Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2010/2011 wrzesień, 2011 rPobieranie 5,52 Mb.
Strona6/10
Data14.02.2018
Rozmiar5,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

GRANTY MINISTERSTWA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w roku 2010 realizowano 262 projekty badawcze finansowane przez MNiSW, natomiast w roku 2011 - 271 projektów.

Tabela 9

Liczba projektów badawczych realizowanych w UWM w latach 2010 – 2011

Wydział


Własne i habilitacyjne

Promotorskie


Celowe,rozwojowe, inne

SPUB-y


Razem


2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Bioinżynierii Zwierząt

9

9

3

-

4

3

1

1

17

13

Biologii

27

30

8

5

1

-

1

-

37

35

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

14

16

2

4

2

-
1

18

21

Humanistyczny

4

3

2

3

-

-

1

1

7

7

Medycyny Weterynaryjnej

17

22

7

7

2

3

1

1

27

33

Nauk Technicznych

9

13

2

3

1

-

-

-

12

16

Nauki o Żywności

20

23

6

5

3

3

-

-

29

31

Ochrony Środowiska
i Rybactwa

20

24

2

2

4

2

-

-

26

28

Nauk Społecznych

3

2

4

3

1

-

-

-

8

5

Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa

32

30

8

7

8

4

1

1

49

42

Teologii

1

1

3

3

-

-

-

-

4

4

Nauk Ekonomicznych

5

8

1

2

-

-

-

-

6

10

Matematyki i Informatyki

3

4

-

-

-

-

1

1

4

5

Prawa i Administracji

6

8

-

2

-

-

-

-

6

10

Nauk Medycznych

8

9

-

-

-

-

-

-

8

9

Sztuki

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

Inne jednostki

-

-

-

-

-
3

1

3

1

RAZEM:


178

212

48

36

30

16

6

7

262

271

Tabela 10Środki finansowe przyznane na realizację grantów własnych, promotorskich i habilitacyjnych w latach 2010-2011

L.p.

Wydział

Kwota w zł

2010 r.

2011 r.

1.

Bioinżynierii Zwierząt

502.315

561.045

2.

Biologii

1.684.296

1.923.178

3.

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

736.519

963.672

4.

Humanistyczny

77.500

37.613

5.

Medycyny Weterynaryjnej

1.647.970

2.303.380

6.

Nauk Technicznych

1.026.498

1.536.375

7.

Nauki o Żywności

1.166.833

2.136.542

8.

Ochrony Środowiska i Rybactwa

1.160.514

1.571.770

9.

Nauk Społecznych

88.125

87.325

10.

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

1.577.311

1.786.761

11.

Teologii

65.362

60.000

12.

Nauk Ekonomicznych

169.745

364.533

13.

Matematyki i Informatyki

74.570

234.525

14.

Prawa i Administracji

172.200

347.125

15.

Nauk Medycznych

805.328

1.080.598

16.

Sztuki

-

-
R a z e m:

10.955.328

14.994.492

Tabela 11


Projekty celowe realizowane w UWM w latach 2010-2011

L.p.

Temat

KierownikKwota w zł

2010 r.

2011 r.

1.

Opracowanie technologii produkcji dodatków paszowych jako elementu prewencji Mikotoksykoz

prof. dr hab. Maciej Gajęcki

94.500

80.500
Razem:
94.500

80.500Tabela 12
Projekty zamawiane realizowane w UWM w latach 2010-2011

L.p.

Temat

KierownikKwota w zł.

2010 r.

2011 r.

1.

Badania technologiczne nowej konstrukcji bioreaktora beztlenowego (HDB) z przepływem poziomym wykorzystywanego do konwersji zanieczyszczeń organicznych na paliwa gazowe (biometan)

prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski

0

-

2.

Produkcja biomasy szybko rosnących wierzb na gruntach marginalnych na przykładzie Niziny Kwidzyńskiej

prof. dr hab. Józef Tworkowski

22.654

-

3.

Wpływ obiektów małej retencji na zwiększenie bioróżnorodności zalesianych terenów rolniczych POL-POSTDOC III

dr Paweł Skonieczek

35.000

-

4.

Hydrologiczne uwarunkowania struktury ilościowej i jakościowej makrofauny bezkręgowej starorzeczy w dolinach rzekojeziernych POL-POSTDOC III

dr Krystian Obolewski

39.600

-
Razem:

97.254

-

Projekty rozwojowe realizowane w latach 2010-2011L.p.

Temat

Kierownik

Kwota w zł.

2010 r.

2011 r.

1.

Kompleksowa technologia kriokonserwacji nasienia knura-badania podstawowe i aplikacyjne

prof. dr hab. Jerzy Strzeżek

0

-

2.

Opracowanie Zintegrowanych Metod Satelitarnych do tworzenia map batymetrycznych oraz baz danych przestrzennych Wielkich Jezior Mazurskich

prof. dr hab. Stanisław Oszczak

100.000

-

3.

Efektywne systemy produkcji biomasy na gruntach rolnych i jej konwersja do paliw ciekłych i gazowych (koordynacja)

prof. dr hab. Wojciech Budzyński

92.250

0

4.

Żywieniowe zagospodarowanie wytłoków i gliceryny (jako dodatku antyketozowego) w życiu bydła

dr hab. Krzysztof Lipiński, prof. UWM

8.500

0

5.

Opracowanie w skali pilotowej i wdrożenia technologii produkcji biodiesli metodą enzymatycznej transestryfikacji z użyciem olejów roślinnych i tłuszczów odpadowych

prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski

112.500

0

6.

Opracowanie metod przygotowania nasion i wydobywania oleju oraz opracowanie metod przeestryfikowania oleju/tłuszczu posmażalniczego i oczyszczenie estrów

prof. dr hab. Daniela Rotkiewicz

29.250

0

7.

Zaprojektowanie i budowa linii technologicznej do wydobycia i estryfikacji oleju i oczyszczania estrów wraz z utylizacją produktów odpadowych estryfikacji

dr hab. inż. Ewa Klimiuk, prof. UWM

0

-

8.

Opracowanie i wdrożenie efektywnych metod wytwarzania surowców do produkcji energii odnawialnej. opracowanie i wdrożenie efektywnych metod konwersji biomasy lignocelulozowej w zgazowarce do gazu drzewnego, zintegrowanej z kotłem wodnym i wytwarzanie energii...

prof. dr hab. Stefan Szczukowski

39.125

0

9.

Projektowanie i budowa linii technologicznej do wydobywania przeestryfikowania olejów lub tłuszczów oraz projektowanie i wyposażenie laboratorium

dr hab. Krzysztof Jankowski

20.750

0

10.

Określenie optymalnego poziomu i najlepszych źródeł sodu w mieszankach dla kurcząt brojlerów i indyków rzeźnych jako czynników poprawy efektywności i bezpieczeństwa zdrowotnego chowu drobiu

prof. dr hab. Jan Jankowski

279.400

214.500

11.

Możliwości wykorzystania fito-preparatów w celu ograniczenia niekorzystnych skutków działania czynników stresowych występujących w obrocie prezdubojowym drobiu

dr hab. Anna Wójcik

254.000

260.000

12.

Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności

prof. dr hab. Stefan Ziajka

1.092.000

450.000

13.

„Opuszczone-odzyskane” projekt działań ekologiczno-artystycznych

dr Anna Drońska

0

26.000

14.

Przeprowadzenie doświadczeń (uprawy) z określonymi odmianami wierzby oraz wykonanie wybranych oznaczeń fizyko-chemicznych

prof. dr hab. Stefan Szczukowski
306.840

15.

Określenie wpływu eksperymentalnej mikotoksykozy fuzaryjnej na wybrane wskaźniki diagnostyczno-morfologiczne przewodu pokarmowego świni

prof. dr hab. Maciej Gajęcki
1.277.400

16.

Analiza ekspresji genów kodujących CYP1A1, CYP11A1, - i -HSD, GSTP1 oraz mikro RNA w wątrobie i okrężnicy świń podczas mikotoksykozy mieszanej

prof. dr hab. Paweł Brzuzan
45.000

17.

Badania histologiczne, immunohistochemiczne oraz ultrastrukturalne wybranych narządów przewodu pokarmowego (jelita cienkiego, jelita grubego oraz wątroby) zwierząt żywionych paszą z dodatkiem zearalenonu i deoksyniwalenolu

prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gorrnowicz

prof. dr hab. Bogdan Lewczuk


130.000

Razem:

2.197.775

2.709.740

Tabela 13

Inne projekty realizowane w UWM w latach 2010 - 2011

L.p.

Temat

KierownikKwota w 2010 r.

Kwota w 2011 r.

Programy określone przez Ministra


L.p.

Program


Kierownik

Kwota w 2010 r.

Kwota w 2011 r.

1.

„Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej „ pt. „W kierunku rozwoju przedsiębiorczości – UWM w Olsztynie na rzecz stymulowania komercjalizacji badań naukowych w regionie Warmii i Mazur”

mgr inż. Wojciech Samulowski

312.071

7.348

2.

Finansowanie zagranicznego pobytu, obejmującego udział w badaniach naukowych w ramach programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”

dr inż. Magdalena Zielińska

203.600

-

3.

Finansowanie pobytu zagranicznego, obejmującego udział w badaniach naukowych w ramach programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”

dr inż. Andrzej Białowiec

117.200

-

4.

Badania mieszańców między Triticum pelta i Triticun aestivum w aspekcie ich przydatności do hodowli nowych jarych odmian pszenicy o wysokiej wartości odżywczej

dr inż. Elżbieta Suchowilska

150.000

0

5.

Finansowanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca

dr inż. Elżbieta Suchowilska

15.320

45.960

6.

Filogenomika gatunków z rodzaju Orthotrichum

dr Jakub Sawicki

150.000

0

7.

Wpływ propikonazolu i tebukonazolu na ekspresję genów Tri w genomie F. Graminearum

dr Tomasz Kulik

200.000

0

Razem:

1.148.191

53.308

Tabela 14


SPUB-y realizowane w UWM w latach 2010-2011

L.p.

Temat

KierownikKwota w zł

2010 r.

2011 r.

1.

Technologie pasieczne, pokarmy dla pszczół oraz zwalczanie pasożyta Varroa destructor w zapobieganiu masowym ginięciom rodzin pszczelich

prof. dr hab. Jerzy Wilde

207.500

207.500

2.

Analiza proteomiczna białek nasion grochu, popularnej w Polsce odmiany „Sześcioty-godniowy”, poddanych kiełkowaniu w warunkach stresu osmotycznego

prof. dr hab.

Stanisław Weidner108.758

-

3.

Utrzymanie Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku na potrzeby udziału w programach badań geodynamicznych

dr hab. Andrzej Krankowski, prof. UWM

158.000

200.000

4.

Globalnie regularne konfiguracje w Ogólnej Teorii Względności, w tym modele kosmologiczne klasyczne i kwantowe, czarne dziury i cząstko-podobne struktury (solitony)

prof. dr hab.

Irina Dymnikowa48.750

0

5.

Wybrane aspekty środowiska macicznego u powtarzających krów

prof. dr hab. Tomasz Janowski

125.000

125.000

6.

Pruzzeland [Ziemie pruskie]. Porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji

dr Izabela Lewandowska

79.750

34.625

7.

Europejska wieloproduktowa zintegrowana biorafineria projektowana w celu zrównoważonego przetwarzania biomasy

dr hab. inż. Mariusz Stolarski

124.513

118.545

8.

Utrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku olsztyńskim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych

mgr Marcin Kwiecień

205.000

256.250

9.

Prowadzenie regionalnego punktu kontaktowego w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej w latach 2007-2013

mgr Tomasz Dusza

158.900

166.250

Razem:

1.216.171

1.108.170

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2010 r. ustaw reformujących system nauki, od dnia 1 października 2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało prowadzenie wszystkich spraw związanych z dalszym finansowaniem i monitorowaniem realizacji projektów celowych i rozwojowych, własnych i promotorskich do Narodowe Centrum Nauki.

Liczbę wniosków o granty wysłanych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz przyjętych do finansowania przez NCN przedstawia tab. 15 i 16.
Tabela 15

Liczba wniosków o granty wysłanych z UWM oraz przyjętych do finansowania w 40. konkursie (NCN)


Wydział


Termin składania do 31.07.2010 r.


Wysłane

Przyznane

Bioinżynierii Zwierząt

14

2

Biologii

19

9

Geodezji i Gospodarki

Przestrzennej17

6

Humanistyczny

12

1

Medycyny
Weterynaryjnej

15

7

Nauk Technicznych

13

6

Nauki o Żywności

25

10

Ochrony Środowiska i Rybactwa

18

7

Nauk Społecznych

4

1

Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa

34

8

Teologii

11

-

Nauk Ekonomicznych

13

4

Matematyki i Informatyki

4

2

Prawa i Administracji

14

4

Nauk Medycznych

12

1

Sztuki

3

0

Razem:


228

68

Tabela 16


Projekty badawcze przyznane w 40. konkursie (NCN)

L.p.

Kierownik

Tytuł

1.

dr inż. Iwona Chwastowska- Siwiecka

Zmiany właściwości funkcjonalnych mięsa króliczego na drodze modyfikacji żywieniowej oraz jego jakość w czasie chłodniczego przechowywania w opakowaniach próżniowych i atmosferze gazów ochronnych

2.

prof. dr hab. Stanisław Kamiński

Genomiczne determinanty wybranych cech nasienia buhajów

3.

dr inż. Sylwia Lew

Ocena wpływu parametrów środowiskowych na kształtowanie składu i aktywności zespołów mikroorganizmów w zbiornikach torfowiskowych

4.

dr inż. Anita Franczak

Synteza i sekrecja estrogenów w tkankach macicy świni podczas wczesnej ciąży

5.

dr hab. Renata Ciereszko, prof. UWM

Wpływ estrogenów środowiskowych na aktywność enzymów szlaku steroidogenezy w komórkach ziarnistych jajnika świni

6.

prof. dr hab. Czesław Hołdyński

Występowanie i zróżnicowanie genetyczne polskich populacji Isoetes lacustris, zagrożenia oraz możliwości aktywnej ochrony ex situ i in situ

7.

dr Mariusz Skowroński

Rola hormonów steroidowych oraz cyklicznego AMP i kinazy białkowej A w regulacji ekspresji akwaporyny 1, 5 i 9 w macicy świni w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży

8.

dr hab. Renata Ciereszko, prof. UWM

Współdziałanie genisteiny i 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny w regulacji funkcji komórek ziarnistych jajnika świni

9.

dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak

Prognozowanie zmian w srodowisku przyrodniczym zanieczyszczonym lekami weterynaryjnymi

10.

prof. dr hab. Elżbieta Kostyra

Wpływ peptydów opioidowych uwalnianych z kazein mleka krowiego o różnych wariantach genetycznych na ekspresję receptora MOP i DPPIV w systemie hybrydowym in vitro z wykorzystaniem komórek Caco-2 oraz limfocytów z krwi osób zdrowych i alergików

11.

dr hab. inż. Lesław Lahuta, prof. UWM

Zmiany w metabolomie i proteomie siewek wybranych gatunków roślin uprawnych w odpowiedzi na stresy abiotyczne

12.

dr inż. Andrzej Bobojć

Badanie własności obserwacji tensora grawitacyjnego i możliwości ich zastosowania wraz z pomiarami GPS w procesie poprawiania orbity satelity GOCE

13.

dr inż. Iwona Cieślak

Opracowanie algorytmu decyzyjnego dla wyznaczenia optymalnego przebiegu struktur liniowych z wykorzystaniem systemów mrówkowych

14.

prof. dr hab. Ryszard Źróbek

Analiza systemów gospodarowania nieruchomościami publicznymi w wybranych krajach z wykorzystaniem informacji geodezyjnych i kartograficznych

15.

dr inż. Radosław

Analiza i modelowanie czynników przestrzennych kształtujących

 

Cellmer

rynek nieruchomości z wykorzystaniem narzędzi GIS

16.

mgr inż. Monika

Opracowanie optymalnego algorytmu wyznaczania modeli

 

Sienkiewicz

geopotencjału z miesięcznych obserwacji satelity GRACE

17.

dr inż. Adam Ciećko

Opracowanie matematycznego modelu bezpiecznego lądowania
 

statku powietrznego z wykorzystaniem techniki GNSS/INS oraz NMT wykonanego zgodnie z procedurami ICAO

18.

dr hab. Grzegorz Białuński

Opór-oportunizm-współpraca. Prusowie wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju

19.

dr hab. Rajmund

Zastosowanie metody hemocytometrycznej i PCR do

 

Sokół, prof. UWM

oceny przebiegu oraz zwalczania inwazji Nosema spp.

 

 

u pszczół robotnic

20.

dr Beata Wysok

Porównanie cech patogenności drobnoustrojów rodzaju

 

 

Campylobacter wyizolowanych od zwierząt rzeźnych i ludzi

21.

dr Waldemar Sienkiewicz

Lokalizacja oraz immunohistochemiczna charakterystyka neuronów zaopatrujących torebkę stawową stawową stawu biodrowego owcy

22.

dr Agnieszka Wiszniewska- Łaszczych

Wczesne diagnozowanie zakażeń Mycobacterium paratuberculosis u cieląt przeznaczonych do stad produkujących mleko na cele konsumpcyjne dla ludzi

23.

dr hab. Przemysław Sobiech

Stan układu krzepnięcia w przebiegu pokarmowej dystrofii mięśni cieląt

24.

prof. dr hab. Andrzej Siwicki

Właściwości immunotropowe kwasu kynureninowego - toksyczność, wchłanianie oraz wpływ na komórkowe i humoralne mechanizmy obronne

25.

dr hab. Jan

Badania molekularne w zwalczaniu i monitorowaniu sytuacji

 

Siemionek, prof. UWM

epizootycznej choroby aleuckiej norek w Polsce

26.

dr inż. Maciej Neugebauer

Układ sterowania procesem kompostowania biomasy pochodzenia rolniczego z jednoczesnym odbiorem ciepła

27.

dr hab. inż. Chi Tran, prof. UWM

Rozpatrywanie niepewności geotechnicznych wykorzystując filozofię jednowartościową i logikę wielowartościową

28.

prof. dr hab. Marek

Wykorzystanie ultradźwięków oraz komputerowej analizy obrazu

 

Markowski

do oceny jakości mięsa i wędlin

29.

prof. dr hab. Ryszard

Model mechatronicznego systemu diagnostycznego ciągnika

 

Michalski

kołowego

30.

dr hab. Grzegorz

Modele funkcjonalne i badania konstrukcji quasi-autonomicznego

 

Zboiński, prof. UWM

punktu oświetleniowego lub sygnalizacyjnego

31.

dr hab. inż. Andrzej Piętak, prof. UWM

Wpływ sterowania dawką pilotującą oleju napędowego na parametry pracy gazowego silnika o zapłonie samoczynnym

32.

prof. dr hab.

Biotechnologiczne uwarunkowania wzrostu probiotycznej kultury

 

Grażyna Cichosz

Lactobacillus rhamnosus Howaru podczas dojrzewania sera typu

33.

prof. dr hab

Badanie nad przeżywalnością probiotycznej kultury Lactobacillus

 

Grażyna Cichosz

rhamnosus Howaru w serach typu szwajcarskiego

34.

prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Peptydowe inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i peptydy antyoksydacyjne pochodzące z hydrolizatów białek karpia i łososia

35.

dr inż. Bartłomiej Dziuba

Identyfikacja i charakterystyka nowych peptydów o aktywności antymikrobiologicznej pochodzących z białek mleka

36.

dr inż. Beata Nalepa

Zmiany bioróżnorodności drobnoustrojów oraz profili związków lotnych w serach typu szwajcarsko-holenderskiego w aspekcie sezonowości

37.

dr inż. Aleksander Kubiak

Kolorymetryczne mikrosensory zapachu oraz metody sztucznej inteligencji w ocenie jakości technologicznej nasion rzepaku w czasie rzeczywistym

38.

prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim

Badania stanu fizjologicznego bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus poddanych działaniu czynników stresowych z zastosowaniem technik epifluorescencyjnych

39.

dr inż. Joanna Klepacka

Ocena cech prozdrowotnych kaszy gryczanej w zależności od surowca, procesu produkcji i przechowywania

40.

dr inż. Sylwester Czaplicki

Charakterystyka wybranych terpenoidów jako bioaktywnych substancji pochodzenia roślinnego oraz ich wykorzystanie do stabilizacji olejów

41.

dr inż. Anna Zadernowska

Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) jako alternatywa dla testów mini VIDAS i standardowych metod ISO w wykrywaniu obecności Salmonella sp. i Listeria monocytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego

42.

dr inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska

Usuwanie azotu ze ścieków o niskim stosunku ChZT/N przez tlenowy osad granulowany

43.

mgr inż. Sławomir Kasiński

Efektywność biostabilizacji wydzielanych frakcji wielkościowych odpadów komunalnych

44.

dr inż. Konrad Ocalewicz

Zastosowanie biotechnologicznych metod rozrodu ryb w ochronie i odtwarzaniu pul genowych linii, populacji i gatunków ryb z rodzaju Salmo i Salvelinus

45.

dr inż. Jarosław Król

Siostrzany kanibalizm w akwakulturze sandacza Sander lucioperca (L.) nowa koncepcja minimalizacji negatywnych skutków tego zjawiska

46.

dr inż. Zygmunt Gusiatin

Wykorzystanie kompostu jako czynnika stabilizującego w procesach remediacji gleb zanieczyszczonych metalami (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn)

47.

dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś

Wpływ fadrozolu na rozwój układurozrodczego pstrąga tęczowego, Oncorhynchus mykiss (Walbaum)

48.

dr hab. inż. Roman Kujawa

Biotechnologia rozrodu i podchowu ciosy Pelecus cultratus (L.) w warunkach kontrolowanych

49.

dr hab. Ewa Kantowicz

Profesjonalizacja działań opiekuńczo-wychowawczych w placówce socjalizacyjnej

50.

prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski

Możliwości ograniczenia wpływu oleju opałowego na gleby i rośliny

51.

dr Danuta Zielińska

Badanie aktywności przeciwutleniających roślinncyh związków polifenolowych - aplikacja metod elektrochemicznych w eksperymentalnym modelu in vitro

52.

dr Katarzyna Brodzińska

Determinanty środowiskowe i społeczno-gospodarcze wdrażania programu rolnośrodowiskowego

53.

dr inż. Mirosław Orzechowski

Zmienność składu mineralogicznego i właściwości gleb wytworzonych z utworów glacjolimnicznych (zastoiskowych) w Polsce północno- wschodniej

54.

dr inż. Andrzej Skwierawski

Ocena stanu i możliwości ochrony odtworzonych jezior w warunkach różnego nasilenia antropopresji

55.

prof. dr hab. Stefan Szczukowski

Produkcyjność i wartość energetyczna biomasy klonów wierzby (Salix. spp.) uprawianych ekstensywnie na glebie organicznej

56.

dr Piotr Bórawski

Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw rolnych posiadających alternatywne źródła dochodów ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ziemi

57.

dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk

Funkcjonowanie i ochrona starorzeczy w aspekcie tworzenia optymalnych warunków bytowania ichtiofauny na przykładzie doliny Biebrzy

58.

prof. dr hab. Roman Kisiel

Ocena efektywności pomocy publicznej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce

59.

dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM

Determinanty rozwoju klastrów w województwie warmińsko-mazurskim

60.

dr hab. Anna Organiściak- Krzykowska, prof. UWM

Wpływ powrotów z migracji na rynek pracy Polski Wschodniej

61.

dr hab. Anna Organiściak- Krzykowska, prof. UWM

Diagnoza i prognoza popytu na pracę cudzoziemców średnich i dużych przedsiębiorstw branży budowlanej w województwach Polski wschodniej

62.

prof. dr hab. Irina Dymnikowa

Dark ingrediens in one drop

63.

dr inż. Przemysław Górecki

Wyszukiwanie obrazów w oparciu o słowniki wizualne

64.

dr hab. Zbigniew Góral, prof. UWM

Socjalne traktowanie bezrobocia

65.

prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Zasada dostępu stron trzecich w prawie Unii Europejskiej jako warunek konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu

66.

dr Jakub Zięty

Skutki implementacji dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. dla uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych polskich spółek publicznych

67.

dr Bogumił Pahl

Współuczestnicy w procedurach podatkowych

68.

dr hab. Ireneusz Kowalski , prof. UWM

Porównanie przydatności zaawansowanych oraz tradycyjnych metod oceny postawy i funkcji układu w diagnostyce, monitorowaniu

W dniu 15 marca 2011 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło cztery konkursy na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych. Z Uniwersytetu wysłano 171 wniosków o granty.


KONFERENCJE NAUKOWE
W 2010 roku zorganizowano w Uczelni 51 konferencji naukowych natomiast w 2011 roku – 52 (tab. 17).

Tabela 17Liczba konferencji zorganizowanych przez UWM w latach 2010-2011

Wydział

Konferencje naukowe

2010 r.

2011 r. (*)

Bioinżynierii Zwierząt

1

1

Biologii

-

2

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

3

2

Humanistyczny

10

8

Medycyny Weterynaryjnej

3

2

Nauk Technicznych

-

-

Nauki o Żywności

4

3

Ochrony Środowiska i Rybactwa

-

-

Nauk Społecznych

8

9

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

1

5

Teologii

8

7

Nauk Ekonomicznych

3

2

Matematyki i Informatyki

1

-

Prawa i Administracji

9

8

Nauk Medycznych

1

2

Sztuki

-

-

Inne jednostki

3

1

Razem

55

53

(*) stan na dzień 31.08.2011 r.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna