Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2010/2011 wrzesień, 2011 rPobieranie 5,52 Mb.
Strona8/10
Data14.02.2018
Rozmiar5,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

W okresie ostatniego roku majątek Uniwersytetu (tab.1) wzrósł o 193 637,4 tys. zł i wynosi 730 562,9 tys. zł, co oznacza 36,1 % wzrostu w stosunku do roku 2009. Znaczny wzrost odnotowano w majątku trwałym tj. o 32,8 % oraz w majątku obrotowym tj. o 63,5 % w stosunku do roku 2009. Najwyższy wzrost dotyczy krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych i wynosi 161,8%.

Najważniejszą część majątku UWM stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których udział w aktywach wynosi 84,2 %. Zmiany w strukturze przedstawia wykres 1.

Z zestawienia podanego w tabeli 2 wynika, że podstawowym źródłem finansowania majątku uczelni jest kapitał podstawowy, którego udział w pasywach wynosi 38,7 %.


W porównaniu do roku 2009 najbardziej wzrosły rozliczenia międzyokresowe o 220,4 %. Zmiany w strukturze przedstawia wykres 2.

Wykres 1


Wykres 2Tabela 3

Rachunek zysków i strat uczelni w tys. zł
Koszty i straty

Za okres

od 01.01.2009r.

do 31.12.2009 r.

Za okres

od 01.01.2010 r.

do 31.12.2010 r.

Przyrost procentowy kosztów

Przychody i zyski

Za okres

od 01.01.2009 r.

do 31.12.2009 r.

Za okres

od 01.01.2010 r.

do 31.12.2010 r.

Przyrost procentowy przychodów

A.

Koszty działalności operacyjnej

315 119,8

332 332,0

105,5

A.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:

305 047,5

329 570,5

108,0

1.

Wartość sprzedanych towarów i usług

3 260,9

3 298,4

101,1

1.

Przychody ze sprzedaży produktów

302 693,5

322 547,9

106,6

2.

Zużycie materiałów i energii

31 240,3

35 432,3

113,4

2.

Zmiana produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)

- 2 182,7

321,2
3.

Usługi obce

23 349,4

26 914,4

115,3

3.

Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów

3 260,9

3 298,4

101,1

4.

Podatki i opłaty

1 307,0

1 706,4

130,6

4.

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzebny jednostki

1 275,8

4 045,4

317,1

5.

Wynagrodzenia

188 181,0

189 657,2

100,8
-

-6.

Świadczenia na rzecz pracowników

44 764,8

45 676,7

102,0
-

-7.

Amortyzacja

11 202,2

11 192,7

99,9
-

-8.

Pozostałe

11 814,2

18 453,9

156,2
-

-B.

Strata ze sprzedaży

- 10 072,3

- 2 761,5

27,4

B.

Zysk ze sprzedaży

-C.

Pozostałe koszty operacyjne

6 733,6

1 311,4

19,5

C.

Pozostałe przychody operacyjne

19 875,9

49 623,5

249,7

D.

Strata na działalności operacyjnej


D.

Zysk na działalności operacyjnej

3 070,0

45 550,6

x

E.

Koszty finansowe

2 989,6

2 688,6

89,9

E.

Przychody finansowe

40,7

72,5

178,1

F.

Strata brutto na działalności gospodarczej


F.

Zysk brutto na dział. gospodarczej

121,1

42 934,5

x

G.

Straty nadzwyczajne


G.

Zyski nadzwyczajne


H.

Strata brutto


H.

Zysk brutto

121,1

42 934,5

x

I.

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego


I.

Podatek dochodowy

-

15,1
J.

Strata netto


J.

Zysk netto

121,1

42 919,4

x


Wykres 3


Wykres 4

W tabeli 3 przedstawiono rachunek zysków i strat w latach 2009 i 2010.


Liczba studentów i doktorantów w roku akademickim 2010/2011 zmalała o 796 osób (tab.4). Zatrudnienie w grupie nauczycieli akademickich zmalało o 2 etaty, natomiast liczba etatów pozostałych pracowników wzrosła o 53,11 etatu (tab. 5).

Tabela 4
Liczba studentów w latach 2009-2010
Lata

Liczba studentów i doktorantów

2009/2010

32 712

2010/2011

31 916

Tabela 5
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
Grupa pracownicza

Zatrudnienie stan z 31.08.2010 r.

Zatrudnienie stan z 31.08.2011 r.

Nauczyciele akademiccy

1 949,93
1 947,93

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

1 333,83
1 386,94

RAZEM

3 283,76

3 334,87

Uzupełniającą i wspomagającą działalność dydaktyczną i naukowo – badawczą jest działalność prowadzona w ramach posiadanych funduszy (tab.6). W uczelni obejmuje ona w dużym zakresie działania w ramach funduszu zasadniczego przeznaczonego na finansowanie majątku i inwestycji, funduszu pomocy materialnej dla studentów przeznaczonego w szczególności na stypendia, zapomogi, dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia studentów, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na pomoc socjalną dla pracowników i emerytów. Własny fundusz stypendialny nie ma większego wpływu na całokształt gospodarki finansowej uczelni. Przyrost funduszu zasadniczego w roku 2010 wyniósł 2 310,5 tys. zł. Wzrost ten wynika z zakończonych


i oddanych do użytku inwestycji.
Tabela 6
Wykonanie działalności w zakresie funduszy

Fundusz

Stan funduszu na początku 2010 roku

Zwiększenia ogółem

Zmniejszenia ogółem

Stan funduszu na koniec 2010 roku= stan funduszu na początku 2011 roku

Pomocy materialnej dla studentów

12 421,6

46 205,1

46 301,7

12 325,0

Zasadniczy

280 789,3

10 305,3

7 994,8

283 099,8

Własny fundusz stypendialny

109,9

0

6,1

103,8

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

29 448,6

19 311,8

8 742,9

40 017,5

RAZEM

322 769,4

75 822,2

63 045,5

335 546,1

Działalność finansowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie była prowadzona na podstawie planu rzeczowo – finansowego zakładającego zysk w wysokości 44 439,3 tys. zł. Uniwersytet rok 2010 zamknął zyskiem 42 919,4 tys. zł (tab. 7). Osiągnięty wynik, był niższy od planowanego o 3,4%.

Tabela 7

Wykonanie planu finansowego za 2010 rok ( w tys. zł)
Wyszczególnienie


Plan

na 2010 rok

Wykonanie

w 2010 roku

%

wykonania

Koszty i straty

342 771,8

336 653,2

98,2

Zużycie materiałów i energii

35 525,0

35 432,3

99,7

Usługi obce

26 971,0

26 914,4

99,8

Podatki i opłaty

1 800,4

1 706,4

94,8

Wynagrodzenia

189 770,0

189 657,2

99,9

Świadczenia na rzecz pracowników

45 730,0

45 676,7

99,9

Amortyzacja

11 340,4

11 192,7

98,7

Pozostałe koszty rodzajowe

23 780,0

18 453,9

77,6

Zmiana stanu produktów

400,0

321,2

80,3

Koszt sprzedaży materiałów i usług

3 300,0

3 298,4

99,9

Pozostałe koszty operacyjne

1 430,0

1 311,4

91,7

Koszty finansowe

2 725,0

2 688,6

98,7

Straty nadzwyczajne

0

0

0

Przychody

387 231,1

379 587,7

98,0

Razem przychody dydaktyczne w tym:

276 942,1

272 276,7

98,3Dotacja – dydaktyka

204 296,9

204 296,9

100,0

Opłaty za zajęcia dydaktyczne

45 986,0

41 406,4

90,0
Pozostałe przychody dydaktyczne

26 659,2

26 573,4

99,7

Przychody działalności badawczej w tym:

53 220,0

50 271,2

94,5Działalność statutowa

17 675,0

17 669,3

99,9

w tym: badania badania własne

2 891,8

2 861,6

99,0

Pozostałe przych. dział. badawczej

35 545,0

32 601,9

91,7

Sprzedaż materiałów i usług

3 300,0

3 298,4

99,9

Przychody wewnętrzne

4 046,0

4 045,4

100,0

Pozostałe przychody operacyjne

49 650,0

49 623,5

99,9

Przychody finansowe

73,0

72,5

99,3

Zyski nadzwyczajne

0

0

0

Strata

0

0

0

Podatek Dochodowy

20,0

15,1

75,5

Zysk

44 439,3

42 919,4

96,6


VIII. Gospodarka majątkiem
W roku akademickim 2010/2011 zrealizowano zadania wynikające z zarządzania majątkiem, w skład którego wchodzą:

- rzeczowy majątek trwały,

- wartości niematerialne i prawne,

- inwestycje długoterminowe.


Syntetyczne zestawienie majątku trwałego za okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. z uwzględnieniem jego wartości początkowej i umorzenia, przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1


Zestawienie majątku trwałego uczelni (w tys. zł)


Stan na dzień

Wyszczególnienie

Rzeczowy majątek trwały

Wartości niematerialne i prawne

Inwestycje długoterminowe*

Razem

01.09.2010r.

Wartość początkowa

584 103,6

3 214,9

4 103,0

591 421,5

Umorzenie

202 547,1

2 976,5

212,9

205 736,5

Wartość netto

381 556,5

238,4

3 890,1

385 685,0

Stopień umorzenia %

34,7

92,6

5,2

34,8

31.08.2011r.

Wartość początkowa

650 243,9

3 601,7

4 137,7

657 983,3

Umorzenie

227 891,9

3 286,1

285,9

231 463,9

Wartość netto

422 352,0

315,6

3 851,8

426 519,4

Stopień umorzenia %

35,0

91,2

6,9

35,2

* bez należności długoterminowych
W okresie od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku wartość majątku uczelni wg wartości początkowej wzrosła o 11,3%, zaś wg wartości netto (po umorzeniu) o 10,6%. Jednocześnie w okresie tym umorzenie majątku wzrosło z 34,8% do 35,2%.
I. Rzeczowy majątek trwały

Rzeczowy majątek trwały obejmuje:

- grunty własne i melioracje

- prawo użytkowania wieczystego gruntów

- budynki i budowle

- ruchomy majątek trwały.


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest właścicielem gruntów na terenie Campusu Kortowo, innych działek na terenie Olsztyna oraz gospodarstw położonych w gminach: Reszel, Olsztyn, Ostróda, Purda i Stawiguda wraz z zabudowaniami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Grunty własne

Uniwersytet na dzień 31.08.2011 r. posiada grunty własne o powierzchni 5 478,5 ha i wartości 96 957,7 tys. zł. Zestawienie gruntów własnych oraz ich zmiany w roku akademickim 2010/2011 przedstawiono w tabeli 2.


Tabela 2


Zestawienie gruntów własnych


L.p.

Wyszczególnienie

31.08.2010

31.08.2011

powierzchnia w ha

Wartość

w tys. zł

powierzchnia w ha

Wartość

W tys. zł

1

2

3

4

5

6

1.

2.3.

4.

5.6.

7.

8.9.

10.Grunty własne ogółem

w tym:


Olsztyn

Orneta


Gm. Barczewo

m. Ełk


Ostróda

Braniewo


St. Dyd.- Bad. Łężany

Gm. Purda

Gm. Stawiguda

Sząbruk


5 477,6
406,88

6,66


57,50

33,7


1 987,57

0,33


2 178,21

486,27


319,89

0,7997 408,7
91 090,5

1 052,0


210,0

606,7


1 705,7

45,9


1 420,2

829,3


447,7

1,15478,5
403,23

6,66


62,15

33,70


1 987,33

0,33


2 178,21

486,27


319,89

0,79


96 957,7
90 547,2

1 052,0


302,2

606,8


1 705,7

45,9


1 420,2

829,3


447,3

1,1
Prawo użytkowania wieczystego gruntów
Oprócz gruntów własnych uczelnia posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów- powierzchnia 690,77 ha o wartości 2 083,1 tys. zł. W tabeli 3 wykazano zestawienie wielkości i wartości prawa użytkowania wieczystego.

Tabela 3


Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym

w roku akademickim 2010/2011
L.p.

Lokalizacja

31.08.2010

31.08.2011

wartość

w tys. zł

pow. w ha

wartość

w tys. zł

pow. w ha

1

2

3

4

5

6

1.

2.3.

4.

5.Campus Kortowo

Miasto Olsztyn

St. Dyd.-Bad. Łężany

Gm. Purda

Gm. Ostróda


44,6


1 515,9

538,3


0,3

0,1

95,51

3,30


591,59

0,34


0,10

44,6


1 499,8

538,3


0,3

0,1

95,51

3,24


591,59

0,34


0,09

R A Z E M

2 099,2

690,84

2 083,1

690,77

W roku 2010/2011 Uniwersytet sprzedał grunty o powierzchni 3,6 ha na łączną wartość ewidencyjną 679 353,72 zł. W tym okresie otrzymał od Agencji Nieruchomości Rolnej grunt o powierzchni 4,65 ha.


Budynki i budowle
Uniwersytet na dzień 31.08.2011 r. posiada budynki i budowle o wartości początkowej 392 516,3 tys. zł. Umorzenie tych obiektów wynosi 29,9% tj. na kwotę 117 271,4 tys. zł. Wartość netto obiektów stanowi kwotę 75 244,9 tys. zł.

Tabela 4
Wartość budynków i budowli w latach 2010-2011 (w tys. zł)
Stan

na dzień

Wyszczególnienie

Wartość początkowa

Umorzenie

Wartość netto

Stopień umorzenia %

31.08.2010r.

Budynki

329 879,6

85 623,8

244 255,8

26,0
Budowle

32 951,3

22 690,6

10 260,7

68,9

Razem

362 830,9

108 314,4

254 516,5

29,9

31.08.2011r.

Budynki

359 271,8

93 761,5

265 510,3

26,1
Budowle

33 244,5

23 509,9

9 73,4,6

70,7

Razem

392 516,3

117 271,4

275 244,9

29,9

Uczelnia posiada 86 budynków dydaktyczno-badawczych zlokalizowanych w:


- Campusie Kortowo 72

- Olsztynie 9

- Ostródzie 1

- Braniewie 1

- Ełku 3

W okresie od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r. Uniwersytet przyjął na stan budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Prawocheńskiego 5, a sprzedał budynki przy ul. Głowackiego 17.


Uniwersytet jest właścicielem obiektów budowlanych służących zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych pracowników i studentów uczelni. Do obiektów tych zalicza się:

 • domy akademickie w liczbie 13 zlokalizowane w:

- Campusie Kortowo 10

- mieście Olsztyn 3 • obiekty hotelowe

- ul. Dybowskiego 7

- ul. Żołnierska 14C • lokale mieszkalne w liczbie 140 zlokalizowane w miejscowościach: Olsztyn. Butryny, Bałdy, Lamówko, Dolotowo, Bałcyny, Zajączki, Nowy Folwark, Lipowo, Łężany, Kocibórz, Leginy, Samławki, Wola. W roku akademickim 2010/2011 sprzedano 1 budynek mieszkalny.

 • 15 domków rekreacyjnych, zlokalizowanych w ośrodku wypoczynkowym Sząbruk- Siła

 • dom wypoczynkowy w Bałdach

 • spółdzielcze własnościowe prawo do 3 lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademia” i 4 lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kormoran”.


Ruchomy majątek trwały
Ruchomy majątek trwały obejmuje:

- urządzenia techniczne i maszyny ogólnego stosowania,

- aparaturę naukowo-badawczą zaliczaną do środków trwałych,

- środki transportowe,- wyposażenie posiadające cechy środków trwałych.
Wartość ruchomego majątku trwałego w roku akademickim 2010/2011, uwzględniając jego wartość początkową, umorzenie oraz wartość netto przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5
Wartość ruchomego majątku trwałego w latach 2010/2011 ( w tys. zł)


Stan na dzień

Wyszczególnienie

Urządzenia techniczne i maszyny

Aparatura naukowo-badawcza

Środki transportu

Wyposażenie

RAZEM

31.08.2010

Wartość początkowa

37 909,9

56 949,6

6 781,2

19 677,8

121 318,5

Umorzenie

32 226,8

45 801,2

5 355,1

9 945,3

93 328,4

Wartość netto

5 683,1

11 148,4

1 426,1

9 732,5

27 990,1

Stopień umorzenia

85,0

80,4

79,0

50,5

76,9

31.08.2011

Wartość początkowa

38 827,6

66 334,2

7 823,2

45 505,6

158 490,6

Umorzenie

33 074,6

53 768,8

5 808,4

17 007,9

109 659,7

Wartość netto

5 753,0

12 565,4

2 014,8

28 497,7

48 830,9

Stopień umorzenia

85,2

81,1

74,2

37,4

69,2

W okresie sprawozdawczym nakłady na ruchome środki trwałe wyniosły 33 741,9 tys. zł, z tego zakup aparatury naukowo-badawczej 5 733,5 tys. zł.

Na zakup aparatury z funduszy naukowo-badawczych w okresie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. wydatkowano 7 967 902,84 zł.
II. Środki trwałe w budowie

W okresie sprawozdawczym Uniwersytet realizował 32 zadania inwestycyjne - tabela 6. W roku akademickim 2010/2011 na realizację tych zadań poniesiono nakłady w wysokości 144 877,3 tys. zł.Tabela 6
Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2010/2011 i w trakcie realizacji (w tys. zł)

L.p.

Wyszczególnienie

Rok

Nakłady ogółem

rozpoczęcia

zakończenia

ogółem

w tym dotacja

1

Urządzenie terenu Biblioteki Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2006

2011

32,3

31,9

2

Budowa pływalni wielozadaniowej UWM
w Olsztynie

2007

2011

9 217,2

8 366,2

3

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów laboratoryjnych i doświadczalnych z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie

2007

2011

5 256,7

9 217,2

4

Budowa i wyposażenie budynku Prawa i Administracji UWM w Olsztynie /WPiA/

2011

2012

1,3

0,0

5

Budowa i wyposażenie nowego budynku Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie /Collegium Pedagogium/

2010

2012

6,1

0,0

6

Budowa Regionalnego Centrum Analiz Ekonomicznych i Edukacji Menedżerskiej przy ul. Obitza /WNE/

2010

2012

4,9

0,0

7

Modernizacja Pałacu w Łężanach

2007

2011

30,4

0,0

8

Olejarnia-agrorafineria Reszel

2008

2011

40,1

0,0

9

Remont i modernizacja Domu Studenckiego nr 9
(FPM)

2009

2012

97,4

0,0

10

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości
i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

2008

2011

48 959,8

60 856,2

11

Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych w celu zwiększenia transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw regionu

2008

2011

42 865,3

51 640,2

12

Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum Nutri-bio-chemicznego UWM w Olsztynie

2009

2011

20 241,7

16 172,6

13

Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie

2009

2011

10 070,1

12 154,3

14

Rozwój infrastruktury e-Kortowo i telemedycyny

2007

2012

735,4

899,5

15

Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa

2010

2012

125,2

12,4

16

Wyposażenie laboratorium technicznej kontroli budowli

2010

2011

324,0

386,0

17

Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digitalizacją zasobów

2010

2011

993,7

844,7

18

Zakup specjalistycznej aparatury nauko-badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych

2011

2013

14,8

0,0

19

Zakup sprzętu aparaturowego na potrzeby realizacji badań w zakresie cieplno- wilgotnościowej ochrony budowli

2011

2013

14,8

0,0

20

Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych i Technologii Budownictwa

2011

2013

14,8

0,0

21

Rozbudowa Dydaktyczno-Badawczego Laboratorium Drobiarskiego w Bałdach

2011

2011

5,9

0,0

22

Modernizacja Stołówki Akademickiej

2011

2011

139,1

0,0

23

Akademia EMC- laboratorium pamięci masowych

2011

2012

68,4

0,0

24

Rozwój sieci miasteczka akademickiego

2011

2011

12,0

0,0

25

Specjalistyczne maszyny i urządzenia do przeprowadzania doświadczeń ścisłych w badaniach agrotechnicznych

2011

2011

1 306,1

1 450,0

26

Utworzenie "Pracowni biologii Rozwoju"

2011

2011

2 579,7

3 000,0

27

Doposażenie w aparaturę naukowo-digitalistyczną Katedry Chorób Ptaków

2011

2011

1 298,0

1 296,2

28

Budowa infrastruktury wodociągowej w Łężanach

2010

2011

2,0

0,0

29

Budowa infrastruktury teleinformatycznej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2009

2010

243,7

246,4

30

Przebudowa istniejącego budynku zaplecza szpitalnego na Collegium Anatomicum

2008

2010

0,0

245,7

31

Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych

2009

2010

0,0

3 503,1

32

Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie
(ETAP I)

2009

2012

176,4

482,6

RAZEM

144 887,3

170 805,2

Zestawienie źródeł finansowania inwestycji w latach 2010-2011 przedstawiono w tabeli 7.


Tabela 7

Źródła finansowania inwestycji w latach 2010-2011 (w tys. zł)L.p.

Wyszczególnienie

Rok 2010

Rok 2011

(wykonanie do 31.08.2011 r.)

1

Dotacja MNiSW

16 061,0

9 276,6

2

Środki UE

138 155,3

50 490,4

3

Środki własne

151,0

198,5

Razem

154 367,3

59 965,5


Wartości niematerialne i prawne

Na wartości niematerialne i prawne Uniwersytetu składają się programy komputerowe oraz licencje na użytkowanie programów komputerowych, których użytkownikami są wydziały i pozostałe jednostki organizacyjne uczelni. Wartości niematerialne i prawne w roku sprawozdawczym 2010/2011 przedstawiono w tabeli 1.


Inwestycje długoterminowe

Na inwestycje długoterminowe składają się:

- udziały w jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, których właścicielem jest Uniwersytet,

- środki przekazywane na fundusz założycielski Fundacji Pomocy Materialnej Studentom „Żak”

- udziały w spółdzielni mieszkaniowej „Kormoran”

- udziały w Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” Grajewo.

Inwestycje długoterminowe podlegają aktualizacji w czasie (dokonywane są odpisy aktualizacyjne). Zestawienia inwestycji długoterminowych oraz ich odpisów aktualizacyjnych na dzień 31 sierpnia 2011 roku dokonano w tabeli 8.

Tabela 8


Zestawienie inwestycji długoterminowych

na dzień 31.08.2011 r. (w tys. zł)L.p.

Wyszczególnienie

Wartość początkowa

Odpisy aktualizacyjne

Wartość netto

1.

Udziały w ZPD „Bałcyny”

2 762,0

-

2 762,0

2.

Udziały w ZPD „Pozorty”

643,2

-

643,2

3.

Fundacja „Żak”

365,0

285,9

79,1

4.

Sp-nia mieszkaniowa „Kormoran”

5,0

-

5,0

6.

SM Mlekpol Grajewo

307,8

-

307,8

7.

Park Nauk Tech. Suwałki

10,0

-

10,0

8.

Warm.Mazurska Agen. Energet. Sp.

10,0

-

10,0

R A Z E M

4 103,0

285,9

3 817,1


Spółki uniwersyteckie
1. Zakład Produkcyjno- Doświadczalny „Bałcyny” sp. z o.o.
Jednoosobowym właścicielem spółki jest Uniwersytet. W skład spółki wchodzą cztery nieruchomości w miejscowościach: Bałcyny, Naprawa, Lipowo i zajączki. Spółka dzierżawi od Uniwersytetu:

- grunty o powierzchni 1 986,9581 ha

- budynki administracyjno-gospodarcze

Kapitał założycielski spółki na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 2 762,0 tys. zł i dzielił się na 13 810udziłow o wartości po 200 zł każdy.

Na koniec 2010 roku spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 385,3 tys. zł, który decyzją walnego zgromadzenia wspólników został przeznaczony na fundusz rezerwowy Spółki w kwocie 275 360,12 zł oraz premię dla pracowników w wysokości 110 000,00 zł. Szczegółowe informacje o działalności spółki w roku 2009 zawiera sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2010 zatwierdzone uchwałą nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 czerwca 2011 r.
2. Zakład Produkcyjno- Doświadczalny „Pozorty” sp. z o.o.
Spółka zlokalizowana jest na terenie miasta Olsztyn oraz w gminie Stawiguda i Barczewo. Spółka dzierżawi od Uniwersytetu:

- grunty o powierzchni do 31.08.2010 r. 325,1282 ha

- grunty o powierzchni od 01.09.2010 r. 324,4528 ha

- budynki administracyjno-gospodarcze

Kapitał założycielski spółki na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 643,2 tys. zł i dzielił się na 1 072 udziały.

Na koniec 2010 roku majątek spółki stanowił kwotę 2 121,0 tys. zł z tego:

- majątek trwały 254,0 tys. zł

- majątek obrotowy 1 867,0 tys. zł.

W roku 2010 spółka osiągnęła zysk w kwocie 77 635,38 zł, który decyzją walnego zgromadzenia wspólników został przeznaczony na fundusz rezerwowy Spółki. Szczegółowe informacje o działalności spółki w roku 2009 zawiera sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2010 zatwierdzone uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2011 r.

Fundacje
1. Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie „ŻAK”
Fundacja „ŻAK” została powołana aktem notarialnym z dnia 6 grudnia 1991 roku przez Rektora ART., obecnie UWM. Działalność rozpoczęła w kwietniu 1992 r.

Głównym celem Fundacji jest dążenie do poprawy warunków zamieszkania oraz wyżywienia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; tworzenie infrastruktury umożliwiającej rozwój intelektualny, kulturalny oraz uprawianie sportu i rekreacji, a także pomoc organizacyjna i finansowa w realizacji działań studenckich w tym zakresie.

Fundacja posiada osobowość prawną. Kapitał podstawowy na koniec 2010 roku wyniósł 2 200 tys. Zatrudnienie w FPS „Żak” na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 227 osób.

Rada Fundacji w dniu 14 marca 2011 roku uchwałą nr 3/2011 przyjęła sprawozdanie finansowe za 2010 r. na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5 782 697,69 zł,

- rachunek zysków i strat obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 346 008,62 zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.-31.12.2010 wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 346 008,62 zł,

- rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy 01.01.-31.12.2010 wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 890.741,90 zł.

Zarząd Fundacji postanowił przeznaczyć wypracowany w 2010 r. zysk netto w kwocie 346 008,62 zł na zwiększenie kapitału.
Remonty
W latach 2010-2011 na remonty wydatkowano kwotę 11 729,6 tys. zł, z tego:

- w roku 2010 8 520,5 tys. zł

- w roku 2011 3 209,1 tys. zł (stan na 31.08.2011 r.)

Zestawienie nakładów na remonty w latach 2010-2011, z podziałem na wydziały i pozostałe jednostki organizacyjne uczelni oraz domy studenckie przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9

Nakłady na remonty w latach 2010-2011 (w tys. zł)L.p.

Wydział/ Jednostka

Rok 2010

Rok 2011 (stan na 31.08.2011r.)

1.

Bioinżynierii Zwierząt

917,1

6,4

2.

Biologii

4,1

6,6

3.

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

31,3

1,2

4.

Humanistyczny

-

-

5.

Medycyny Weterynaryjnej

-

1,5

6.

Nauk Technicznych

189,4

17,1

7.

Nauki o Żywności

262,4

29,8

8.

Ochrony Środowiska i Rybactwa

32,3

5,4

9.

Nauk Społecznych i Sztuki

24,0

-

10.

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

429,3

14,0

11.

Teologii

-

-

12.

Nauk Ekonomicznych

-

4,1

13.

Matematyki i Informatyki

17,5

-

14.

Prawa i Administracji

-

-

15.

Nauk Medycznych

721,0

390,5

16.

Sztuki

36,6

-

razem wydziały

2.665,0

476,6

17.

Jednostki Międzywydziałowe

34,2

0,8

18.

Jednostki Ogólnouczelniane

146,7

24,9

19.

Infrast. Ogólnoucz. i Jednostki Adm.

288,8

34,3

20.

XII Liceum Ogólnokształcące

5,5

2,1

razem pozostałe jednostki

475,2

62,1

21.

Koszty Sekcji Eksploatacji

2.740,1

1.907,9

O G Ó Ł E M

5.880,3

2.446,6L.p.

Domy Studenckie

Rok 2010

Rok 2011 (stan na 31.08.2011)

22.

9998

2.640,2

762,5

OGÓŁEM

2.640,2

762,5

PODSUMOWANIE
 1. W okresie sprawozdawczym wartość majątku uczelni wzrosła o 11,3%, zaś umorzenie majątku wzrosło z 34,8% do 35,2%.

 2. Powierzchnia gruntów własnych wzrosła z 5 477,6 ha do 5 478,5 ha.

 3. W wyniku prowadzenia działalności inwestycyjnej Uniwersytet w roku akademickim 2010/2011 zmodernizował i wyposażył Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych oraz przebudował zaplecze istniejącego budynku Collegium Anatomicum.

 4. W latach 2010-2011 dokonano zakupu i unowocześnienia aparatury naukowo-badawczej, zaliczanej do środków trwałych, jak również aparatury specjalistycznej zakupionej z funduszy naukowo-badawczych na kwotę 7 967 902,84 zł.

 5. W omawianym okresie przeprowadzono szereg remontów poprawiając stan infrastruktury i wartość majątku.

 6. Dane liczbowe oraz ich charaktery7stykę dotyczącą zmian majątku w latach 2010-2011 przedstawiono w treści i tabelach niniejszego rozdziału.


IX. Biblioteka Uniwersytecka

Misją Biblioteki Uniwersyteckiej, jak i wszystkich tego rodzaju instytucji, jest utrzymywanie profesjonalnego poziomu działalności oraz wspieranie procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych Uczelni, zgodnie z oczekiwaniami oraz potrzebami pracowników naukowych i studentów. W salach dydaktycznych Biblioteki odbywają się także wykłady dla studentów różnych kierunków studiów oraz liczne konferencje naukowe.

Na dzień 31 sierpnia 2011 roku strukturę Biblioteki tworzyły:

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych

Oddział Opracowania Wydawnictw Zwartych

Oddział Czasopism

Oddział Kontroli Zbiorów

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Kolekcji Dydaktycznej

Oddział Kolekcji Dziedzinowych

Sekcja Kolekcji Nauk Społecznych

Sekcja Kolekcji Nauk Przyr.-Tech.

Sekcja Kolekcji Nauk Humanistycznych

Sekcja – Centrum Dokumentacji Europejskiej

Oddział Wypożyczalni

Oddział Magazynów

Sekcja Zasobu Czasopism

Oddział Zbiorów Specjalnych

Punkt Informacji Normalizacyjnej

Ośrodek Informacji Patentowej

Oddział ds. Komputeryzacji

Oddział Administracyjno-Techniczny

Do systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni należały trzy biblioteki wydziałowe:

Biblioteka Wydziału Sztuki

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

Biblioteka Wydziału Teologii,

a także Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych oraz Biblioteka Szkolna Gimnazjum i Liceum Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów. Wykaz ten uzupełniają dwie filie w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych – Braniewie i Ełku.

W skład systemu biblioteczno-informacyjnego wchodzi ponadto 25 bibliotek zakładowych, które są finansowane przez odpowiednie zakłady, a Biblioteka Uniwersytecka sprawuje nad nimi nadzór merytoryczny. Osobą odpowiedzialną za kontakt z tymi placówkami jest mgr Janina Kończyk.

W maju 2011 r. rozpoczęto prace nad tworzeniem Czytelni Czasopism, która od nowego roku akademickiego będzie działać w połączeniu z Oddziałem Informacji Naukowej. Przeniesiono tam czasopisma z Oddziału Kolekcji Dziedzinowych oraz najpoczytniejsze tytuły z magazynu. W związku z coraz szerszym dostępem do elektronicznych baz pełnotekstowych wydaje się celowe udostępnianie w jednym miejscu różnych form wydawniczych czasopism.

Powierzchnia Biblioteki Uniwersyteckiej wynosi 19 423 m2, zaś filii bibliotecznych 2 500 m2, w tym 1 966 m2 zajmuje lokal Biblioteki Wydziału Teologii.Pracownicy

Zespół pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i filii bibliotecznych na dzień 31 sierpnia 2011 r. liczył 146 osób (145,25 etatu – jedna osoba zatrudniona na trzy czwarte i jedna – na jedną drugą etatu), w tym: osiem – na etatach administracyjnych i informatycznych, trzy – zajmowały stanowiska bibliotekarza dyplomowanego.

W Bibliotece Uniwersyteckiej pracowało 138 osób (137,25 etatu), a w bibliotekach filialnych na etatach bibliotecznych – osiem. Dwie osoby zajmowały się obsługą sprzętu informatycznego w salach dydaktycznych.

Dwie osoby przebywały na urlopach wychowawczych, jedna na bezpłatnym, dwie na urlopach macierzyńskich, trzy osoby odeszły z pracy, a 1 września 2010 r. 1 osoba wróciła z urlopu wychowawczego.

W zastępstwie osób przebywających na urlopach wychowawczych, macierzyńskich i długich zwolnieniach lekarskich zatrudnionych zostało osiem osób (w tym trzy na miejsce trzech osób, które przeszły na emeryturę na przełomie 2009/2010 r.):

Od 2009 r. liczbowy stan zatrudnienia nie zmienił się.

Zatrudnionych było dziewięciu pracowników ze stopniem naukowym doktora.

W roku akademickim 2010/11 r. dziewięć osób awansowało na stanowisko bibliotekarza, siedem – starszego bibliotekarza, cztery – kustosza, jedna osoba uzyskała awans na stanowisko starszego referenta.

Grupa młodszych bibliotekarzy liczyła 19 osób, bibliotekarzy – 38, starszych bibliotekarzy – 18, kustoszy – 57, magazynierów – 1, bibliotekarzy ze średnim wykształceniem – 13, starszych bibliotekarzy ze średnim wykształceniem, stopniem licencjata lub inżyniera – 2.

Od 1 stycznia 2010 r. funkcję dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej pełni mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska, stanowiska zastępców dyrektora sprawują dr Danuta Konieczna i mgr Jolanta Gałecka (zastępca dyrektora ds. komputeryzacji).

W ciągu roku akademickiego nastąpiły liczne zmiany personalne w składzie poszczególnych oddziałów, związane głównie z likwidacją biblioteki Wydziału Nauk Społecznych, a także utworzeniem we wrześniu 2010 r. Oddziału Magazynów.

16 pracowników Biblioteki uzupełniało swoje wykształcenie na studiach wyższych lub podyplomowych, w tym: dwie ukończyły studia magisterskie, jedna – licencjackie, dwie osoby rozpoczęły studia podyplomowe, osiem je ukończyło, jedna rozpoczęła studia licencjackie.

23 pracowników uczestniczyło w szkoleniach, warsztatach lub tematycznych spotkaniach roboczych. Sześć osób odbyło praktyki specjalistyczne w bibliotekach naukowych w celu uzyskania awansu na stanowiska kustosza lub starszego bibliotekarza.

Pracownicy wygłosili 10 referatów i wzięli bierny udział w 10 konferencjach naukowych. Opublikowali dwie książki i 36 artykułów.

Trzy osoby prowadziły zajęcia na Studiach Podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (UWM), jedna – w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Sześć osób pracowało na podstawie umowy-zlecenia, obsługując Czytelnię Internetową, oraz dwie osoby (studenci studiów III stopnia) na tej samej zasadzie wspomagały Czytelnię Czasopism.

Trzy osoby odbywały w Bibliotece Uniwersyteckiej czteromiesięczne staże finansowane przez Urząd Pracy, a dwóch uczniów Liceum Ekonomicznego odbyło miesięczne praktyki w Oddziale ds. Komputeryzacji.

Zbiory

Studenci i pracownicy naukowi korzystali ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, bibliotek filialnych oraz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, liczącej 256 248 woluminów (150 772 wol. to książki, 97 532 – czasopisma, 324 – inkunabuły i 7 620 – stare druki). Do dyspozycji pracowników Uczelni było też 25 bibliotek zakładowych, których zbiory na dzień 31 grudnia 2010 r. liczyły 40 226 wol. (wyd. zwarte – 30 614 wol., wyd. ciągłe – 6 627 wol., zbiory specjalne – 2 985 jedn.). Zbiory tych bibliotek w stosunku do roku 2009 zmniejszyły się o 3 843 wol., zlikwidowano bowiem dwie biblioteki zakładowe: Katedry Chemii i Katedry Fizyki – ich zbiory przekazano do Biblioteki Uniwersyteckiej lub poddano selekcji. Natomiast księgozbiór Katedry Toksykologii Środowiska (883 wol.) włączono po części do bibliotek Katedry Ogrodnictwa i Zespołu Ochrony Powietrza. W roku sprawozdawczym biblioteki zakładowe nabyły łącznie 277 nowych wydawnictw.

Tab. 1:

Wielkość zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w latach 2007–2010


Lata


Nabytki

Ubytki

Stan na 31.12

Druki zwarte

Zbiory specjalne

Czasopisma

Razem

Druki zwarte

Zbiory specjalne

Czasopisma

Razem

2007

19 981

2 101

2 409

24 491

8 748

1 848

368

10 964

895 075

2008

31 290

6 020

2 604

39 914

6 055

461

359

6 875

928 114

2009

21 263

364

2 147

23 774

2 939

1 065

0

4 004

947 884

2010

26 555

946

5 650

31 986

12 398

683

0

13 081

967 954

Po uwzględnieniu liczby jednostek ubytkowanych zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wzrosły o 20 070 wol./jedn.

Zbiory książek pochodziły przede wszystkim z zakupu (12 611 wol., w tym z grantów pracowników naukowych – 610 wol.), wymiany (950 wol.) i darów (12 384 wol.). Biblioteka prowadziła wymianę z 118 instytucjami (77 z kraju i 41 z zagranicy). Dla celów wymiany Biblioteka zakupiła 864 wol. książek i 611 wol. czasopism.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej i wszystkich jej filii liczył łącznie 967 954 wol./jedn.

W rozbiciu na rodzaje dokumentów zbiory obejmowały:

– wydawnictwa zwarte 737 613 wol.

– czasopisma 167 538 wol.

– zbiory specjalne 62 803 jedn.

Liczba tytułów czasopism drukowanych bieżących, pochodzących z prenumeraty, wymiany i darów wynosiła 1 502 (222 tytuły czasopism zagranicznych i 1 280 krajowych) – szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:

Tab. 2: Liczba tytułów czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2010/11


Strefa pochodzenia

Źródło wpływu

Razem

Prenumerata

Wymiana

Dary

Polskie

954

181

145

1 280

Zagraniczne

119

49

54

222

Razem

1 073

230

199

1 502

Biblioteka zapewniała też możliwość korzystania z 4 323 tytułów czasopism elektronicznych.

W roku budżetowym 2010 r. wydano w sumie (ze środków dydaktycznych Uczelni, grantów, badań własnych i statutowych oraz funduszu PAN) na zbiory Biblioteki 1 550 272,66 zł, w tym na:

zakup wydawnictw zwartych 617 213,40 zł

zakup wydawnictw zwartych z grantów 65 469,91 zł

zakup zbiorów specjalnych 18 122,13 zł

zakup zbiorów specjalnych z grantów 354,00 zł

prenumeratę i zakup czasopism polskich 220 622,80 zł

zakup polskich baz danych na CD i on-line 111 657,59 zł

prenumeratę i zakup czasopism zagranicznych drukowanych 185 410,19 zł

prenumerata czasopism zagr. refundowana przez PAN 30 999,57 zł

zakup zagranicznych baz danych 121 561,67 zł

udział w konsorcjach (bazy pełnotekstowe) 178 861,40 zł

Razem 1 550 272,66 zł

Od 2010 r. dostęp do baz EBSCO, Elsevier, Springer, JCR i SCI jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w 2009 był to koszt 523 tysięcy zł).

Wartość wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych otrzymanych w darze wynosiła 268 212 zł, z wymiany – 25 043 zł (egzemplarze na wymianę zakupiono za 16 690 zł), czasopism otrzymanych w darze – 49 898,84 zł, z wymiany – 32 933,72 zł (egzemplarze na wymianę zakupiono za 11 548 zł). W sumie wydawnictwa na wymianę kosztowały 28 238 zł.

Biblioteka pozyskała kwotę 70 850,05 zł z tytułu opłat za przekroczenie terminu zwrotu książek, z tego samego tytułu w ramach rekompensaty czytelnicy zakupili 1 435 wol. książek.

Warto podkreślić, że zasób Biblioteki Uniwersyteckiej zwiększył się o publikacje biorące udział w konkursie Rektora UWM na najładniej wydaną książkę regionalną, które Bibliotece przekazało Akademickie Centrum Mediów i Promocji UWM. Biblioteka otrzymała ponadto 70 tytułów książek i czasopism z Biblioteki Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, a także przejęła księgozbiór profesora germanistyki z Tybingi – Klausa Petera Philippiego, liczący blisko 5 tys. egzemplarzy. BU włącza również do swoich zasobów zbiory pozostałe po profesorze Bazylim Białokozowiczu. Warto też wspomnieć o 164 wol. przekazanych w darze przez oddział PTTK w Olsztynie.

Opracowanie zbiorów

Niezależnie od katalogowania wydawnictw wpływających do Biblioteki na bieżąco, dokonywano także retrokonwersji tradycyjnych katalogów kartkowych. W roku sprawozdawczym dodano do katalogu komputerowego 43 455 egzemplarzy, w tym 29 557 egz. druków zwartych. Na dzień 31 sierpnia 2011 r. baza katalogu liczyła 255 183 rekordy bibliograficzne (w tym 249 042 opisy wydawnictw zwartych i 6 241 czasopism), do których dołączonych było 546 582 egzemplarze wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych (56,5% całości zbiorów), w bazach wzorcowych znajdowały się 301 854 rekordy haseł. Dochodzi do tego 2 339 opisów prac doktorskich. W przypadku wydawnictw zwartych liczba egzemplarzy w katalogu komputerowym stanowiła prawie 67% zasobu.

Biblioteka współpracuje z narodowym uniwersalnym katalogiem NUKAT. W roku sprawozdawczym wprowadzono do NUKAT 5 437 nowych rekordów bibliograficznych, skopiowano z NUKAT 39 729 rekordów. Od początku współtworzenia katalogu NUKAT, czyli od listopada 2003 do 31 sierpnia 2011 r., wprowadzono do niego 35 001 nowych opisów katalogowych, skopiowano zaś 166 652, utworzono 22 112 rekordów haseł wzorcowych. Ponadto stale modyfikowano i dokonywano korekt w kartotekach haseł wzorcowych i bazie bibliograficznej. Zajmowano się także rozwijaniem schematu i kontrolowaniem ustawienia księgozbioru w wolnym dostępie. Rozpoczęto także prace nad zintensyfikowaniem katalogowania komputerowego księgozbioru archiwalnego. W roku akademickim 2010/11 wykonano szereg prac związanych z realizacją projektu „Autostrada informacji cyfrowej” koordynowanego przez Centrum NUKAT, dzięki czemu uzupełnione zostały opisy katalogowe ok. 15 tys. druków.

Udostępnianie

W dniu 31 grudnia 2010 r. w bazie zarejestrowanych było 33 802 czytelników, w tym 10 652 zapisanych w ciągu ostatniego roku. W wyniku prac porządkowych usunięto z bazy znaczną liczbę kont nieaktywnych, które straciły ważność (globalnie usunięto ich 12 924). Łącznie we wszystkich agendach rejestrujących transakcje udostępniania w systemie komputerowym aktywność czytelniczą (minimum jedna transakcja w danej agendzie w danym roku: zamówienie, wypożyczenie lub zwrot) wykazało 21 831 osób. W bazie czytelników aktywnych zarejestrowani byli m.in. studenci stacjonarni – 16 498 (wszyscy zapisani – 23 465) i niestacjonarni – 3 081 (6 468), pracownicy uczelni – 1 320 (2 684), doktoranci 269 (691), biblioteki korzystające z wypożyczalni międzybibliotecznej – 34 (43).

W omawianym roku wydano 500 kart tymczasowych. Na 3 327 kontach wprowadzono status „obiegówka” (zawieszenie lub zamknięcie aktywności czytelnika) lub blokadę uprawnień związaną ze stałą albo czasową utratą uprawnień czytelniczych.

System komputerowy rejestrował wypożyczenia na miejscu i na zewnątrz w agendach: Wypożyczalnia Główna, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Kolekcja Dydaktyczna, kolekcje dziedzinowe, Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki, Biblioteka Wydziału Sztuki, Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych oraz Biblioteka Liceum i Gimnazjum Akademickiego.

W sumie zarejestrowanych zostało:

450 016 wypożyczeń i przedłużeń – 361 024 wypożyczeń i 88 992 przedłużeń;

104 672 zamówienia;

342 599 zwrotów.

Na stronie katalogu wykonano ponad 2 870 000 operacji. Użytkownicy logowali się na swoje konta prawie 300 tys. razy.

Liczba miejsc w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej wynosiła 720, a bibliotekach filii 135 (w tym 82 miejsca w Bibliotece Wydziału Teologii). W sumie Biblioteka dysponowała 855 miejscami dla czytelników w czytelniach, pokojach pracy indywidualnej i w wolnej przestrzeni (hol, antresola, ogród zimowy).

Bibliotekę Uniwersytecką odwiedziło 528 767 osób – dane na podstawie licznika w bramkach. Agendy udostępniania odwiedziło łącznie 410 844 czytelników, zaś biblioteki filialne – 51 921. Warto przytoczyć też liczby obrazujące wykorzystanie miejsc dla czytelników Biblioteki na antresoli – ok. 250 tys. osób, w ogrodzie zimowym ok. ok. 5 tys. oraz kabinach pracy indywidualnej 1143 osoby.Biblioteka udostępniła w czytelniach i na zewnątrz:

książki 948 262 wol.

czasopisma 469 519 wol.

zbiory specjalne 13 241 jedn.

razem 1 431 022 wol./jedn.

Tab. 3:


Udostępnione zbiory w roku akademickim 2010/11
Książki

Czasopisma

Zbiory specjalne

Razem

Biblioteka Uniwersytecka

– udostępnienia na zewnątrz

– udostępnienia na miejscu

450 016


369 416

405 752


1 349


9 084

451 365


784 252

1 235 617Filie

– udostępnienia na zewnątrz

– udostępnienia na miejscu

41 141


87 689

63 767


875


1 933

42 016


153 389

195 405


Razem

948 262

469 519

13 241

1 431 022

Należy do tego doliczyć zdalne wykorzystywanie źródeł elektronicznych, statystycznie ujęte przy okazji omawiania działalności informacyjnej Biblioteki.W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniono 1 235 617 wol./jedn. książek, czasopism i zbiorów specjalnych, a filiach – 195 405. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost o ok. 200 tys. wol. udostępnionych materiałów, ale należy pamiętać, że dane dotyczące udostępniania na miejscu są tylko szacunkowe. W najbliższych latach, w związku z coraz pełniejszym katalogiem komputerowym i możliwością rejestracji ruchu czytelniczego przez system ALEPH, warto za podstawę obliczeń przyjąć wyłącznie wartości potwierdzone przez system.

W wybranych bibliotekach filialnych zanotowano następujące liczby udostępnionych pozycji:

Biblioteka Wydziału Teologii 97 471 wol.

Biblioteka Wydziału Matematyki 9 975

Biblioteka Wydziału Sztuki 2 458

Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych 11 351

Biblioteka Liceum i Gimnazjum 1 465

Od 1 października 2010 r. obowiązuje zmieniony regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. Według nowych zasad książki na zewnątrz wypożyczane są w Kolekcji Dydaktycznej (na 150 lub 30 dni) i Wypożyczalni (na 30 dni), natomiast zbiory w kolekcjach dziedzinowych i innych agendach udostępniane są wyłącznie na miejscu.

Biblioteka Uniwersytecka ułatwia czytelnikom dostęp do materiałów znajdujących się w innych bibliotekach polskich i zagranicznych poprzez usługę wypożyczeń międzybibliotecznych. W roku 2010/11 od pracowników i studentów Uczelni wpłynęło 4 497 zamówień, po wyeliminowaniu pozycji znajdujących się w zbiorach bibliotek olsztyńskich, do bibliotek polskich i zagranicznych wysłano 4 384 zamówienia, z czego udało się zrealizować 3 392 (75%; do bibliotek zagranicznych wysłano 184 zamówień, z czego zrealizowano 172, czyli 93%).

Do bibliotek krajowych i zagranicznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wysłano 1 045 pozycji (do zagranicznych – 12). Zamówień ogółem było 1300. Dotyczą one czasopism, książek, materiałów z konferencji, plików elektronicznych, kopii artykułów lub fragmentów książek.

Biblioteka Uniwersytecka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych współpracowała z 296 bibliotekami krajowymi i 67 zagranicznymi. Wydatki na obsługę wypożyczeń (koszty ubezpieczenia i opłaty pocztowe) wyniosły 9 954,54 zł.

Czytelnia Internetowa posiada 60 stanowisk dla czytelników i jedno dla administratora. W roku akademickim 2010/11 zarejestrowano w programie CafeSuite ok. 53 500 rozpoczętych sesji (należy jednak uwzględnić, że czytelnik często loguje się do systemu kilka razy w ciągu dnia). W programie zarejestrowanych jest 9 560 unikalnych użytkowników. Czytelnia wykorzystywana jest także na potrzeby rekrutacji. Średni czas użytkowania komputera w jednej sesji wynosił 43 minuty. Czytelnicy wykonali ok. 36 tys. płatnych wydruków komputerowych na kwotę 7 272,46 zł.

Działalność informacyjna i zbiory elektroniczne

W Bibliotece Uniwersyteckiej działalność informacyjną, oprócz Oddziału Informacji Naukowej, prowadzą wszystkie agendy udostępniania oraz filie biblioteczne. Udzielono w nich 190 764 odpowiedzi na zapytania informacyjne. Sam OIN w 2010/11 r. odwiedziło 19 500 osób. Pracownicy oddziału przeznaczyli 90 godzin na szkolenia studentów pierwszego roku (tyle godzin zajęło przygotowanie szkolenia w wersji elektronicznej), a 94 – na inne szkolenia i zajęcia dydaktyczne. W ciągu roku przeszkolono ok. 950 użytkowników (47 grup). W Oddziale Informacji czytelnicy korzystali przede wszystkim z elektronicznych baz danych, bibliografii drukowanych, wydawnictw informacyjnych i czasopism. Zbiory tradycyjne OIN liczyły ok. 6 tys. wol., natomiast w sieci intranetowej można korzystać z 4 323 tytułów czasopism oraz 1 491 książek elektronicznych (ibuk.pl – 575, Knovel – 916). Według listy A-to-Z do dyspozycji czytelników było także 56 079 tytułów czasopism elektronicznych.

Biblioteka oferuje dostęp do 12 licencjonowanych baz polskich: AGRO, SIGŻ, BZCZ, PBPE, PBLek, BAZTECH, LEX, Legalis, Infor Lex Ekspert, LexPolonica, EMIS Emerging Markets, ibuk.pl; 4 zagranicznych: SCOPUS, SCI, JCR, ISSN, 7 konsorcjów: Wiley Online Library, Elsevier, EBSCOhost, ProQuest, SpringerLink, Emerald, Knovel.

W sumie w roku sprawozdawczym zalogowało się do wymienionych baz 95 839 użytkowników, ściągnięto 267 401 dokumentów i dokonano 179 298 wyszukiwań.Tab. 4: Konsorcja czasopism elektronicznych (statystyka online)

EBSCO – 4 642 (logowań) 4 545 (pdf) 46 938 (wyszukiwań)

Lista A-to-Z – 1 812 – 20 515

Elsevier – 20 932 73 249 29 066

Emerald – 1 021 1 002 1 405

Ibuk.pl – 1 766 7 421 (stron)

EMIS Emerging Markets – 33 298 132 768 (stron)

ISSN – 4 280 – 27 521

Wiley Online Library – 8 301 11 098 5 149

Journal Citation Reports – 430 – 650

Science Citatin Index – 771 – 5 900

SCOPUS – 12 003 – 36 005

Knovel – 1 477

ProQuest – 2 105 2 698 6 149

Springer – brak danych 25 620 brak danych

LEGALIS – 1 600

Infor LexExpert – 921

LexPolonica – 480

Ze zdalnego dostępu do konsorcjów baz elektronicznych (dostęp na hasło z komputerów domowych) korzystało 813 użytkowników – w roku 2011 przybyło ich 164.

Wykorzystanie polskich baz komputerowych (według statystyki wewnętrznej OIN) przedstawia się następująco: w sumie 22 360 wyszukanych tematów, w tym:

bazy Biblioteki Narodowej – 4 784

BAZTECH – 520

Polska Bibliografia Lekarska – 572

AGRO – 6 448

SIGŻ – 4 264

LEX – 1 456

Legalis – 100

Infor Lex – 49

Inne – 4 316

Biblioteka Uniwersytecka oferowała także dostępy testowe do 20 baz elektronicznych.

Stale powiększa się baza publikacji naukowych pracowników UWM. Kartoteka opisów bibliograficznych liczy blisko 11 tys. opisów, w roku 2010/11 przybyło ich 709.

Oddział współpracuje także z innymi ośrodkami w tworzeniu baz:SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej), której koordynatorem jest Centralna Biblioteka Rolnicza. W 2010/11 r. przekazano 79 rekordów opracowanych przez Elżbietę Usowicz.

BAZTECH – koordynowany przez Politechnikę Krakowską (22 biblioteki uczelniane z całego kraju); UWM dokumentuje 13 tytułów czasopism z zakresu techniki, w 2010/11 r. przekazano do bazy 1 551 rekordów bibliograficznych z bibliografią załącznikową, opracowanych przez Elżbietę Usowicz i Joannę Suchto.

Pracownicy OIN we współpracy z pracownikami oddziałów Komputeryzacji i Zbiorów Specjalnych przygotowali nową stronę domową Biblioteki, a także opracowali nowe materiały szkoleniowe do „Przysposobienia bibliotecznego”, prowadzonego w wersji elektronicznej.Centrum Dokumentacji Europejskiej zgodnie z Uchwałą Nr 513 Senatu UWM z dnia 22 października 2010 r. weszło w skład Oddziału Kolekcji Dziedzinowych jako Sekcja – Centrum Dokumentacji Europejskiej. Nie zmieniły się jego zadania i kontynuowało ono działalność związaną z udostępnianiem materiałów i informacji na temat Unii Europejskiej.

W roku sprawozdawczym CDE odwiedziły 3 064 osoby. Wykorzystały one 18 611 wol. książek i 11 857 wol. czasopism oraz 18 jedn. zbiorów specjalnych. Udzielono 11 297 odpowiedzi na zapytania informacyjne na podstawie zgromadzonych zbiorów drukowanych i elektronicznych. Do 31 sierpnia 2011 r. stronę internetową CDE otworzono 77 798 razy.

Sekcja CDE kontynuowała współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką Unii Europejskiej zarówno na terenie regionu, jak i w kraju (m.in. Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, siecią EDC-PL, Urzędem Integracji Europejskiej, Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Centrum Doskonałości im. J. Monneta działającym na UWM).

Punkt Informacji Normalizacyjnej posiadał 14 590 polskich norm w wersji papierowej (w ciągu ostatniego roku wycofano ich ze zbiorów 711), do tego dochodzą polskie normy w języku angielskim w wersji papierowej – 6 262. Od 1 kwietnia 2009 r. normy przychodzą wyłącznie w formie plików PDF, które są „ściągane” z serwera PKN – 31 sierpnia 2011 r. było ich 10 816.

Na miejscu udostępniono 1 795 norm. Czytelnię PIN odwiedziło 638 czytelników, udzielono 237 odpowiedzi na zapytania informacyjne. Prowadzono także szkolenia dla studentów, głównie kierunków zootechnika i towaroznawstwo.

W kwietniu 2011 r. rozpoczęto prace zmierzające do wdrożenia normy ISO/IEC 27001: 2005 i uzyskania certyfikacji PKN dla PIN-u. W czerwcu odbyły się szkolenia z zakresu normy i analizy ryzyka oraz przeprowadzono analizę ryzyka procesów realizowanych w PIN i Oddziale ds. Komputeryzacji BU.

Ośrodek Informacji Patentowej służy pomocą przy korzystaniu z bazy opisów patentowych dostępnej w domenie publicznej na stronie Urzędu Patentowego (wszystkie opisy patentowe od 1924 r.). W 2010/11 r. ośrodek odwiedziło 22 czytelników, udzielono 18 informacji. Skorzystano z 33 jednostek znajdujących się w zbiorach OIP.

Pracownik OIP prowadził także indywidualne szkolenia dotyczące korzystania z baz danych Urzędu Patentowego.

Od listopada 2010 r. osoba pracująca w OIP służy pomocą także czytelnikom korzystającym z Sekcji – CDE oraz Punktu Informacji Normalizacyjnej.

Oddział Zbiorów Specjalnych, oprócz właściwej działalności, gromadzi i udostępnia także druki wydane przed rokiem 1945. Opracowywano najstarsze zbiory, które stanowiły zrąb biblioteki dawnej Wyższej Szkoły Rolniczej, a napłynęły z Cieszyna i Łodzi. Znajdują się w nich m.in. unikalne kolekcje wydawnictw, głównie w języku niemieckim i rosyjskim, dotyczące nauk matematyczno-przyrodniczych. W Oddziale Zbiorów Specjalnych organizowane były wystawy z okazji przypadających rocznic i towarzyszące konferencjom naukowym. Tworzona jest tu także Biblioteka Cyfrowa UWM. Od roku akademickiego 2011/12 w zasobach Oddziału znajdą się także bibliografie drukowane, wydawnictwa bibliologiczne oraz zbiory dotyczące regionu Warmii i Mazur.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęła działalność 9 marca 2009 r.; udostępnia ona publikacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały dydaktyczne i wydawnictwa UWM. Celem projektu jest stworzenie akademickiego repozytorium zasobów cyfrowych, przydatnego w realizacji badań naukowych i prac dydaktycznych. Digitalizacja i publikacja cyfrowych wersji dokumentów pozwoli też na ochronę cennych zbiorów Biblioteki, a jednocześnie umożliwi ich popularyzację. BC UWM działa w oparciu o oprogramowanie dLibra, przygotowane i rozwijane w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Od jesieni 2009 r. zbiory BC UWM są widoczne w EUROPEANIE.

Do 31 sierpnia 2011 r. w BC UWM opublikowano 236 wydawnictw (pracę spowolniła trwająca prawie pół roku awaria skanera). Przygotowano do wprowadzenia dalsze 43 dokumenty. W roku sprawozdawczym stronę jej odwiedziło 89 069 czytelników (średnio 7 422 czytelników miesięcznie). Dokonano 17 532 wyszukiwania. Wyświetlono łącznie 18 992 publikacji.Komputeryzacja

Sieć komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej UWM jest strukturą dynamiczną, modyfikowaną zgodnie z potrzebami bibliotekarzy i czytelników oraz użytkowników zewnętrznych (np. rekrutacja, szkolenia i zajęcia dydaktyczne). W okresie sprawozdawczym wprowadzano wiele zmian – tymczasowych i docelowych – w sieci strukturalnej, w warstwie sprzętowej i oprogramowaniu.

Zmodyfikowano sieć strukturalną, wydzielono kolejne podsieci funkcjonalne (software) i uporządkowano elementy warstwy fizycznej. Wprowadzono zmiany w domenie bg.uwm.edu.pl, jet.uwm.edu.pl i bart.uwm.edu.pl.

W miarę możliwości wymieniano sprzęt na nowszy, zmieniano lokalizację i funkcjonalność poszczególnych stanowisk. Spośród wielu rekonfiguracji sprzętu wymienić należy m.in.: 1. Likwidację stanowisk komputerowych:

dla czytelników: Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (4 stanowiska) Antresola (12), Punkt Informacji Normalizacyjnej (3), Ośrodek Informacji Patentowej (4);

dla bibliotekarzy: Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (1), CDE (1). 1. Uruchomienie nowych stanowisk do obsługi użytkowników: Kolekcja Nauk Społecznych (1), Biblioteka Wydziału Sztuki (1), Czytelnia Czasopism Bieżących (1).

 2. Uruchomienie nowych stanowisk pracy dla bibliotekarzy: Kolekcja Dydaktyczna (1), Oddział Magazynów (2), Oddział Kontroli Zbiorów (2), Oddział Administracyjno-Gospodarczy (3).

 3. Utworzenie nowego stanowiska do obsługi zamówień czasopism w magazynie Czytelni Czasopism Bieżących (2).

Od lutego do listopada 2010 r. prowadzono intensywne prace nad stworzeniem i uruchomieniem nowej strony internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz zmianą interfejsu WWW katalogu online i testu z przysposobienia bibliotecznego.

Stronę zaprogramowano wykorzystując bezpłatne oprogramowanie Drupal. Jest to elastyczny, modułowy system zarządzania treścią – CMS, wykorzystujący język PHP, współpracujący z bazą MySQL i serwerem Apache. Zastosowanie CMS, po przejściu trudnego i czasochłonnego etapu wstępnego projektowania, pozwala m.in. na rozszerzenie funkcjonalności strony, ułatwia zarządzanie treścią i prowadzenie prac edycyjnych.

Projekt graficzny strony powstał w Oddziale Zbiorów Specjalnych (Łukasz Fafiński, Maciej Rynarzewski). Koncepcja układu zawartości strony jest wynikiem współpracy Oddziału Informacji Naukowej, Oddziału ds. Komputeryzacji, Oddziału Informacji Naukowej i innych agend Biblioteki.

Instalację Drupala i jego adaptację do własnych potrzeb, grafikę oraz bazy danych (informacji o pracownikach i bazach danych) wykonano w Oddziale ds. Komputeryzacji (głównie Michał Kubiak, Zbigniew Stadnik). Oddział Informacji Naukowej wykonał prace redakcyjne, „wypełnił” stronę treścią.

Nowa strona WWW BU została uruchomiona 23 września 2010 r. Od tego momentu za aktualizację i inne prace redakcyjne oraz układ merytoryczny strony odpowiada Oddział Informacji Naukowej (główni redaktorzy: Joanna Suchto i Monika Bartnik), administratorem strony jest Oddział ds. Komputeryzacji (Piotr Smogorzewski i Zbigniew Stadnik).

W dniu 31 sierpnia 2011 r. w sieci komputerowej Biblioteki (bez Biblioteki Wydziału Teologii), funkcjonowało 370 stanowisk komputerowych: 148 dla bibliotekarzy i 222 dla użytkowników (w tym 62 stanowiska z ograniczonym – do zasobów cyfrowych Biblioteki Uniwersyteckiej i domeny.uwm.edu.pl – dostępem do Internetu). Użytkowane są także trzy urządzenia do samodzielnego wypożyczania książek przez czytelników – selfchecki (w Kolekcji Dydaktycznej).

Tab. 5:

Stanowiska komputerowe w BU i filiachLokalizacja

Komputery prac.

Komputery czyt.

Drukarki prac.

Drukarki czyt.

Skanery prac.

Skanery czyt.

BU

142

218

42

15

12

3

Filie*

6

4

4

0

0

0

 

148

222

46

15

12

3

* bez bibliotek: Wydziału Teologii, filii w Braniewie i Ełku

W trzecim roku funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w nowym budynku zaczęto uzupełnianie sprzętu sieciowego i wymianę starszych komputerów. Planowane jest systematyczne wycofywanie z użycia komputerów wyprodukowanych przed 2003 r. Kupiono 16 zestawów komputerowych, switche oraz czytniki kodów paskowych. Uzupełniano niezbędne części i materiały eksploatacyjne.

W sierpniu 2010 r. upłynął termin ważności gwarancji na sprzęt zakupiony z inwestycji (80% całego sprzętu). Już poza gwarancją naprawiane były komputery, drukarki i przełączniki firmy Dell. Awarie dotyczyły także wyposażenia sal multimedialnych (mikrofony, czytniki pisma, rzutnik multimedialny). Stale wzrasta awaryjność starszych komputerów, używanych głównie w oddziałach pracy wewnętrznej. Naprawy wykonywane są najczęściej we własnym zakresie. W wielu przypadkach naprawa starszych komputerów jest nieopłacalna lub niemożliwa z powodu braku części zamiennych.

Tab. 6:


Wydatki na funkcjonowanie bibliotecznej sieci komputerowej w roku budżetowym 2010

Przeznaczenie

Kwota w PLN

 1. Oprogramowanie

124 272

a. Roczna opłata serwisowa za system ALEPH

122 537

b. Przedłużenie licencji na oprogramowanie Cafe Suite

549

c. Licencja programu CyberPrinter

1 186

 1. Sprzęt (komputery, przełączniki , czytniki)

36 711

 1. Naprawa skanera

18 318

 1. Naprawy i części zamienne

17 238

 1. Materiały eksploatacyjne: tonery, lampy do rzutników

i czytników pisma, papier, etykiety, środki czyszczące, płyty CD

48 866

Suma

227 087


Rada Biblioteczna

W roku akademickim 2010/2011 odbyły się trzy posiedzenia Rady Bibliotecznej, na których zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej, dyskutowano problemy związane z polityką gromadzenia, prenumeratą czasopism i sprawami regulaminu udostępniania zbiorów.Konserwacja zbiorów

Próżniowa komora fumigacyjna

Stanowisko do fumigacji próżniowej obsługiwane jest przez trzech pracowników Oddziału Magazynów.

W roku 2010/11 prowadzono dezynfekcję druków i archiwaliów pochodzących z trzech źródeł: materiały własne Biblioteki, stare druki Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie oraz Akta Archiwum i Muzeum UWM.

Łącznie w 2010/11 r. wykonano – 135 cykli dezynfekcyjnych, w tym:

materiały własne – 39 cykli (ok. 351 mb książek i czasopism)

stare druki Biblioteki Hosianum – 2 cykle (124 wol.)

akta Archiwum UWM – 94 cykle (651 pojemników, czyli ok. 397 mb akt)

Zlecono i dozorowano wykonanie:

czterech okresowych przeglądów serwisowych stanowiska do fumigacji próżniowej,

dwóch okresowych przeglądów i kalibracji głowic pomiarowych z czujnikiem na tlenek etylenu,

modernizacji układu monitoringu stężenia tlenku etylenu w pomieszczeniach roboczych – zabudowa separatorów w układzie pomiarowym tlenku etylenu.Konserwacja starych druków – 18 kwietnia 2008 r. oddano do konserwacji kolejny stary druk (dzieło Adama Orealiusa z 1727 r. Voyages, tres-curieux & tres-renommez fatis en Moscovie... (umowa o dzieło z dn. 18 kwietnia 2008 r. z twórcami). Zły stan zachowania druku wymagał przeprowadzenia pilnych i pełnych prac konserwatorskich. Ukończenie prac planowano na czerwiec 2010 r., a koszt usługi na kwotę 13 300 zł. W trakcie zabiegów restauratorskich okazało się, że stopień zniszczenia kart początkowych i końcowych w bloku druku jest znacznie wyższy niż przewidywano. Stało się to podstawą do wydłużenia terminu realizacji prac i zmiany wyceny (protokół z dn. 15 kwietnia 2010 r. ze spotkania pracownika Oddziału Zbiorów Specjalnych BU z wykonawcami prac). Całkowity koszt prac konserwatorskich wyniósł 14 800 i w kwietniu 2011 roku odrestaurowane dzieło wróciło do Biblioteki.

Oprawa 980 wol. z głównego zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej kosztowała 23 815 zł.

WYBRANE WYDARZENIA ZWIĄZANE

Z DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Wrzesień 2010


 • Wizyta grupy pracowników Biblioteki Politechniki Warszawskiej, wraz z dyrektorem, panią Jolantą Stępniak (16 września). W trakcie spotkania dzielono się doświadczeniami odnośnie do segmentacji rzeczowej zbiorów, organizacji wolnego dostępu, zadań bibliotekarzy dziedzinowych, nowych rozwiązań architektonicznych w budownictwie bibliotecznym.

 • „Biblioteka otwarta na zmiany”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w dniach 20–22 września.

Październik

 • Uruchomiona została nowa strona internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej. Zmieniono także interfejs WWW katalogu online i testu z przysposobienia bibliotecznego.


Listopad

 • „Prasa podziemna w PRL” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana wspólnie z Oddziałem IPN w Białymstoku, Delegatura w Olsztynie, której towarzyszyła wystawa „Prasa i wydawnictwa niezależne na Warmii i Mazurach 1980–1989”, przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie i Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

 • 26 listopada na posiedzeniu Senatu UWM przedstawiona została działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w roku akademickim 2009/2010.


Grudzień

 • Wystawa w Bibliotece Wydziału Teologii poświęcona śp. ks. prof. dr. hab. Alojzemu Szorcowi – pierwszemu dziekanowi Wydziału Teologii UWM.


Luty 2011

 • Jubileusz 60-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej. 15 lutego odbyło się uroczyste spotkanie z tej okazji z udziałem Rektora UWM, zaproszonych gości, a także byłych pracowników Biblioteki. Rektor wręczył Złote (4), Srebrne (6) i Brązowe (6) Laury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego byłym dyrektorom i najstarszym pracownikom Biblioteki.


Kwiecień – czerwiec


 • Zbiórka książek dla Polaków mieszkających na Ukrainie w ramach „Dołącz do akcji”.


Maj

 • Wizyta bibliotekarzy z Biblioteki Uniwersyteckiej w Kaliningradzie.

W Bibliotece Uniwersyteckiej powołany został Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w składzie: dr inż. Scholastyka Baran – przewodnicząca, dr inż. Katarzyna Maćkiewicz i Maciej Rynarzewski – przedstawiciele Biblioteki Uniwersyteckiej, Piotr Patejuk – przedstawiciel doktorantów UWM, Nina Kupryjaniuk – przedstawiciel studentów UWM. Pani dr inż. Scholastyka Baran na podstawie Zarządzenia Rektora z 7 lipca 2010 r. weszła w skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w UWM na kadencję 2008-2012.

Uchwałą Nr 477 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji Etyki członkiem tejże Komisji z ramienia Biblioteki Uniwersyteckiej została pani Agnieszka Obrębska.

W 2010 r. wśród odznaczonych Medalem Złotym za Długoletnią Służbę znaleźli się: Helena Bartnik, Celina Witkowska i emerytowany pracownik BU – Maria Korczakowska, a Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżnił dr Danutę Konieczną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

21 stycznia 2011 r. dr Danuta Konieczna nagrodzona została także Statuetką Świętego Jakuba w dziedzinie nauki Prezydenta Olsztyna, 15 lutego 2011 r. otrzymała Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z okazji Jubileuszu 60-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej, a 11 kwietnia 2011 r. otrzymała nagrodę III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

X. Wydawnictwo
W roku akademickim 2010/2011 Wydawnictwo UWM realizowało swoje zadania podobnie jak w poprzednich okresach – koszty związane z wydaniem książki pokrywane były przez płatnika, który wcześniej przed wydaniem zobowiązywał się do pokrycia kosztów wydania publikacji (deficytu) na podstawie stosownej umowy lub koszty wydania publikacji „samofinansowały się” (dotyczy niektórych dodruków i kolejnych wydań).

W okresie sprawozdawczym wydano 64 tytuły książek i 26 numerów czasopism (łącznie 90), w łącznym nakładzie 29 591 egzemplarzy i 1564,33 arkuszy wydawniczych. Koszty wydania wyniosły w przybliżeniu 817 zł za jeden arkusz wydawniczy. Wszystkie tytuły to efekt działalności naukowej i badawczej przede wszystkim pracowników naszego uniwersytetu.

Tabela 1

Wielkość i struktura produkcji wydawniczej Wydawnictwa UWM

w okresie 1.09.2010–31.08.2011 w porównaniu do okresu 1.09.2009–31.08.2010a


Rodzaj publikacji

Liczba

Nakład (liczba egz.)

Objętość (ark. wyd.)

Koszty wydania (zł)

Naukowe*

41

11 387

841,98

635 223

Dydaktyczne**

15

8 481

163,07

145 956

Inne

8

5 170

100,96

118 241

Czasopisma

26

4 553

458,32

379 444

Razem

90

(83)


29 591

(29 097 )1564,33

(1284,31)1 278 864

(998 675)a wartości podano w nawiasie

* monografie, w tym rozprawy habilitacyjne i tzw. książki profesorskie

** skrypty, zeszyty edukacyjne, przewodniki do ćwiczeń i podręczniki
Czasopisma

Obecnie Wydawnictwo UWM jest wydawcą 16 tytułów czasopism, w tym nowego tytułu „Studia Warmińskie”. Przez cały okres sprawozdawczy były kontynuowane intensywne działania mające na celu zwiększenie liczby punktów za umieszczoną w czasopismach publikację naukową. Ostatni ujednolicony wykaz czasopism punktowanych został opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czerwcu 2010 r.

W okresie sprawozdawczym zakończono współpracę z firmą Versita Sp. z o.o. umożliwiającą umieszczanie 3 czasopism wydawanych w języku angielskim: „Polish Journal of Natural Sciences”, „Olsztyn Economic Journal”, „Technical Sciences” na platformie MetaPress.

Kolegium Wydawnicze

Kolegium Wydawnicze obradowało w okresie sprawozdawczym trzy razy. Posiedzenia były poświęcone bieżącym problemom, wprowadzeniu 5% stawki podatku VAT na sprzedaż książek i czasopism specjalistycznych oraz zmianom w ustawie o szkolnictwie wyższym.Dystrybucja

Sprzedaż publikacji w miesiącach przez poszczególnych dystrybutorów w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli 2.

Od 1.09.2010 do 31.08.2011 r. sprzedano publikacje na łączną kwotę 369 934,64 zł (brutto). Jest to kwota niższa od kwoty uzyskanej w minionym okresie sprawozdawczym, co może być częściowo podyktowane wprowadzeniem 5% stawki podatku VAT na sprzedaż książek i czasopism specjalistycznych.

Promocja

Wydawnictwo uczestniczyło w ważnych imprezach targowych oraz wystawach i kiermaszach:

- wrzesień 2010 r. – Przegląd Wydawnictw Regionalnych „Moje – Twoje – Nasze 2010” (Olsztyn),

– Wystawa Polskiej Książki Naukowej (Londyn),

- październik 2010 r. – Targi Książki Naukowej i Akademickiej „ACADEMIA 2010” (Warszawa),

– XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej 2010 (stoisko zbiorcze),

- kwiecień 2011 r. – XVII Targi Wydawców Katolickich (Warszawa) (stoisko zbiorcze),

- czerwiec 2011 r. – Wystawa Polskiej Książki Naukowej (Paryż).

Wydawnictwo cyklicznie przygotowuje katalog publikacji znajdujących się w sprzedaży, prezentuje książki i czasopisma na stronie internetowej (poprzez którą prowadzona jest również sprzedaż), wysyła egzemplarze recenzyjne i okazowe.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie „ACADEMIA 2010” za monografię Piotra Krajewskiego Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym.


Wydawnictwo UWM w minionym okresie sprawozdawczym przygotowało publikacje okolicznościowe: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie we wspomnieniach pod redakcją Józefa Górniewicza, 60-lecie nauki i kształcenia akademickiego w Olsztynie, pod redakcją Józefa Górniewicza i Stanisława Achremczyka oraz 60 lat działalności studenckich kół naukowych (1951–2011) pod redakcją Antoniego Jarczyka.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna