Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski za 2013 rokPobieranie 101,37 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar101,37 Kb.

Sprawozdanie

z działalności Zarządu Stowarzyszenia

Lider Zielonej Wielkopolski

za 2013 rok

I. Skład Zarządu- zmiany i stan obecny

Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 1. Pan Dariusz Tomaszewski – Prezes Zarządu

 2. Pan Andrzej Janicki – Wiceprezes Zarządu

 3. Pani Halina Biechowiak-Drożak – Skarbnik

 4. Pani Agnieszka Rybacka – Sekretarz

 5. Pani Halina Dziwińska – Członek

 6. Pani Aleksandra Nawrocka – Członek

 7. Pani Agata Weiss- Nowak -- Członek

 8. Pan Jerzy Lechnerowski – Członek

 9. Pan Marcin Chwałczyński– Członek

został powołany w dniu 28 marca 2008 r. ze zmianą osobową na podstawie Uchwały z dnia 4 lutego 2009 r. o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Pana Jerzego Lechnerowskiego i przyjęcia w poczet Członków Pani Anny Biernackiej.

Na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 5 maja 2010r. o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Pani Aleksandry Nawrockiej i rezygnacji z funkcji V-ce Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Janickiego, do dnia 15 lutego 2011 r. Zarząd działał w składzie:

1. Pan Dariusz Tomaszewski – Prezes Zarządu

2. Pan Marcin Chwałczyński – Wiceprezes Zarządu

3. Pani Halina Biechowiak-Drożak – Skarbnik

4. Pani Agnieszka Rybacka – Sekretarz

5. Pani Halina Dziwińska – Członek

6. Pani Katarzyna Borowczyk – Członek

7. Pani Agata Weiss- Nowak -- Członek

8. Pani Anna Biernacka – Członek

9. Pan Andrzej Janicki – Członek

W związku z rozszerzeniem obszaru działania LGD Lider Zielonej Wielkopolski o dwie Gminy- Mosinę i Brodnicę skład Zarządu został uzupełniony o przedstawicieli nowych Gmin członkowskich. Decyzjami Włodarzy Gmin reprezentantem Gminy Brodnica został Pan Kazimierz Balcerak, Gminy Mosina Pan Andrzej Socha. Rozszerzenie składu Zarządu zostało zatwierdzone Uchwałą nr 9/2011 Walnego Zebrania Członków z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Do końca roku 2011 Zarząd działał w składzie:

1. Pan Dariusz Tomaszewski – Prezes Zarządu

2. Pan Marcin Chwałczyński – Wiceprezes Zarządu

3. Pani Halina Biechowiak-Drożak – Skarbnik

4. Pani Agnieszka Rybacka – Sekretarz

5. Pani Halina Dziwińska – Członek

6. Pani Katarzyna Borowczyk – Członek

7. Pani Agata Weiss- Nowak -- Członek

8. Pani Anna Biernacka – Członek

9. Pan Andrzej Janicki – Członek

10. Pan Kazimierz Balcerak- Członek

11. Pan Andrzej Socha- Członek

W dniu 23 kwietnia 2012 r. w Manieczkach (gm. Brodnica) odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które zatwierdziło wybór nowego składu Zarządu, po upływie czteroletniej kadencji poprzednich przedstawicieli Organu. Na Walnym Zebraniu w poczet członków zwyczajnych przyjęto Gminę Kotlin, której przedstawiciele rozszerzyli skład osobowy każdego z organów Stowarzyszenia oraz zatwierdzono wybór nowego przedstawiciele Gminy Mosina.

Od 23 kwietnia 2012 r. do 27 lutego 2013 r. Zarząd działał w składzie:

1. Pan Dariusz Tomaszewski – Prezes Zarządu

2. Pan Kazimierz Balcerak- Wiceprezes Zarządu

3. Pan Marcin Chwałczyński – Członek

3. Pani Halina Biechowiak-Drożak – Skarbnik

4. Pani Halina Dziwińska – Sekretarz

5. Pani Agnieszka Rybacka – Członek

6. Pani Katarzyna Borowczyk – Członek

7. Pani Agata Weiss- Nowak -- Członek

8. Pani Anna Biernacka – Członek

9. Pan Andrzej Janicki – Członek

11. Pani Magdalena Olejniczak- Salewicz- Członek

12. Pan Mirosław Paterczyk- Członek

W dniu 27 lutego 2013 r. w Dominowie odbyło się walne Zebranie Członków, które zatwierdziło odwołanie członka Zarządu z Gminy Jaraczewo Panią Katarzynę Borowczyk oraz powołanie nowego reprezentanta Gminy Jaraczewo- Panią Olgę Kaczmarek.

Od 27 lutego 2013 r. Zarząd działa w składzie:

1. Pan Dariusz Tomaszewski – Prezes Zarządu

2. Pan Kazimierz Balcerak- Wiceprezes Zarządu

3. Pan Marcin Chwałczyński – Członek

3. Pani Halina Biechowiak-Drożak – Skarbnik

4. Pani Halina Dziwińska – Sekretarz

5. Pani Agnieszka Rybacka – Członek

6. Pani Olga Kaczmarek – Członek

7. Pani Agata Weiss- Nowak -- Członek

8. Pani Anna Biernacka – Członek

9. Pan Andrzej Janicki – Członek

11. Pani Magdalena Olejniczak- Salewicz- Członek

12. Pan Mirosław Paterczyk- Członek

Zgodnie ze Statutem do kompetencji Zarządu należały wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:


 1. przyjmowanie nowych członków,

 2. zwoływanie Wolnego Zebrania,

 3. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 4. opracowywanie LSR,

 5. przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie,

 6. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie pozostałych pracowników Biura,

 7. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura,

 8. ustalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia,

 9. tworzenie wydzielonych pionów organizacyjnych, na podstawie przyjętej Struktury Organizacyjnej.

II. Posiedzenia Zarządu i podejmowane inicjatywy

1. W związku ze zmianami osobowymi w Organach Stowarzyszenia- Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna w dniu 29 kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski uzyskało aktualizację wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Zarząd Stowarzyszenia zorganizował w ciągu 2013 roku 16 posiedzeń, które odbyły się w dniach:

- 2 stycznia,

- 16 stycznia

- 5 lutego,

- 25 lutego,

- 4 kwietnia,

- 17 kwietnia,

- 15 maja,

- 24 maja,

- 7 czerwca,

- 8 lipca,

- 29 lipca,

- 30 sierpnia,

- 19 września,

- 23 października,

- 28 listopada,

- 18 grudnia

- Zarząd odbył również posiedzenia rozszerzone o Włodarzy poszczególnych Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia w dniach: 19 lutego, 9 lipca i 4 października 2013 r.

- Dodatkowo w dniu 17 grudnia 2013 r. w Łęknie odbyło się wspólne posiedzenie Członków Zarządu, Członków Rady i Komisji Rewizyjnej i Włodarzy Gmin Członkowskich.

- W dniach 25-26 stycznia 2013 r. przedstawiciele Organów odbyli posiedzenie robocze dotyczące opracowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z zaplanowanym Walnym Zebraniem Członków Lider Zielonej Wielkopolski.Ważniejsze decyzje podjęte przez Zarząd

 1. Rozbudowa strony internetowej Stowarzyszenia www.liderzielonejwielkopolski.pl- poszerzanie działu aktualności, dokumenty rejestrowe oraz nabór wniosków 2013, 1. Decyzją Zarządu w dniu 16.01.2013 r. podjęto Uchwałę nr 2/2013 w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Mechlin z Gminy Śrem. 1. Uchwałą Zarządu nr 3/2013 z dnia 25.02.2013 r. skreślono z listy członków Stowarzyszenia Panią Joannę Grzelka z Gminy Krzykosy na podstawie pisemnej rezygnacji z członkostwa. 1. Uchwałą Zarządu nr 4/2013 z dnia 25.02.2013 r. skreślono z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia Pana Stanisława Mikołajczyka przedstawiciela Gminy Krzykosy. Powodem wykluczenia była pisemna rezygnacja członka. 1. Uchwałą Zarządu nr 5/2013 z dnia 25.02.2013 r. skreślono z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia Pana Marcina Małeckiego przedstawiciela Gminy Krzykosy. Powodem wykluczenia była pisemna rezygnacja członka. 1. Uchwałą Zarządu nr 6/2013 z dnia 25.02.2013 r. przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawiciela Gminy Jaraczewo w osobie Pana Romana Skrzypczaka. 1. Uchwałą Zarządu nr 7/2013 z dnia 25.02.2013 r. przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawiciela Gminy Jaraczewo w osobie Pana Jerzego Jakubowskiego. 1. Uchwałą Zarządu nr 8/2013 z dnia 25.02.2013 r. przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawiciela Gminy Krzykosy w osobie Pana Andrzeja Paczkowskiego. 1. Uchwałą Zarządu nr 9/2013 z dnia 25.02.2013 r. przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawiciela Gminy Krzykosy w osobie Pani Ewy Tomczak. 1. Uchwałą Zarządu nr 10/2013 z dnia 25.02.2013 r. przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawiciela Gminy Mosina w osobie Pani Katarzyny Barańskiej. 1. Uchwałą Zarządu nr 11/2013 z dnia 25.02.2013 r. przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawiciela Gminy Mosina w osobie Pai Joanny Trzaska. 1. Uchwałą Zarządu nr 12/2013 z dnia 25.02.2013 r. przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawiciela Gminy Mosina w osobie Pana Waldemara Krzyżanowskiego. 1. Uchwałą Zarządu nr 13/2013 z dnia 25.02.2013 r. przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawiciela Gminy Mosina w osobie Pana Marcina Szymczaka. 1. Decyzją Zarządu w dniu 25.02.2013 r. podjęto Uchwałę nr 14/2013 w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z Gminy Łubowo. 1. W dniu 17.04.2013 r. Uchwałą nr 14A/2013 zatwierdzono projekt planu naprawczego w zakresie funkcjonowania LGD Lider Zielonej Wielkopolski zaleconego po kontroli Stowarzyszenia z UMWW. 1. Uchwałą Zarządu nr 18/2013 z dnia 7.06.2013 r. zatwierdzono nowy regulamin wynagradzania pracowników biura LGD Lider Zielonej Wielkopolski. 1. Uchwałą Zarządu nr 19/2013 z dnia 7.06.2013 r. upoważniono Panią Halinę Biechowiak- Drożak, Dyrektora Biura do podpisywania kopii dokumentów z klauzulą za zgodność z oryginałem na potrzeby uzupełnień wniosków na wezwania z UMWW. 1. W dniu 7.06.2013 r. Uchwałą Zarządu nr 20/2013 zatwierdzono regulamin postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi obowiązujące w LGD Lider Zielonej Wielkopolski. Regulamin ten wprowadził m.in. obowiązek upubliczniania zapytań ofertowych na stronie internetowej Stowarzyszenia. 1. Uchwałą Zarządu nr 21/2013 z dnia 29.07.2013 r. otwarto linię kredytową na sfinansowanie kosztów uwzględnionych w zestawieniu rzeczowo- finansowym wniosku na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania na etapy Vi IVI 1. Uchwałą Zarządu nr 22/2013 z dnia 29.07.2013 r. przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawiciela Gminy Brodnica w osobie Pani Renaty Ratajczak. 1. Uchwałą Zarządu nr 23/2013 z dnia 29.07.2013 r. przyjęto zmieniony Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski. 1. W dniu 29.07.2013 r. na podstawie Uchwały Zarządu nr 24/2013 dokonano zmiany Banku obsługującego Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski ze Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. Piotra Wawrzyniaka na BZ WBK S.A. 1. Uchwałą Zarządu nr 27/2013 z dnia 23.10.2013 r. przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawiciela Gminy Śrem w osobie Pana Andrzeja Wysockiego. 1. Uchwałą Zarządu nr 28/2013 z dnia 23.10.2013 r. przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedstawiciela Gminy Śrem w osobie Pana Floriana Kowalskiego. 1. W dniu 23.10.2013 r. podjęto Uchwałę nr 29/2013 w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia „Pysząca- razem i dla wszystkich” z Gminy Śrem. Na podstawie Uchwały nr 3/2010 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich dla Członków Wspierających obowiązująca wysokość składki to 10 zł na rok.

 2. W dniu 29.10.2013 r. podjęto Uchwałę nr 30/2013 w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela z Murzynowa Kościelnego z Gminy Dominowo. 1. W dniu 29.10.2013 r. podjęto Uchwałę nr 31/2013 w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Mosińskiego Ośrodka Kultury z Gminy Mosina. 1. W dniu 29.10.2013 r. podjęto Uchwałę nr 32/2013 w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających przedsiębiorstwa ANDO-TECH Sp. z o.o. z Gminy środa Wlkp. reprezentowanego przez Pana Andrzeja Kostrzewskiego. 1. W dniu 29.10.2013 r. podjęto Uchwałę nr 33/2013 w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Spółki Gminnej „Środa XXI Edu Sp. z o.o.” z Gminy Środa Wlkp. reprezentowanej przez Pana Jerzego Kwintkiewicza.

 2. Zorganizowanie w gminach członkowskich Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski szkoleń w zakresie przedstawienia mieszkańcom obszaru LGD możliwości tworzenia produktu lokalnego oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację:

a) Warsztatu wikliny papierowej w dniu 5 grudnia 2013 r., na terenie Gminy Jarocin, Sala wiejska Radlin, prowadzenie Pani Anna Sieradzka

b) Warsztatu tkactwa w dniu 6 i 13 grudnia 2013 r., na terenie Gminy Dominowo, Muzeum w Gieczu, prowadzenie Pani Halina Borys

c) Warsztatu wykonywania ozdób w dniu 7 grudnia 2013 r., na terenie Gminy Kórnik, Gospodarstwo Państwa Ziętych w Mościenicy, prowadzenie Pani Barbara Jańczyk

d) Warsztatu zdobienia metodą decoupage w dniu 10 grudnia 2013 r., na terenie Gminy Książ Wlkp., Sala Centrum Kultury w Książu Wlkp., prowadzenie Pan Michał JędroszkowiakKażde ze szkoleń skierowane było do 25 osób.


 1. Uczestnictwo Stowarzyszenia w wydarzeniach promocyjnych na terenie gmin członkowskich Lider Zielonej Wielkopolski. Promocja Stowarzyszenia poprzez stoisko - firmowy namiot z materiałami informacyjnymi i promocyjnymi oraz organizacja konkursów wiedzy o Liderze z nagrodami rzeczowymi dla laureatów, miejsce I (odtwarzacz MP4) ,II i III (albumy turystyczno- przyrodnicze):

 1. 9 czerwca 2013 r. Dni Śremu w Gminie Śrem 1. 15 czerwca 2013 r. Dni Kasztelanii Gieckiej w Gminie Dominowo.

 2. 29 czerwca 2013 r. I festiwal Piw Rzemieślniczych w Annopolu w Gminie Środa Wielkopolska.

 3. 28 lipca 2013 r. Dni Książa Wlkp. w Gminie Książ Wlkp.

 4. 11 sierpnia 2013 r. „Szeroko na Wąskiej”- prezentacje twórców amatorów i profesjonalistów Gminy Mosina oraz powiatu poznańskiego w Gminie Mosina.

 5. 1 września 2013 r. Dożynki gminne w Gminie Jaraczewo.

 6. 24 sierpnia 2013 r. Dożynki gminne w Gminie Krzykosy.

 7. 31 sierpnia 2013 r. Święto Pomidora- Dzień Kotlina w Gminie Kotlin.

 8. 1 września 2013 r. Dożynki gminno- powiatowe w Gminie Jaraczewo.

 9. 8 września 2013 r. Dożynki gminne w Gminie Brodnica.

 10. 20 września 2013 r. Zakończenie lata w Gminie Jarocin

 11. 6 grudnia 2013 r. Kórnicki Mikołaj w Gminie Kórnik

m) 14 grudnia 2013 r. Śpiewające dinozaury w Gminie Krzykosy 1. Opracowanie i zlecenie wykonania mapy turystycznej obszaru LGD Lider Zielonej Wielkopolski w ilości 3 tysięcy sztuk, która rozdysponowywana jest społecznościom lokalnym przy okazji szkoleń oraz wydarzeń promocyjnych. 1. Opracowanie i zlecenie wykonania kalendarza na rok 2014 z fotografiami przyrody i zabytków na terenie 12 Gmin członkowskich w ilości 300 sztuk, które rozdysponowywane są mieszkańcom gmin członkowskich. 1. Wydanie publikacji z okazji 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu w ilości 1000 sztuk. 1. Organizacja zadań wynikających z umowy przyznania pomocy w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji: 1. Organizacja konkursu piosenek „Raz na ludowo” na najładniejsze wykonanie i prezentację piosenek ludowych- w dniu 29 czerwca 2013 r. w Annopolu (Gmina Środa Wlkp.) W konkursie wzięło udział 11 zespołów z 9 Gmin.  I miejsce wyśpiewał  młodzieżowy zespół "My" z Mosiny i tym samym otrzymał nagrodę postaci tabletu. II miejsce przypadło młodzieży z  zespołu „Snutki” z Potarzycy. W nagrodę otrzymały MP-4  ze słuchawkami. Pani Ewa Kusik ze Środy Wielkopolskiej zajęła III miejsce i w nagrodę otrzymała mikrofon bezprzewodowy. Komisja wyróżniła 2 zespoły:  chór  z Książa i "Chaberki" z Brodnicy. 1. Organizacja konkursu fotograficznego „Najciekawsze miejsca na terenie działania LGD”. W konkursie wzięło udział 13 uczestników z 7 Gmin. Pierwsze - Stanisław Kajdan, fotografia pt.: „Fontanna na ulicy Raczyńskiego”; nagroda: cyfrowy aparat fotograficzny. Drugie miejsce Monika Wojcieszak, fotografia pt.: „Młyn nad Lutynią”, nagroda: kompaktowy aparat cyfrowy.  Trzecie miejsce   Tomasz Topyła, fotografia pt.: „Staw w Sulejowie Folwark 2”, nagroda: statyw do aparatu. Nie przyznano wyróżnień w konkursie. 1. Organizacja konkursu „Dobre praktyki w ramach Lidera Zielonej Wielkopolski”- na konkurs wpłynęło 4 zgłoszenia z 3 Gmin. Nagrody przyznano w jednej kategorii- samorządowej. I miejsce- Gmina Książ Wlkp. za projekt „Przebudowa płyty Placu Kosynierów (rynku miejskiego) w Książu Wlkp.” II miejsce- Gmina Dominowo za projekt „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dominowo i Zberki”. III miejsce dla Gminy Kórnik za projekt „Budowa miejsc integracji społeczności wiejskiej – świetlicy wiejskiej we wsi Czołowo”. 1. Organizacja 4 rajdów rowerowych dla mieszkańców obszaru LGD Lider Zielonej Wielkopolski w terminach: 23 czerwca, 7 lipca, 8 września, 29 września na terenie Gmin: Zaniemyśl, Krzykosy, Książ Wlkp., Środa Wlkp., Kórnik, Mosina, Śrem. W 4 rajdach rowerowych udział wzięło w sumie 280 osób. 1. Udział LGD Lider Zielonej Wielkopolski w obchodach 50-lecia powstania Rezerwatu archeologicznego w Gieczu w dniu 21 lipca 2013 r. Lider Zielonej Wielkopolski zorganizowała pokazy i prowadzone przez animatora warsztaty średniowiecznego rzemiosła na okolicznościowym pikniku średniowiecznym. 1. Zaprojektowanie i zlecenie wykonania tablic informacyjnych o członkostwie Gmin w LGD Lider Zielonej Wielkopolski, które zostaną umieszczone w budynkach gmin członkowskich. 1. Złożenie wniosku o płatność w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy na operację „„Aktywność i integracja na 5 - turystyka, gospodarka, kultura, młodzież, samorząd!”. Ostateczne rozliczenie złożonego wniosku i refundacja poniesionych kosztów w kwocie: 63 460,00 zł 1. Złożenie w dniu 31.05.2013 r. do UMWW wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy na operację „Aktywność i integracja na 5 - turystyka, gospodarka, kultura, młodzież, samorząd!”. Partnerem projektu współpracy jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej. Wnioskowana kwota pomocy: 459 235,35 zł z czego po stronie LGD Lider Zielonej Wielkopolski: 305 481,34 zł. Realizacja projektu została podzielona na 3 etapy z zakończeniem w listopadzie 2014 r.

Realizacja zadań założonych we wniosku w ramach działania Realizacja projektu współpracy:

a) Organizacja obozu edukacyjnego dla dzieci- młodzi liderzy obszarów wiejskich. Sandomierz

b) Organizacja obozu edukacyjny dla dzieci- młodzi liderzy obszarów wiejskich. Środa Wielkopolska

c) Organizacja 3-dniowych warsztatów terenowych dla producentów rolnych - Współpraca i Partnerstwo w Środzie Wielkopolskiej i w Sandomierzu

d) Organizacja 3-dniowej wizyty studyjnej dla przedsiębiorców w Środzie Wielkopolskiej i w Sandomierzu

e) Organizacja 3-dniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Środzie Wielkopolskiej i w Sandomierzu

f) Organizacja konferencji rozpoczynającej projekt współpracy

g) Organizacja konferencji zamykającej projekt współpracy

h) Udział w Targach AGROTRAVEL 2014 w Kielcach

i) Udział w Targach TOUR SALON w Poznaniu 2014

j) Udział w imprezach lokalnych na terenie sandomierskiej LGD w 2014 - festiwale smaku, przegląd kapel

k) Udział w imprezach lokalnych na terenie LGD Lider Zielonej Wielkopolski w 2014 - festiwale smaku, przegląd kapel

l) Uruchomienie wspólnej strony internetowej projektu (www.aktin5.pl)

ł) Zakup materiałów promocyjnych z logo projektu

m) Publikacja nr 1: zwyczaje, obrzędy, tradycje, przepisy kulinarne, tradycyjne rękodzielnictwo. A5. Nakład 10.000 egz.

n) Publikacja nr 2: atrakcje turystyczne, zabytki, najciekawsze Inwestycje PROW, baza turystyczna i para- turystyczna. A5. Nakład 10.000 egz. 1. Powołanie koordynatora projektu współpracy międzyregionalnej „Aktywność i integracja na 5 - turystyka, gospodarka, kultura, młodzież, samorząd!” w sobie Pani Agaty Weiss- Nowak na podstawie Uchwały Zarządu nr 17/2013 z dnia 7.06.2013 r. 1. Organizacja zadań w ramach realizacji projektu współpracy przewidzianych do wykonania w pierwszym etapie operacji tj. w terminie czerwiec 2013- luty 2014 r.

a) Konferencja rozpoczynająca projekt współpracy w dniach 28-29 czerwca w Jarocinie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele partnerskich Lokalnych Grup Działania, przedstawiciele samorządów i instytucji kultury. Tematem przewodnim konferencji był „Potencjał turystyczny, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski oraz na terenie LGD Ziemi Sandomierskiej”. W konferencji udział wzięło 40 osób.

b) Obóz edukacyjny dla dzieci „Młodzi liderzy obszarów wiejskich” w Zaniemyślu dla 40 dzieci z terenu LGD Ziemi Sandomierskiej w terminie 30 czerwca-10 lipca 2013 roku. Celem zadania było nabywanie nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych - zajęciach teoretycznych i praktycznych. Tematyka zajęć dostosowana była do etapu rozwojowego uczestników i składała się z zajęć edukacyjnych z zakresu rękodzieła i fotografii, zajęć edukacyjnych z zakresu historii, wizyty w wybranych instytucjach i muzeach a także zajęć edukacyjnych z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy.

c) Obóz edukacyjny dla dzieci „Młodzi liderzy obszarów wiejskich” w Sandomierzu dla 40 dzieci z terenu LGD Lider Zielonej Wielkopolski w terminie 1-11 lipca 2013 roku. Zakres tematyczny tożsamy z obozem zaniemyskim. 1. Ogłoszenie w dniu 21 października 2013 r. trwającego do dnia 12 listopada 2013 r. piątego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na:

a) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

W ramach przeprowadzonego naboru do Biura Stowarzyszenia wpłynęło 11 wniosków z 6 gmin: Brodnica (1 wniosek), Jaraczewo (1 wniosek), Jarocin (1 wniosek), Kotlin (1 wniosek), Mosina (2 wnioski), Środa Wlkp. (5 wniosków), na łączną kwotę 1 728 038,80 zł. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną ocenę Rady Stowarzyszenia pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, wszystkie wnioski spełniły kryteria wyboru projektów, czyli uzyskały w ocenie co najmniej 60 % maksymalnej ilości punktów i zostały wybrane do finansowania w ramach LSR Lider Zielonej Wielkopolski. Wszystkie wnioski wraz z kompletem uchwał zostały przekazane pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do dalszej oceny formalnej.

b) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów.

W trakcie trwania naboru do Biura Stowarzyszenia wpłynęło 95 wniosków z 12 gmin członkowskich: Brodnica (3 wnioski), Dominowo (11 wniosków), Jaraczewo (3 wnioski), Jarocin (10 wniosków), Książ Wlkp. (6 wniosków), Kórnik (9 wniosków), Krzykosy (9 wniosków), Kotlin (3 wnioski), Mosina (10 wniosków) Śrem (8 wniosków), Środa Wlkp. (16 wniosków), Zaniemyśl (2 wnioski), oraz z 4 gmin spoza terenu LGD, których projekty przewidziały realizację na terenie LGD: Kobylin (1 wniosek), Poznań (1 wniosek), Ryczywół (1 wniosek), Warszawa (3 wnioski), na łączną kwotę 2 594 671,58 zł. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej ostatecznie 91 wniosków przeszło pozytywną ocenę Rady Stowarzyszenia pod kątem spełnienia kryteriów lokalnych i zgodności z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, 38 wniosków nie zdobyło wymaganej minimalnej liczby punktów i tym samym wnioski te nie zostały przeznaczone do finansowania. Wszystkie wnioski wraz z kompletem uchwał zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do dalszej oceny formalnej.

c) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Do Biura Stowarzyszenia wpłynęły 23 wnioski z 9 gmin: Jaraczewo (1 wniosek), Jarocin (4 wnioski), Kórnik (3 wnioski), Krzykosy (1 wniosek), Książ Wlkp. (1 wniosek), Mosina (4 wnioski), Śrem (1 wniosek), Środa Wlkp. (4 wnioski), Zaniemyśl (1 wniosek), na łączną kwotę 4 474 130,22 zł. Po przeprowadzonej procedurze odwoławczej wszystkie wnioski uzyskały pozytywną ocenę Rady Stowarzyszenia pod kątem spełnienia kryteriów lokalnych i zgodności z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, 18 wniosków nie zdobyło wymaganej minimalnej liczby punktów i tym samym wnioski te nie zostały przeznaczone do finansowania. Wszystkie wnioski wraz z kompletem uchwał zostały przekazane pracownikom Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu do dalszej oceny formalnej;

d) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.Do Biura Stowarzyszenia wpłynęło 8 wniosków z 3 gmin: Dominowo (3 wnioski), Krzykosy (3 wnioski), Środa Wlkp. (2 wnioski), na łączną kwotę 718 500,00 zł. Po procedurze odwoławczej wszystkie złożone wnioski uzyskały pozytywną ocenę Rady Stowarzyszenia pod kątem spełnienia kryteriów lokalnych i zgodności z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, 5 wniosków nie zdobyło wymaganej minimalnej liczby punktów i tym samym wnioski te nie zostały przeznaczone do finansowania. Wszystkie wnioski wraz z kompletem uchwał zostały przekazane pracownikom Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu do dalszej oceny formalnej.

 1. Delegowanie Członków Organów Stowarzyszenia, Lokalnych Liderów i pracowników biura na szkolenia, konferencje i narady:

 1. W dniach 25-26 stycznia Członkowie Zarządu odbyli spotkanie robocze nt. Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju po rozszerzeniu obszaru działania LGD. Aktualizacja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Lider Zielonej a miejscem realizacji było Łękno. Zarząd Stowarzyszenia reprezentowany był przez 7 osób.
 1. W dniu 12 marca z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Mosinie odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców z terenu Gminy Mosina i okolic. Spotkanie miało formułę seminarium szkoleniowego dla sektora przedsiębiorczości. Pracownik biura LGD - p. Marta Mańkowska uczestniczyła w seminarium omawiając możliwości pozyskiwania środków w ramach osi IV LEADER, w szczególności w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
 1. W dniu 21 czerwca z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się Gala Agroturystyczna, podczas której ogłoszono laureatów pierwszej edycji konkursów poświęconych Wielkopolskiej agroturystyce i współpracy w sieci. Wydarzeniem towarzyszącym była prezentacja informacyjno- promocyjna będąca ofertą wielkopolskich gospodarzy. W konferencji uczestniczyli p. Halina Biechowiak- Drożak i p. Kazimierz Balcerak.
 1. W dniach 14-15 czerwca w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyła się druga edycja Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. Tematem wiodącym były negocjacje oraz taniec. Z terenu LGD Lider Zielonej Wielkopolski w Szkole Liderek uczestniczyło 6 osób.
 1. W dniach 14-15 marca w Ośrodku Szkoleniowym w Dolsku odbyło się szkolenie Administratorów serwisów internetowych i biuletynów informacji publicznych. Tematem przewodnim były zmiany w przepisach związanych z informatyzacją działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wymogi prawne dotyczące publikowania informacji. W szkoleniu udział wzięła p. Halina Biechowiak- Drożak.
 1. W dniu 27 maja w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat zmian w działaniach Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. W szkoleniu udział wziął pracownik biura LGD- p. Marta Mańkowska
 1. W dniu 1 czerwca podczas Średzkich Sejmików Kultury w Środzie Wielkopolskiej odbyła się konferencja Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego „Spotkania z Agroturystyką Ziemi Średzkiej”. W konferencji udział wziął p. Dariusz Tomaszewski oraz pracownik biura LGD- p. Marta Mańkowska, która zaprezentowała w formie wystąpienia „Rozwój agroturystyki w powiecie średzkim”.
 1. W dniu 18 czerwca przedstawiciele LGD Lider Zielonej Wielkopolski w osobie p. Haliny Biechowiak- Drożak oraz stażysty p. Kamila Wolka uczestniczyli w „Dniu Pola- Integrowanej Ochronie Roślin Uprawnych” , który odbył się w Słupi Wielkiej (Gmina Środa Wlkp.) z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zespół doradczy w powiecie średzkim.
 1. W dniu 15 lipca w biurze LGD Lider Zielonej Wielkopolski odbyło się szkolenie dla pracowników biura w zakresie zasad dokumentowania doradztwa, składania sprawozdań, formułowania pism i archiwizowania wniosków o przyznanie pomocy. W szkoleniu udział wzięli: p. Halina Biechowiak- Drożak, p. Magdalena Danecka, p. Marta Mańkowska.
 1. W dniu 12 września w siedzibie LGD Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wlkp. odbyło się szklenie członków organów i pracowników biura na temat zasad oceny wniosków o przyznanie pomocy podczas naboru wniosków oraz zasad zmiany kryteriów oceny. Szkolenie przeprowadziła firma Pro- Grant z Poznania. W szkoleniu uczestniczyli Członkowie Rady, Zarządu i pracownicy biura LGD.
 1. W dniach 1-2 października w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie „Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru”. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawami planowania strategicznego oraz diagnozowania obszaru objętego LSR. W szkoleniu udział wzięła p. Halina Biechowiak- Drożak 1. Kontrole- 28.03-25.04.2013 r.- kontrola na miejscu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament PROW”. Kontrola dotyczyła sprawdzenia prawidłowości wdrażania zadań związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju, w tym poprawności dokonywania wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” podczas naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 8 do 28 listopada 2012 r. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wydano listę zaleceń pokontrolnych oraz opracowano program naprawczy.
 1. Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju- w grudniu 2013 r. LGD Lider Zielonej Wielkopolski zleciło ewaluację Lokalnej Strategii Rozwoju. Zadanie zostało wykonane przez firmę Pro- Grant z Poznania. Etap I- monitoring LSR obejmował: analizę dokumentacji zgromadzonej przez LGD, w tym zapisów LSR dotyczących monitoringu, ankiety monitorującej, wyników ankietyzacji, wyników naborów, budżetu, wywiad z pracownikami Biura oraz wybranymi członkami Rady na temat procedur monitoringu i skuteczności jego prowadzenia, analizę ankiety monitorującej, analizę danych z dotychczas otrzymanych ankiet monitorujących, analizę danych dot. zrealizowanych i planowanych naborów oraz realizacji budżetu, analizę zapisów w LSR dotyczących monitoringu. 1. Złożone wnioski o granty i inne dofinansowania zewnętrzne projektów

W 2013 roku nie składano wniosków o przyznanie pomocy i dotacji do instytucji zewnętrznych.

13) Sprawy osobowe 1. Zmiana osób reprezentujących Gminę Jaraczewo w Organach Stowarzyszenia: Pani Katarzyna Borowczyk- członek Zarządu na sutek cofniętej rekomendacji została członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. Pani Olga Kaczmarek- Członek Rady została rekomendowana na Członka Zarządu.

 2. Decyzją Walnego Zebrania Członków z dnia 31 lipca zmianie uległ skład Rady Stowarzyszenia- reprezentacje Gmin: Brodnica, Kotlin, Krzykosy, Jaraczewo. Gminy członkowskie rekomendowały do pracy w Radzie nowych członków: p. Renata Ratajczak z Gminy Brodnica, p.  Jerzy Jakubowski z Gminy Jaraczewo, p.  Maciej Skowron z Gminy Kotlin i p. Zbigniew Antkowiak z Gminy Krzykosy.

 3. Umożliwienie odbycia stażu osobie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej w okresie lipiec 2013- luty 2014 r.III. Podsumowanie

Rok 2013 był kolejnym okresem intensywnej działalności Stowarzyszenia, którego celem było realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w takim zakresie, by jak najlepiej wykorzystać potencjał społeczny i turystyczny obszaru.

Największymi sukcesami Stowarzyszenia w 2013 r. było:

- Ogłoszenie i przeprowadzenie piątego naboru wniosków o przyznanie pomocy na 4 różne działania w oparciu o środki finansowe dla 12 Gmin członkowskich (Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) z zakresu działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z rekordową liczbą zarejestrowanych wniosków w liczbie 137 sztuk,

- Rozliczenie finansowe roku 2012 wnioskami o płatność za kolejne 2 etapy roku;

- Zakończenie i rozliczenie działań w ramach działania „Przygotowanie projektu współpracy” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej.

- Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Realizacja projektu współpracy” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej.

- Zaktywizowanie społeczności lokalnych poprzez prowadzoną kampanię informacyjno-promocyjną w postaci m.in., szkoleń i warsztatów, uczestnictwa w lokalnych imprezach, organizacji rajdów rowerowych i konkursów tematycznych na obszarze całej LGD.Rok 2014 rozpoczęty został bardzo pracowicie, ze względu na kontynuowanie działań związanych z realizacją projektu współpracy międzyregionalnej, aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym budżetu LGD a także przygotowania do dwóch ostatnich naborów wniosków o przyznanie pomocy, które zaplanowano na miesiące maj i czerwiec 2014 roku.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna