Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2010/2011 wrzesień, 2011 rPobieranie 5,52 Mb.
Strona5/10
Data14.02.2018
Rozmiar5,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Wszystkie zostały zakwalifikowane do wypadków lekkich. Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków wynosiła 996 dni, co rzutowało na wysoką wartość wskaźnika ciężkości wypadków przy pracy (Wc =55,3). Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy (Wcz) w analizowanym okresie wynosił 5,5. Skutkami wypadków pracowniczych były: stłuczenia kończyn (1), skręcenia i zwichnięcia stawów (6), skaleczenia, stłuczenie i otarcia (2), złamanie kończyn (5) oparzenia (1), uraz kręgosłupa (1), rana cięta głowy (1) i odklejenie siatkówki oka (1).W tym samym okresie stwierdzono 16 wypadków studenckich. Trzynaście z nich miało miejsce na zajęciach wychowania fizycznego, dwa podczas zajęć laboratoryjnych i jedna podczas wykładu. Skutkami wypadków studenckich były: skręcenia nóg w stawie skokowym (7), złamania kończyn górnych (2), stłuczenie głowy (1), uraz kciuka (1), oparzenie dłoni (1), zwichnięcie barku (1), uszkodzenie oka (1), stłuczenie (1).


 


Choroby zawodowe
 W roku akademickim 2010/2011 nie wpłynęło żadne zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie choroby zawodowej. W tym okresie nie stwierdzono również wystąpienia choroby zawodowej.

Badania lekarskie

 Na rok akademicki 2010/2011 Uczelnia zawarła umowę z Niepublicznym Akademickim Zakładem Opieki Zdrowotnej oraz Wojewódzkim Zespołem Medycyny Przemysłowej na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UW-M. Na dzień 8 września 2011 roku 285 osoby nie posiadały aktualnych badań lekarskich.Badania środowiskowe

 

W roku akademickim 2010/2011 wykonywano następujące badania środowiskowe:  1. pomiar hałasu w Hali wymiennikowni przy wodomierzach, pompach uzupełniających, przy manometrze kontaktowym i w pomieszczeniu operatora wymiennikowni (Sekcja Ciepłownictwa- główny węzeł cieplny UWM).

  2. pomiar hałasu w pomieszczeniu biurowym brygadzisty – stanowisko pracy brygadzisty przy biurku (Sekcja Ciepłownictwa) W obydwu przypadkach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm – ryzyko zawodowe małe.

  3. pomiar oświetlenia sztucznego na stanowiskach pracy w Dziale BHP. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że wartości natężenia oświetlenia nie spełniają wymaganych norm. W związku z tym w Dziale BHP wymieniono świetlówki na kasetonowe.

  4. pomiar oświetlenia sztucznego na stanowisku pracy w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej i w Sekcji Socjalnej. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że wartości natężenia oświetlenia nie spełniają wymaganych norm. W związku z tym w pomieszczeniu nr 9 wymieniono świetlówki na kasetonowe.

 


IV. Działalność naukowo-badawcza
Organizacja i finansowanie działalności naukowo-badawczej
Działalność naukowo-badawcza realizowana w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obejmuje badania własne, statutowe, granty uczelniane, granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz tematy zlecone przez podmioty gospodarcze, patenty i wdrożenia.
ORGANIZACJA BADAŃ WŁASNYCH I STATUTOWYCH
Tematy badawcze finansowane ze środków przeznaczonych na działalność statutową i badania własne połączone są w problemy badawcze (tab. 1). Zestawienie liczbowe tematów własnych i statutowych realizowanych w latach 2010-2011 przedstawiono w tabeli 2. W większości są to tematy zawierające kilka zadań badawczych.

Tabela 1


Problemy badawcze obejmujące tematy statutowe i własne realizowane w latach 2010-2011

Numer

Tytuł

Kierownik

0.

Granty uczelniane

Senacka Komisja Nauki

1.

Biotechnologiczne metody doskonalenia zwierząt użytkowych

prof. dr hab. Stanisław Kamiński

2.

Technologie produkcji, oceny i kształtowanie jakości surowców zwierzęcych ukierunkowanych na wytworzenie bezpiecznej i prozdrowotnej żywności

prof. dr hab. Jacek Kondratowicz

3.

Regionalne modele produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem różnych warunków gospodarowania

prof. dr hab. Janusz Falkowski

4.

Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt oraz modyfikowania jakości uzyskiwanych produktów

prof. dr hab. Jan Tywończuk

5.

Różnorodność biologiczna i jej ochrona

prof. dr hab. Alicja Boroń

6.

Molekularne aspekty regulacji procesów fizjologicznych u zwierząt

dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM

7.

Towaroznawstwo – kształtowanie jakości procesów i produktów żywnościowych

prof. dr hab. Stefan Smoczyński

8.

Teologia oraz jej problemy w historii i świecie współczesnym

ks. prof. dr hab. Władysław Nowak

9.

Środowiskowe uwarunkowania zdrowia człowieka i zwierząt

prof. dr hab. Elżbieta Kostyra

10.

Wykorzystanie biotechnologii do poprawy cech użytkowych roślin i zwierząt

prof. dr hab. Stanisław Weidner


11.

Rozwój metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji geodezyjnych i satelitarnych i ich zastosowań w systemach informacji przestrzennej

prof. dr hab. Idzi Gajderowicz

12.

Optymalizacja metod gospodarowania i zarządzania przestrzenią oraz jej elementami wspomagania systemem katastralnym

prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

13.

Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu

prof. dr hab. Jan Kucharski

14.

Uwarunkowania produkcji ogrodniczej i ekonomiczno-społecznego rozwoju obszarów wiejskich

prof. dr hab. Brygida Wróblewska-Wierzbicka

15.

Biologiczne uwarunkowania produkcji roślinnej


prof. dr hab. Gabriel Fordoński

16.

Agroekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji roślinnej

prof. dr hab. Jan Brzozowski

17.

Badania nad wykorzystaniem globalnych systemów nawigacji satelitarnej GNSS

prof. dr hab. Stanisław Oszczak

18.

Kulturowe i socjolingwistyczne aspekty komunikacji społecznej w kontekście europejskim

prof. dr hab. Andrzej Staniszewski

19.

Technologie komputerowe w tworzeniu baz danych w naukach humanistycznych

dr hab. Andrzej Wałkówski, prof. UWM

20.

Historyczne i współczesne powiązania polsko-wschod-niosłowiańskie oraz polsko-zachodnioeuropejskie w zakresie kultury, literatury i języka

dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska, prof. UWM

21.

Struktura, właściwości funkcjonalne i interakcje biomolekuł

prof. dr hab. Jerzy Dziuba

22.

Przetwórstwo mleka wraz z inżynierią procesową

prof. dr hab. Zbigniew Śmietana

23.

Doskonalenie żywienia ludzi wraz z oceną wartości odżywczej i zdrowotnej surowców i żywności

prof. dr hab. Jerzy Borowski

24.

Doskonalenie cech biotechnologicznych drobnoustrojów oraz procesy enzymatyczne

prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski

25.

Studia nad gospodarką energią w produkcji i przetwórstwie żywności (w 2011 r. grupa zlikwidowana)

prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki

26.

Status i funkcje filozofii w kulturze współczesnej

dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM

27.

Dziedzictwo kulturowe Polski i Europy Środkowo-Wschodniej – aspekty społeczno-historyczne

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

28.

Dziedzictwo i współczesność literatury i języka polskiego w kontekście europejskim

prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz

29.

Europa Wschodnia: tradycje społeczno-kulturowe a współczesność (Centrum Badań Europy Wschodniej)

prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz

30.

Molekularne, strukturalne, funkcjonalne i patofizjologiczne podstawy chorób zwierząt

dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. UWM

31.

Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego w aspekcie jakości zdrowotnej środków żywieniowych i ograniczenia ryzyka chorób odzwierzęcych

prof. dr hab. Maciej Gajęcki

32.

Akwakultura i rybactwo śródlądowe

dr hab. Jacek Kozłowski

33.

Doskonalenie konstrukcji i technologii w budowie i eksploatacji maszyn (w 2011 r. grupa zlikwidowana)

prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski

34.

Problemy inżynierii rolniczej (w 2011 r. grupa zlikwidowana)

prof. dr hab. inż Tadeusz Rawa

35.

Nowoczesne technologie i metody badawczo-rozwojowe w budownictwie (w 2011 r. grupa zlikwidowana)

dr hab. Chi Tran, prof. UWM

36.

Prawo. Stosowanie i przemiany.

dr hab. Marek Chmaj, prof. UWM

37.

Inżynieria i biotechnologia w ochronie środowiska

dr hab. Wojciech Janczukowicz

38.

Ekosystemy wód śródlądowych, ich ochrona i rekultywacja jezior

dr hab. Helena Gawrońska, prof. UWM

39.

Badania nad problematyką bezpieczeństwa i zagrożeń Polski, Europy i regionu w kontekście przemian i tendencji politycznych współczesnego świata oraz świadomości narodowej i religijnej

dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM

40.

Polityka społeczna i edukacyjna w kontekście transformacji systemowej i globalizacji

prof. dr hab. Andrzej Olubiński

41.

Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju regionalnego

dr hab. Dariusz Waldziński, prof. UWM

42.

Efektywność rynków i konkurencyjność podmiotów gospodarczych

dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM

43.

Geometria i jej zastosowania w fizyce matematycznej i kosmologii

prof. dr hab. Aleksy Tralle

44.

Jakościowa teoria równań różniczkowych

prof. dr hab. Michał Borsuk

45.

Fizyka atomowa, modelowanie matematyczne procesów w naukach przyrodniczych i technicznych

prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

46.

Matematyczne podstawy informatyki

prof. dr hab. Lech Polkowski

47.

Inżynieria bezpieczeństwa

dr hab. Edward Kołodziński, prof. UWM

50.

Tematy wolne

dr hab. Władysław Kordan, prof. UWM

Tabela 2

Zestawienie liczbowe tematów statutowych i własnych oraz grantów uczelnianych realizowanych w latach 2010-2011


Wydział

Statutowe

Własne

Granty uczeln.


Razem
2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Bioinżynierii Zwierząt


13

13

14

1

3

1

30

15

Biologii


11

12

11

1

2

1

24

14

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

20

19

10

1

1

-

31

20

Humanistyczny


13

22

11

1

2

1

26

24

Medycyny Weterynaryjnej

19

19

17

1

2

1

38

21

Nauk Technicznych


19

1

18

1

1

-

38

2

Nauki o Żywności


18

18

11

1

-

1

29

20

Ochrony Środowiska i Rybactwa

8

8

9

1

1

-

18

9

Nauk Społecznych


6

9

13

1

4

2

23

12

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

24

24

20

1

5

-

49

25

Teologii


3

3

6

1

-

-

9

4

Nauk Ekonomicznych


13

13

11

1

6

1

30

15

Matematyki i Informatyki


10

10

11

1

1

1

22

12

Prawa i Administracji


1

7

1

1

-

-

2

8

Nauk Medycznych


1

1

1

1

-

-

2

2

Sztuki


3

2

3

1

-

-

6

3

Jednostki Międzywydziałowe

-

-

-

-

-

-

-

-

Jednostki Ogólnouczelniane

-

-

3

-

-

-

3

-

R a z e m:


182

181

170

16

28

9

380

206

Wysokość dotacji na działalność statutową i badania własne w latach 2010 i 2011 przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Dotacja na działalność statutową i badania własne w latach 2010 – 2011


Kwota w zł

2010 r.

2011 r.

Działalność statutowa

10.132.757

10.218.801

Badania własne

1.633.000

-

Wysokość środków przyznanych przez MNiSW poszczególnym wydziałom na badania statutowe uzależniona jest przede wszystkim od ich zaszeregowania do odpowiedniej kategorii finansowania (tab. 4).

Tabela 4

Finansowanie działalności statutowej UWM w latach 2010-2011Wydział

Kategoria

Kwota w zł

2010 r.

2011 r.

2010 r.

2011 r.

Bioinżynierii Zwierząt

1

1

1.803.754

1.660.666

Biologii

2

2

358.556

269.887

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

3

3

508.645

497.158

Humanistyczny

2

2

438.514

440.919

Medycyny Weterynaryjnej

1

1

1.769.685

1.645.926

Nauk Technicznych

4

4

96.600

54.253

Nauki o Żywności

1

1

1.799.368

1.673.044

Ochrony Środowiska i Rybactwa

1

1

999.531

941.198

Nauk Społecznych

2

2

240.890

245.900

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

1

1

2.158.675

2.016.767

Teologii

3

3

154.674

146.462

Nauk Ekonomicznych

3

3

81.880

93.872

Matematyki i Informatyki

3

3

105.878

113.505

Prawa i Administracji

2

2

188.600

193.775

Nauk Medycznych

2

3

194.003

211.335

Sztuki

5

5

20.839

14.134

R a z e m:10.920.092

10.218.801

W 2010 r. po raz ostatni z dotacji na badania własne Senacka Komisja Nauki wyodrębniła 20% rezerwę przeznaczoną na: granty uczelniane, dofinansowanie zakupów aparaturowych (fundusz specjalny), fundusz wspierania współpracy z zagranicą, promocję nauki (tab. 5 i 6).


Tabela 5

Dotacja na badania własne w UWM w 2010 rokuWydział

Kwota dotacji w zł.

Rezerwa Prorektora

1.000.000

20%-owa rezerwa Senackiej Komisji Nauki

420.000

Koszty pośrednie

213.000

O g ó ł e m:

1.633.000

Tabela 6


Podział 20% rezerwy Senackiej Komisji Nauki latach 2010

L.p.
Kwota w zł


1.

Fundusz na granty uczelniane

120.000

2.

Fundusz na promocję nauki

50.000

3.

Fundusz aparaturowy (specjalny)

250.000
R a z e m:

420.000

ZAKUPY APARATURY
W uczelni znajduje się znaczący potencjał badawczy w postaci aparatury i urządzeń zlokalizowanych w jednostkach podstawowych. W ostatnich latach został on wzbogacony o kolejne zakupy aparatury ze środków własnych, ze środków inwestycyjnych MNiSW (tab. 7).

Tabela 7


Dotacja MNiSW na inwestycje aparaturowe w latach 2010-2011
Kwota w zł

Wydział

2010 r.

2011 r.

Bioinżynierii Zwierząt

-

-

Biologii

3.000.000 (FNiTP)

-

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

-

-

Humanistyczny

-

-

Medycyny Weterynaryjnej

330.000 (MNiSW)

1.300.000 (FNiTP)-

Nauk Technicznych

-

-

Nauki o Żywności

-

-

Ochrony Środowiska i Rybactwa

-

-

Nauk Społecznych

-

-

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

-

-

Teologii

-

-

Nauk Ekonomicznych
-

Matematyki i Informatyki

-

-

Prawa i Administracji

-

-

Nauk Medycznych

-

-

Sztuki

-

-

Razem:

4.630.000

-

W 2011 r. wydziały otrzymały z MNiSW dotację celową na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. Podział tej dotacji przedstawia tab. 8.

Tabela 8


Wydział

Kwota brutto

Bioinżynierii Zwierząt

63.605

Biologii

216.201

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

113.014

Humanistyczny

73.091

Medycyny Weterynaryjnej

289.906

Nauk Technicznych

7.207

Nauki o Żywności

133.215

Ochrony Środowiska i Rybactwa

150.140

Nauk Społecznych

103.187

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

223.845

Teologii

55.893

Nauk Ekonomicznych

7.780

Matematyki i Informatyki

5.528

Prawa i Administracji

29.277

Nauk Medycznych

11.056

Sztuki

-

R a z e m:

1.482.945

W ramach powyższych środków, na każdym wydziale utworzono dodatkowo jeden temat badawczy (z zadaniami badawczymi młodych naukowców), za którego odpowiedzialny jest kierownik katedry.


GRANTY UCZELNIANE
Do końca 2010 roku wnioski o granty uczelniane rozpatrywane były i kwalifikowane do realizacji (maksymalnie na okres 2 lat) przez Senacką Komisję Nauki. Zgodnie z regulaminem w konkursie mogły brać udział wyłącznie projekty, których celem było wydanie tak zwanej „książki profesorskiej” oraz prace na stopień doktora habilitowanego lub doktora, wykonywane przez pracowników naukowych zatrudnionych w UWM oraz doktorantów dziennych studiów doktoranckich, których promotorami są pracownicy uczelni. Jednocześnie projekty te musiały być wcześniej kierowane do MNiSW i mimo pozytywnej oceny nie uzyskały środków na realizację. Granty uczelniane finansowane były ze środków przeznaczonych na badania własne.

W 2010 r. zakończono realizację 6 grantów uczelnianych. Do rozliczenia pozostało jeszcze 38 grantów uczelnianych.

W związku z wstrzymaniem przez MNiSW finansowania badań własnych, 2011 r. jest ostatnim rokiem realizacji grantów uczelnianych i wszystkie muszą zostać zakończone i rozliczone do końca br.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna