Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2010/2011 wrzesień, 2011 rPobieranie 5,52 Mb.
Strona9/10
Data14.02.2018
Rozmiar5,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Tabela 2

Sprzedaż publikacji w miesiącach od 1.09.2010 r. do 31.08.2011 r. w zł (brutto)
Miesiąc
Dystrybutor

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

RAZEM

Hurtownie na terenie kraju

4.458,-

3.843,-

8.692,-

24.281,-

128,-

1.252,-

10.221,-

9.940,-

1.646,40

6.417,71

4.731,62

2.625,63

78.237,98

Księgarnia Humana2.584,-5.230,-1.572,-

1.011,25

1,514,75530,25936,60

13.378,85

Księgarnia Naukowa Arche

409,80

21.915,-14.805,-25.516,782.190,822.058,70

66.896,10

Księgarnia Żak – Głębowicz

1.245,-

4.727,-

102,45

5.598,-7.679,-

19.263,15

9.334,-8.225,97

56.174,57

Dystrybucja wydawnictwa

6.759,-

14.150,-

13.404,-

15.956,-

4.734,-

12.236,75

18.374,32

3.204,50

6.940,87

2.773,16

2.696,40

7.542,09

108.771,09

Rozchód wewnętrzny (Mm)

5.447,-

350,-

8.038,-

1.120,-

60,-

8.996,15

4.115,15

3.751,-

4.549,-

9.961,75

88,0046.476,05

RAZEM SPRZEDAŻ

17.909,-

25.654,-

30.646,25

74.100,-

4.922,-

46.540,90

52.985,71

53.261,81

13.136,27

21.873,69

7.516,02

21.388,99

369.934,64XI. Archiwum
W roku akademickim 2010/2011 Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kontynuowało statutowe zadania związane z gromadzeniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji z wszystkich uniwersyteckich komórek organizacyjnych. W strukturach uniwersyteckich Archiwum i Muzeum funkcjonowało jako jednostka ogólnouczelniana. Merytoryczną opiekę nad Archiwum sprawował JM Rektor UWM, prof. dr hab. Józef Górniewicz.
LOKAL ARCHIWUM UWM
Archiwum UWM dysponuje – niezmienną od dwóch lat- łączną powierzchnią 1022 m2.

Szczegółowe dane dotyczące powierzchni archiwalnych ilustruje zamieszczona poniżej tabela.

Tabela 1

Powierzchnia lokalowa Archiwum UWM

ul.Oczapowskiego 4


al.Obrońców Tobruku3
Razem

Magazyny archiwalne

607

250

857

Biura, czytelnia, pomieszczenia socjalne

165

-

165

Razem

772

250

1022

dane w m2
Większa część magazynów przy ul. Oczapowskiego 4 wyposażona jest w regały kompaktowe, odziedziczone po Bibliotece Głównej, co zwiększa ich pojemność. Jednak w bieżącym roku akademickim magazyny archiwalne zostały zapełnione, w związku z czym zwróciliśmy się do JM Rektora UWM, prof. dr. hab. Józefa Górniewicza o przydzielenie nowych powierzchni magazynowych.

W maju 2010 roku rozpoczęła się dezynfekcja całości zasobu archiwalnego w komorze fumigacyjnej w Bibliotece Głównej UWM. W cyklu tygodniowym do komory w Bibliotece przewożona jest każdorazowo jedna partia akt – ok. 15 mb. Przez ponad rok czasu odgrzybiono 500 mb. Ta konieczna i niezbędna akcja oczyszczania zasobu Archiwum UWM zaplanowana jest na najbliższe 6 lat.

Wiosną i latem 2011 roku magazyn archiwalny przy ul. Oczapowskiego 4, jak i w poprzednim roku, był wielokrotnie zalewany z powodu obfitych opadów. W pomieszczeniu magazynowym nr 10 na ścianie pojawił się ponownie grzyb, który będzie usuwany przez służby remontowe UWM

ZADANIA ARCHIWUM UWM


Przejmowanie akt
Zasób Archiwum Uniwersyteckiego wynosi w chwili obecnej 3 600 mb. akt.

Dokładną liczbę przejętych akt w roku akademickim 2010/2011 ilustruje tabela:

Tabela 2

Akcesja aktRok akademicki 2010/2011

Zespół ART

Zespół WSP

Zespół UWM

Razem

Akta kat. A

114

23

15 660

15 797

Akta kat. B

73

0

3 216

3 289

Razem

187

23

18 876

19 086

Liczby w jednostkach archiwalnych
Warto zwrócić uwagę, że przeważająca część przejmowanej dokumentacji została wytworzona już na Uniwersytecie. Akta Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej przekazywane są w niewielkich ilościach. Z powodu zmian w systemie rekrutacji znacznie zmniejszyła się liczba dokumentacji niearchiwalnej, głównie jest do dokumentacja płacowa i księgowa.

Archiwum Państwowe w Olsztynie w październiku 2010 roku przekazało do Archiwum UWM zespół akt byłej Warmińskiej Studenckiej Spółdzielni Pracy w Olsztynie z lat 1967 – 2002, który jest uzupełnieniem zasobu uniwersyteckiego.


Udostępnianie akt
Udostępnianie dokumentacji jest jednym z podstawowych elementów działalności archiwalnej i istotnym celem pracy archiwów. Archiwum Uniwersyteckie opiera się w tym zakresie na ogólnopaństwowych przepisach prawnych regulujących dostęp do zasobów archiwów zakładowych i na przepisach wewnętrznych (zarządzenie nr 10 Rektora UWM z dnia 6 marca 2001 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji archiwalnej). Akta udostępniamy do celów służbowych, naukowo-badawczych, urzędowych oraz w interesie osób prywatnych.

W roku akademickim 2010/2011 wypożyczono w sumie 1612 teczek (na podstawie kart udostępnień, wniosków o udostępnienie materiałów archiwalnych, wydawanie depozytów byłym pracownikom i studentom na miejscu i listownie). Archiwum wystawia zaświadczenia o odbytych studiach absolwentom Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego w Olsztynie i świadectwa pracy uczestnikom OHP.

Na podstawie 58 wniosków o udostępnienie niepublikowanych prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) wypożyczono 170 prac. W większości korzystającymi byli studenci i pracownicy z Wydziałów: Nauk Społecznych, Sztuki, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji oraz Humanistycznego.

Nadal regularnie udostępniano listy byłych studentów dla organizatorów zjazdów absolwentów, dokumentację aktową i fotograficzną na jubileusze profesorskie, wydziałów i katedr, akta osobowe do nekrologów, teczki studenckie wraz z pracami dyplomowanymi dla komisji akredytacyjnych, materiały potrzebne do przeprowadzanych kontroli.


Ewidencjonowanie i porządkowanie przechowywanych akt
Środkami ewidencyjnymi w Archiwum są spisy zdawczo-odbiorcze, wykazy spisów akt

kat. A i kat. B, karty udostępnienia zbiorów, wnioski o udostępnienie materiałów archiwalnych i prac dyplomowych, protokoły brakowania akt, kartoteki osobowe pracowników i studentów, katalogi tematyczne prac dyplomowych z poszczególnych wydziałów, a obecnie przede wszystkim komputerowa baza danych „AZAK7.1.7”. Większość akt oddawana jest na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, które pracownicy Archiwum sprawdzają ze spisem z natury, porządkują, opisują. Akta osobowe studenckie i akta wydziałowe przekazywane są systematycznie przez wszystkie wydziały. W bieżącym roku wydzielono 900 kartotek płacowych byłych pracowników ART. Do komputerowej bazy wprowadzane są teczki osobowe pracowników Akademii Rolniczo-Technicznej (z lat 1950-1979 wpisano do tego roku 6 400 nazwisk). Zewidencjonowane elektronicznie są wszystkie teczki byłych pracowników Uniwersytetu.

Porządkowaniu podlegają także zbiory fotograficzne. Zdjęcia są skanowane na zakupionym w tym roku profesjonalnym skanerze i opisywane w katalogach tematycznych (w sumie przygotowano 7 500 skanów, pozostało jeszcze do zeskanowania kilka tysięcy zdjęć i negatywów).

W bieżącym roku akademickim zakupiono nową wersję bazy danych „AZAK7.1.7” działającą w sieci, która znacznie ułatwia codzienną pracę w Archiwum, zwłaszcza przy wyszukiwaniu danych. Dostosowanie nowej bazy do pracy w Archiwum UWM trwało ponad miesiąc czasu. Jest ona umiejscowiona na wewnętrznym serwerze, bardziej stabilna niż poprzednie. Umożliwia oprócz ewidencjonowania poszczególnych jednostek archiwalnych, katalogowanie prac dyplomowych i ich wyszukiwanie na podstawie autorów, słów kluczowych, promotorów czy recenzentów, numerów PESEL. Wprowadzane są dane dotyczące przede wszystkim materiałów archiwalnych. Ponad 90% wpisanych informacji obejmuje nazwiska absolwentów i osób, które nie ukończyły studiów. Jest to na Uniwersytecie największa baza elektroniczna o byłych studentach.

Tabela 3
Liczba jednostek archiwalnych wpisanych do bazy „AZAK7.1.7”


Zespół

ART

WSP

UWM

Razem

kat.A

23 336

34 876

89 429

147 641

kat.B

249

28

1 258

1 535

Razem

23 585

34 904

90 687

149 176

Stale uaktualniane są strony internetowe Archiwum UWM i BIP. Zawierają one najważniejsze informacje o zasobie archiwalnym i muzealnym, sposobach i miejscach udostępniania zbiorów, pracownikach, aktualności, znormalizowane druki potrzebne dla pracowników archiwizujących dokumentację uczelnianą, przepisy archiwalne.


Dydaktyka
Dwunastu studentów (większość z UWM) odbyło 4-tygodniowe archiwalne praktyki zawodowe pod kierunkiem pracowników Archiwum. Dwie osoby (mgr Roman Kuderski [kwiecień-lipiec 2011] i mgr Maria Ostrowska [lipiec-listopad 2011]) pracowało w ramach 4-miesięcznego stażu finansowanego przez Urząd Pracy w Olsztynie. Danuta Kasparek prowadziła na studiach podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej przedmiot Archiwizacja i digitalizacja dokumentów. Archiwum UWM było odwiedzane kilkakrotnie przez studentów archiwistyki UMK w Toruniu, studentów pedagogiki i historii UWM. W ramach międzynarodowego projektu „Could I ask ?” oprowadzono grupę nauczycieli po Archiwum UWM, Bibliotece i po Kortowie.
Inne obszary działalności Archiwum
W listopadzie 2010 roku Archiwum UWM prezentowało swoją działalność podczas obrad senatu UWM.

Wiosną i latem 2011 r. uczestniczyło wspólnie z Biurem Rektora w tworzeniu nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie. Wynikiem tej pracy jest Instrukcja kancelaryjna określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją i Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz nowa Instrukcja archiwalna. Nowe instrukcje i wykaz akt został zatwierdzony 31 sierpnia 2011 roku przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie. Na mocy zarządzeń Nr 47/2011 i 48/2011 Rektora UWM zaczną one obowiązywać w Uniwersytecie od dnia

1 stycznia 2012 roku. Do tego czasu kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych zobowiązani są zapoznać z treścią nowych przepisów wszystkich pracowników.

Archiwum UWM od lat współpracuje z wieloma archiwami szkół wyższych na terenie całego kraju. Pracownicy brali udział w konferencjach, szkoleniach i uroczystościach organizowanych przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (SAP). Archiwum znajduje się w stałym kontakcie z Archiwum Państwowym w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archiwum Dokumentacji Fotograficznej Muzeum Warmii i Mazur.

Danuta Kasparek jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego SAP. Anna Wójcicka pełni funkcję sekretarza w olsztyńskim oddziale SAP.

Archiwum UWM prenumeruje czasopisma archiwalne i kupuje literaturę z zakresu archiwistyki.

Pracownicy Archiwum UWM uczestniczyli w szkoleniach z zakresu archiwistyki: Danuta Kasparek (9 lutego 2011 r. ) i Barbara Dąbkowska (29 marca 2011 r.) w Warszawie na temat: „Nowa instrukcja kancelaryjna i archiwum zakładowe w warunkach dokumentacji elektronicznej”.
PRACOWNICY ARCHIWUM UWM
Stan zatrudnienia w Archiwum nie zmienił się w stosunku do poprzednich lat, wynosi

9 osób, z tego 6 osób z wykształceniem wyższym (w tym 3 osoby z historyczno-archiwalnym).


KONTROLE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie przeprowadził 10 października 2010 roku wizję pokontrolną dotyczącą usunięcia usterek BHP stwierdzonych w czasie kontroli dnia 24 czerwca 2010 roku w pomieszczeniach biurowych i magazynowych Archiwum UWM. Inspektor Sanitarny nakazał wówczas uzupełnić informacje w ocenie ryzyka zawodowego w zakresie szkodliwych czynników biologicznych, doprowadzić do właściwego stanu higieniczno-sanitarnego zagrzybioną ścianę w magazynie nr 10 przy ul. Oczapowskiego 4, zapewnić karty charakterystyki preparatów służących do dezynfekcji regałów. Wszelkie nieprawidłowości zostały usunięte do kontroli październikowej.

13 czerwca 2011 roku uniwersytecki dział BHP przeprowadził kontrolę w Archiwum UWM. Nie stwierdzono żadnych uchybień.


RADA ARCHIWALNA
Prace Archiwum i Muzeum UWM nadzoruje powołana przez JM Rektora UWM Rada Archiwalna pod przewodnictwem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Kopiczki. W skład Rady powołanej w grudniu 2008 roku przez JM Rektora UMW wchodzi czterech samodzielnych naukowych pracowników UWM (ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko; dr hab. Piotr Majer, prof. UWM;

dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM; prof. dr. hab. Stanisława Gajewskiego zastąpiła w grudniu 2010 r. dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieriesławcew, prof. UWM), zastępca kanclerza UWM mgr inż. Dariusz Raubo i dwóch pracowników Archiwum UWM: mgr Anna Wójcicka i mgr Danuta Kasparek.

W bieżącym roku akademickim Rada obradowała trzykrotnie (11 października i 16 grudnia 2010 r. oraz 10 czerwca 2011 r.) Na posiedzeniach Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności Archiwum, wysłuchała wystąpienia kierownik Archiwum prezentowanego na senacie UWM, nadzorowała bieżącą działalność Archiwum i Muzeum, omawiała sprawy finansowe, pracownicze, zapoznała się siecią komputerową w pomieszczeniach archiwalnych, sposobem zabezpieczania magazynów, dezynfekcją zasobu w komorze fumigacyjnej, nowymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi w Uniwersytecie.
MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Muzeum Uniwersyteckie funkcjonuje w ramach Archiwum UWM od 17 czerwca 2002 roku. Jest jednostką organizacyjną, której zadaniem jest trwała ochrona wszelkich muzealiów związanych z historią UWM w Olsztynie, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz upowszechnianie wiedzy na temat Uniwersytetu. Przede wszystkim Muzeum zgromadziło pamiątki związane z powstaniem Uniwersytetu: akta powołujące UWM, plakaty, zaproszenia na pierwszą inaugurację, listy gratulacyjne, pierwsze wydawnictwa, foldery. Muzeum posiada także w zbiorze materiały związane z kolejnymi inauguracjami i świętami Uniwersytetu, dary gości i delegacji krajowych i zagranicznych, pieczęcie, przyznawane uczelni medale i odznaczenia, insygnia rektorskie byłej ART i byłej WSP, togi dziekańskie, zbiór oprawionych fotografii władz rektorskich i dziekańskich ART. Przechowywane są też w Muzeum kroniki, księgi pamiątkowe, albumy fotograficzne.

Muzeum UWM nie posiada sal ekspozycyjnych. W hollu i w czytelni w pomieszczeniach przy ul. Oczapowskiego 4 wystawiono kilka gablot, w których prezentowane są przykładowe zbiory. Budzą one zainteresowanie wśród zwiedzających i przypominają o istnieniu Muzeum UWM. Na ścianach powieszono fotografie wybranych obiektów kortowskich w ujęciach historycznych i współczesnych a także rysunki Aleksandra Wołosa.

Do inwentarza muzealnego w bieżącym roku wpisano 91 obiektów, w sumie w inwentarzu opracowano 1950 eksponatów muzealnych. Przygotowano materiały na wystawę z okazji „Jubileuszu XXX-lecia Solidarności na UWM” (24 października 2010 r.).

XIII. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej
Regionalne Centrum Informatyczne realizowało dwie grupy zadań o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania Uczelni . Pierwsza grupa dotyczyła zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną obejmującą regionalny odcinek krajowej sieci PIONIER, miejską sieć komputerową OLMAN i uczelnianą sieć komputerową. zadaniami , realizowanymi przez Regionalne Centrum Informatyczne były zarządzanie.

Drugi obszar prac polegał na zapewnieniu ciągłej pracy uniwersyteckich systemów informatycznych oraz wsparcie użytkowników systemów.2011 rok to faza realizacji projektów informatycznych współfinansowanych przez fundusze unijne oraz okres aplikowania o środki na kolejne zadania.
Regionalne Centrum Informatyczne prowadziło jako lider i jako partner 6 projektów

„unijnych”, siódmy projekt oczkuje na finansowanie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego.


Projekty finansowane ze środków unijnych

  1. Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych

Projekt PLATON zakłada stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER. Usługami tymi są:

Usługi wideokonferencji: realizowane na drodze budowy wysokiej jakości, bezpiecznego systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER, który umożliwi zarówno połączenia punkt-punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewni możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia.

Usługi eduroam: prosty i bezpieczny roaming osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez uruchomienie we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowych bezpiecznych systemów dostępu do sieci bezprzewodowej.

Usługi kampusowe: zbudowane będą w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach wraz z wdrożeniem systemu zintegrowanych usług zarządzania zasobami gridowymi.

Usługi powszechnej archiwizacji: udostępnienie w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych jako wartości dodanej do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER. Usługa, zwiększająca ochronę danych w czasie rzeczywistym, jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych.

Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD: udostępnienie środowisku naukowemu krajowej platformy dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD i świadczenie w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji, popularyzacji nauki i telemedycyny.

Łaczne koszty realizacji projektu: 82 952 733,25 PLN brutto, w tymponad 2 mln PLN środki przypadające na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 25 lipca 2012 r

  1. Rozwój infrastruktury e-Kortowo i telemedycyny

1. Założenia projektu:

Projekt rozwoju infrastruktury e-Kortowo i telemedycyny, zakłada połączenie poszczególnych lokalizacji biorących w nim udział z centralnie zarządzana siecią miejska OLMAN, zorganizowana pod kątem zarządzania bezpieczeństwem, kontrola dostępu użytkowników oraz zapewniająca ciągłości usług dla informacji w niej przesyłanych. Oprócz przesyłania danych, projektowane rozwiązanie będzie gwarantowało transmisje dla usług czasu rzeczywistego wymagana przez narzędzia stosowane w telemedycynie.

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej na terenie kampusu oraz miasta infrastruktury w sposób umożliwiający zapewnienie transmisji 10 Gbit pomiędzy urządzeniami rdzenia sieci, zapewnienie wysokowydajnych łączy dla przyszłych klientów sieci ( w tym olsztyńskich szpitali), zapewnienie szybkiego dostępu do Internetu, zapewnienie ciągłości pracy Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerowa OLMAN, prosta rozbudowę i skalowanie łączy w przyszłości.

W wyniku realizacji projektu powstanie łącznie 11800 m nowej miejskiej sieci światłowodowej zapewniającej dostęp do Internetu szerokopasmowego. Istniejąca siec miejska OLMAN, rozbudowana zostanie o 7 nowych węzłów sieci a 7 węzłów istniejących poddanych zostanie gruntownej modernizacji.

  1. "Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Kortowo"

Open Kortowo o wartości blisko 1,1 mln PLN zakłada podłączenie domów studenckich zostaną podłączone do sieci, działającej z prrzepustowością1 Gbps ,umożliwienie korzystanie z bezprzewodowego Internetu na terenie całego kampusu. Przepustowość rdzenia sieci komputerowej miasteczka studenckiego wzrośnie dziesięciokrotnie do 1 Gb/s. Jednocześnie nowe urządzenia przełączające podniosą bezpieczeństwo sieci. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2011 roku.Rys. Schemat hierarchii sieci na terenie miasteczka Kortowo

  1. Projekt Akademia EMC – laboratorium pamięci masowych

 

W wyniku realizacji projektu, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, powstanie laboratorium pamięci masowych, zapewniające możliwość kształcenia w zakresie konfiguracji i zarządzania systemami pamięci masowych według programu EMC Academy,Sprzęt

Serwer obliczeniowy wyposażony w wielordzeniowe procesory, dedykowane do rozwiązań serwerowych, posiadająca minimum 1GB pamięci operacyjnej przypadającej na każdy rdzeń procesora oraz pamięć podręczną minimum 2MB na każdy rdzeń. Serwer wyposażony będzie w kontrolery dysków twardych oraz dyski SATA i SAS, a także karty wejścia/wyjścia zapewniające komunikację zewnętrzną. Serwer wyposażony zostanie w obudowę umożliwiającą montaż w szafie instalacyjnej.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna