Sprawozdanie z wykonania budżetu regionalnej izby obrchunkowej w kielcach oraz rocznego ramowego planu pracy w tym planu kontroli za 2012 rok budżet izby dochody budżetowePobieranie 290,61 Kb.
Strona1/5
Data24.11.2017
Rozmiar290,61 Kb.
  1   2   3   4   5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU REGIONALNEJ IZBY OBRCHUNKOWEJ W KIELCACH ORAZ ROCZNEGO RAMOWEGO PLANU PRACY W TYM PLANU KONTROLI ZA 2012 ROK

BUDŻET IZBY

Dochody budżetowe

Planowane do osiągnięcia w 2012 r. dochody budżetowe wynosiły 110.000,00 zł.

Dochody budżetowe zrealizowane za 2012 roku wyniosły 138.331,64 zł, tj. 125,8 % planu rocznego i obejmowały głównie:

- wpływy z usług z tytułu udziału w organizowanych przez Izbę szkoleniach dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych w kwocie 116.180 zł tj.


147,1 % planu rocznego,

- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 11.517,36 zł, tj. 67,8 % planu rocznego, wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego Rewiru V przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, należności z tytułu odsetek w kwocie 10.474,08 zł tj.


87,3 % planu rocznego.

Zrealizowane dochody zostały w całości odprowadzone na rachunek dochodów Ministerstwa Finansów.Realizacja dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

2011 r.

Plan 2012 r.

Wykonanie 2012 r.

5:4 %

Wykonaniew tys. zł
1

2

3

4

5

6
Część 80 - Regionalne izby obrachunkowe

107

110

138

125%

1.

Dział 750 - Administracja publiczna

107

110

138

125%

1.1.

Rozdział 75015 - Regionalne izby obrachunkowe

26

31

22

71%

1.1.1

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego
- § 0690

16

17

12

71%

1.1.2

Pozostałe odsetki - § 0920

9

12

10

83%

1.1.3

Pozostałe wpływy - § 0970

1

2

0

0%

1.2.

Rozdział 75093 - Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych

81

79

116

147%

1.2.1

wpływy z usług - § 0830

81

79

116

147%

Wyższe wykonanie planu dochodów w 2012 r. zarówno w stosunku do planu jak
i wykonania w roku poprzednim spowodowane było znacznie większą niż planowano liczbą uczestników w organizowanych przez Izbę sześciu szkoleniach, skutkującą wyższymi dochodami z tego tytułu.

Nieco niższe wykonanie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego jest związane z mniejszą niż zakładano liczbą osób, dla których Regionalna Komisja Orzekająca orzekła zwrot w/w kosztów.


Należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 roku:

  • z tytułu zwrotu kosztów postępowania wyniosły 875,13 zł,

  • z tytułu zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa – RIO w Kielcach odsetek
    i kosztów procesowych oraz bieżąco naliczanych odsetek od nieterminowej zapłaty odszkodowania na rzecz Izby stanowią łączną kwotę 141.288,86 zł.

Powyższa należność jest egzekwowana przez Komornika Sądowego Rewiru V przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy na podstawie wyroku sądu oraz na mocy przepisów art. 881 i dalszych k.p.c., poprzez dokonanie zajęcia wynagrodzenia za pracę osobie, która była Członkiem Zarządu Spółki .
Wydatki budżetowe.

Ustalony dla RIO w Kielcach na 2012 r. plan wydatków budżetowych w kwocie 4.466.000 zł został zwiększony o 76.000 zł tj. o środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów szkoleń, realizowanych do 2010 r. z rachunku dochodów własnych oraz zmniejszony o kwotę 625 zł, która została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w związku z potrzebą pilnej modernizacji serwera obsługującego strony internetowe i pocztę elektroniczną regionalnych izb obrachunkowych.

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna