Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego Człowiek I technika – Amerykanie w czasie II wojny światowejPobieranie 27,96 Kb.
Data29.12.2017
Rozmiar27,96 Kb.

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

Człowiek i technika – Amerykanie w czasie II wojny światowej.

Pojekt Człowiek i technika – Amerykanie w czasie II wojny światowej realizowało ośmioro uczniów, w tym dwie dziewczynki. Projekt był realizowany w terminie listopad 2015 r. – maj 2016 r.Cele ogólne projektu zostały sfrmułowane następująco:

● rozbudzanie zainteresowania tematyką II wojny światowej,

● zapoznanie z postawami i wybranymi elementami życia Amerykanek w czasie II wojny światowej,

● zapoznanie z rozwojem technologicznym okresu II wojny światowej i jego wpływem na przebieg wojny,

● kształtowanie umiejętności oceny ludzkich zachowań i postaw w obliczu działań wojennych,

● kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.Celami szczegółowymi projektu było :

 • Poznanie sytuacji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) przed i w czasie II wojny światowej.

 • Charakterystyka roli kobiet w armii amerykańskiej.

 • Charakterystyka wybranych elementów życia Amerykanek w czasie II wojny światowej.

 • Charakterystyka armii amerykańskiej – siły lądowe, marynarka, lotnictwo.

 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania, analizowania i prezentowania informacji.

 • Charakterystyka amerykańskiej technologii wojennej.

 • Ocena ludzkich postaw i zachowań w sytuacji wojennej.

 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania surowców wtórnych.

 • Rozwijanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy na forum publicznym.

 • Wykorzystywanie najnowszych technologii w trakcie pracy.

 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przydzielone zadanie.

Uczniowie realizujący projekt rozważali następujące problemy:

Jaki był wpływ Amerykanów na losy II wojny światowej?

Jaki był wpływ II wojny na światowej na życie Amerykanów?

Harmonogram działań projektowych zawierał :


 • Przedstawienie sytuacji USA w latach 30- tych XXw. na podstawie źródeł wskazanych przez nauczyciela ,

● Przedstawienie ataku na Pearl Harbor ,

● Charakterystyka armii amerykańskiej – siły lądowe,

● Charakterystyka roli kobiet w armii amerykańskiej,

● Przygotowanie informacji na temat Operacji Overlord,

● Charakterystyka armii amerykańskiej – marynarka,


 • Charakterystyka wybranych aspektów życia Amerykanek w czasie II wojny światowej, • Wykonanie makiety amerykańskiego czołgu z użyciem surowców wtórnych, • Charakterystyka armii amerykańskiej – lotnictwo,

 • Wykonanie przykładowego stroju kobiecego (Ameryka) z czasów II wojny światowej,

 • Wykonanie makiety amerykańskiego samolotu oraz okrętu z użyciem surowców wtórnych.

●Podsumowanie projektu: przygotowanie publicznej prezentacji dla rodziców, nauczycieli, uczniów z wypracowanych przez uczniów materiałów: plansze, prezentacje multimedialne, komiks, gra planszowa, makiety.

Dnia 30 października 2015 r. uczniowie, którzy zgłosili swój akces do realizacji projektu zawarli kontrakt z jego opiekunem - mgr Beatą Faszyńską – Adamczak. Wcześniej odbyły się spotkania uczniów z nauczycielem, w trakcie których opiekun zapoznał dokładnie uczestników działania z metodą projektu edukacyjnego oraz zasadami jego oceniania obowiązujące w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich. Uzgodniono temat, cele ogólne, cele szczegółowe, problem, a także harmonogram działań. Uczniowie podzielili między siebie zadania. Dziewczęta, które nie wykazały zainteresowania kwestiami militarnymi postanowiły, że będą pracować nad życiem codziennym Amerykanek w trakcie wojny. Uczniowie wykazali zainteresowanie możliwością wykorzystania surowców wtórnych przy realizacji projektu, co zrodziło pomysł wykonania makiet samolotu, czołgu oraz okrętu podwodnego. Aby przybliżyć uczestnikom tematykę wojenną opiekun projektu zaproponował wspólne oglądanie filmów poświęconych temu zagadnieniu. Uczestnicy projektu wspólnie wybrali dwa obrazy: Pearl Harbor oraz Szeregowiec Ryan. Pomimo początkowego podziału zadań młodzież tworzyła jedną, raczej zgraną grupę, która wspólnie pracowała przy tworzeniu mapy, gry oraz makiet. Jeden z uczniów nie uczęszczał na spotkania, kontaktował się wyłącznie z opiekunem projektu, nie podjął współpracy z pozostałymi uczestnikami zadania.W ramach projektu uczniowie zapoznali się z sytuacją Stanów Zjednoczonych przed wybuchem II wojny światowej oraz z okolicznościami przystąpienia tego państwa do wojny. Wspólne obejrzenie filmu Pearl Harbor przybliżyło uczestnikom projektu te zagadnienia. Poświęcając wiele popołudniowych godzin uczniowie zgłębiali tematykę wpływu Amerykanów na losy II wojny światowej, zwłaszcza Operacji Overlord – czemu służyło z kolei oglądanie filmu Szeregowiec Ryan. W trakcie spotkań grupa projektowa prezentowała przyniesione ze sobą materiały popularnonaukowe, co pozwoliło poznać działania żołnierzy amerykańskich na Dalekim Wschodzie. Dogłębna analiza tematyki przyczyniła się do sporządzenia mapy obrazującej atak Japończyków na Pearl Harbor oraz wykonania gry zawierającej pytania dotyczące szerokiego spektrum działań Amerykanów w latach 1941-1945. Uczniowie ze zdziwieniem odkryli, że Amerykanie mają nieco inne spojrzenie np. na początek II wojny światowej - kojarzą ten fakt przede wszystkim z atakiem na Pearl Harbor, a nie z atakiem Niemiec na Polskę. Zauważyli, że zaangażowanie się USA w wojnę było punktem zwrotnym 1941 roku. USA, dysponując olbrzymim, wysoko rozwiniętym przemysłem i bezpiecznym terytorium ( działania wojenne toczyły się poza terytorium Stanów) stały się bazą surowcową i źródłem potencjalnych żołnierzy, które ostatecznie przeważyły w walce z Niemcami i ich sojusznikami. Podczas spotkań grupy projektowej dziewczynki uczestniczące w zadaniu szukały informacji na temat roli kobiet amerykańskich w czasie II wojny światowej. Na podstawie zebranych przez siebie wiadomości stwierdziły m.in., że rola kobiet nie ograniczała się tylko do pilnowania domowego ogniska, ale pracowały jako urzędniczki lub w fabrykach, występowały w filmach, mających zagrzewać mężczyzn do walki, pomagały rannym, walczyły – generalnie wykonywały zadania, do których gospodynie domowe nie były przyzwyczajone. W Stanach Zjednoczonych popularnością cieszyła się niejaka Rózia Nitowaczka (Rosie the Riveter) – fikcyjna postać, która symbolizowała kobiety, które podczas II wojny światowej ciężko pracowały w zakładach przemysłowych. Warto wspomnieć, że uczestniczki projektu znalazły też takie informacje, że w Stanach Zjednoczonych podczas II wojny światowej służyło ok. 350 tysięcy kobiet, a ok. 500 (różne źródła podają inne liczby) straciło życie w wyniku działań wojennych. Działała także Women Airforce Service Pilots (WASPS - Żeńscy Piloci Sił Powietrznych). Dużą frajdę, dającą pole do rozwoju wyobraźni i współpracy sprawiło młodzieży wykonanie makiet, aczkolwiek na początku nie obyło się bez trudności. Uczniowie pracując nad grą i makietami zauważyli, że jeżeli wszyscy aktywnie pracują, to efektywność działań jest bardzo duża. Jeden z uczniów wykonał także prezentację multimedialna na temat Stanów Zjednoczonych w czasie wojny, aczkolwiek informacji dotyczących poszczególnych formacji wojskowych USA jest tam niewiele. Na zakończenie projektu jego uczestnicy wykonali z wypracowanych i wyszukanych przez siebie materiałów planszę dydaktyczną i przygotowali zaproszenia dla rodziców, dyrektora szkoły oraz wychowawcy.

Podsumowując – produktami finalnymi projektu jest wiedza własna uczniów (produkt niewymierny), sporych rozmiarów plansza dydaktyczna, gra dotycząca działań armii amerykańskiej w trakcie II wojny światowej, makiety samolotu, czołgu oraz okrętu podwodnego, prezentacja multimedialna, strój wizytowy i roboczy typowej Amerykanki z okresu wojny (tak sobie dziewczynki je wyobraziły szperając w ciucholandach). Podczas realizacji projektu młodzież wymieniała się wiedzą i materiałami, współpracowała ze sobą, aczkolwiek część uczniów uczęszczała na zajęcia projektowe sporadycznie, co wpłynęło na fakt, że zadania nie były wykonywane terminowo i nie wszystkie zostały doprowadzone do końca (prezentacja multimedialna dziewcząt). Najbardziej krytycznie pracę nad projektem ocenili ci uczestnicy, którzy w niewielkim stopniu przyczynili się do jego zrealizowania. Uczniowie wykonywali swoje zadania w szkole pod nadzorem opiekuna projektu. Nauczyciel zadbał o to, żeby uczniowie mieli dostęp do potrzebnych informacji. Spotkania dotyczyły głównie wyjaśnienia tematyki poszczególnych zadań, wskazówek dotyczących selekcji wybranego materiału, tworzeniu produktów finalnych. Nauczyciel na bieżąco weryfikował postępy poczynione przez młodzież, a tym, którzy ociągali się z realizacją zadań przypominał o konieczności ich wykonania.

Projekt uległ - na pisemny wniosek opiekuna projektu do dyrektora szkoły wydłużeniu o jeden miesiąc i zakończył się jego podsumowaniem przed publiczną prezentacją, która miała miejsce 19 maja 2016r. Uczniowie wypełnili wówczas :

- Kryteria oceniania,


 • Kartę samooceny,

 • Kartę ewalaucji projektu,

 • Kartę obserwacji zachowań w grupie.

Z analizy wyżej wymienionych kart wynika, że tematyka projektu interesowała jego uczestników i poszerzyła wiadomości uczniów na temat udziału Amerykanów i USA w II wojny światowej. Uczestnicy projektu współpracowali przy realizacji zadań, mieli sporadyczne problemy z ich realizacją. Rozwijali, w miarę możliwości i chęci, poczucie odpowiedzialności za powierzone im zadania. Zwrócili uwagę na fakt, że praca nad projektem sprzyjała przede poszerzaniu wiedzy i integracji. Opiekun projektu dokonał z uczniami oceny projektu według Kryteriów oceniania, tj. Załącznika nr 4 Szkolnych zasad realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich. Podsumowując pracę uczniów w realizacji projektu, można stwierdzić, że uczniowie :

- byli zainteresowani tematyką projektu,

- uznali, że cele w większości zostały zrealizowane,

- czas przeznaczony na realizację projektu był w miarę efektywnie wykorzystany,

- zdobyli nowe umiejętności i wiadomości,

- mieli możliwość podawania własnych pomysłów na realizację zadań projektowych,

- ocenili, że konsultacje miały charakter wystarczający,

- uznali, że atmosfera panująca w trakcie realizacji projektu była pozytywna,

- uznali, że odpowiadał im system oceniania.Projekt edukacyjny: Człowiek i technika – Amerykanie w czasie II wojny światowej , biorąc pod uwagę Kryteria oceniania oraz zaangażowanie poszczególnych uczniów został oceniony ostatecznie na ocenę dostateczny, ponieważ:

- temat projektu został wybrany przy sugestii nauczyciela ( chcemy coś o II wojnie światowej, chcemy coś z historii),

- zagadnienia istotne dla wykonania prac projektowych ustalane były przy niewielkiej

pomocy nauczyciela,

- źródła informacji były trafne i różnorodne (najczęściej wykorzystywano źródła internetowe),

- przy planowaniu pracy dokonywano podziału zadań w grupie samodzielnie,

- współpracowano ze sobą przy realizacji zadań,

- nie wszyscy uczestnicy projektu angażowali się w realizację poszczególnych zadań ,

- wykazano się kreatywnością i inicjatywą w niektórych elementach prac projektowych,

- zadania do realizacji wykonywano nieterminowo,

- część uczestników nie wywiązała się z przydzielonych zadań,

- część uczestników uczestniczyła w projekcie niesystematycznie,

- odbyła się publiczna prezentacja z udziałem zaproszonych gości.

Ocena dostateczna jest wynikiem uśrednionym, ponieważ część uczestników oceniło jego realizację na ocenę dobrą (2), część na ocenę dostateczną (4), a część na dopuszczającą (2).

Opiekun projektu ocenia realizację projektu pozytywnie i docenia zaangażowanie w realizację poszczególnych zadań.

Opiekun projektu :Beata Faszyńska - Adamczak©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna