Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2010/2011 wrzesień, 2011 rPobieranie 5,52 Mb.
Strona4/10
Data14.02.2018
Rozmiar5,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Tabela 7

Aktualne uprawnienia do promowania dr i dr habilitowanych


Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego

WYDZIAŁ

Doktora

doktora habilitowanego
dziedzina

dyscyplina

dziedzina

dyscyplina

Bioinżynierii Zwierząt

nauki rolnicze

zootechnika

nauki rolnicze

zootechnika

Biologii

nauki biologiczne

biologia

nauki biologiczne

biologia

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

nauki techniczne

geodezja i kartografia

nauki techniczne

geodezja i kartografia

Humanistyczny

nauki humanistyczne

filozofia

nauki humanistyczne

historia

historia

językoznawstwo

językoznawstwo

literaturoznawstwo

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

nauki rolnicze

agronomia

nauki rolnicze

agronomia

kształtowanie środowiska

kształtowanie środowiska

Medycyny Weterynaryjnej

nauki weterynaryjne

weterynaria

nauki weterynaryjne

weterynaria

Nauki o Żywności

nauki rolnicze

technologia żywności  i żywienia

nauki rolnicze

technologia żywności i żywienia

Ochrony Środowiska

i Rybactwanauki rolnicze

rybactwo

nauki rolnicze

rybactwo

Nauk Społecznych

nauki humanistyczne

pedagogika

nauki humanistyczne

pedagogika

nauki humanistyczne

nauki o polityce

Nauk Technicznych

nauki rolnicze

inżynieria   rolnicza

nauki rolnicze

inżynieria   rolnicza

nauki techniczne

budowa i eksploatacja maszyn

Teologii

nauki teologiczne

teologia

nauki teologiczne

teologia

Matematyki i Informatyki

nauki matematyczne

matematykaNauk Ekonomicznych

nauki ekonomiczne

ekonomiaNauk Medycznych

nauki medyczne

medycynaPrawa i Administracji

nauki prawne

prawoSztuki

sztuki muzyczne

dyrygentura
f) Stypendia naukowe
Wg stanu na dzień 1września 2010 roku stypendia doktorskie pobierało 29 osób, stypendia habilitacyjne – 56 osób (tabela 8). Rok później stypendia doktorskie pobierało 29 osób i  64 stypendia habilitacyjne. W okresie sprawozdawczym o przyznanie stypendiów doktorskich najczęściej zwracali się pracownicy Wydziału Prawa i Administracji i Nauk Technicznych, zaś o stypendia habilitacyjne pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa, Wydziału Humanistycznego, Nauki o Żywności oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
Tabela 8

Stypendia naukowe pobierane w okresie sprawozdawczym

Wydział

Liczba osób

pobierających stypendia

doktorskie

Habilitacyjne

Stan na 1.09.2010

Stan na 31.08.2011

Stan na 1.09.2010

Stan na 31.08.2011

Bioinżynierii Zwierząt

2

1
1

Biologii1

3

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
1

8

7

Humanistyczny

3

4

9

12

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

1

1

9

6

Matematyki i Informatyki

Medycyny Weterynaryjnej6

5

Nauk Ekonomicznych

1

3

1

1

Nauk Medycznych

Nauk Społecznych

2

1

3

2

Nauk Technicznych

4

6

3

2

Nauki o Żywności

1

4

6

9

Ochrony Środowiska i Rybactwa6

13

Prawa i Administracji

14

6

1
Sztuki

1

1

3

3

Teologii

Jednostki Ogólnouczelniane
1Razem

29

29

56

64


Przedsięwzięcia organizacyjne związane z działalnością kadrową uczelni
W okresie sprawozdawczym podjęto działania mające na celu poprawę struktury, kwalifikacji kadr oraz zwiększenie efektywności zatrudnienia. Problemom tym poświęcone były posiedzenia Senatu oraz prace komisji i zespołów powołanych przez Senat.

Główne zadania realizowane w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in.: • opiniowania projektu uchwały Senatu w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora,

 • opiniowania projektu Zarządzenia Rektora w sprawie Regulaminu rekrutacji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,

 • rozpatrzenia wyjaśnień pracowników dotyczących postępu w realizacji przygotowań do kolokwium habilitacyjnego lub obrony pracy doktorskiej w aspekcie rozliczenia się z stypendium naukowego, po dwóch latach od zakończenia jego pobierania,

 • przeprowadzenia analizy przyznawania stypendiów naukowych,

 • opiniowania wniosków w sprawie nadawania tytułu doktora honoris causa,

 • ustalenia zasad typowania pracowników do odznaczeń,

 • przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich, ze zwróceniem szczególnej uwagi na działalność naukową i dydaktyczną (anonimowa ankieta przeprowadzona wśród studentów),

 • rozpatrzenia odwołań nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach adiunktów, asystentów i wykładowców od przeprowadzonej oceny ich pracy;

 • zmian strukturalnych w jednostkach podstawowych i administracji,

 • polityki zatrudnieniowej w aspekcie zabezpieczenia finansowego,

 • kompletowania dokumentów dla ZUS dotyczących naliczania emerytury i renty,

 • opiniowania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

 • opiniowania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe, regionalne i uczelniane.

Senacka Komisja ds. Kadrowych w okresie sprawozdawczym odbyła 10 posiedzeń. Dodatkowo Komisja zajmowała się opiniowaniem spraw pracowniczych na posiedzenia Senatu Akademickiego oraz spraw osobowych dla jednostek międzywydziałowych, spełniając tym samym zadania rady wydziału.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że większość spraw dotyczących przedsięwzięć organizacyjnych związanych z działalnością kadrową Uniwersytetu, a zwłaszcza sfery materialnej, była na bieżąco konsultowana z Senacką Komisją ds. Kadrowych oraz Związkami Zawodowymi.

Odznaczenia i nagrody
W roku akademickim 2010/2011 odznaczenia otrzymały
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI - 2 osoby

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI - 3 osoby

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI - 4 osoby

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - 58 osób

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - 9 osób

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - 4 osoby

MEDAL KOMISJ EDUKACJI NARODOWEJ - 8 osób

ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO -4 osoby

MEDAL „BENEMERENTI UNIVERSITATI NOSTRAE” - 4 osoby

ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie - 43 osoby

SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie - 13 osób

BRĄZOWY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie - 10 osób

ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie - 18 osób
DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA
Działalność socjalna organizowana jest we współpracy ze związkami zawodowymi, którym władze uczelni powierzają szeroką dyspozycyjność w zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Działalność koncentrowała się w głównej mierze na organizacji wypoczynku, szczególnie dla dużej grupy dzieci i młodzieży, przydzielaniu pożyczek, zapomóg, obsługą bazy własnej, działalności związanej z przydzieleniem świadczeń na wczasy turystyczne – pracownikom, emerytom i rencistom Uczelni, organizacją imprez kulturalnych oraz paczek i balu choinkowego dla dzieci.

W okresie tym podjęto następujące działania:


 • w 2010 roku uprawnionych do świadczeń socjalnych było 1276 emerytów i rencistów. Od 20 października 2010 roku rozpoczęto dla tej grupy osób wypłatę tzw. wczasów turystycznych . Po świadczenie zgłosiło się 1039 osób, którym wypłacono świadczenie na łączną kwotę 849 250 zł. Stan emerytów i rencistów na koniec 2010 r. wyniósł 1295 osób, w tym 1122 emerytów, 173 rencistów;

 • w okresie sprawozdawczym z dofinansowania wypoczynku dzieci skorzystało 598 dzieci na kwotę 692 569 zł. Z wczasów turystycznych skorzystało 2394 pracowników i dzieci (195 osoby od września 2010r do grudnia 2010r i 2051 osób otrzymało dofinansowanie w II turze wczasów oraz 2199 pracowników i dzieci do 31 sierpnia 2011r.) na łączną kwotę 7 333 524 zł;

 • w styczniu 2011 roku 1 590 dzieci pracowników i rencistów otrzymało paczki noworoczne ze słodyczami o wartości 100 zł każda;

 • w styczniu 2011 roku dla najmłodszych dzieci odbył się bal choinkowy;

 • podczas ferii zimowych zorganizowano dla dzieci wyjazdy na basen do Mikołajek;

 • w styczniu 2011r zakupiono 356 sztuk legitymacji uprawniających do przejazdów PKP z ulgą 50 %;

 • od początku 2010r. Związki Zawodowe podjęły starania w celu wprowadzeniem nowych zasad do regulaminu ZFŚS. Ponieważ nie doszło do wspólnych uzgodnień, Rektor podjął decyzję o utrzymaniu zasad zgodnie obowiązującym regulaminem;

 • w powyższym okresie zakupiono i rozprowadzono wśród pracowników bilety do Teatru im. Stefana Jaracza na Olsztyńskie Spotkania Teatralne oraz inne imprezy kulturalne organizowane w salach koncertowych Olsztyna;

 • w czerwcu 2011 pracownicy mieli możność korzystania z gimnastyki profilaktycznej organizowanej przez Szpital Uniwersytecki;

 • ze względu na brak zainteresowania, cykliczne wyjazdy w miesiącu lipcu i sierpniu do Krynicy Morskiej nie odbyły się;

 • współorganizowano wycieczki do Wilna i Sankt Petersburga.

Od września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku z bazy wypoczynkowej korzystano w następujący sposób:


 • z całorocznej bazy Ośrodka Wypoczynkowego w Bałdach skorzystało 61 pracowników,

 • w Ośrodku Wypoczynkowym w Sząbruku Sile w 15 domkach wypoczywało 153 rodzin,

 • z 3 jachtów stacjonujących na Jeziorze Krzywym skorzystało 63 pracowników (Rygiel – 25 osób, Buran – 12 osób, Mimosa – 26 osób),


 • z 4 jachtów stacjonujących w Giżycku podczas tygodniowych rejsów skorzystało 37 pracowników z rodzinami.

Pomoc socjalna


Pomoc socjalną stanowiły zapomogi. Załączona tabela Nr 9 przedstawia sposób podziału środków przeznaczonych na zapomogi w okresie sprawozdawczym

Tabela 9


Liczba osób korzystająca z zapomóg

Osoby uprawnione

Rodzaj zapomogi (liczba osób)

Łącznie osób

Kwota

Losowa

osób

Socjalna

osób

w zł

Pracownicy

106 520

96

56 200

59

155

162 720

Emeryci, renciści

272 320

271

33 000

39

310

305 320

Sieroty, wdowcy objęci opieką socjalną

7 480

9

4 100

4

13

11 580

Razem

386 320

376

93 300

102

478

479 620

W tabeli 10 zamieszczono strukturę rodzajową pożyczek przyznanych pracownikom na cele mieszkaniowe.

Tabela 10

Pożyczki na cele mieszkaniowe


Rodzaj pożyczki

2010/2011 r.

liczba osób

kwota w zł

Zakup mieszkań na wolnym rynku

44

1 350 000

Budowa domu

23

750 000

Budowa mieszkania

17

560 000

Remont domów i mieszkań

372

2 411 500

Wykup mieszkania

2

30 565

Kaucja na mieszkanie w TBS

1

10 000

Wykonanie przyłączy

1

6 000

Razem

460

5 118 065BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

Kontrole

W roku akademickim 20010/2011 Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie przeprowadziła dwie kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w UW-M w Olsztynie.


 1. W dniach od 7 września do 12 października 2010 r. przeprowadzono kontrolę w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin na Wydziale Biologii. Celem kontroli było sprawdzenie realizacji uprzednich Decyzji i Wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy, oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli nad warunkami pracy. Państwowa Inspekcja Pracy w dniu 12.10.2010 r. wydała Nakaz: opracowania i wdrożenia w Katedrze szczegółowego programu szkolenia stanowiskowego z zakresu bhp z uwzględnieniem zagrożeń związanych z użyciem organizmów genetycznie modyfikowanych i poddania wyżej wymienionemu szkoleniu pracowników pracujących z GMO i zapoznanie doktoranta z ryzykiem zawodowym występującym podczas wykonywania badań z organizmami genetycznie modyfikowanymi. W Nakazie zobowiązano Kierownika Jednostki do zapewnienia szczelności pomieszczeń laboratorium, w którym prowadzone są prace nad zamkniętym użyciem organizmów genetycznie modyfikowanych poprzez wypełnienie ścianki działowej, założenie odpowiedniego filtra na wentylator i zapewnienie łatwo zmywalnych siedzisk w laboratorium. Wszystkie Nakazy zostały zrealizowane w terminie przewidzianym przez jednostkę kontrolującą.

 2. W dniach 21 października, 10 listopada 2010 r. oraz 17 lutego 2011r. przeprowadzono kontrolę w Sekcji Ciepłownictwa w związku z wypadkiem śmiertelnym, który miał miejsce w godzinach pracy. Dział BHP nie uznał zdarzenia za wypadek w pracy z powodu braku przyczyny zewnętrznej. Inspekcja Pracy wydała Nakaz poddania szkoleniu bhp kierownika Sekcji. Nakaz został wykonany w przewidzianym terminie.

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przeprowadziła w tym okresie:

 1. W dniu 29 listopada 2010 r. Kontrolę sanitarną w XII Akademickim Liceum Ogólnokształcącym. Podczas kontroli stwierdzono brak dokumentów pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 2. W dniu 29 listopada 2010 r. Kontrolę sanitarną w Gimnazjum Akademickim nr 23. Podczas kontroli stwierdzono brak dokumentów pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych. W związku z powyższymi nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał Nakaz uzupełnienia obowiązującej dokumentacji medycznej pracowników i przedstawienia jej do wgląd Jednostce kontrolującej do dnia 1 września 2011 r.

W roku akademickim 2010/2011 Dział BHP przeprowadził kontrole wewnętrzne w następujących jednostkach: 1. Studium Języków Obcych

 2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 3. Akademickie Centrum Kultury

 4. Centrum Mediów i Promocji

 5. Archiwum i Muzeum UWM

 6. Biblioteka Uniwersytecka

 7. Centrum Badań Energii Odnawialnej

 8. Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 9. Centrum Kultury i Języka dla Cudzoziemców

 10. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku

 11. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

 12. Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

 13. Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej

 14. Dział Informatycznej Obsługi Uczelni

 15. Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach

 16. Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach

 17. Wydawnictwo Uniwersytetu


Decyzje i Zarządzenia Rektora
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydał:

 1. Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp i p.poż. dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 2. Zarządzenie w sprawie określenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów UWM (w druku).

Wszystkie dotychczas wydane Decyzje i Zarządzenia Rektora dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i p.poż. można odszukać na utworzonej przez Dział BHP stronie internetowej (www.uwm.edu.pl/bhp). Na stronie internetowej bhp znajdują się również druki do pobrania, informacje dotyczące wyposażenia apteczki, jak również instrukcja udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora. Strona służy również do przekazywania pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego bieżących informacji związanych z działalnością Działu BHP.

 

Ryzyko zawodowe


 Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy podczas wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracownicy UW-M informowani są o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy i związanym z tym ryzyku zawodowym. Pracodawca ma obowiązek oceny ryzyka zawodowego. W roku akademickim 2010/2011 Dział BHP dokonał oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w:

 1. Katedrze Ochrony Powietrza i Toksykologii na Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 2. Sekcji Ciepłownictwa

 3. Dziale BHP

 

Szkolenia

 

W roku akademickim 2010/2011 Dział BHP przeprowadził szkolenie wstępne dla 195 osób. W szkoleniu okresowym uczestniczyły 643 osoby, w tym: • 80 osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 •  398 osób zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych

 • 109 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

 • 56 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

 

Wypadki

 

Od 1 października 2010 do 31 września 2011 roku w UW-M miało miejsce 18 wypadków pracowniczych. Wypadkom uległo: • 2 pracowników zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych,

 • 4 pracownik zatrudniony na stanowisku inżynieryjno-technicznym

 • 11 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 • 1 pracownik zatrudniony na stanowisku administracyjno-biurowym

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna