Sprzęt jednorazowy do operacji okulist 10/11 wsm/dzp/381-14028/N/2010/2011Pobieranie 72,78 Kb.
Data06.02.2018
Rozmiar72,78 Kb.

sprzęt jednorazowy do operacji okulist 10/11 WSM/DZP/381-14028/N/2010/2011


Data .......................................

..........................................Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

na dostawę

sprzętu i produktów jednorazowego użytku do zabiegów okulistycznych Załącznik nr 1

dla potrzeb do umowy nr

Okulistycznej Sali Operacyjnej z dnia ...................

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy/firmy składającej ofertę)


ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

( dokładny adres Wykonawcy/firmy)


ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL./FAX. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do Wykonawcy/firmy dla korespondencji dot. niniejszego postępowania)


adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………….

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)


KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP……………………………………………… REGON…………………………………………..


Lp.

Asortyment,

wymagane cechy

Nazwa własna wyrobu,

nazwa wytwórcy

(producenta) potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych

Zamawiana ilość,

jednostki

Cena jednostkowa

Wartość zamówienia

netto

(bez VAT)

brutto

(z VAT)

netto

(bez VAT)

% VAT

brutto

(z VAT)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PAKIET 1 – SPRZĘT JEDNORAZOWY DO OPERACJI OKULISTYCZNYCH (cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem Stellaris PC)

1

Zestaw drenów - zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, klucz do igieł
702 szt.
2

Zestaw sprzętu – zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, nóż trapezoidalny do cięcia 1,8 mm, igłę do cięcia 1,8 mm, klucz do igieł
100 szt.
3

Tip typu Microflow: średnica zewnętrzna 1,17 mm, możliwość wielokrotnego użytku
72 szt.
4

Witrektom przedni pneumatyczny do 5000 cięć/min
30 szt.
5

Igła do cięcia 20G, jednorazowa
2 szt.
6

Witrektom tylny 20G-5000 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, linia wymiany powietrza z filtrem, dwie linie irygacyjne, strzykawka 10cc, pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, pojemnik z uchwytami umożliwiająca łatwe wykonanie testów linii irygacyjnej, ekstruzyjnej oraz noża do witrektomii, kranik 3 –drożny, zatyczki twardówkowe, drenikinfuzyjny, nóż MVR 20G, oświetlacz 20G, rączka przedłużająca do witrektomu, złączka męska-męska, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji do płynu typu BSS
40 szt.
7

Witrektom tylny 23G-5000 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, linia wymiany powietrza z filtrem, dwie linie irygacyjne, strzykawka 10cc, pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, pojemnik z uchwytami umożliwiająca łatwe wykonanie testów linii irygacyjnej, ekstruzyjnej oraz noża do witrektomii, kranik 3 –drożny, zatyczki twardówkowe, drenik infuzyjny, 3 trokary z nożami one-steo 23G, oświetlacz 23G, rączka przedłużająca do witrektomu, złączka męska-męska, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji do płynu typu BSS
2 szt.
8

Witrektom tylny 20G-5000 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, linia wymiany powietrza z filtrem, dwie linie irygacyjne, strzykawka 10cc, pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, pojemnik z uchwytami umożliwiająca łatwe wykonanie testów linii irygacyjnej, ekstruzyjnej oraz noża do witrektomii, kranik 3 –drożny, zatyczki twardówkowe, drenik infuzyjny, nóż MVR 20G, oświetlacz 20G, rączka przedłużająca do witrektomu, 2 osłonki do igły do fakoemulsyfikacji, 1 kluczyk do igły, 1 komora testowa, złączka męska-męska, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji do płynu typu BSS
40 szt.
OGÓŁEM:

X
słownie kwota z kolumny 9:

PAKIET 2 – PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO OPERACJI OKULISTYCZNYCH

1

Fluorowany w 100% perfluorokarbon dziesięciowęglowy Objętość: fiolka 7ml

Opakowanie zawiera strzykawkę i sterylną kaniulę 20G Lepkość (25 st. C) 0,8mPas

Gęstość (25 st. C) 1,908 g/cm sześcienny-1.960 g/cm sześcienny, Wskaźnik refrakcji (25°C): 1,313 - 1,315 Temperatura wrzenia 140,40C -142,4 0C Masa cząsteczkowa 462 Naprężenie powierzchniowe (370C) 8,8mBar

20 szt.
2

Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml

Lepkość (25 st. C) 1300mPas, Gęstość (25 st. C) 0,973 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4 Oporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę


20 szt.
3

Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml

Lepkość (25 st. C) 5700mPas, Gęstość (25 st. C) 0,973 g/cm sześcienny, wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4, Oporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę


5 szt.
4

Gaz do chirurgii okulistycznej, czysty, SF6 sześciofluoransiarki, możliwość wielorazowego użytku, pojemność 50 ml, wraz z zestawem do iniekcji
20 szt.
5

Gaz do chirurgii okulistyczny, czysty C3F8 oktafluoropropan pojemności 50 ml, możliwość wielorazowego użytku, wraz z zestawem do iniekcji
20 szt.
6

Gaz do chirurgii okulistycznej, czysty C2F6 sześciofluoroetan, pojemność 50 ml, możliwość wielorazowego użytku, wraz z zestawem do iniekcji
20 szt.
OGÓŁEM:

X
słownie kwota z kolumny 9:


*) ilości będą zamawiane w miarę potrzeb
UWAGA! Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na wybrane pakiety, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.


2. Oświadczam, że podane w formularzu ofertowym ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki (w tym także podatek VAT) , opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty transportu (dostawy do zamawiającego) i ubezpieczenia.
3. Termin dostawy gwarantuję w ciągu......dni od daty złożenia zamówienia (termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia). Zamówienia należy składać za pośrednictwem telefaxu pod nr …………………………………….
4. Akceptuję termin płatności faktury ciągu 30 dni od daty jej doręczenia zamawiającemu.

.....................................................................

Podpis osoby upoważnionej)

(należy podać również imię i nazwisko oraz stanowiskoosoby składającej podpis)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna