Spzoz/ZP/…Pobieranie 0,81 Mb.
Strona1/8
Data05.12.2017
Rozmiar0,81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

SPZOZ/ZP/18.1/2013

Bielsk Podlaski, 18.06.2013r.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro

Przedmiot zamówienia:
Dostawa:

implantów artroskopowych

dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku PodlaskimAdres: ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Strona internetowa: www.spzoz-bielsk.pl

E-meil: zamowienia@spzoz-bielsk.pl

Numer telefonu: 85 833 43 70 Numer faksu: 85 833 43 05 Godziny urzędowania: 07.00 – 14.35


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą", w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: implantów artroskopowych, staplerów i ładunków, siatek przepuklinowych, zestawów ginekologicznych, obłożeń chirurgicznych, endoprotez bezcementowych stawu biodrowego i rewizyjnych, przetworników do pomiaru ciśnienia, klipsów laparoskopowych.

 2. Szczegółowy wykaz asortymentowo - ilościowy wraz z opisem stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ szczegółowo opisanych w zadaniach asortymentowych nr 1 do 25 do oferty, stanowiącymi integralną jej część, a następnie integralną część umowy dostawy.

 3. W odniesieniu do każdego z Zadań 1 - 25 Zamawiający wymaga, aby dostawa cząstkowa przedmiotu zamówienia, na podstawie składanego przez Zamawiającego zamówienia, następowała w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia cząstkowego.

 4. Zamawiający wymaga, aby zapłata za dostawę przedmiotu zamówienia następowała w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 5. W odniesieniu do każdego z Zadań 1 -25, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

   1. Świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania załączone pod zadanie oraz deklaracja zgodności (certyfikat CE) – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o dostarczeniu dokumentów na żądanie.

   2. Opisy przedmiotu zamówienia, katalogi, ulotki zawierające dane szczegółowe zaproponowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom ustalonym przez Zamawiającego – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i oznaczone w celach identyfikacji numerem zadania i pozycji, której dotyczą.

   3. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wskazane w wykazie wykonanych dostaw zostały wykonane należycie – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. (Załącznik nr 5).

   4. Zobowiązanie(a) innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) – złożone w formie oryginału przez ten podmiot.

   5. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wskazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wymagania podane w rozdziale V pkt. 1 lit. b.).

 6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

33183100-7 – implanty ortopedyczne;

33183200-8 – protezy ortopedyczne;

33183000-6 – dodatkowe wyroby ortopedyczne;

33141750-2 – sztuczne stawy;

33141620-2 – zestawy medyczne;

33162000-3 – urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych;

33141621-9 – zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu;

33141120-7 - zaciski szwy, podwiązki naczyniowe; 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie wypełnione załączniki asortymentowe z wszystkimi wymaganymi pozostałymi dokumentami. Zastrzega się jednocześnie możliwość skompletowania całości zamówienia z pośród wszystkich ofert częściowych i całkowitych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym – Załącznik nr 2te pozycje zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. (dotyczy/niedotyczy)

 6. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w trakcie badania ofert, w określonym przez siebie terminie) żądania próbek asortymentowych do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia.
 1. TERMIN ORAZ WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

  2. Pod terminem realizacji zamówienia rozumie się dostawę wskazanego w poszczególnych zadaniach asortymentu przedmiotu zamówienia do siedziby oraz miejsca wskazanego przez Zamawiającego po jego wezwaniu faksem lub elektronicznie z podanym asortymentem i ilością przedmiotu zamówienia po cenach podanych w ofercie.

  3. Dostawa asortymentu będzie odbywać się zgodnie z zamówieniami składanymi elektronicznie lub faxem z wyprzedzeniem 5 dni roboczych. Wykonawca odpowiedzialny jest za należytą staranność oferowanych dostaw oraz za zapewnienie ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. Dopuszcza się składanie zamówień drogą elektroniczną.

 2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawca musi wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał: (Załącznik nr 7)

   • w odniesieniu do zadania nr 1 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 200.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 1a – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 46.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 2– dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 140.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 3 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 30.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 4 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 3000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 5 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 21.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 6 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 11.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 7 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 40.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 8 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 35.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 9 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 210.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 10 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 85.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 11 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 50.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 12 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 340.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 13 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 33.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 14 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 160.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 15 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 7.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 16 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 5.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 17 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 5.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 18 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 60.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 19 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 20.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 20 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 30.000,00zł. Brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 21– dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 10.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 22 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 90.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 23 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 231.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 24 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 50.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 25 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 410.319,00zł. brutto- w przypadku oferty na kilka zadań należy te wartości zsumować.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca przedstawi sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinia odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności –za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –za ten okres

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1. na podstawie złożonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 Pzp oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo niespełna poszczególne warunki.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

 1. formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ;

 2. zakres podwykonawstwa – Załącznik nr 2 (wypelnić: dotyczy/nie dotyczy)

 3. wypełniony i podpisany załącznik/ki asortymentowy/e – Załączniki nr 8 (zadania 1 do 29)

 4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3;

 5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4;

 6. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej -Załącznik nr 4.1

 7. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa odpowiednio każdy z tych wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dotyczą.

 9. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa odpowiednio każdy z tych wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dotyczą.

 10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożoną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa odpowiednio każdy z tych wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dotyczą.

 11. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożoną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa odpowiednio każdy z tych wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dotyczą.

 12. w stosunku do osób fizycznych wyłącznie oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Załącznik nr 3.

 13. oświadczenie o dostarczeniu dokumentów na żądanie Załącznik nr 5

 14. pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

   3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

   4. składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4

   5. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie – art. 23 ust. 1 (konsorcjum, spółka cywilna):

Dotyczy konsorcjum – Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do oferty, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego regulującej współpracę Wykonawców.

Dotyczy spółki cywilnej – jeśli działalność prowadzona jest w ramach spółki cywilnej w ofercie należy złożyć pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym dokumenty Załączniki nr 3 i 4 składa każdy z Wykonawców oddzielnie, pozostałe dokumenty oceniane będą wspólnie dla całego konsorcjum/spółki cywilnej.Podmioty występujące wspólnie o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.


  1. Wymagana forma składanych dokumentów

 1. Wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty powinny/a odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby/a uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji.

 2. W przypadku pełnomocnictwa należy je złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 1 lit. a składane jest wspólnie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu umowy.

 5. do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1. W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów oraz informacji faksem oraz e-mailem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.

  1. adres do korespondencji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski


b) fax: (85) 833 43 05

e-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl - w przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną należy ją niezwłocznie potwierdzić pisemnie lub faxem.

 1. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania. Wszelkie terminy liczy się od chwili, w której Zamawiający był w stanie zapoznać się z treścią nadesłanego pisma. Jeżeli pismo wpłynie po godzinach pracy Zamawiającego, wówczas uznane będzie, że wpłynęło ono następnego dnia roboczego.

 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosku, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.

 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

 5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:

 1. Wojciech Wiśniewski tel. 85/ 833 43 70 – sprawy formalno – prawne

 2. Barbara Jakonowicz tel.: 85/ 833 43 75 - merytorycznie zakres bloku operacyjnego i OAiIT,  1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

    1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości PLN:

Dla zadania nr 1

2.000,00

Dla zadania nr 1a

460.00

Dla zadania nr 2

1400.00

Dla zadania nr 3

300,00

Dla zadania nr 4

30.00

Dla zadania nr 5

210,00

Dla zadania nr 6

110,00

Dla zadania nr 7

400,00

Dla zadania nr 8

350,00

Dla zadania nr 9

2100,00

Dla zadania nr 10

850,00

Dla zadania nr 11

500,00

Dla zadania nr 12

3400,00

Dla zadania nr 13

330,00

Dla zadania nr 14

1600,00

Dla zadania nr 15

70,00

Dla zadania nr 16

50,00

Dla zadania nr 17

50,00

Dla zadania nr 18

600,00

Dla zadania nr 19

200,00

Dla zadania nr 20

300,00

Dla zadania nr 21

100,00

Dla zadania nr 22

900,00

Dla zadania nr 23

2316,60

Dla zadania nr 24

500,00

Dla zadania nr 25

4103,19

Dla oferty całkowitej:

19.339,79

zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni, tj. od daty otwarcia ofert.    1. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie – wnosi wadium odpowiednio w wysokości stanowiącej sumę wadium dla tych zadań z zaznaczeniem numerów zadań, których dotyczy.

    2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

    3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1588 ze zm.).

    1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Brańsku NRB 84 8063 0001 0010 0111 7346 0005

 1. z oznaczeniem „Wadium w postępowaniu: na dostawę implantów do artroskopii dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim”. (Zadanie/a nr:…..)

do dnia 20.08.2013r.do godz. 09:00

    1. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć do dnia 20.08.2013r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – w Dziale Zamówień Publicznych lub sekretariacie.

    2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać w imieniu, jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone.

    3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa, w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.

 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
  1. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

    1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 60 dni.

    2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

    4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
  1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny, przy użyciu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny.

 2. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

 4. Oferta musi być zgodna z ustawą Pzp. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą podlegały zwrotowi, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

 5. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 8. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Ponadto, wszelkie dokumenty sporządzone w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 10. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kleszczelowska 1

17-100 Bielsk Podlaski

Oferta na: dostawę implantów do artroskopii

dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim
Zadanie/a nr:….Nie otwierać przed dniem
20.08.2013r. godz. 10.10"

 1. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA".

 3. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANE".

 1. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do 20.08.2013r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w sekretariacie pokój nr 09.

  2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

  3. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 20.08.2013r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.

  4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres Wykonawcy, którego jest otwierana oraz cena oferty. Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

 2. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy, dokonując jej wyliczenia wg następujących zasad:

 • cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT oraz wszystkie pochodne (np. koszty ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.)

 1. Wykonawca podaje cenę netto i brutto (cyfrowo i słownie), wyrażoną w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formularzu ofertowym i asortymentowym. Łączna wartość brutto załącznika asortymentowego jest jednoznaczna z ceną oferty.

 2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 3. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

 4. Sposób obliczenia ceny: cena jednostkowa netto x zamawiana ilość + VAT = wartość brutto.
 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

  1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie poniżej przedstawionego kryterium oceny ofert.

CENA-100%

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

 2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona albo odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonywanych poprawek.
 1. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE

Wykonawca może powierzyć podwykonawcom realizację zamówienia. Zamawiający nie może ponieść z tego tytułu szkody ani dodatkowych kosztów.


 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 2. O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w ust 2 ustawy Pzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 3. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Nie zgłoszenie się w tym terminie uprawomocnionych przedstawicieli wybranego Wykonawcy zostanie uznane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

 1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem".

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

 3. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 Pzp. o unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH

 1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

 2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Zamawiającego umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do niniejszej SIWZ.

 3. Wzór umowy po upływie terminu składania ofert nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z pełna akceptacją umowy przez Wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów wzoru umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z rozdziałem VII niniejszej SIWZ.
 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 Pzp, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

 2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.
 1. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


 1. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.


 1. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Pzp. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

 2. Załącznik nr 2 – Zakres podwykonawstwa

 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

 5. Załącznik nr 4.1 –Oświadczenie o grupie kapitałowej

 6. Za łącznik nr 5 - Oświadczenie

 7. Załącznik nr 6 - Wzór umowy implanty

 8. Załącznik nr 6.1 Wzór umowy pozostałe

 9. Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw.

 10. Załącznik nr 8 - Szczegółowy wykaz asortymentowo ilościowy 1-25

Zatwierdzam:

Bożena Grotowicz - Dyrektor

Załącznik nr 1

..........................,dnia:.........................2013r

O F E R T A

KRS: ...................................................................

Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................NIP:.................................................................


Siedziba Wykonawcy:...................................................................REGON:...........................................................
Nr tel./fax: ......................................................................e-mail: ……........................................................

(wszystkie powyższe dane Wykonawcy są zgodne z aktualnymi danymi załączonego Rejestru Sądowego)
składa ofertę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 200.000 Euro na na:

dostawę: implantów do artroskopii

dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim Zadanie/a nr:…

Wartość łączna oferty wynosi:


Kwota netto ogółem...............................
W tym: Kwota netto: ..........................zł; Kwota VAT … %.......................

Kwota łączna brutto: ...................................zł

Słownie brutto:..........................................................……………………………………………………………….zł
Akceptuję termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Akceptuję termin płatności do 90 dni (słownie: do dziewięćdziesięciu) liczony od daty otrzymania faktury VAT.

Akceptuję warunki dostawy opisane w SIWZ i załącznikach do oferty.

Podwykonawca wystąpi: TAK/NIE* (wypełnić załącznik nr 2 do oferty)

Osoba odpowiedzialna za realizacje zamówienia:.........................................

tel.:..............................faks:......................e-mail:...........................


 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i szczegółowymi wymogami, spełniamy je, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przez 60 dni liczone od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 3. Oświadczamy, że załączona do Specyfikacji treść umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Załączniku nr .......naszej oferty stanowią tajemnice przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Są one odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.

Załączniki: 1. ……………………………………………….

 2. ……………………………………………….

 3. ……………………………………………….

 4. ……………………………………………….

* właściwe podkreślić
.....................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)Załącznik nr 2

WYKAZ


części zamówienia powierzonych podwykonawcom


Lp
Części zamówienia powierzone podwykonawcom

UWAGI
1.

2.

3.
.....................................................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik Nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 200.000 Euro na:
dostawę implantów do artroskopii

dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim
Pełna nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póż. zm.), oświadczamy, że ubiegając się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące


 1. Posiadania uprawnień do wykonywa określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

………………………………….,dnia ……………………..2013


………………………………………………

(Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić

O Ś W I A D C Z E N I E Załącznik nr 4

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości przekraczającej równowartość 200 000 Euro na:dostawę implantów do artroskopii dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim
Pełna nazwa i adres Wykonawcy…………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn. zm), nie istnieją podstawy do wykluczenia mnie z postępowania. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

 1. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

 2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

......................................

(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)..................................................dnia:............................................

Zał. nr 4.1

OŚWIADCZENIE


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę implantów do artroskopii dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

Ja, niżej podpisany.......................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:
…..................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)


Oświadczam, że należę / nie należę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zmianami).
* niepotrzebne skreślić

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ(należy wypełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej)L.p.

Nazwa i adres podmiotu

1
2

.........................................., dnia.................................................

(podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej**)

** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna ) oświadczenie podpisuje każdy z uczestników konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej osobno.Załącznik nr 5
…………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
Przystępując do przetargu nieograniczonego na dostawę implantów do artroskopii dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim niniejszym oświadczamy, że:

posiadamy wymagane prawem, aktualne, stosowne dla każdej oferowanej w tym postępowaniu pozycji asortymentowej pozwolenia użytkowania i stosowania w Służbie Zdrowia na terenie RP, certyfikaty i dopuszczenia właściwej urzędowej instytucji kontroli jakości, łącznie z certyfikatami CE dokumentującymi aktualne zgłoszenie rejestracji oferowanego produktu do Rejestru produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku odrębnego żądania Zamawiającego któregokolwiek dokumentu w formie poświadczonej z oryginałem kopii, zostanie on niezwłocznie dostarczony.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i 2 Kodeksu Karnego (o przedkładaniu fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo pisemnych oświadczeń dotyczących uzyskania zamówienia publicznego)


………………………………………………dnia:….............................
(pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)


  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna