zweryfikowania zaoferowanego asortymentu.

Poz.3 Kaniula arterialna wyposażona w system zamknięcia typu FloSwitch. Część żylna musi posiadać idealnie gładką powierzchnię ograniczającą do minimum adhezję patogenów i zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo mikrobiologiczne pacjenta.


Dot. poz.14-15 opis Rozm.A – w przybliżeniu średnica zewnętrzna strzykawki

Rozm.B – w przybliżeniu odległość od kołnierza strzykawki do tłoka, gdy tłok jest maksymalnie przysunięty do kołnierza. Tłok z gumowym korkiem.

Producent pomp infuzyjnych informuje, że strzykawki wymienionych poniżej producentów posiadają dopuszczalne rozmiary:

-Terumo, Monojekt, B.Braun Omnifix, DispoVan, BD Precise


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 17

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn

.netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1


Filtr oddechowy elektrostatyczny, skuteczność filtracji >99,999%, z wymianą ciepła i wilgoci (celulozowa, harmonijkowa warstwa lub zwinięta w spiralę), zakres obj. oddech. 150-1000ml lub 1500ml,

waga 30-31g, sterylny (dostarczyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji) x 1szt2000


2


Filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji >99,999%, zakres obj. oddech. 150-1000ml lub 1500ml, waga do 22g, sterylny (dostarczyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji) x 1szt

15003

Wymiennik ciepła i wilgoci (Sztuczny nos), jednoelementowy, masa nie większa niż 9g, sterylny (dostarczyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji) x 1szt

700Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 18

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn

.netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z jednym drenem typu Variant x 1 zestaw

502

Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z dwoma drenami typu Variant x 1zestaw

20Razem

Wymogi: Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedyńczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną.

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ……………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 19
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.
netto


Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF

%

zł.

1


Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych dł.drenu 140-180mm, długość komory kroplowej + kolec nie mniej niż 120mm., miękka dolna część komory kroplowej, dodatkowe miejsce w zacisku rolkowym na kolec po użyciu x 1 szt typu INTRAFIX Classic

90002

Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnuym 0,45um i filtrem cząsteczkowym 5um posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną uniemożliwiającą wydostawanie się płynu na zewnątrz, jałowy typu Mini Spike (niebieski) x 1szt

5000


3

Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnuym 0,45um,posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną uniemożliwiającą wydoistawanie się płynu na zewnątrz, jałowy typu Mini Spike (zielony) x 1szt

200
4

Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji: ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą

(co 1ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu; mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15um filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć x 1 szt20


5


Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych:

Komora kroplowa nie krótsza niż 120mm, 2-częściowa-górnaczęść sztywna, dolna część plastyczna posiada filtr powietrza zamykający się po opróżnieniu jeziorka, zapobiegający przedostaniu się powietrza do linii 150-180 , długość drenu, posiada zastawkę bezzwrotną zapobiegającą cofaniu się krwi do zestawu, zestaw wolny od DEHP x 1 szt


25006

Przedłużka Y12 cm z zaworami dostępu bezigłowego z możliwością stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji, bez zawartości DEHP i PCV x 1 szt

50
7

Rampa 3-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z drenem dł. 150 cm. Kraniki z wielokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Ramiona kraników zabezpieczone dostępami bezigłowymi. Prawe ramię ostatniego kranika rampy musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną zapewnia swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiająca mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. x 1szt.

1008

Uchwyt do rampy opisanej w pkt 7 x 1szt.


5


9

Zawór dostępu bezigłowego z płaską membraną typu „Split septum” bez zawartości PVC, DEHP i lateksu, czas stosowania do 7 dni (potwierdzony badaniami) lub 200 aktywacji x 1szt.

10010

Korek do dezynfekcji zaworów bezigłowych , umożliwiający dezynfekcję pasywną, nasączony 70% izopropanolem, zapewniający skuteczna barierę bakteriologiczną przez 7 dni,sterylny x 1szt.

600Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 20
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn. netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF

%

zł.1


Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 65mm, całość wolna od ftalanów(informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwytna dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny x 1 szt

100 000

2


Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów(informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier x 1szt

2500


3


Aparat do szybkich przetoczeń krwi sterylny

x 1 szt


50


4

Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty dł.180 - 200cm, bez zawartości ftalanów sterylny

x 1 szt

20005

Przedłużacz do pomp infuzyjnych do preparatów światłoczułych dł.180 - 200cm bez zawartości ftalanów czarny sterylny

x 1 szt


506

Przedłużacz do pomp infuzyjnych do preparatów światłoczułych dł.200cm bursztynowy bez zawartości ftalanów sterylny x 1szt

28007

Przedłużacz do przetoczeń, dren PVC śr.wewnętrzna 3,0mm, dł.1500cm, zakończony łącznikami stożkowymi luer-lock (męski i żeński), zacisk rolkowy , bez igły biorczej i komory kroplowej

x 1 szt


700
Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/PAKIET NR 21

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.1


Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych do aparatu TERUMO TSP M351 Y-SITE

8002


Zestaw do przetoczeń kompatybilny z pompami TERUMO TE-LM700 i TE-LM800 ; z zaworem swobodnego przepływu, który zapobiega przypadkowej infuzji bolusa, dł. 2.2m – 2,5m

400
Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 22


(CPV)


L.p


NAZWA

Ilość

op

Cena jedn. netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Elektrody jednorazowe do aparatu “GALVA 5” rozm. 56mm x 56mm (medium) opakowanie x 200szt

6
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 23
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jed.

nett

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 25G x 88mm

z prowadnicą x 1 szt


302

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 25G x 103mm

z prowadnicą x 1 szt


103

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 25G x 120mm

z prowadnicą x 1 szt104

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 27G x 88mm

z prowadnicą x 1 szt


12005

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 27G x 103mm

z prowadnicą x 1 szt


1006

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 27G x 120mm

z prowadnicą x 1 szt


107

Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 22G x 88mm x 3 ½”

x 1 szt

1008

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuohy 18G ,cewnik 20G x 1000mm z miękką końcówką; zatrzaskowe łączenie cewnika z filtrem, strzykawka LOR, filtr zewnątrzoponowy, system mocowania filtra do skóry pacjenta x 1

30

9

Igła o szlifie dwupłaszczyznowym 26G x 3 ½” 88mm Atraucan z prowadnicą x 1 szt

50


10

Strzykawka LOR typu BBraun

REF 463-71-0030


11

Filtr zewnątrzoponowy

Typu BBraun REF 451-55-0130


12

Igła Tuohy 18G standard/80mm


10


13

Igła Tuohy 18G 120mm


10


14

Igła do identyfikacji splotów nerwowych z odizolowanym wierzchołkiem ostrza, 22G 0,71 x 50mm

x 1 szt


10


15

Igła do identyfikacji splotów nerwowych z odizolowanym wierzchołkiem ostrza, 22G 0,71 x 80mm

x 1 szt


10


16

Igła do identyfikacji splotów nerwowych z odizolowanym wierzchołkiem ostrza, 22G 0,71 x 120mm

x 1 szt


10


17

Igła do punkcji typ.Spinocan
20G x 3” 0,9 x 75mm x 1 szt

10


18

Igła do punkcji typ.Spinocan
22G/ 40mm x 1 szt

10


19

Igła do punkcji typ.Spinocan
22G /75mm x 1 szt

25


20

Zestaw do ciągłego znieczulania splotów: cewnik z poliamidu z czytelnymi niebieskim oznaczeniami, strzykawka lock, filtr 0,2um, system mocowania filtra do skóry pacjenta, igła o szlifie 30 stopni dł.55mm x 1 szt

1021

Prowadnica do igieł 22G x 35mm


10


22

Prowadnica do igieł 20G x 35mm


10


23

Worek do osłony przed światłem worków żywieniowych typu EP 3000ML nr kat. Folpol-3000 x1szt

500


24

Worek do osłony przed światłem worków żywieniowych typu EP 1000ML nr kat. Folpol-1000 x1szt

300Razem………………………………………… pieczątka imienna i podpis

osoby/osób uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 24
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Igła do wstrzyknięć 26G x 16mm

0,45 x 100szt
15


2

Igła do wstrzyknięć 25G x 1

0,5 x 100szt100


3

Igła do wstrzyknięć 23G x 1

0,6 x 100szt30


4

Igła do wstrzyknięć 22G x 1 1/4

0,7 x 100szt100


5

Igła do wstrzyknięć 21G x 1 ½

0,8 x 100szt300


6

Igła do wstrzyknięć 20G x 1 ½

0,9 x 100szt120


7

Igła do wstrzyknięć 19G x 1 ½

1,1 x 100szt130


8

Igła do wstrzyknięć 18G x 1 ½

1,2 x 100szt15009

Strzykawka do insuliny 1ml z igłą

typu KDM/831779 x 1szt200


10

Igła do wkłuć – neurologiczna

23Gx 2 3/8 - 2 2/5 ( 0,6 x 60mm)

x 100 szt.


2


11

Igła do wkłuć – neurologiczna

21Gx 3 1/8 - 3 1/5 ( 0,8 x 80mm)

x 1 szt.


50


12

Igła do wkłuć – neurologiczna

21Gx 4 3/4 – 4 4/5 ( 0,8 x 120mm)

x 1 szt.


50


13

Strzykawka tuberkulinowa 1ml z igłą 0,5 x 16mm x 1szt

3000


14

Strzykawka 2ml jałowa skala do 3ml

x op.100szt1000

15

Strzykawka 5ml jałowa skala do 6ml

x op. 100szt1000

16

Strzykawka 10ml jałowa skala

do 12ml x op.100szt500


17

Strzykawka 20ml jałowa skala

do 24ml x op. 100szt800


18

Strzykawka 50-60ml do pomp infuzyjnych przezroczysta x 1szt

2500


19

Strzykawka 50-60ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych bursztynowa x1szt

12000


20

Strzykawka 60ml do pomp infuzyjnych non Luer typ ENlock x1szt

200


21

Strzykawka 100ml – JANET

x 1szt


2500


22

Strzykawka 100ml – JANET z łącznikiem leuer, wydłużony,z przeznaczeniem do badań laryngologicznych x 1szt

150023

Igła do nakłuć mostka

rozm. 16G x 30-35mm x 1 szt

typu MEDAX PERFECTUS

REF PS 16030-10


5024

Igła iniekcyjna j.u. bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, sterylna, rozmiary:

0,5 x 25mm a op.100szt

0,6 x 30mm a op.100szt

0,7 x 30mm a op.100szt

0,8 x 40mm a op.100szt

0,9 x 40mm a op.100szt5


25

Igła iniekcyjna j.u. bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, sterylna, rozmiary:

1,1 x 40mm a op.100szt

1,2 x 40mm a op.100szt

226

Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45o,  uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem,  sterylizowana EO, rozmiar 18G 1,2 x 40mm, sterylna a'100szt.

527

Igła do wstrzyknięć 14G x 1 ½

2,1 x 100szt5


Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna umieszczona poziomo pod skalą na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania.


28

Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 3 ml a'100szt

529

Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 5 ml a'100szt

530

Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 10 ml a'100szt

531

Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 20 ml a'100szt

532

Strzykawka trzyczęściowa do insuliny z wbudowaną igłą, bezpieczna 29Gx1/2” a’100szt.

5


33

Strzykawka trzyczęściowa do TBC z wbudowaną igłą, bezpieczna 27Gx1/2” a100szt.

5


Strzykawka Enteralna ENFit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. Przezroczysta z fioletowym tłokiem.


34.

Strzykawka enteralna poj. 1ml x 1szt

200


35.

Strzykawka enteralna poj. 2,5ml x 1szt

200


36.

Strzykawka enteralna poj. 5ml x 1szt

200


37.

Strzykawka enteralna poj. 10ml x 1szt

200


38.

Strzykawka enteralna poj. 20ml x 1szt

200


39

Strzykawka enteralna poj. 60ml x 1szt

200


Razem

Uwaga: poz. 18-19 Zamawiający używa obecnie strzykawek Margomed REF 007111 i REF 007121

poz. 22 Opisane wymogi posiada strzykawka 100ml Producent Polfa Lublin.

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 25
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji typu MAX-N-1, technologia Oximax (dokładność pomiaru, kalibracja cyfrowa i analogowa), czujnik na palec lub stopę dla pacjentów o wadze: dorośli>40kg; noworodki<3kg sterylny bezlateksowy x 1 szt

50Razem


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 26
(CPV) 33.10.00.00.1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF

%

zł.

1

Jednorazowy mankiet neonatologiczny do pomiaru ciśnienia do kardiomonitora Dash-3000; nr kat. 2523 (rozm 3)

5


2

Okularki ochronne dla niemowląt

typu Natus Biliband

Nr kat.900642 i 900643


 • zastosowanie do fototerapii o konstrukcji w kształcie litery Y z elastycznym mocowaniem na rzepy o rozmiarach :

Obwód głowy: 30-38cm


Obwód głowy: 24-33cm

50
50


3


Jednorazowe materacyki do lampy łóżeczkowej do fototerapii firmy Natus x1szt BIAŁE

504

Jednorazowe materacyki do lampy łóżeczkowej do fototerapii x1szt

KOLOROWE

50Razem


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 27
(CPV)


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jed. netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Pojemnik zbiorczy o poj.300ml na wydzielinę do zestawu ssącego z przestrzeni podgłośniowej Evac

x 1 szt

102

Filtr próżniowy do zestawu ssącego z przestrzeni podgłośniowej Evac x 1 szt

103

Dren ssący z PCW o dł. 100 x 1 szt


10


Razem


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych


Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 28

(CPV)


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jed. netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, z igłą, typu Endo-Flex/NEX0222D-B x1szt

150


2

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, z igłą, typu Endo-Flex/NEX0222D-G x1szt

100


3

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, bez igły, typu Endo-Flex/NEX0222-B x1szt

100


4

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, bez igły, typu Endo-Flex/NEX0222-G x1szt

100


5

Igła do wstrzyknięć jednorazowego użytku typu Endo-Flex/NET2522-G5 x1szt

30


6

Pętla diatermiczna jednorazowego użytku typu Endo-Flex/NOE3422…; średnica pętli od 10mm do 35mm

(do wyboru wg potrzeb)


x 1szt

207

Ustniki jednorazowego użytku do gastroskopii typu Endo-Flex/600020 x 1szt


300


8

Obrotowe szczypce do biopsji jednorazowego użytku, miseczki owalne, z igłą typu Endo-Flex/NE1618-A

59

Obrotowe szczypce do biopsji jednorazowego użytku, szczęki typu „aligator” typu Endo-Flex/NE0418-A

510

Koszyczki do chwytania owalnych

i śliskich obiektów jednorazowego użytku, typu Endo-Flex/E161225


511

Koszyczki do chwytania owalnych

i śliskich obiektów jednorazowego użytku, typu Endo-Flex/E151185


512

Chwytak trójramienny do precyzyjnego usuwania ciał obcych i polipów jednorazowego użytku, typu Endo-Flex/NE1322-G3

513

Szczoteczki czyszczące do bronchoskopu jednorazowego użytku, średnica 1,8mm, długość 100cm i 120cm x1szt

2014

Szczoteczki czyszczące do endoskopów jednorazowego użytku, średnica kanału roboczego 2,0 - 3,2mm ; długość 1600mm x 1szt

2015

Szczoteczki czyszczące do kolonoskopu jednorazowego użytku, średnica kanału roboczego 2,0 - 4,2mm ; długość 2300mm x 1szt

2016

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku,typu „zęby szczura” długość 120cm, typu Endo-Flex/NEX0822-Cx1szt

20


17

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku,typu „zęby szczura” długość 160cm x1szt

20


18

Sterylny, apirogenny tusz, przeznaczony do stosowania jako marker w endoskopowym oznaczaniu polipów i zmian w przewodzie pokarmowym, typu Black Eye Varimed nr kat. TS-205, strzykawka 5ml x 1szt

3


Razem

Uwagi: poz. 8-12 średnica kanału operacyjnego od 2,0mm do 2,8mm, średnica narzędzia – 1,8mm,

poz. 10 dł. narzędzia - 150cm

poz. 8, 9, 11, 12 dł. narzędzia - 100cm

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ……………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 29
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta


%

zł.


1


Układ oddechowy do respiratorów aparatów do znieczulania w wersji czystej mikrobiologicznie z rur rozciąganych lub o stałej długości, w zestawie: 2 ramiona dł.150-160cm z obrotowymi lub stałymi łącznikami 22F, trójnikiem Y z dwoma portami z zatyczkami przytwierdzonymi na stałe, kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock zabezpieczonym wkręcanym koreczkiem dającym szczelne, stabilne połączenie, zatyczka 22mmF (założona na kolanko do przeprowadzenia testu szczelności i zapobiegająca dostaniu się ciał obcych do wnętrza układu oddechowego) czas używania do 7dni.

1500
2

Układ oddechowy do aparatów do znieczulenia w wersji czystej mikrobiologicznie z rur rozciąganych, w zestawie: 2 ramiona dł.180-200cm ze stałymi lub obrotowymi łącznikami 22F, trójnikiem Y z Wdom portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock zabezpieczonym wkręcanym koreczkiem dającym szczelne stabilne połączenie, zatyczka 22mmF (założona na kolanko do przeprowadzenia testu szczelności i zapobiegająca dostaniu się ciał obcych do wnętrza układu oddechowego) dodatkowe ramię 0,9- 1,5metra z workiem oddechowym nie zawierającym lateksu o pojemności 2 litrów, wykonany z neoprenu

303

Łącznik kątowy z dwoma złączami do bronchoskopii fiberoskopowej z portem 15-22M-15F+ x 1 szt

204

Maska do podawania tlenu w wersji czystej mikrobiologicznie dla dorosłych

z zaciskiem na nos z drenem do źródła tlenu 180-220cm, bez ftalanów x 1 szt7005

Maska do podawania tlenu w wersji czystej mikrobiologicznie dla dzieci

z drenem do źródła tlenu 180-220cm ;

szer. .maski 6,5-7cm dług.maski 9,5cm, bez ftalanów x 1 szt


1006

Dreny do podawania tlenu (wąsy) proste dla dorosłych, dł.drenu 180 -210cm

w wersji czystej mikrobiologicznie, bez ftalanów x 1 szt


30007

Dreny do podawania tlenu (wąsy) dla dzieci, dł.drenu 180 -210cm

w wersji czystej mikrobiologicznie, bez ftalanów x 1 szt


508

Łącznik karbowany „martwa przestrzeń” w wersji czystej mikrobiologicznie rozciągany z portem 9,6mm lub podwójnym portem zatrzaskowym z uszczelnieniem 7,6mm i 9,6mm, obrotowymi łączami 22mmM/15mmF i 22F i obrotowym kominkiem x 1 szt

25009

Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych typu Plastimed nr kat. 130 110

Maska z delikatnego medycznego PCV z zaworem zwrotnym, z drenem tlenowym gwiazdkowym dł. 200 cm, z rezerwuarem tlenowym, blaszka dopasowująca do nosa, taśma mocująca na głowie, koncentracja tlenu do 100%, zestaw jednorazowy czysty mikrobiologicznie, bez ftalanów x 1 szt100


10

Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu dla dzieci typu Plastimed nr kat. 130 111

Maska z delikatnego medycznego PCV z zaworem zwrotnym, z drenem tlenowym gwiazdkowym dł. 200 cm, z rezerwuarem tlenowym, blaszka dopasowująca do nosa, taśma mocująca na głowie, koncentracja tlenu do 100%, zestaw jednorazowy czysty mikrobiologicznie, bez ftalanów x 1 szt20
Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 30
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF

%

zł.

1

Przyrząd do terapii oddechowej - oscylacyjnym dodatnim ciśnieniem wydechowym typu Acapella

202


Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/60cm, wielorazowa, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem bez zawartości PCV, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia.

53

Zestaw do mini tracheotomii typu AKME Mini-Trach II 100/462

6


4

W pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie:

 • silikonowy mieszek o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona

 • worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu

 • dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji lub alternatywnie dwa dodatkowe worki na krew z filtrem i worek drenażowy

 • dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Chlub 16Ch (do wyboru)10
Razem
Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/60cm, wielorazowa, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem bez zawartości PCW, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia.


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.............................

Pieczątka oferenta Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 31
(CPV)


l.p.

Nazwa

Ilość

kpl

Cena jedn.netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Nazwa producenta

Kod REF

%1

Komplet pościeli jednorazowego użytku

o gramaturze 25-35g:

prześcieradło 210cm x 150cm

poszewka na kołdrę 210cm x 160cm

poszewka na poduszkę 70cm x 80cm

200


2


Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów (min. 8l), z możliwością przytwierdzania do podłóg o wymiarach 81 cm x 121cm typu Microtec Medical B.V. nr kat. 3055NS Produkt spełniający normę 13795.


250RAZEM

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 32


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jed.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Papier do EKG HELIGE do aparatu

EK-53/6 rozm. 130x135

370 kartek x 1 składanka

302

Papier do EKG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS X 1 składanka

3003

Papier do analizatora

143x150x300 OXFORD TEAM S-8000 x 1 składanka


104

Papier do KTG do aparatu

HEWLETT PACARD M 1911A

150x100x150 x 1 składanka

705

Papier do KTG do aparatu

COROMETRICS 4305BAO

152x90x150 x 1 składanka

1206

Papier do defibrylatora

ZOOL M.SERIES szer. 90mm;

szer. kratki 80mm x 1 składanka

107

Papier MITSUBISHI K 65 HMoryginalny

110mm x 20m x 1 rolka


3008


Papier do EKG AsCard termoaktywny niewoskowany z nadrukiem siatka milimetrowa, szer.rolki 210mm, śr.rolki 62mm, śr.zewnętrzna wałka 16mm

( typ Dedalus) x 1 rolka1009

Papier do Ekg AsCard termoczuły, bezpyłowy, szer.rolki 112mm x 25

( typ Aspel) x 1 rolka


60010

Papier do Ekg termoczuły, bezpyłowy, z nadrukiem,

szer.rolki 104mm x 40

( typ Aspel) x 1 rolka

511

Papier do defibrylatora LIFEPAK 12, 11,10P szer.116mm szer.kratki 100mm (czerwony) x 1 rolka

30


12


Papier UPP-210HD do drukarki

do aparatu Rtg –ramię C ARCADIS VARIC rozm. 210mm x 25m x 1 rolka


12


13

Papier do KTG Cadence rozm. 112x90x150/160 x 1

20


14


Papier do drukarki Spacelabs MOD90485, 2-kanałowy, czysty bez nadruku, składanka (230 kartek) szer. 50mm dług.27,4m x 1szt

10


15

Papier termiczny do drukarki, gładki, rolka szer.57mm x20m lub 30m do aparatu PICCO

10
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 33
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

op

Cena jedn.

netto

Cena jedn

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Elektrody do badań Ekg-

okrągłe, śr. 43mm (+/-)1mm lub prostokątna 43x46mm (+/-)1mm, na gąbce, żel stały, sensor Ag/AgCl,

x 50 szt

8002

Elektrody EKG dla dzieci śr. 30mm

(+/- )1mm żel stały, sensor Ag/AgCl,

x 50 szt

153

Elektroda Ekg niewidoczna w promieniach Rtg okrągłe, śr.50mm (+/-) 1mm na gąbce, żel stały x 50 szt

20
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych


Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 34
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski,

rolki po 200m, szer. 5cm


52

Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski,

rolki po 200m, szer. 10cm


303

Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej , płaski,

rolki po 200m, szer. 15cm


204

Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski,

rolki po 200m, szer. 20cm


155

Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej,, płaski,

rolki po 200m, szer. 25cm


106

Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej , płaski,

rolki po 200m, szer. 30cm


27

Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski,

rolki po 200m, szer. 35-38cm


1
8

Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski,

rolki po 200m, szer. 40cm


1
Razem
Zamawiający wymaga: na rękawie umieszczona informacja o zgodności z normą ISO11607-1 i EN868-5, znak CE na etykiecie opakowania handlowego.


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych


Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 35


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena

jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Papier koloru białego lub niebieskiego do sterylizacji parowej

100cmx100cm x 1szt


15002

Papier koloru zielonego do sterylizacji parowej

100cmx100cm x 1szt


30003

Papier koloru białego lub niebieskiego do sterylizacji parowej

75cmx75 x 1szt


15004

Papier koloru zielonego do sterylizacji parowej

75cmx75cm x 1szt


12505

Włóknina do sterylizacji parowej koloru niebieskiego

100cmx100cm x 1szt


70006

Włóknina do sterylizacji parowej koloru niebieskiego

75cmx75cm x 1szt5000


Razem


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka oferenta Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..Pakiet Nr 36
(CPV) 33.10.00.00-1


l.p.

Nazwa

Ilość

/mb

Cena jedn.

netto


Cena

jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Nazwa Producenta


%

zł.

1

Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 100mm x 1 mb

500


2

Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 150mm x 1 mb

500


3

Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 200mm x 1 mb

500


4

Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 250mm x 1 mb

200


5

Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 300mm x 1 mb

200


6

Włóknina do sterylizacji plazmowej bez zawartości celulozy rozm: 75cmx75cm a 200szt
- niebieska
- zielona

1
1


7

Włóknina do sterylizacji plazmowej bez zawartości celulozy rozm:100cm x 100cm a 120szt
- niebieska
- zielona

1
1RAZEM

…………………………………….

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 37
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Test biologiczny do sterylizacji parowej x 1

1000


2

Test emulacyjny do sterylizacji parowejkl. VI /7 min/20min kolorymetryczny, przebarwiający sięz koloru fioletowego na kolor ciemnozielony; informacja o klasie testu, normie ISO oraz nr LOT umieszczone na pojedynczym wskaźniku x 1szt

20 0003

Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu

24 - 25mm x 50m x 1 szt


804

Wskaźnik do kontroli procesu dezynfekcji termicznej (Des-Check) x 1szt

20005

Jednorazowy pakiet wskaźnikowy autoklawu typu BOWIE-DICK x1szt

10006

STF Load Check (Sprawdzian do mycia mechanicznego) x 1szt.

5000


7

Taśma bez wskaźników do zamykania pakietów do sterylizacji parowej 19mm x 50mb.

3008

Etykiety podwójnie-przylepne bez wskaźnika a 500szt

2


9

Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji plazmowej x 1szt

20010

Test zgrzewu do rękawów do sterylizacji parą wodną x 1szt

250


11

Wskaźnik wieloparametrowy (H2O2), do sterylizacji plazmowej x 1szt

2000


12

Samoprzylepna taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej x 1 szt

313

Test zgrzewu do rękawów do sterylizacji plazmowej x 1szt

25014

Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej x 1 rolka/500szt

515

Etykiety do metkownicy Blitz x 1 rolka

15Razem
Uwaga:


- poz.2 wymagane zakresy temperatur: 1340C – 7min / 1210C – 20 min i możliwość wyceny za opakowanie handlowe.

- poz.4 wskażniki o parametrze 930C/10min.

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 38

Zbiorniki na mocz (CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF


%


zł.

1

Worki na mocz 2 litrowe

ze spustem niejałowe x 1szt 1. z zastawką antyrefluksyjną

 2. zwykłe

100


5000


2

Worki na mocz 2 litrowe ze spustem sterylne x 1szt

 1. do dobowej zbiórki moczu
 1. do dobowej zbiórki moczu system zamknięty do 7 dni u pacjenta, dren 110cm z klamrą, odporny na zaginanie, dokładna podziałka od 25ml, zastawka antyzwrotna, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, tylna biała ściana worka umożliwiająca dokładne określenie koloru moczu.

 2. do dobowej zbiórki moczu system zamknięty do 14 dni u pacjenta, dren 110cm z klamrą, odporny na zaginanie, dokładna podziałka od 25ml, zastawka antyzwrotna, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, tylna biała ściana worka umożliwiająca dokładne określenie koloru moczu

2500
50


303


Zestaw do godzinowej zbiórki moczu, dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem, zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed cofaniem się moczu do cewnika i portem do bezigłowego pobierania próbek moczu, zabezpieczony spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory, z komorą pomiarową o pojemności 500ml z filtrem hydrofobowym, dokładny pomiar objętości do 40ml, komora opróżniana poprzez przekręcenie zaworu o 90o bez konieczności manewrowania komorą, worek o poj. 2000ml z zastawką antyzwrotną i filtrem hydrofobowym oraz zaworem T do opróżniania mocowanym na zakładce x 1 zestaw

2504

Zestaw do monitorowania ciśnienia śródbrzusznegox 1 szt

205

Sterylny żel do cewnikowania z harmonijkowym aplikatorem, zawierajacy w składzie lignocainę i chlorheksydynę, waga ok. 12,5g x1szt

1000


6

Sterylny żel do cewnikowania z harmonijkowym aplikatorem, zawierajacy w składzie lignocainę i chlorheksydynę, waga ok. 8,5g x1szt

4000Razem
Uwagi: poz. 1 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków na mocz sterylnych

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 39L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1


Zestaw do cesarskiego cięcia –(pack na nocne,nieplanowane szybkie cięcia)

Skład zestawu:

1xserweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm

1x serweta na stolik MAYO 80x142cm

1x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem  30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów  oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki. Część  serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2.

1xfartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/cm2 ,odporność na  penetrację wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5.  L-120cm

2x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/cm2 ,odporność na  penetrację wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5.  XL-140cm

1x kocyk dla noworodka 100x105cm  materiał Spunlance

1x opatrunek z wkładem chłonnym 10x25cm

20xkompresy gazowe 10x10cm 12W17N z nitka RTG

5x serweta laparotomijna 45x70cm 4W20N z nitka RTG, biała

1xzaciskacz do pępowiny

1xtaca na łożysko 3000ml, 31x24x7cm, niebieska

2xręcznik papierowy 30x39cm

1xmiska 250ml,podziałka, niebieska

1xskalpel z plastikowym trzonkiem rozmiar 23

Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta

x 1 zestaw


50


2

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego

Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm  (owinięcie zestawu)

-1 x  serweta na stolik Mayo 80x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem  30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne 52x67cm  wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów  oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 43x57 cm . Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen). . Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią  na całej powierzchni wzmocnienia 9nie obwodowo, punktowo, paskowo) bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta

x 1 zestaw

30


3

Sterylny zestaw ginekologiczny z torbą na płyny.

Skład zestawu:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm,

- 1x serweta pod pośladki 96x126cm

- 1x uchwyt do mocowania przewodów typu rzep  2,5x13cm

- 1x taśma przylepna 9x50cm

- 2x ręcznik chłonny 30x20cm

-1x serweta do zabiegów ginekologicznych  220/300x279cm, z trapezoidalnym, przylepnym otworem 15x11x18cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny  i torbą na płyny z portem do ssaka. Serweta główna wykonana z  jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2. Odporność na przenikanie płynów > 200 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro >200 kPa.. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta

x 1 zestaw

10Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionychZałącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 40
(CPV) 33.10.00.00-1

L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.Kieliszki do leków plastikowe x 1 szt

120 000
Pęseta jednorazowa anatomicznasterylnax 1 szt

100
Łącznik schodkowy prosty do drenów, średnica zewnętrzna na końcówkach 6mm/9mm x 1 szt

800
Łącznik schodkowy do drenów „Y” średnica zewnętrzna ramion górnych 6-8mm, ramienia dolnego 6-8mm

20
Przedłużacz do tlenu sterylny dł. 180-210 cm x 1szt

1000
Opaska identyfikacyjna dla dorosłych x 1szt

2500
Opaska identyfikacyjna dla noworodków x 1szt

300
Zaciskacz do pępowiny x 1szt


1500
Zestaw do lewatywy z końcówką

x 1szt


100
Szpatułki medyczne drewniane x 100szt


300
Kanka doodbytnicza dla dorosłych

8/250


30
Kanka doodbytnicza pediatryczna 16G dł.200mm

100
Rurka rektoskopowa Fi 20mm x 25cm

x 1 szt


60
Rurka proktoskopowa Fi 20mm x 13cm x 1 szt

20
Wzierniki do otoskopu 4,0 mm x 1 szt

7000
Wzierniki do otoskopu 2,5 mm x 1 szt

600Żel do USG/KTG 500ml x 1 szt

700
Żel do EKG 500ml x 1 szt

30

Osłonki na głowicę nawilżane (prezerwatywa)

x 1 szt


6000


21

Okulary jednorazowego użytku plastikowe dla dorosłych x 1 szt

20


22

Woreczki do próbek moczu dla dziewczynek i chłopców lub uniwersalne x 1 szt

200


23

Igły do penów Micro-Fine

Rozm. 30G (0,30 x 8mm)

Rozm. 29G (0,33 x 12,7mm) x 1szt


500


24

Termometr elektroniczny bezrtęciowy z końcówką sztywną x 1 szt

10


25

Termometr elektroniczny bezrtęciowy z końcówką elastyczną x 1 szt

10


26

Myjka do mycia pacjenta jednorazowa z fizeliny, grubsza typu ABENA -345570 x 1 szt

50027

Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa o wym. 210cm do 240cm x 160cm x 1szt

12028

Worek na wymiociny, poj. min. 1500ml skalowany co 100ml, wykonany z PCV klasy medycznej wyposażony w zastawki antyrefluksyjne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i treści x 1 szt

300029

Wieszaki do worków na mocz

x 1szt


500


30


Termometr elektroniczny w kształcie pistoletu, bezdotykowy, na podczerwień, umożliwiający pomiar temperatury na czole pacjenta, typu ThermoFlash LX-26 x 1

1031

Szkiełka podstawowe z białym nadrukiem do opisu typ. Super-Frost 76x26mm (+/-2mm) x 1 szt (oszlifowane)

450032

Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 x 1szt

20033

Szyna aluminiowa do unieruchamiania palców rozmiar 260 x 20mm x1szt

50034

Staza automatyczna z plastikowym zapięciem x 1szt

80


35

Staza jednorazowa typu Becton Dickinson STRETCH REF 367 204 x 1szt

150036

Pojemniki na mocz, PP, poj.120ml (dopuszczalne 100ml) zakręcane x 1 szt

1500037

Żel wodny do USG poj.5000ml


50


38

Szpatułki jednorazowe sterylne x 1


300


39

Żel nawilżający do badań ginekologicznych poj. 250ml, typu Gyneas Gel x 1szt

30


40

Zestaw do punkcji opłucnej-strzykawka 60ml z podziałką co 1ml, igła do nakłuć bez mandrynu, worek plastikowy, wąż, kranik trójdrożny x 1kpl

80
41

Dren do drenażu szklanego dwubutlowego o poj.2000ml x 1 szt

10


42

Cewnik męski zewnętrzny Ø29mm x 1szt

20


43

Lusterko laryngologiczne jednorazowego użytku rozmiar dla dzieci i dorosłych (do wyboru) x 1szt

700


44

Zestaw laryngologiczny jałowy, jednorazowego użytku (wziernik uszny + wziernik nosowy + szpatułka), dla dzieci i dorosłych (do wyboru) x 1 zestaw

700


45

Serwety na stolik Mayo, sterylne rozm. 80cm x 140cm (+/- 5cm)

x 1 szt

5046

Preparat do utrwalania rozmazów cytologicznych typu Cytofix,

aerozol 150ml x 1 szt.


2047

Jednorazowy aplikator do Lidocain-Egis (Lidocainum aerozol) 10% spray x 1 szt.

100048

Żel do USG nie zawierający oleju mineralnego i środków kosmetycznych 250ml x 1fl

200Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 41
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Szczoteczki do rąk sterylne, suche, jednorazowego użytku (w komplecie czyścik do paznokci), rozmiar 8cm/5cm/4cm, szczoteczka o zróżnicowanym włosiu

x 1 szt


5000Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 42

(CPV) 33.10.00.00-1L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1


Pokrowiec foliowy na przewody, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach o wymiarach 16cm x 200cm typu ALPHA-TEX COMFORT 2 – sterylnyx 1szt

1200


2


Pokrowiec foliowy do aparatu Rtg – osłona do zabezpieczenia ramienia C - sterylny, rozm. 100 x 220cmx 1szt

600


3


Pokrowiec foliowy do aparatu Rtg osłona na aparaturę–sterylny, rozm średnica 90cm-110cmx 1szt

504

Pokrowiec foliowy – osłona na uchwyt lampy do aparatu Rtg typu Molnlycke REF 705827

x 1szt


100
Razem

……………………………………….

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 43
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jed.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Folia operacyjnapowierzchnia klejąca rozm.19 x 25cm x 1 szt

50


2

Folia operacyjnapowierzchnia klejąca rozm.35 x 35cmx 1 szt

2003

Folia operacyjnapowierzchnia klejąca rozm.60 x 45cmx 1 szt

200
Razem

Wymienione folie powinny być: przezroczyste filmy, polietylenowe, samoprzylepne, nieprzepuszczalne lub przepuszczalne o doskonałym dostosowaniu do skóry.

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 44

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Podkłady ochronne pokryte folią polietylenową perforowane co 50cm rozm. Szer.51cm x 40-50cm na rolce 40szt x 1 rolka

102

Podkład zakozetkowy na rolce

rozm.szer 51cm x 80cm na rolce 50szt

x 1 rolka

9003

Podkłady nieprzemakalne zielone/niebieskie na rolce, perforowane rozm. szer.33cm x

48-51cm a40szt

x 1 rolka (stomatologiczne)

5004

Podkład papierowy na rolce szer.50-60cm

x 1 rolka a 50mb600


5

Podkłady ochronne na nosze nieprzemakalne z gumką x 1 szt

206

Czepek chirurgiczny, duży, okrągły, bufiasty wykonany z przewiewnej włókniny, ściągany bardzo lekko gumką z wstawką chłonącą pot, niejałowy damski x 1 szt

48007

Czepek chirurgiczny, niejałowy z wstawką chłonącą pot z włókniny, męski x 1 szt

25008

Fartuch jednorazowy, rozm. uniwersalny, niejałowy z włókniny x 1 szt

6000
9

Maska chirurgiczna niejałowa z włókniny, wiązana na tasiemki

x 1 szt

1550010

Prześcieradło jednorazowe z włókniny , niejałowe

200-210cm x 150-160cm x 1 szt


2000011

Prześcieradło jednorazowe nieprzemakalne 140cm x 80cm

+/- 10cm x 1 szt


30012

Ochraniacze na buty foliowe lub polipropylenowe x 1 szt


1000


13

Koszula wiązana chirurgiczna

dla pacjenta zielona, niebieska lub granatowa x 1 szt50014

Spodnie krótkie do kolonoskopii włókninowe rozm. L lub XL x 1 szt

65015

Koszula krótka chirurgiczna x 1 szt


150Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 45
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do butelek x 1

150


2

Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich – typ PACK x 1

1000


3

Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia dojelitowego CH-6

dł.60cm x 15


4

Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia dojelitowego CH-8 śr.3,3 dł.110cm -130cm x 1

20


5

Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia dojelitowego CH-10 śr.3,3 dł.110cm x 1

200


6

Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia dojelitowego CH-12 śr.3,3 dł.110cm x 1

5


7

Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy (nosowo-jelitowy) CH-10 dł.130-150cm x 1

58

Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii x 1:

CH-10/40cm

CH-14/40cm

CH-18/40cm


2

520


9

Zestaw do podaży diet w butelkach lub w opakowaniach typu EasyBag przez pompę typu Applix Smart VarioLine x 1

2510

Zestaw do podaży diet w butelkach lub w opakowaniach typy EasyBag (metoda grawitacyjna) typu Applix gravity set VarioLine x 1

2511

Przyrząd do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem przez pompę typu Flocare Infinity w wersji do zastosowań stacjonarnych x1szt

60012

Reduktor umożliwiający połączenie opakowania diety-butelek z pompą typu Flocare Infinity x1szt

5013

Przyrząd pomocniczy do sporządzania worków żywieniowych typu Cytoluer REF GMC7405 Baxter x 1

50014

Przyrząd pomocniczy do sporządzania worków żywieniowych typu Chemo-Aide REF Z1MC3490 Baxter x 1

50015

Przyrząd pomocniczy do sporządzania worków żywieniowych do przetaczania mikroskładników typu REF EMC3475 Baxter x 1

50016

Przyrząd pomocniczy typu Vial-Mate REF EMC7406 Baxter

50


17

Zestaw do przezskórnej endoskopowej jejunostomii typu Flocare Bengmark PEJ Ch 9/105 x 1

518

Zestaw do chirurgicznego założenia zgłębnika jejunostomijnego (do jelita cienkiego) do podaży diet enteralnych przy pomocy pompy dojelitowej, typu Flocare Jejunokath Ch 8/70 x 1

5
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 46

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Nakłuwacze jałowe, automatyczne, obudowa w kształcie litery „T” tzw. „grzybek” typu MEDLANCE nr kat. 700x:

- głębokość nakłucia 2,4mm, śr. 0,8mmigłowe x 1szt

- głębokość nakłucia 1,8mm, śr. 0,8mmigłowe

- głębokość nakłucia 2,0mm - lancety
35000
4000
3000


2

Nożyki stalowe do nakłuć, jałowe pakowane indywidualnie

5000Razem
Do oferty Oferent dostarczy po 10 sztuk nakłuwaczy automatycznych. Próbki bezzwrotne.

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 47

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Wzierniki ginekologiczne jednorazowe, regulacja rozwarcia wziernika przy pomocy zapadki(nie śruba) typu CUSCO

rozm. XXS, XS, S, M, L x 1 szt


13000
Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 48

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF


%


zł.

1


Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji z końcówką typu „wachlarzyk” x 1 szt

3000
Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 49


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Pojemniki na materiał skażony

10 litrowe plastikowe x 1szt6500


2

Pojemniki na materiał skażony

5 litrowe plastikowe x 1 szt2000


3

Pojemniki na materiał skażony

2 litrowe plastikowe x 1 szt4000


4

Pojemniki na materiał skażony

1 litrowe plastikowe x 1 szt100


5

Pojemniki na materiał skażony

0,7 litrowe

( kształt prostopadłościanu ułatwiający umieszczenie w torbie pielęgniarskiej) x 1 szt


3006

Pojemniki do zabezpieczenia preparatów do badań histopatologicznych

poj.30-50ml

poj.100-120ml

poj. 250ml;

poj. 500ml;

poj. 1000ml;

poj. 2300-2500ml

1000


50

450


250

100


50Razem

Wymaga się dołączenia świadectwa jakości Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych lub opinii PZH dla pozycji 1-5.


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 50


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

op

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

Zł.Ostrza chirurgiczne rozm.

10A x 100szt3
Ostrza chirurgiczne rozm.

10 x 100szt20

Ostrza chirurgiczne rozm. 11 x 100szt

30
Ostrza chirurgiczne rozm. 15x 100szt

3
Ostrza chirurgiczne rozm. 18 x 100szt

3
Ostrza chirurgiczne rozm. 20x 100szt

5
Ostrza chirurgiczne rozm. 22x 100szt

10
Ostrza chirurgiczne rozm.24 x 100szt

40
Ostrza chirurgiczne rozm.25 x 100szt

3
Ostrza chirurgiczne rozm.26x 100szt

3
Skalpel jednorazowego użytku (ostrze rozm. 15 + trzonek) x 1szt

500Razem
Poz 1-10: Zamawiający wymaga:

- ostrza wykonane ze stali węglowej,

-wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta na pojedynczych ostrzach

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 51
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

op

Cena jedn.

netto

Cena jedn

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Igła motylek 21G dł. drenu do 80mm x 1szt

4000

2

Igła do pobrań (kaniula) 20G x 1 ½ x 100szt


200


3

Igła do pobrań (kaniula) 21Gx 1 ½ x 100szt


450


4

Łącznik do pobierania krwi z venflonu x 100szt

(łącznik venflon-igła)150


5

Pipeta OB. x 100szt


60


6

Probówka 1-2ml z heparyną litową do gazometrii, pojedyńczo pakowana x 1 szt

15000


7

Probówka 1-2ml do OB. z cytrynianem sodu x 50szt.

150


8

Probówka 1,2 – 1,5ml z K3 EDTA do morfologii z etykietą x 50szt

120


9

Probówka 2,6 - 2,7ml z K3 EDTA do morfologii z etykietą x 50szt.

800


10

Probówka 2 - 3ml z cytrynianem sodu do koagulologii, z etykietą x 50szt.

400


11

Probówka 2,6 - 2,7ml do uzyskiwania surowicy,

z etykietą x 50szt500


12

Probówka 4,4 - 5ml do uzyskiwania surowicy,

z etykietą x 50szt.300


13

Probówka 5 - 5,5ml do uzyskiwania surowicy,

z etykietą x 50szt.700


14

Probówka 7 - 7,5ml do uzyskiwania surowicy ,

z etykietą x 50szt.100


15

Probówki 2-3ml do oznaczania małopłytkowości

rzekomej z jonami magnezu

x 50szt.

1516

Uchwyt z łopatką do rozmazów krwi x 1

10017

Probówki 2,6ml do uzyskiwania osocza z fluorkiem sodu x 50szt.

150


18

Probówki 1,2ml glukoza

z fluorkiem sodu x 50szt30


19

Probówka 4ml EDTA

z etykietą x 50szt.150


20

Probówki 2,6ml Li-heparyna z etykietą x 50szt

20021

Pojemnik na odpady medyczne 1,5l, wys. 135mm, szer. 240mm, śr. otworu 145mm, szer. przekątnej 238mm, dopuszczamy 5% rozbieżność podanych wymiarów. Pojemnik musi pasować do otworu w tacach podręcznych będących na wyposażeniu oddziałów.

400Razem

W/w sprzęt jednorazowy musi spełniać następujące wymogi:

 1. system zamknięty pobierania krwi z możliwością wyboru techniki pobierania,

 2. możliwość pobierania w próżni lub metodą aspiracji,

 3. szczelna probówka z zakręcanym korkiem,

 4. Igła na stałe połączona z łącznikiem

 5. probówka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego nietłukącego i niełamliwego,

 6. na każdej probówce naklejona etykieta,

 7. prosimy o dołączenie po 1 szt próbek z każdej pozycji asortymentowej. Brak jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

 8. Wszystkie pozycje od jednego producenta

 9. Igły typu motylek z końcówką systemową, pakowane pojedynczo.

 10. Data ważności probówek min.6 miesięcy.

…………………………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 52
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena

jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Zestaw do hemofiltracji do aparatu

PRISMA FLEX, filtr o pow 1,0m2 z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek 5l; x 1 szt


102

Zestaw do hemofiltracji do aparatu

PRISMA FLEX, filtr o pow 1,5m2 z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek 5l; x 1 szt


503

Zestaw do hemofiltracji typu OXIRIS lub kompatybilny dla pacjentów z sepsą, do aparatu PRISMA FLEX x 1 szt

154

Cewnik do hemodializy dwuświatłowy 11,5F lub 13F dł. 150,200,250mm, wysokoprzepływowy, hydrofilny z powłoką antybakteryjną zawierającą sole bizmutu, zestaw do implantacji x 1 szt

205

Zestaw do plazmaferezy, kompatybilny z aparatem PrismaFlex x1

106

Sterylny płyn do antykoagulacji cytrynianowej w nerkowej

terapii zastepczej, skład: cytrynian 18 mmol/l; Na+ 140

mmol/l; Cl- 86 mmol/l; worek 5 litr

3007

Płyn do dializy buforowany dwuweglanem w nerkowej

terapii zastepczej, skład: Mg2+ =0,75 mmol/l, Na+ =140

mmol/l, Cl- =120,5 mmol/l/, mleczan 3 mmol/l, HCO3

-=22


mmol/l, Ca 2+ =0 mmol/l; worek 5 litr

2008

Dren do infuzji chlorku wapnia o objętości 0,7 cm3

259

Worek na filtrat 5 litrów z zaworem spustowym

25


10

Worek na filtrat 9 litrów z zaworem spustowym

25


11

Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr, o zawartości HPO42- 1,2 mmol/l, K+ 4 mmol/l, HCO3- 30 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki.

10012

Płyn substytucyjny oraz dializacyjny stosowany w ostrej

niewydolnosci nerek; worek dwukomorowy 5 litr,

zawartosci K+ = 0, 2, 4 mmol/l, HCO3

- = 32 mmol/l,

mleczan =3 mmol/l, Na+ =140 mmol/l, Ca 2+ =1,75 mmol/l,

Mg2+ =0,5 mmol/l; Połaczenie zestawu do zabiegów z

workiem ma sie odbywac przez port z du_a gumowa

membrana przekłuwana plastikowa igła, bez koniecznosci

przełamywania zawleczki


600
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………


……………………………

/pieczątka oferenta/


PAKIET NR 53
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Nebulizator z maską dla dorosłych i drenem typu CIRRUS Intersurgical REF 1483

20


2

Nebulizator dla dorosłych z drenem typu CIRRUS Intersurgical REF 2505

20


3

Zestaw do nebulizacji typu Intersurgical REF 1453 0000 zawierający: maska dla dużych dzieci i dorosłych z miękkim, elastomerowym mankietem oraz drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o dł. 2,10m. Nebulizator o pojemności 10ml, skalowany co 2 ml. Nebulizator wytwarzający przy przepływie 8 L/m min. 75% cząstek o średnicy mniejszej niż 5 mikronów, dostarczający 2 ml roztworu w czasie poniżej 10 minut. Produkt bez zawartości ftalanów.

1000


4

Zestaw do nebulizacji typu Intersurgical REF 1454 015 zawierający: maska dla mniejszych dzieciz miękkim, elastomerowym mankietem oraz drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o dł. 2,10m. Nebulizator o pojemności 10ml, skalowany co 2 ml. Nebulizator wytwarzający przy przepływie 8 L/m min. 75% cząstek o średnicy mniejszej niż 5 mikronów, dostarczający 2 ml roztworu w czasie poniżej 10 minut. Produkt bez zawartości ftalanów.

350


5

Maska do wysokich stężeń tlenu z drenem oraz rezerwuarem typu Intersurgical REF 1181 000

Maska silikonowa, wyposażona w nienadmuchiwany, anatomicznie wyprofilowany, elastomerowy mankiet, bez metalowego zacisku, dren o przekroju gwiazdkowym oraz dł.2,1 m. Produkt nie zawiera ftalanów.10


6

Maska do podawania tlenudla dzieci typu Intersurgical REF 1196 015, w wersji czystej mikrobiologicznie z miękkim elastomerowym mankietem, bez metalowego zacisku na nos, bez zawartości PCV i szkodliwych ftalanów.Dren o przekroju gwiazdkowym i dł. 180cm.

50


7

Maska do podawania tlenudla dorosłych typu Intersurgical REF 1135 000, w wersji czystej mikrobiologicznie z miękkim elastomerowym mankietem, bez metalowego zacisku na nos, bez zawartości PCV i szkodliwych ftalanów.Dren o przekroju gwiazdkowym i długości 210cm.

200


8

Cewniki tlenowe (wąsy) z wypustkami prostymi dla dorosłych typu Intersurgical REF 1161 000, z drenem o długości 180cm w wersji czystej mikrobiologicznie x 1 szt

100


9

Cewniki tlenowe (wąsy) z wypustkami zakrzywionymi dla dzieci typu Intersurgical REF 1163 000, z drenem o długości 180 cm. w wersji czystej mikrobiologicznie x 1 szt

50Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 54
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Zestaw wstrzykiwaczytypu NEMOTO DUAL SHOT ( lub kompatybilny) do badań metodą Tomografii Komputerowej

Skład zestawu: dwa wkłady do kontrastu o pojemności: 200ml;

100ml,

złącze szybkiego napełniania, dwa ostrza typu „Spike” oraz złącze niskiego ciśnienia typu Y z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o dł. 150cm x 1 zestaw2500

2500
Razem
Wymogi: Dostawca dostarczy wraz z ofertą po 3 szt. wkładów do kontrastu poj.100ml i 200ml. Próbki nie podlegają zwrotowi.


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 55
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Filmy do tomografii komputerowej do obróbki w DRYSTARD DT 1B 35x43 x 100szt

5Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 56

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą PICCO składający się z cewnika do pomiaru termodylucji do stosowania u dorosłych w tętnicy udowej, ramiennej, pachowej lub promieniowej (średnica zewnętrzna 3F, 4F lub5F długość użyteczna8, 16, 20, 22, 50cm)rozmiar do wyboru. Prowadnica cewnika wykonana z Nitinolu, złącze luer wykonane z troglamidu. Zestaw zawiera czujnik temperatury cieczy wstrzykiwanej oraz przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego.

20
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 57
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto za oferowane opakowanie

Cena jedn.

brutto za oferowane opakowanie

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Nawilżacz do tlenoterapii- pojemnik wypełniony wodą z wbudowanym w dno rozpylaczem, głowica do podłączenia do przepływomierza

 1. pojemność 500- 650ml

 2. pojemność 320-340ml

x 1 szt.

65 000ml


280 000mlRazem
Uwaga: Króciec do reduktora przepływowego w ilości 35szt i montaż zapewnia Dostawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty podpisania umowy.

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych


Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 58


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Nebulizator MB2 w komplecie z maseczką dla dziecijedn.użytku do inhalatora pneumatycznego (typu Eurosol) x 1 szt

250


2

Nebulizator MB2 w komplecie z maseczką dla dorosłychjedn.użytku do inhalatora pneumatycznego (typu Eurosol) x 1 szt

500


3

Nebulizator MB2 do inhalatora pneumatycznego (typu Eurosol) x 1 szt

200


4

Ustnik kątowy do nebulizatora
x 1 szt

100


5

Wężyk łączący dł.1m z PCV x 1 szt


20Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 59


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość

netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Koc na całe ciało wielodostępowy do stosowania z aparatami rozgrzewającymi WarmTouch (odporny na rozrywanie, przebicie, wnikanie płynów, radioprzezierny) x 1 szt

30
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 60


CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą ułatwiająca usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała; ostrza jednokrotnego użytku o szerokości 3,8cm, umożliwiające wymianę zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo); ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenia skóry, możliwość usuwania owłosienia z każdej części ciała, możliwość usuwania włosów krótkich i długich, suchych i mokrych. Strzygarka zapewniająca minimum 60 minut pracy po pełnym naładowaniu baterii; bateria typu NiMH, spełniająca wymogi Dyrektywy 93/42/EEC2

22

Ładowarka kompatybilna ze strzygarką opisaną w pkt. 1 x 1 szt

23

Ostrza sterylne do golarek chirurgicznych 3M 9671

-ostrza nieruchome x 1 szt10


4

Ostrza sterylne do golarek chirurgicznych 3M 9661

-ostrza ruchome x 1 szt250Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 61


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Elektroda neutralna NESSY OMEGA bierna j.uż. x 50szt lub kompatybilna do aparatów ERBE VIO 300D i ERBE ICC 300

30


2

Elektroda neutralna NESSY OMEGA bierna j.uż. dla dzieci x 50szt lub kompatybilna do aparatów ERBE VIO 300D i ERBE ICC 300

1
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

................................

Pieczątka oferenta Załącznik Nr 2
…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 62
(CPV)


l.p.

Nazwa

Ilość

Cena jedn.
netto


Cena jedn. brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Nazwa producenta

Kod REF

%1

System do kontrolowanej zbiórki stolca typu Flexi-Seal Signal FMS x1


20


2

Worki do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca typu Flexi-Seal Signal FMS x10szt


10


3

Czepek do mycia głowy bez płukania.

Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie: wodę, nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujących rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram (+) i Gram (-) .

Opakowanie pomagające utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1 000W x 1szt


2504

Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej.

Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, 6 gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej x 1 zestaw


50


5


Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej, z 0,12% roztworem chlorheksydyny
Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zawiera:

- 2 opakowania oznaczone odpowiednio nr 1 i 4 - zawierające szczotkę z pofalowaną gąbką z trzema otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie z bezalkoholowym, antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny

- 4 opakowania oznaczone odpowiednio nr 2 , 3, 5 i 6 - zawierające 1 pofalowaną gąbkę z możliwością odsysania, pokryta dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, z roztworem Perox-A-Mint, 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnejx 1 zestaw


3006

Jednorazowy podkład chłonny z wkładem żelowym, pełno barierowy, oddychający(WVTR min. 3600g/m2/24godz), pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, pochłaniający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, rozmiar 61cm x 91cm (powierzchnia chłonna 52cmx80cm) +/- 2cm; x1szt

50


7

j.w., rozmiar 45cm x 61cm (powierzchnia chłonna 40cmx53cm) +/- 2cm; x 1szt

50

8


Pozycjoner ułatwiający repozycję,  przeciwodleżynowy składający się z:

maty paroprzepuszczalnej z pasem stabilizacyjnym umożliwiającej przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta z górną powierzchnią antypoślizgową o wymiarach: 91 x 126 cm, z 9 uchwytami na ręce na każdym z dłuższych boków, taśmy mocującej na łóżko,  czterowarstwowego podkładu chłonącego wilgoć  i przepuszczalnego dla powietrza o wymiarach powierzchni chłonnej minimum :79 x 122 cm, oraz z 2 klinów o nachyleniu 30 stopni. x 1 szt1

9


Jednorazowy, czterowarstwowy podkład chłonący wilgoć i przepuszczalny dla powietrza o wymiarach powierzchni chłonnej: 79 x 122 cm, kompatybilny z  pozycjonerem  do repozycji , przeciwodleżynowym (opisany w pozycji nr 8 pakiet nr 62),  umożliwiającym przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta

x 1 szt


10


10


Ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie do okolicy krocza  dla pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca.  Skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W składzie: 3% dimetikon ( każda ściereczka zawiera minimum 756 mg dimetikonu), niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, bez lateksu, w rozmiarze 22 x 22 cm,

24 ściereczki w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny x 1 op.

         


45


11


Kształtowalna końcówka z koszyczkiem antyzasysającym, dł. 15 cm.

x 1 szt


300


12


Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników,  w  sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach.

x 1 szt


20


13


Sterylny, trójwarstwowy, włókninowy, wysokoabsorbcyjny system ochronny o właściwościach drenujących, osuszających i zmniejszających ryzyko infekcji, do rurek tracheostomijnych, z próżniowo naniesioną warstwą aluminium nie przyklejającą się do rany – rozmiar 8 x 9 cm, średnica otworu 12-19 mm,  pakowany pojedyńczo. x 1szt

2014

Myjki-chusty bez użycia wody o charakterystyce: myjki do toalety pacjenta, o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30s przy mocy 1000W , opakowanie z mini kartą obserwacji zmian skórnych, 8 myjek w opakowaniux 1 op

250RAZEM

.................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 63


(CPV)


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Zawór ssący do bronchofiberoskopu FUJINON FB-120T nr kat 70A 10400590

22

Korek kanału biopsyjnego do bronchofiberoskopu FUJINON FB-120T

20
Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 64


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Jednorazowe czujniki do pomiaru saturacji w pulsoksymetrze firmy Nellcor N-25;

Nr kat. U-543-01 x 1szt

Nr kat. N-543-01 x 1szt;

lub kompatybilne


100
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 65


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Elektroda do defibrylatora typ. Cardio-Aid 200B dwufazowy TM x 1 kpl

52

Elektroda EKG do długookresowego monitorowania metodą Holtera :

-żel ciekły

-śr.powyżej 50mm

-okres stosowania minimum 48 godzin potwierdzony deklaracją producenta

-mocowanie do kabla Ekg przesuniete względem czujnika elektrody

-podkład z „oddychającego” mikroporowatego materiału

-biokompatybilność materiału klejącego i żelu potwierdzona deklaracją producenta

-karta katalogowa zawierająca opis techniczny oraz parametry elektryczne

- opakowanie nie większe niż 25 sztuk

10000
3

Papier do defibrylatora Innomed CA-200B na rolce szer.50mm x 20m bez nadruku (biały)

x 1 rolka


304

Elektroda do defibrylatora Mindray, typ elektrody Mindray MR60 x 1 kpl

105

Papier do defibrylatora BeneHeart D3 Mindray (szer 4,9mm gładki) x 1 rolka

106

Jednorazowy worek oddechowy poj. 3 litry bezlateksowy, czysty mikrobiologicznie typu Altech AL-07010 x 1szt

107

Układ oddechowy do respiratora Aeonmed/Shangrila510 typu AL.-3210-026.V003 x 1szt

20


8

Elektroda do badań Holtera- duża elektroda z ciekłym żelem, wysoka przylepność, średnica 55 mm, podłoże z delikatnej włókniny, radioprzezierna, bezpieczna w określonych warunkach rezonansu magnetycznego, typu Ambu WhiteSensor nr kat. 4440M x 1szt.
1000


9

Zestaw do nebulizacji typu Aerogen AG-UC 1000-30T, zawierający w swoim składzie:

- moduł sterujący typu Aerogen USB – 1szt

- membrana dla jednego pacjenta (do 28 dni) – 30szt

- złącze typu T dla dorosłych (dla jednego pacjenta) – 30szt


210

Zestaw do nebulizacji dla pacjentów na własnym oddechu typu Aerogen AG-UC 1000-30U, zawierający w swoim składzie:

- moduł sterujący typu Aerogen USB – 1szt

- membrana dla jednego pacjenta (do 28 dni) – 30szt

- adapter typu Aerogen Ultra (dla jednego pacjenta) – 30szt


211

Urządzenie j.uż. do wentylacji w nagłych sytuacjach, typu Ventrain Dolphys Medical B.V. Nr kat.2618300

312

Zestaw z cewnikiem Certa do ciągłej blokady nerwów obwodowych typu Ferrosan Medical Devices/Biameditek R50A1; R75A1; R120A1 (do wyboru) x 1 zestaw

3013

Bezpieczny jednorazowy pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający (10% roztwór formaliny + mentol) poj.20ml i zbiornika. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy x 1 szt

100Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 66


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Elektroda do stymulacji zewnętrznej serca do defibrylatora

typ LIFEPAK 10P x 1 kpl


52

Elektroda do stymulacji zewnętrznej serca do defibrylatora

typ LIFEPAK 12 x 1 kpl


10
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 67


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Wkład do ssaka jednorazowy o pojemności 1000ml(uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania).Wymiana wkładu wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta bez odłączenia drenu ze źródłem ssania. Wkład wyposażony w uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu. Posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćów na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu zatyczką zespoloną na stałe z pokrywą. Dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). Pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, możliwość łatwego łączenia w tandem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, mocny worek bez zawartości PCV x 1 szt

1000


2

Wkład do ssaka jednorazowy o pojemności 2000ml(uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania).Wymiana wkładu wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta bez odłączenia drenu ze źródłem ssania. Wkład wyposażony w uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu. Posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćów na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu zatyczką zespoloną na stałe z pokrywą. Dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). Pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, możliwość łatwego łączenia w tandem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, mocny worek bez zawartości PCV x 1 szt

1500

3


Wkład do ssaka jednorazowy o pojemności 3000ml(uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania).Wymiana wkładu wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta bez odłączenia drenu ze źródłem ssania. Wkład wyposażony w uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu. Posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćów na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu zatyczką zespoloną na stałe z pokrywą. Dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). Pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, możliwość łatwego łączenia w tandem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, mocny worek bez zawartości PCV x 1 szt

200


4

Zestaw do odsysania – złożony z wkładu workowego 2000ml i drenu łączącego, śr.wew.5,8mm/3000mm z końcówkami żeńska-żeńska+męska nakładana, pakowany w jednym opakowaniu(dren i worek w jednym opakowaniu), wkład wyposażony w port ortopedyczny o śr.minimalnej 11mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego( w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV x 1 zestaw

10


5


Zawór zamykający próżnię-umożliwiający szybkie odcięcie próżni, posiadający króciec 14,2mm kompatybilny z gniazdem kanistra, wymienny, obrotowy, umożliwiający skierowanie króćca w dowolna stronę x 1 szt

10


6


Pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania 1000ml i 2000ml – o barwie niebieskiej, wyskalowany w ml , wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażone w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego, odporny na mycie w temp. 85oC i sterylizację w autoklawie 121oC.

10

7

Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6mm, dł. cewnika 200cm x 1 szt

2000


8

Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 5mm, dł. cewnika 200cm x 1 szt

50


9

Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 5mm, dł. cewnika 370cm x 1 szt

50


10

Pojemnik do cewników z odkręcanym spodem, posiadający zaczep do uchwytów o szerokości 30mm, długość pojemnika 40,5 cm, średnica wewnętrzna 4,5cm, wielokrotnego użytku

5Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 68


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Elektroda do defibrylatora typ M-SERIES BASIC 2 firmy ZOLL x 1kpl

5Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 69


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Jednorazowy zestaw do laparoskopii:

-2 kaniule przezroczyste z gwintem o śr.10mm z kompletem uszczelek

- 2 kaniule przezroczyste z gwintem o śr.5mm z kompletem uszczelek

- po 1 mandrynie 5 i 10mm ( w tym bezpieczny tnący oraz piramidalny)

- redukcja z 10mm na 5mm

- igła Veressa z portem do insuflacji oraz kranikiem

- woreczek ekstrakcyjny sterylny

- klipsy tytanowe x 6szt200


2

Klipsy tytanowe do klipsownicy firmy „STORZ” rozm. M/L x 1szt

60


3

Klipsy polimerowe L do klipsownicy Micro LINE x 1 szt

18Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 70


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.Wyroby jednorazowego użytku, wykonane z tworzywa sztucznego do toalety pacjenta1

Basen

-dla dorosłych

-dla dzieci (nocnik)

35

5
2

Kaczka

-męska


-damska

503

Tulipan


35


4

Nerka


30Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 71


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Golarka do pola operacyjnego typu GALLANT o właściwościach:

-ostrza wykonane ze stali nierdzewnej

-wyposażona w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza

-konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, umożliwiająca szybkie wrzucenie do pojemnika na zużyte igły i strzykawki

-produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny

-wycięcie w uchwycie umożliwiające dokładny widok golonego obszaru

-jednorazowego użytku


3000Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 72
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.1

Końcówki do aparatu do endoskopii 12K SHAVER FORMULA

firmy STRYKER typu:


REF 375-544-000 – 4,0mm

REF 375-554-000 – 5,0mm


REF 375-542-000 – 4,0mm

REF 375-552-000 – 5,0mm

lub kompatybilne

100
2

Ostrze trepanu typu STRYKER

REF 5100-060-00125


3

Ostrze kraniotomu typu STRYKER REF 5400-71-58

204

Ostrze do piły typu STRYKER System 6

REF 2108-176-002

REF 2108-185-001

REF 2108-131

REF 2108-302

REF 2108-356

REF 2108-382

2505

Ostrze do piły oscylacyjnej typu STRYKER

REF 2296-3-155

REF 2296-3-225

REF 2296-3-255


406

Elektroda do waporyzacji typu STRYKER Hook 3,5mm

REF 279-350-501


57

Elektroda do waporyzacji typu STRYKER Lateral 3,5mm

REF 279-350-201


58


Pompa laparoskopowa typu StrykeFlow 2 z końcówką roboczą j.uż. x 1szt

70


9


Dren sterylny kompatybilny z pompą FloControl Stryker do artroskopii x 1 szt

50Razem
Wymogi:Poz. 1 – po podłączeniu zaoferowanej końcówki do urządzenia, konsola automatycznie wykryje rodzaj ostrza i nastawi odpowiednie obroty


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 73


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Rurka krtaniowa jednorazowego użytku Nr 4 dla dorosłych (średnia - od 155cm do 180cm wzrostu) x 1 szt

102

Rurka krtaniowa jednorazowego użytku Nr 2 dla dzieci (od 12-25kg) x 1 szt

10
Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 74


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Elektroda do czasowej stymulacji serca, jałowa

Typ końca dystalnego miękki, zagięty, Rozm. 5 F x 1 szt5


2


Elektroda do czasowej stymulacji serca, jałowa

Typ końca dystalnego miękki, zagięty, Rozm. 6 F x 1 szt5


3

Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych –Introduktor kardiologiczny

5F; 6F


skład zestawu:

-koszulka z zastawką 5F/6Fx11cm

-prowadnik J.035” x 40cm

-rozszerzacz 5F/6Fx 18cm

-kranik trójdrożny

10
Razem
………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 75


(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Zestaw typu FloTrac sensor lub kompatybilny do aparatu Vigileo Monitor Edwards Lifesciences

REF: MHMAE x 1


502

Zestaw typu PreSep apirogenny lub kompatybilny do aparatu Vigileo Monitor Edwards Lifesciences

REF: MHMAE x 1


103

Czujnik jednorazowego użytku do monitorowania funkcji życiowych typu Edwards Lifesciences TruWave REF: T100209A

10Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 76
(CPV) 33.10.00.00.1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF

%

zł.

1

Jednorazowy układ oddechowy dla noworodka (Infant Flow)

10


2

Komora nawilżacza jednorazowego użytku dla noworodka typu Infant Flow MR 290

10


3

Jednorazowy łącznik respiratora z komorą nawilżacza do układu Infant Flow

10


4

Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Fabian typu RT225

5


5

Układ do resuscytacji typu Babypuff

REF 900RD010-1030


6

Maska do resuscytacji typu Babypuff

REF RD805-1030


7

Maska do resuscytacji typu Babypuff

REF RD806-1030


8

Układ do resuscytacji typu Resuscitaire/Drager x 1

30


Razem


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 77
(CPV) 33.10.00.00.1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa producenta

Kod REF

%

zł.

1

Zestaw Heimlicha do odbarczania odmy

rozm.8, typu VygonREF 625082


2

Zestaw Heimlicha do odbarczania odmy

rozm.10, typu Vygon REF 625102


Razem


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka oferenta Załącznik Nr 2
…………………………dnia…………………..
Pakiet Nr 78

(CPV)


l.p.

Nazwa

Ilość

Cena jedn. netto

Cena jedn. brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Nazwa producenta

Kod REF

%1

Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła (lub z rdzeniem chłonnym o wymiarach 51cm x 206cm (+/- 3cm). Wymiary prześcieradła 100 cm x 225cm ( +/- 5cm) O gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, przeszyć, pikowania) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta.

Wchłanialność co najmniej 4l. x 1szt


30002

Miękka, jednorazowa serweta do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze 102 x152 cm o udźwigu do 226 kg- wytrzymałość na sucho lub mokro, wykonana z niepylącej włókniny, gramatura 113 g/m2. x 1szt


2000


3

Jednorazowe osłony na podramienniki stołu operacyjnego z taśmami mocującymi. x 1szt

System horyzontalnego transportu pacjentów typu Sage Lifteam, umożliwiający zmniejszenie urazów układu kostno-mięśniowego u  pracowników służby zdrowia przy przemieszczaniu pacjentów, składający się z:

- materac o udźwigu 454 kg  rozmiar 90x203 cm z zintegrowanymi ośmioma uchwytami do jego przemieszczania, posiadający oznaczenie ułożenia głowy i nóg pacjenta.Wielorazowy do stosowania dla wielu pacjentów z możliwością dezynfekcji. Powierzchnia spodnia wyposażona w >2000 otworów powietrznych.

- pompa uruchamiająca materac, zamontowanego na wózku transportowym, kompatybilne z materacem.


4

Materac


5


5

Pompa


1


RAZEM

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2


………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/
PAKIET NR 79
(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

zł.

1

Czepek chirurgiczny o kroju furażerkitypu LIGOMolnlycke
REF 380008 i 380010wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 26 g/m2,  w części bocznej z włókniny  gładkiej  intensywnie pochłaniającej pot, a w części górnej z włókniny perforowanej oddychającej, wiązany na troki, kolor niebieski  , sposób pakowania w kartoniki po 30 - 50 szt. zapewniający pojedyncze wyjmowanie i higieniczne przechowywanie ,rozmiar:

Li XL ( do wyboru) x1szt

1000


2

Czepek chirurgiczny o kroju furażerki typu Extra COMFORT MolnlyckeREF42033 x 1 szt

15003

Czepek chirurgicznokrągłytypu COMMODUS Molnlyckedamski/męski okrojufurażerki, wyposon w  części  bocznej   na całymobwodziewpasoszer.min4 cmzbiałej  włókniny pochłaniającej pot;wczęścigórnejwykonany z paroprzepuszczalnej  włókniny perforowanej;     w    części    bocznej chłonnawłóknina nieperforowana wiskozowa;ztyłuściągnięty lekką, nieuciskającą gumkąz wyprofilowaniem umożliwiającym schowaniefryzury typu"kok"  Sposób pakowania wkartoniki zmożliwością pojedynczegowyjmowania mak. po 60 szt.

x1szt

1500


4

Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy

typu Molnlycke nr kat. 380 62950Razem

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

Uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 80

(CPV) 33.10.00.00-1


L.p


NAZWA

Ilość

szt

Cena jedn. netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF

%

Zł.

1

Ostra łyżeczka kostna obustronna 16,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6200


2

Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali S5ymbol gra6ficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6450


3

Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6300


4

Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 62500


5

Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6
4500


6

Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6300


7

Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6100


8

Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6300


9

Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6
700


10

Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14,5 cm - sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 620


11

Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6600


12

Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali a 25 sztuk . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6


75013

Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne 13 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali a 25 sztuk . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6700


14

Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 675


15

Pęseta do usuwania odłamków 9 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6
50


16

Kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste (korncang) 16 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6550


17

Nożyczki Iris ostro-ostre proste 11,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6700


18

Igła kulkowa Luer-Lock18G długość 81mm

Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali a 50 sztuk.

Symbol graficzny „do jednorazowego użycia” zgodnie z normą EN 980 umieszczony na opakowaniu każdego narzędzia.

Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWg.

Wyrób medyczny klasa I reguła 1


500


19

Zestaw do wkłucia centralnego typu: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 100 x 90 cmdwuwarstwowa (owinięcie zestawu)
2 serwety samoprzylepne dwuwarstwowe 50 x 50 cm
10 sztuk kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm (ES 12 ply, 17 threads)
1 miska plastikowa 60 ml (z podziałką, przezroczysta)
5 sztuk tupfery Pagasling nr 4 (20 threads)
1 plastikowe narzędzie do mycia (proste, atraumatyczne, niebieskie 12cm)
1 metalowe nożyczki tępo/ostre (14,5cm, matt finished)
1 pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson
1 pean metalowy zagięty anatomiczny typu Halsted- Mosquito 12,5 cm
1 imadło metalowe typu Mayo-Hegar 14 cm

Narzędzia wykonane ze stali

20020

Zestaw do szycia po episiotomiitypu: 1 serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa (owinięcie pakietu) 75 x 45 cm
1 serweta operacyjna dwuwarstwowa 90 x 75 cm
1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe Peha-instrument 14,5 cm
1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar Peha-instrument 14 cm
1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta Peha-instrument 14 cm
1 kleszczyki plastikowe proste (do mycia pola operacyjnego) 24 cm
1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
10 kompresów włókninowych Medicomp 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy
5 tupferów Pagasling Nr 4 24 x 24 cm, 20 nitek


300


21

Zestaw do porodu naturalnego typu: 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100 x 150 cm
1 x serweta dwuwarstwowa 150 x 90 cm
1x Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm
1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm
1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm
1 x podkład chłonny MoliNea Plus 57 x 90 cm
6 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
1 x Telasling Nr 6; tupfer z gazy z nitką radiacyjną; 47 x 40 cm, 20 nitek
20 x Medicomp 10 x 10 cm; kompres z włókniny; 4 warstwy 40 g/m


450


22

Zestaw do zamykania rantypu:

1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75 x 45 cm


1 x serweta dwuwarstwowa 60 x 50 cm; otwór 5 cm centralnie
1 x Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm
1 x Peha-instrument Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm
1 x Peha-instrument Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm
6 x Medicomp 7,5 x 7,5 cm; kompres z włókniny 4 warstwy 40 g/m

1 x trzonek do skalpela Nr 11 lub 24


2200


23

Zestaw do znieczuleń typu:

2x serweta dwuwarstwowa 90 x 90 cm (+/- 10cm)

7x kompresów z gazy 7,5 x 7,5 cm 17-nitkowe

1x narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12 cm1250


24

Zestaw porodowy typu:

 • 1 serweta Protect na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) 100 x 120 cm

 • 1 Peha®-instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm

 • 2 ręczniki do rąk 33 x 33 cm

 • 1 podkład chłonny MoliNea Plus 57 x 90 cm

 • 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm

 • 3 zaciski do pępowiny plastikowe 60 x 6,5 mm

 • 4 rękawiczki Peha®soft syntex; bezlateksowe, bezpudrowe L

 • 1 worek plastikowy Minigrip na łożysko 30 x 40 cm

 • 6 kompresów z włókniny Medicomp 7,5 x 7,5 cm

 • 1 gruszka gumowa 75 ml

 • 1 wkładka higieniczna Samu Classic Maxi (dla położnicy) 11 x 35 cm

 • 1 wkładka higieniczna Samu Classic Mini (dla noworodka) 9 x 22 cm

10


25

Koszula granatowa dla pacjenta


2000


26

Ręczniki sterylne x 1szt

10000


27

Serweta sterylna samoprzylepna 150cm x 240cm

typu Foliodrape Comfort nr kat. 252225600


28

Serweta sterylna nieprzylepna 75cm x 90cm

typu Foliodrape Comfort nr kat. 2513121800


29

Serweta sterylna samoprzylepna, do znieczulenia przewodowego typu Foliodrape Comfort nr kat. 252 308


50


30

Serweta sterylna samoprzylepna z otworem Ø 7cm rozm. 50cm x 60cm, typu Foliodrape Comfort nr kat. 254 307

300


31

Serweta sterylna samoprzylepna z otworem Ø 7cm rozm. 120cm x 150cm, typu Foliodrape Comfort nr kat. 254 221

30


32

Zestaw jednorazowy o składzie:
1x pojemnik plastikowy 2500ml, 22x9cm z podziałką, niebieski

1x pojemnik plastikowy 500ml

1x serweta dwuwarstwowa 90x75cm(owinięcie zestawu)
opakowanie zewnętrzne: worek + karton zewnętrzny


30


33

Zestaw jednorazowy o składzie:
1x pojemnik plastikowy 250ml, 9,2x5,5cm z podziałką, przezroczysty

1x pojemnik plastikowy 500ml

1x serweta dwuwarstwowa 75x75cm(owinięcie zestawu)

opakowanie zewnętrzne: worek + karton zewnętrzny400


34

Zestaw jednorazowy do przygotowania cementu kostnego:
1x miska plastikowa poj 500ml ze szpatułką do cementu kostnego 12 x 6cm

1 para rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych rozm 8,530


35

Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: *
a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o
wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm
połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu
c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm.
Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

10


36

Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: *
a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o
wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm
b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym. 12 x12 cm
połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu
c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.
Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

20


37

Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:*
a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o
wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm
połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu
c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.
Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

30


38

Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:*
a. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o
wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,5 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm
połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu
c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.
Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

30


39

Jałowy zestaw opatrunkowy okrągły do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:*
a. 1 x okrągły opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki
hydrofobowej o wymiarach średnica 12,5 cm x grubośc 3,3cm.
Opatrunek piankowy z nacięciami. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm
połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu
c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.
Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliporpylenowej tacce.

20


40

Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:*
a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o
wymiarach 25cm x 15cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm
połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu
c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.
Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

30


41

Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:*
a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z
wbudowanymi kieszeniami ułatwiajacymi zakladanie opatrunku
b. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o
wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm
połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu
c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.
Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

30


42

Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm.*

50


43

Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml,z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. *

100


44

Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu rozmiar portu 8 x 8cm , długość drenu 60 cm.*

100


45

Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu , rozmiar portu 12 x 12cm , długość drenu 60 cm.*

100


46

Jałowe dodatkowe Złącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę.*

50


47

Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 7,5 x 10 cm (S)

50


48

Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 10 cm (M)

50


49

Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 30 cm (L)

50


50

Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 7,5 x 10 cm (S)

50


51

Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 15 x 10 cm (L)

50


52

Serweta sterylna, jednorazowa dla pacjenta rozm.87x90cm typu Hartmann REF 258218 x 1 szt

2000


Razem

Wymagania: (poz. 35-51) - W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zobowiązuje się zapewnić techniczną możliwość zastosowania opatrunku tj . użyczyć Zamawiającemu nieodpłatnie na czas trwania umowy urządzenia do terapii podciśnieniowej w ilości 2szt.


………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

..............................

Pieczątka oferenta Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 81
(CPV)


l.p.

Nazwa

Ilość

Cena jedn.netto

Cena jedn.brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Nazwa producenta

Kod REF

%1


Mata operacyjna typu OGARIT DryMax TRIPLE x 1szt

100


2


Mata operacyjna typu OGARIT DryMax

Midi Tape sterylna 56x 37cm x 1 szt50


RAZEM

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych
..................................

Pieczątka oferenta Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..


Pakiet Nr 82
(CPV)


l.p.

Nazwa

Ilość

Cena jedn.netto

Cena jedn.brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Nazwa producenta

Kod REF

%Akcesoria do polisomnografu Embletta MPR PG ST+1

Wąsy do polisomnografu typu EMBLA

Nr kat. 1420002 x 1


100
2

Pasta przewodząca- typu Ten20
Nr kat.1411003 x 1 szt.

10


3

Pasta do przygotowania skóry-
typu NuPrep Nr kat.1411011 x 1 szt.

10


4

Pasta przewodząco-klejąca typu Ec2
Nr kat.1411002 x 1 szt.

20


5

Plastry do mocowania pulsoksymetru- typu Flexiwraps Nr kat.7072165 x 1 szt.

30


6

Rolka pasa do pomiarów ruchów oddechowych typu. XactTrace belt
Nr kat.1421000 x 1m

100RAZEM

......................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych


..........................

Pieczątka oferenta ` Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 83
(CPV)


l.p.

Nazwa

Ilość


Cena jedn.

netto

Cena jedn.

brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Nazwa producenta

Kod REF

%1

Worek ileostomijny otwarty z filtrem i zapięciem na rzepy, rozmiar do cięcia 10-76mm typu ESTEEM REF 411203 x 1szt

200


2

Worek kolostomijny typu ESTEEM REF 404714 x 1 szt

100


RAZEM

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych
Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/PAKIET NR 84
(CPV) 33.10.00.00-1

L.p

NAZWA


Ilość

op


Cena

jedn.


Netto

Cena jedn.

Brutto


Wartość netto

Podatek

VAT


Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF


%

zł.
Dot. pozycji 1-3

Rękawice winny być odporne na rozrywanie przy nakładaniu, łatwe w nakładaniu.

Rękawice zabiegowe lateksowe pudrowane, mankiet zakończony rantem, poziom AQL max. 1,5.

Rękawice zabiegowe lateksowe rozm. M gramatura 5,0-6,0g/1szt.

Wymagane jest aby spełniały wymagania standardów EN 455 1-4, EN 374 -3oraz standardu ASTMF1671, EN 374-2,

EN 4201

Rękawice lateksowe, dobrej jakości, rozmiar L x 100szt


500


2

Rękawice lateksowe, dobrej jakości, rozmiar M x 100szt


1500


3

Rękawice lateksowe, dobrej jakości, rozmiar S x 100szt


1000

Dot. pozycji 4-6

Niejałowe diagnostyczne rękawice nitrylowew kolorze fioletowym lub niebieskim. Posiadająca mankiet z rolowanym brzegiem o grubości min. 0,05mm,długość produktu 240(+/- 5) mm. Wykonana z syntetycznej gumy nitrilowej z wewnętrznym pokryciem polimerowym. Posiadająca najwyższy poziom ochrony przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami. Bezlateksowa, o teksturowanej powierzchni palców zapewniająca doskonałą chwytność. Rękawice posiadające podwójną certyfikację, przystosowana do prac w laboratoriach jak również do ochrony podczas kontaktu z substancjami chemicznymi, w tym środkami dezynfekującymi, cytostatykami (wyposażenie ochrony osobistej Klasa I i II PPE). Wymagane jest aby spełniała wymagania standardów EN 455 1-4, EN 374 -3oraz standardu ASTMF1671., EN 374-2, EN 388, EN 420. Rękawiczka powinna posiadać certyfikat ISEGA oraz znak jakości RAL). Rękawiczka o uniwersalnym kształcie, pasującym zarówno na prawą, jak i lewą rękę. AQL ≤1,5. W przypadku zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych oznakowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania znaku jakości RAL. Dopuszczamy zaoferowanie rękawic chlorowanych od strony wewnętrznej.
4

Rękawice zabiegowe nitrylowe

S x 100szt2500


5

Rękawice zabiegowe nitrylowe

M x 100szt8500


6

Rękawice zabiegowe nitrylowe

L x 100szt2500

Dot. pozycji 7-12

Rękawice diagnostyczne do jednorazowego użytku, wykonane z syntetycznego winylu. Przezroczyste. Kształt rękawicy uniwersalny,pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet zrolowany. Wymagane aby spełniały wymagania standardów EN 374-3, EN 374-2, EN 388, EN 420, EN455 1-3 oraz posiadały certyfikat ISEGA.A
7

Rękawice winylowe S x 100szt


50


8

Rękawice winylowe M x 100szt


150


9

Rękawice winylowe L x 100szt


50


10

Rękawice winylowe, bezpudrowe

S x 100szt50


11

Rękawice winylowe, bezpudrowe

M x 100szt500


12

Rękawice winylowe, bezpudrowe

L x 100szt
50


Razem

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic konfekcjonowanych w ilości innej niż 100szt (od 100szt do 200szt) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Oferent dostarczy jedno najmniejsze opakowanie rękawic a 100szt. rozm M;

Jeśli oferent zaoferuje rękawice rozmiarów S, L innej firmy niż przekazane próbki w rozmiarze M to dostarczy również próbki rękawic tych rozmiarów

(po jednym najmniejszym opakowaniu – j.w.) Próbki nie podlegają zwrotowi.

………………………………………… pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.............................

Pieczątka oferenta Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..Pakiet Nr 85
(CPV)


l.p.

Nazwa

Ilość

Cena jedn.netto

Cena jedn.brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Nazwa producenta

Kod REF

%


Rękawice diagnostyczne, lateksowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe o grubszych ściankach. Surowiec latex kauczuku naturalnego, powierzchnia mikropowata, rolowany, wzmocniony brzeg, kształt uniwersalny, grubość rękawicy środkowy palec 0,34-0,36 mm (ścianka pojedyńcza), część dłoniowa 0,33-0,34, długość rękawicy min.295 mm, rozmiar S,M,L. AQL 1,5, zawartość protein <40 µg/g, opakowanie a'50 szt. Badania nie starsze niż 2011 r.
1

Rękawice lateksowe rozmiar S, M, L x 25 par

30

Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor różowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna: teksturowana na końcach palców, pokrycie powierzchni zewnętrznej: polimer; powierzchnia wewnętrzna chlorowana oraz pokryta kolagenem i alantoiną, długość rękawicy minimum 243 mm, grubość na palcu 0.11 mm, na dłoni 0.08 mm, AQL 1.5; rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy).
2

Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar XS – XL x 100 szt

50


Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna pokrywana polimerem, teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min.240 mm, grubość na palcu 0.12mm, na dłoni 0.08 mm, posiadające AQL 1.0, rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1 (z wył. Pkt.5.3.2), EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 388, opakowanie papierowe a’200 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie rękawic pasujące do uchwytów naściennych z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy

3

Rękawice nitrylowe typu One by one rozmiar XS – XL x 200 szt

50


RAZEM

Oferent dostarczy jedno najmniejsze opakowanie rękawic rozm M; Jeśli oferent zaoferuje rękawice rozmiarów S, L innej firmy niż przekazane próbki w rozmiarze M to dostarczy również próbki rękawic tych rozmiarów (po jednym najmniejszym opakowaniu – j.w.) Próbki nie podlegają zwrotowi.

.................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych
...............................

Pieczątka oferenta Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 86
(CPV)


l.p.

Nazwa

Ilość

Cena jedn.netto

Cena jedn.brutto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

Nazwa producenta

Kod REF


%


Jałowe rękawice chirurgiczne ortopedyczne wykonane z lateksu kauczuku naturalnego lekko pudrowane skrobią kukurydzianą. Mankiet wykończony rolowanym brzegiem. Anatomiczny kształt, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Produkt wolny od tiuramów i merkaptobenzotiazoli. Zawartość protein < 100 µg/g. pakowane po 50 parDla potwierdzenia zawartości białek należy przedstawić protokół z przeprowadzonego testu przez niezależny ośrodek badawczy na określenie białek met. Lowry oraz analizy aminokwasowej HPLC gdzie wartość średnia dla metody HPLC nie może przekraczać 36,6 µg białek / g rękawiczki. Pakowane parami w szczelne opakowanie gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim i rękawicy. AQL.≤1,5
1

Rękawice chirurgiczne ortopedyczne sterylne rozm.6,0 – 9,0

x 1 para

1000RAZEM


Oferent dostarczy po jednym najmniejszym opakowaniu rękawic chirurgicznych ortopedycznych tj.

1 paręz rozmiaru 7,5 lub 8. Próbki nie podlegają zwrotowi.

..................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2
………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 87

(CPV) 33.10.00.00-1L.p

NAZWA


Ilość

par


Cena

jedn.


netto

Cena jedn.

brutto


Wartość netto

Podatek

VAT


Wartość brutto


Nazwa Producenta

Kod REF


%

zł.

Poz.1-6 Jałowe rękawice chirurgiczne wykonane z lateksu kauczuku naturalnego lekko pudrowane skrobią kukurydzianą. Mankiet wykończony rolowanym brzegiem. Anatomiczny kształt, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Produkt wolny od tiuramów i merkaptobenzotiazoli. Zawartość protein < 100 µg/g. pakowane po 50 parDla potwierdzenia zawartości białek należy przedstawić protokół z przeprowadzonego testu przez niezależny ośrodek badawczy na określenie białek met. Lowry oraz analizy aminokwasowej HPLC gdzie wartość średnia dla metody HPLC nie może przekraczać 36,6 µg białek / g rękawiczki. Pakowane parami w szczelne opakowanie gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim i rękawicy. AQL≤1,5


Poz.7-13 Rękawice chirurgiczne, sterylne, jałowe, wykonane ze 100 % polyisoprenu lub z polichloroprenu, białe lub brązowe z rolowanym brzegiem , wolne od tiuramów, posiadające wewnętrzną powłokę polimerowaną zapewniającą łatwość zakładania i zdejmowania niezależnie od tego czy ręce są wilgotne czy suche.Rękawica spełniająca wymogi normy EN 374-3, ASTM F1671, EN 374-2, EN 388, EN420, EN455 1-4. AQL<=1


1

Rękawice chirurgiczne, pudrowane sterylne, dobrej jakości, rozmiar 6 x 1para

8002
<