Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski za 2016 rokPobieranie 46,59 Kb.
Data17.05.2018
Rozmiar46,59 Kb.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia

Lider Zielonej Wielkopolski za 2016 rok

 1. Skład Zarządu

W 2016 roku Zarząd działał w następującym składzie:

1. Pani Halina Biechowiak-Drożak – Prezes Zarządu

2. Pan Kazimierz Balcerak- Wiceprezes Zarządu

3. Pani Halina Dziwińska – Skarbnik

4. Pani Anna Biernacka – Sekretarz

5. Pani Agnieszka Rybacka – Członek

6. Pani Olga Kaczmarek – Członek

7. Pani Agata Weiss- Nowak - Członek

8. Pani Anna Śniegocka – Członek

9. Pan Andrzej Janicki – Członek

10. Pan Bogdan Schwanke - Członek

11. Pani Katarzyna Lewandowska- Członek

12. Pan Mirosław Paterczyk- Członek

13. Pan Andrzej Socha - Członek

Zgodnie ze Statutem do kompetencji Zarządu należały wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:

a) przyjmowanie nowych członków,

b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

c) ustalanie wysokości składek członkowskich,

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

d) opracowywanie LSR,

e) przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie,

f) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie pozostałych pracowników Biura,

g) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura,

h) ustalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia;

i) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;j) nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu Stowarzyszenia.

 1. Posiedzenia Zarządu

W 2016 roku odbyło się 7 posiedzeń Zarządu: - 1 lutego, - 30 marca, - 20 maja, - 30 sierpnia, - 17 października, - 9 grudnia i 20 grudnia. Ponadto w dniu 24 października zwołane zostało posiedzenia Zarządu rozszerzone o Włodarzy poszczególnych Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia. Dodatkowo w dniu 15 grudnia w Żurawcu, w gminie Brodnica odbyło się spotkanie wigilijne Członków Zarządu, Członków Rady i Komisji Rewizyjnej oraz Włodarzy Gmin Członkowskich.

Uchwały podejmowane przez Zarząd w 2016 roku:

 1. Uchwały dotyczące Biura Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski

 1. Uchwałą nr 4/2016 z dnia 20.05.2016 ustalono wynagrodzenie pracowników Biura

 2. Uchwałą nr 13/2016 z dnia 20.12.2016 ustalono wysokość nagród rocznych dla pracowników Biura.

 1. Uchwały dotyczące skreśleń z listy członków Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski

 1. Uchwałą nr 5/2016 z dnia 17.10.2016 skreślono z listy członków Stowarzyszenia przedstawiciela Gminy Brodnica p. Lidię Śliwę, reprezentującą sektor mieszkańców.

 2. Uchwałą nr 7/2016 z dnia 17.10.2016 skreślono z listy członków Stowarzyszenia przedstawicieli Gminy Jaraczewo p. Karolinę Kuchcińską reprezentującą sektor mieszkańców i p. Jerzego Jakubowskiego, reprezentującego Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy w Jaraczewie - sektor społeczny. 1. Uchwały dotyczące przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski

 1. Uchwałą Zarządu nr 2/2016 z dnia 30.03.2016 przyjęto w poczet członków wspierających Stowarzyszenie DOM PEŁEN KULTURY z Jarosławca w gminie Środa Wielkopolska.

 2. Uchwałą nr 3/2016 z dnia 20.05.2016 przyjęto w poczet członków zwyczajnych przedstawiciela Gminy Kórnik p. Filipa Frydka

 3. Uchwałą nr 6/2016 z dnia 17.10.2016 przyjęto w poczet członków zwyczajnych przedstawicielkę Gminy Brodnica, p. Joannę Żalik-Śliwę, reprezentującą sektor mieszkańców.

 4. Uchwałą nr 8/2016 z dnia 17.10.2016 przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych przedstawicieli Gminy Jaraczewo, p. Karolinę Kuchcińską, reprezentującą Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy w Jaraczewie - sektor społeczny i p. Jerzego Jakubowskiego reprezentującego sektor publiczny.

 1. Uchwały dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i jej załącznikach

 1. Uchwałą Zarządu nr 1/2016 z dnia 01.02.2016 dokonano zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 z tyt. oczywistych omyłek w treści LSR

 2. Uchwałą nr 9/2016 z dnia 08.12.2016 dokonano zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 z tyt. pisemnego wezwania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 3. Uchwałą nr 10/2016 z dnia 08.12.2016 dokonano zmian w procedurze wyboru i oceny operacji z tyt. pisemnego wezwania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 4. Uchwałą nr 11/2016 z dnia 08.12.2016 dokonano zmian kryteriów wyboru i oceny operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów z tyt. pisemnego wezwania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 5. Uchwałą nr 12/2016 z dnia 08.12.2016 dokonano zmian w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski z tyt. pisemnego wezwania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 1. Ważniejsze decyzje i podjęte przez Zarząd inicjatywy w 2016 roku:

a) W 2016 roku Zarząd podjął decyzję o realizacji trzech projektów współpracy

b) Zarząd podjął decyzję o uczestnictwie i reprezentowaniu Wielkopolski na Festynie

letnim w Berlinie.

c) W 2016 roku rozbudowywano stronę internetową. Strona naszego Stowarzyszenia (www.liderzielonejwielkopolski.pl) poszerzona została o następujące działy: formularze wniosków, legislacja, procedury i kryteria wyboru operacji oraz mapę wielkopolskich LGD. Wszystkie informacje dla Członków Stowarzyszenia i potencjalnych beneficjentów wprowadzane są na bieżąco zarówno na stronie WWW jak i na portalu społecznościowym facebook. 1. Ważne wydarzenia
 1. W dniu 17 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020. W imieniu Zarządu Województwa umowę podpisał Pan Marszałek Krzysztof Grabowski, zaś w imieniu Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski Pani Prezes Halina Biechowiak-Drożak.  Na realizację  Strategii nasza Lokalna Grupa Działania otrzyma 4 742 500 euro, tj. 18 970 000 zł. W tej kwocie 16 000 000 zł jest przeznaczone na wsparcie realizacji operacji w ramach opracowanej Strategii Rozwoju,  2 650 000 zł na wsparcie funkcjonowania LGD i 320 000 zł na projekty współpracy. Jest to jedne z największych dofinansowań LGD w Wielkopolsce, co wiąże się z wielkością naszej Grupy.

 2. W dniu 21 lipca 2016 r. w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowę na realizację poddziałania  19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisał Pan Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, zaś  w imieniu LGD Lider Zielonej Wielkopolski Pani Halina Biechowiak-Drożak, Prezes Zarządu.

 3. W dniu 9 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej prezentowaliśmy naszą działalność przedstawicielom OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w ramach realizowanego przez nią projektu „”Przegląd Krajowej Polityki wobec Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce”.
 1. Szkolenia dla mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski

 1. W dniu 9 lutego 2016 r. , na prośbę nauczyciela gimnazjum w Zaniemyślu, z siedzibą w Łęknie, specjaliści p. Marta Mańkowska i p. Grzegorz Wiśniewski przedstawili  młodzieży zagadnienia z zakresu projektów unijnych dla obszarów wiejskich.

 2. W dniu 15 lutego 2016 r. w Książu Wielkopolskim odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy. Na spotkaniu tym specjaliści z Biura Lidera Zielonej Wielkopolski p. Marta Mańkowska i p. Grzegorz Wiśniewski przedstawili zagadnienia dotyczące pozyskiwania środków finansowych w ramach PROW 2014-2020, które będą dostępne dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie finansowej

 3. W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej oraz duże projekty w każdej gminie członkowskiej przeprowadziliśmy szkolenie. Odbywały się one w następujących terminach:

- 28 września w gminie Książ Wielkopolski

- 03 października w gminie Czempiń

- 04 października w gminie Kórnik

- 05 października w gminie Jaraczewo

- 06 października w gminie Jarocin

- 10 października w gminie Zaniemyśl

- 11 października w gminie Śrem

- 12 października w gminie Brodnica i Krzykosy

- 13 października w gminie Kotlin

- 17 października w gminie Dominowo

- 19 października w gminie Mosina

- 20 października w gminie Środa Wielkopolska

Omawiano kryteria wyboru operacji, formularze wniosków, załączniki, biznesplan oraz umowy przyznania pomocy.

 1. Promocja Stowarzyszenia

W 2016 roku, jak co roku, promowaliśmy nasze Stowarzyszenie na wydarzeniach w poszczególnych gminach poprzez organizację naszych stoisk informacyjno-promocyjnych. Na stoiskach informowaliśmy potencjalnych wnioskodawców o możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach PROW 2014-2020 oraz o planowanych naborach wniosków.

Uczestniczyliśmy w następujących wydarzeniach:

 • 04 czerwca „Dni Czempinia”

 • 24 czerwca na Festiwalu piw rzemieślniczych w Annopolu (gmina Środa Wielkopolska)

 • 07 sierpnia na Dniach Książa Wielkopolskiego

 • 14 sierpnia na dożynkach w Czarnym Piątkowie (gmina Środa Wielkopolska)

 • 21 sierpnia na XIV Święcie Cebuli i Ziemniaka w Henrykowie, w gminie Środa Wielkopolska.

 • W dniu 27 sierpnia 2016 r. w Murzynowie Kościelnym podczas obchodów Święta Plonów i podczas Święta Pomidora w Kotlinie

 • 04 września 2016 r. na dożynkach w Brodnicy

 • 25 września 2016 r.  na Wielkim Jarmarku Czempińskim w Czempiniu. 

 • 1 października 2016 r. podczas II edycji Festynu Ekologicznego w Kórniku 
 1. Delegowanie Członków Organów Stowarzyszenia, Lokalnych Liderów i pracowników biura na szkolenia, konferencje i narady:

 1. W dniach 11-13 maja 2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie pt. Zasady funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyka oceny i wyboru operacji (grantów) do finansowania. W szkoleniu  udział wzięli Przewodnicząca Rady,  p. Justyna Dąbrowska i  specjalista ds. wdrażania LSR, p. Grzegorz Wiśniewski.

 2. W dniach 23-25 maja w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie Metodyka doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców, wsparcie przy opracowaniu projektu, wniosku o przyznanie pomocy oraz opracowaniu biznesplanu”. 

W szkoleniu uczestniczyły: Prezes Zarządu, p. Halina Biechowiak- Drożak i specjalistka ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, p. Marta Mańkowska. 

 1. 30 maja w siedzibie Stowarzyszenia Światowid w Małachowie - Szemborowice odbyło się szkolenie dla członków Wielkopolskiej Sieci LGD. Szkolenie prowadziła p. Marzena Cieślak z ARiMR a tematem była analiza wniosków z działania 19.4 – wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji, oraz z działania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W szkoleniu udział wzięły: p. Halina Dziwińska - Skarbnik Zarządu i p. Marta Mańkowska- specjalistka ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 2. W dniu 8 czerwca w Chodzieży odbyło się szkolenie z ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, fundacji i stowarzyszeń z województwa wielkopolskiego. LGD Lider Zielonej Wielkopolski reprezentowali pracownicy biura: specjalistka ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, p. Marta Mańkowska, specjalista ds. wdrażania LSR, p. Grzegorz Wiśniewski i pracownik ds. administracyjno-biurowych, p. Kamil Wolek.

 3. W dniach 21-22 października 2016 r. w Młodzikowie gm. Krzykosy członkowie Rady zostali przeszkoleni w zakresie następujących tematów:

1. Warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

- podejmowania działalności gospodarczej

-  rozwijania działalności gospodarczej

- dużych projektów

- „małych” grantów.

2. Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia.

3. Kryteria wyboru projektów.

4. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020.

5. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, załączniki, biznesplan oraz umowa przyznania pomoc.

Szkolenie przeprowadził przedstawiciel CDR o/Poznań, p. Grzegorz Cetner. 1. W dniu 21 listopada 2016 r. w CDR o/Poznań odbyło się szkolenie pt. . „E-marketing, jak promować produkty regionalne w Internecie”. Wzięli w nim udział pracownicy Biura: Grzegorz Wiśniewski i Kamil Wolek.

 2. W dniach 1-2 grudnia w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja dotycząca działania Leader w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestniczył w niej wice prezes Zarządu Lidera Zielonej Wielkopolski, p. Kazimierz Balcerak.

 3. W dniu 8 grudnia 2016 r. w CDR o/Poznań odbyło się drugie z cyklu dotyczącego e-marketingu szkolenie z zakresu wykorzystania social media w marketingu produktów i usług lokalnych. Ponieważ była to kontynuacja poprzedniego szkolenia uczestniczyli w nim i również panowie Grzegorz Wiśniewski i Kamil Wolek. Pozyskana przez nich wiedza zwiększy możliwości praktyczne codziennej pracy z wykorzystaniem Social Media. 

 4. W dniach 25-26.02.2016r we Włoszczowie odbyło się spotkanie 19 Lokalnych Grup Działania, które wspólnie realizować będą projekt współpracy pod nazwą „KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Lider Zielonej Wielkopolski również do tego projektu przystąpił w zakresie stworzenia Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczyły p. Prezes Halina Biechowiak –Drożak i specjalistka p. Marta Mańkowska.

 5. 11 maja 2016 roku rozpoczęliśmy spotkania konsultacyjne z przedstawicielami LGD Dolina Noteci z siedzibą w Chodzieży, z którą realizować będziemy projekt współpracy pod nazwą Centrum Edukacji Lokalnej Przedsiębiorczości CEL. W pierwszym spotkaniu w Chodzieży uczestniczyły: prezes LGD Lider Zielonej Wielkopolski, p. Halina Biechowiak-Drożak i specjalista ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, p. Marta Mańkowska.

 6. W dniu 15 czerwca 2016 r. rozpoczęliśmy spotkania konsultacyjne z przedstawicielami LGD „Z nami warto” z siedzibą we Wrześni i LGD „Trakt Piastów” z siedzibą w Łubowie, z którymi realizować będziemy projekt współpracy pod nazwą „Piastowy szlak rowerowy”. W ramach tego projektu planujemy m. in. opracować i wytyczyć szlak rowerowy, pobudować infrastrukturę rowerową (nasza LGD zamierza wybudować wiatę turystyczną w Gieczu) i udostępniona aplikacja rowerowa na smartfony. W spotkaniu we Wrześni uczestniczyli: prezes LGD Lider Zielonej Wielkopolski, p. Halina Biechowiak-Drożak, specjalista ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, p. Marta Mańkowska i specjalista ds. wdrażania LSR Grzegorz Wiśniewski.

 1. Kontrole

W dniu 17 października 2016 roku UMWW przeprowadził kontrolę umowy ramowej w Biurze LGD Lider Zielonej Wielkopolski. Większych uchybień nie stwierdzono.

 1. Podsumowanie

Z dniem 17 maja 2016 roku, czyli od momentu podpisania umowy ramowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski rozpoczęła realizację nowej perspektywy finansowej PROW 2014- 2020.

Rok 2016 był rokiem intensywnych przygotowań do ogłoszenia pierwszych naborów wniosków o przyznanie pomocy. Wiązało się to ze szkoleniem kadry pracowniczej, prowadzeniem w biurze doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców i organizacją spotkań konsultacyjnych w gminach członkowskich.Ważny punkt stanowiły również spotkania z partnerskimi Lokalnymi Grupami dotyczące przygotowań do realizacji trzech zaplanowanych projektów współpracy, których termin rozpoczęcia zaplanowano na rok 2017.

Dzięki podjętym w 2016 roku przygotowaniom rok 2017 został rozpoczęty akceptacją Samorządu Województwa w kwestii terminu przeprowadzenia naborów wniosków o przyznanie pomocy.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna