Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2009 rokPobieranie 0,69 Mb.
Strona1/8
Data28.12.2017
Rozmiar0,69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 316/10

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 marca 2010 r.
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy

 2. Juchnowiec Kościelny za 2009 rok

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r., celem dokonania analizy i oceny.Budżet gminy na 2009 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy
Nr XXVII/194/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 w następujących wielkościach:

 • Plan dochodów w wysokości ogółem 34.953.002 zł

 • Plan wydatków w wysokości ogółem 38.947.612 zł

 • Deficyt budżetowy w wysokości 3.994.610 zł

Budżet gminy zmieniany był na Sesji Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/196/09 z dnia 29 stycznia 2009r.; Uchwała Rady Gminy Nr XXX/218/09 z dnia 25 marca 2009r.; Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/221/09 z dnia
  30 kwietnia 2009r. ; Uchwała Nr XXXII/225/09 z dnia 8 czerwca 2009r. i Uchwała z dnia 23 czerwca 2009r. Nr XXXIII/239/09, Uchwała z dnia 8 lipca 2009r. Nr XXXIV/243/09,
  z dnia 17 września 2009r. Nr XXXVI/259/09, z dnia 29 października 2009r.
  Nr XXXVII/266/09, z dnia 26 listopada 2009r. Nr XXXIX/272/09, z dnia 29 grudnia 2009r. Nr XL/279/09.

 • Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenie Nr 173/09 z dnia 16 lutego 2009r.; Zarządzenie
  Nr 188/09 z dnia 27 marca 2009r.; Zarządzenie Nr 195/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.; Zarządzenie Nr 199/09 z dnia 12 maja 2009r.; Zarządzenie Nr 211/09 z dnia 26 maja 2009r.; Zarządzenie Nr 214/09 z dnia 3 czerwca 2009r. i Zarządzenie Nr 223/09 z dnia
  30 czerwca 2009r., z dnia 23 lipca 2009r. Zarządzenie Nr 233/09, z dnia 12 sierpnia 2009r. Zarządzenie Nr 237/09, z dnia 21 sierpnia 2009r. Zarządzenie Nr 239/09, z dnia
  8 września 2009r. Zarządzenie Nr 248/09, z dnia 21 września 2009r. Zarządzenie
  Nr 251/09, z dnia 30 września 2009r. Zarządzenie Nr 252/09, z dnia 16 listopada 2009r. Zarządzenie Nr 270/09, z dnia 25 listopada 2009r. Zarządzenie Nr 276 z dnia
  11 grudnia 2009r.; Zarządzenie Nr 281/09 z dnia 22 grudnia 2009r. Zarządzenie Nr 283/09
  z dnia 28 grudnia 2009r. Zarządzenie Nr 286/09, z dnia 31 grudnia 2009r. Zarządzenie
  Nr 287/09.

Po zmianach plan dochodów wynosił 38.094.885zł i był wyższy o 8,99 % od planu pierwotnego,
a plan wydatków 41.595.966 zł, wyższy o 6,80 % od planu na początku roku.        1. I . DOCHODY BUDŻETU:

Planowane dochody 38.094.885 zł wykonano w wysokości 35.021.432,03 tj. 91,93 %.
Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.

Źródło dochodu

Plan zł

Wykonanie zł

% planu

Udział dochodów wykon. w dochodach ogółem (%)

Dochody ogółem, z tego:

38.094.885

35.021.432,03

91,93

100,00

1.

Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)

10.250.729

10.250.729,00

100,00

29,27

2.

Podatki i opłaty lokalne

6.646.869

6.967.904,16

104,82

19,90

3.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7.820.035

7.331.639,31

93,75

20,93

4.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne

4.426.219

4.341.779,12

98,09

12,40

5.

Dochody ze sprzedaży mienia

2.047.000

895,08

0,04

0,01

6.

Dofinansowanie ze ZPORR

888.390

888.390,24

100,00

2,54

7.

Dochody uzyskane z dotacji inwestycyjnej w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych”

669.787

669.786,99

100,00

1,91

8.

Dochody uzyskane w ramach Programu PO KL

550.507

521.162,96

94,67

1,49

9.

Pozostałe dochody

4.795.349

4.049.145,17

84,43

11,56

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o kwotę 3.141.883 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów dotyczyły różnych działów, zostały one wprowadzone po analizie i zgodnie z zaleceniami decydentów przekazujących dotacje oraz z powodu przewidywanych większych lub mniejszych wpływów do budżetu.

Dochody własne zgodnie z ustawą o dochodach JST uzyskano w kwocie 17.355.645,74 zł

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 49,55 %

- dotacje celowe – 12,40 %

- subwencja ogólna – 29,27 %

- środki ze źródeł pozostałych – 8,78 %

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy

spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych za 2009 w wysokości 2.375.216,48 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 1.892.802,00 zł

- w podatku rolnym – 220.543,00 zł

- w podatku od środków transportu – 261.871,48 zł

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia w wysokości 35.243,00 zł, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 2.517,00 zł z czego:

- w podatku rolnym – umorzenia – 6.023,00 zł, odroczenia terminu płatności – 1.273,00 zł

- w podatku od nieruchomości – umorzenia 26.968,00 zł, odroczenie terminu płatności 0 zł

- w podatku leśnym – umorzenia 339,00 zł odroczenie płatności – 0 zł

- w podatku od środków transportu umorzenia 1.913,00 zł, odroczenia 1.244,00 zł

oraz umorzenia odsetek za zwłokę – 9.282 zł ( osoby fizyczne 1.713 zł, osoby prawne 7.569 zł)


1. Przebieg realizacji dochodów budżetowych za 2009r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe były realizowane przez jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespoły Szkół w Juchnowcu i Kleosinie, Szkoły Podstawowe


w Księżynie i Bogdankach.

Udział dochodów podatkowych i opłat w realizacji dochodów ogółem stanowi 40,83 %.


W 2009 roku procentowy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT stanowią 36,72% i od osób prawnych – CIT 6,71% ,

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy wpływy w wysokości 682.350,98 zł,


w tym: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 291.729,49zł., zwrot środków
z niezrealizowanych w roku ubiegłym wydatków niewygasających w kwocie 58.051,60 zł.


  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna