Sprawozdanie ZarząduPobieranie 364,23 Kb.
Strona1/5
Data09.05.2018
Rozmiar364,23 Kb.
  1   2   3   4   5

Sprawozdanie Zarządu Nordea Bank Polska S.A. za I półrocze 2003


Sprawozdanie Zarządu

Nordea Bank Polska S.A.

I półrocze 2003

Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna jest bankiem komercyjnym. Zarejestrowanie działalności Banku przez Sąd nastąpiło w dniu 21 listopada 1991 r., zaś akcje Banku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych od września 1996 r.


Podstawowy przedmiot działalności Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni według Polskiej Klasyfikacji Działalności to: - pozostała działalność bankowa (symbol PKD 65.12.A). Bank prowadzi uniwersalną obsługę bankową wszelkich podmiotów, zarówno prowadzących jak i nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych.


Poniżej prezentujemy informacje na temat działalności Banku w okresie objętym raportem półrocznym oraz istotne zdarzenia mające miejsce w pierwszej połowie roku obrotowego 2003.

  1. Informacje o głównych umowach znaczących dla działalności gospodarczej emitenta, w tym umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

Z uwagi na charakter swojej działalności Bank zawiera znaczące umowy głównie w postaci umów kredytowych. W 2003 r. o fakcie podpisania takich umów (spełniających kryteria znaczących umów) Bank informował opinię publiczną wysyłając raporty bieżące Systemem Emitent.

Łączne zaangażowanie Banku z tytułu udzielonych kredytów (łącznie z należnymi odsetkami) wg stanu na dzień 30.06.2003 r. wynosi 3.153.450 tys. zł.

  1. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami.

Grupa Kapitałowa na dzień 30.06.2003 r. obejmuje jednostkę dominującą jaką jest Nordea Bank Polska S.A. i jednostki podporządkowane:

Nordea Finance Polska S.A. z siedzibą w Gdyni – jednostka stowarzyszona

Inwestycje Kapitałowe S.A. z siedzibą w Gdyni – jednostka zależna

LG Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – jednostka zależna
Skład Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska, w porównaniu z końcem roku 2002, został powiększony o jedną jednostkę zależną – LG Leasing Polska Sp. z o.o.

Spółka ta weszła w skład Grupy Kapitałowej Banku w wyniku połączenia Nordea Bank Polska S.A. z LG Petro Bank S.A., co nastąpiło dnia 30.06.2003 r. LG Leasing Polska była spółką zależną od LG Petro Bank S.A.


Procentowy udział Nordea Bank Polska S.A. w kapitale zakładowym jaki i w głosach na WZA jednostek powiązanych nie uległ zmianie w porównaniu z końcem 2002 roku i przedstawia się następująco:

Liczba akcji/udziałów będących w posiadaniu Nordea Bank Polska S.A.

% udział Nordea Bank Polska S.A. w kapitale zakładowym spółki

Suma głosów na WZA spółek, będących w posiadaniu Nordea Bank Polska S.A.

% głosów Nordea Bank Polska S.A. na WZA spółki
Nordea Finance Polska S.A.

3 700 000

26,62%

3 700 000

15,35%

Inwestycje Kapitałowe S.A.

152 440

100,00%

152 440

100,00%

LG Leasing Polska Sp. z o.o.

5 000

100,00%

5 000

100,00%Struktura kapitału zakładowego Nordea Finance Polska S.A. przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy wynosi 13.900.000 (trzynaście milionów dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,

- 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B,

- 10.200.000 (dziesięć milionów dwieście tysięcy) akcji imiennych serii C, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ilości dwóch głosów na jedną akcję

o wartości nominalnej 1,- (jeden) złotych każda akcja.

Liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 24.100.000 (dwadzieścia cztery miliony sto tysięcy).


Na dzień 30.06.2003 r. struktura akcjonariatu Spółki Nordea Finance Polska S.A. przedstawia się następująco:
Akcjonariusz udział w kapitale zakładowym % głosów na WZA
Nordea Bank Polska S.A. 26,62% 15,35%

Nordea Bank Sweden AB (publ) 73,38% 84,65%


Charakter powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę:

Rada Nadzorcza Nordea Finance Polska S.A.:

Sławomir Żygowski - Wiceprezes Zarządu Banku
  • Inwestycje Kapitałowe S.A. z siedzibą w Gdyni

Struktura kapitału zakładowego Inwestycji Kapitałowych S.A. przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy wynosi 1.524.400 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta) złotych i dzieli się na:

- 152.440 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- (dziesięć) złotych każda akcja.

Liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 152.440.

Nordea Bank Polska S.A. jest jedynym akcjonariuszem spółki tj. posiada 100% udział w kapitale zakładowym i 100% głosów na WZA.


Charakter powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę:

Rada Nadzorcza Inwestycji Kapitałowych S.A.:

Wojciech Rybowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku

Marek Głuchowski - Członek Rady Nadzorczej Banku

Stefan Lundgren - Wiceprezes Zarządu BankuStruktura kapitału zakładowego LG Leasing Polska Sp. z o.o. przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy wynosi 5.000.000 (pięć milionów) złotych i dzieli się na:

- 5.000 (pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy.

Ogólna liczba głosów wynosi 5.000.

Nordea Bank Polska S.A. jest jedynym akcjonariuszem spółki tj. posiada 100% udział w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.


Charakter powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę:

Rada Nadzorcza LG Leasig Polska Sp. z o.o.:

Anna Rudnicka - Wiceprezes Zarządu Banku


Zdarzenia po dniu bilansowym:
Dnia 27 sierpnia 2003 r. odbyło się NWZA spółki Nordea Finance Polska S.A., na którym Uchwałą Nr 2 postanowiono połączyć Spółkę Nordea Finance Polska S.A. w Gdyni ze Spółką LG Leasing Polska Sp. z o.o. w Łodzi. Połączenie następuje w trybie art.492 §1 pkt.1 K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej LG Leasing Polska Sp. z o.o. na spółkę przejmującą Nordea Finance Polska S.A., w zamian za akcje które spółka przejmująca wyda jedynemu wspólnikowi Spółki przejmowanej, to jest Spółce Nordea Bank Polska S.A. Uchwałę o identycznej treści podjęło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LG Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w dniu 28 sierpnia 2003 r.

W wyniku połączenia następuje podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej Nordea Finance Polska S.A. z kwoty 13.900.000 zł do kwoty 19.690.000 zł, poprzez emisję 5.790.000 szt. akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, przeznaczonych dla jedynego Wspólnika spółki LG Leasing Polska Sp. z o.o. tj. spółki Nordea Bank Polska S.A., w zamian za cały majątek spółki przejmowanej oraz dopłatę 321,05 złotych. W wyniku połączenia obu spółek udział Nordea Bank Polska S.A. w kapitale zakładowym Nordea Finance Polska S.A. będzie wynosił 48,2%. Połączenie obu spółek uprawomocni się w momencie wpisu do KRS (na dzień prezentacji niniejszego raportu fakt ten nie nastąpił).  1. Inwestycje krajowe i zagraniczne, w tym inwestycje kapitałowe.

W I półroczu 2003 roku, działalność Nordea Bank Polska S.A. na rynku kapitałowym skupiła się głównie na rynku papierów dłużnych tj. obligacji i bonów skarbowych, oraz w obszarze transakcji na papierach wartościowych notowanych na GPW S.A. Wszystkie inwestycje związane są z bieżącą działalnością Banku i finansowane są ze środków własnych Banku.

Bank nie dokonywał żadnych inwestycji kapitałowych w ramach Grupy Kapitałowej.
I. Działalność Banku na rynku kapitałowym w I półroczu 2003 r. skoncentrowała się na następujących obszarach działania:


  • Sprzedaż papierów wartościowych znajdujących się w portfelu Banku o łącznej wartości 684 tys. zł.

Na koniec czerwca 2003 r. w portfelu Banku pozostały następujące walory:Nazwa spółki

Liczba akcji

Muza S.A.

185.323

Rafineria Gdańska S.A.

33.833


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna