Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2010/2011 wrzesień, 2011 rPobieranie 5,52 Mb.
Strona3/10
Data14.02.2018
Rozmiar5,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Tabela 3


Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich wg stopni naukowych

i tytułu naukowego na dzień 31 sierpnia 2011 rokuGRUPA

Pełnozatrudnieni

Niepełno-

zatrudn.

razem

mianowani

umowa o pracę

I miejsce zatrudn.

II miejsce zatrudn.

Z tytułem naukowym

212

142

60

10
Doktorzy habilitowani

283

249

29

5
Doktorzy

1096

941

151

4

7

Bez stopnia naukowego

339

138

201
26

Razem

1930

1470

441

19

33

Mianowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy stanowią 76,17 % ogółu zatrudnionych nauczycieli akademickich (tabela 3). Aktualnie na podstawie umowy o pracę w drugim miejscu pracy jest zatrudnionych 19 osób, co stanowi 0,98 % ogółu zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niepełnozatrudnieni nauczyciele akademiccy stanowią grupę 33 osób, których reprezentują asystenci (26 osób) i adiunkci (7 osób).

Analizując strukturę zatrudnienia nauczycieli akademickich pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy na wydziałach, szczególną uwagę zwrócić należy na różnice w rozmieszczeniu nauczycieli akademickich (tabela 4). Najwięcej nauczycieli akademickich jest zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym (218 osób), Wydziale Nauk Technicznych (163 osoby), Wydziale Nauk Społecznych (158 osób) i Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (156 osób), co stanowi odpowiednio: 11,29%, 8,45%, 8,19% i 8,08% ogółu nauczycieli akademickich. Najmniej w tej grupie pracowników pracuje na Wydziałach: Teologii (42 osoby), Sztuki (54 osoby) oraz Bioinżynierii Zwierząt (77 osób).W okresie sprawozdawczym na emeryturę odeszli następujący nauczyciele akademiccy: dr Anna Buraczewska, prof. dr hab. Władysław Czajka, prof. dr hab. Marianna Dębniewska, prof. dr hab. Stanisław Gajewski, śp. prof. dr hab. Aleksander Lewczuk, prof. dr hab. Ireneusz Mirosław Łakomy, dr Aleksander Łogin, prof. dr hab. Barbara Majchrzak, dr Jan Pachałko, prof. dr hab. Zbigniew Puchajda, dr hab. Halina Romanowska-Łakoma prof. UWM, dr inż. Jerzy Sajko, dr hab. inż. Andrzej Wanic prof.  UWM, prof. dr hab. Kazimierz Wierzbicki, prof. dr hab. Zdzisław Żbikowski..

Tabela 4

Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich wg wydziałów i jednostek międzywydziałowych


(pełnozatrudnieni wg stanu na dzień 31 sierpnia 2011 roku)

Stanowisko


Wydział

BZ

BIO

GGP

HUM

KŚR

MI

MW

NE

NM

NS

NT


OŚR


PA

S

TE

JM

JO

Prof. zwyczajny

131

11

8

9

10

21

6

14

6

2

7

7

16

6

4

3

1Prof. nadzwyczajny tyt.

81

14

7
3

10

5

9
5

1

5

4

10

3

2

3


Prof. nadzwyczajny

246

12

9

12

40

25

9

8

13

15

12

29

14

9

12

15

12Adiunkt dr hab.

41

8

2
4

9
4

1

1

2
5

4

1

Adiunkt

944

27

48

67

122

77

28

45

71

50

95

61

67

49

89

25

23Asystent

227

2

8

5

19

6

14

10

21

38

10

35

7

2

43

4

3St. wykładowca (dr)

107

3

8

11

5

8

17

1

4
16

17

10

2


5
St. wykładowca

73


314

2
63
Wykładowca

58
1
6
7

1

1

6

10

7

25
8

4

Lektor

13


4

9
Instruktor

5


2

3
Nauczyciel przedmiotu

1
1

St. kustosz dyplom.

3
3

Razem

1930

77

91

104

218

156

86

93

117

117

158

163

125

82

152

54

42

88

7

b) Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
Aktualnie pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi stanowią 41,59% ogółu zatrudnionych (tabela 2). Najliczniejsze grupy tworzą pracownicy administracyjni (575 osób) oraz pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni (516 osób).

Pracowników naukowo-technicznych najwięcej jest na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (14 osób), Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (10 osób) oraz Wydziale Biologii (7 osób). Łącznie w tej grupie pracowniczej jest zatrudnionych 49 osób w łącznym wymiarze 48,75 etatów (tabela 5).

Wzmocnienie kadrowe m.in. Działu Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni, obsługi administracyjnej Działu Obsługi Projektów Europejskich (pracownicy płatni ze środków pozabudżetowych), dziekanatów, Wydziału Nauk Medycznych oraz utworzenie Biura Informatycznej obsługi Studentów spowodowały wzrost zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w okresie sprawozdawczym o 53,111 etatów.

Na emeryturę i rentę odeszło 11 pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.


c) Rozwój naukowy nauczycieli akademickich
Wymiernym efektem rozwoju kadr są m.in. uzyskane tytuły profesora i stopnie naukowe. W okresie sprawozdawczym Prezydent RP nadał tytuł profesora 18 nauczycielom akademickim: Andrzejowi Gugołkowi, Zbigniewowi Jaworskiemu, Dariuszowi Mikulskiemu, Janinie Sowińskiej z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Bohdanowi Łukaszewiczowi z Wydziału Humanistycznego, Wojciechowi Sądejowi z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zbigniewowi Adamiakowi, Jerzemu Jaroszewskiemu, Bogdanowi Lewczukowi, Andrzejowi Rasiowi, Krzysztofowi Wąsowiczowi z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Wacławowi Szymanowskiemu z Wydziału Nauk Ekonomicznych, ks. Władysławowi Majkowskiemu z Wydziału Nauk Społecznych, Tadeuszowi Bieniaszewskiemu, Krystynie Skibniewskiej z Wydziału Nauk Technicznych, Romanowi Kujawie, Irenie Wojnowskiej-Baryła z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa, ks. Marianowi Machinkowi z Wydziału Teologii.

W okresie sprawozdawczym na stanowisko profesora zwyczajnego za zgodą Senatu UWM zatrudnieni zostali:

♦ prof. dr hab. inż. Andrzej Drożyner z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, prof. dr hab. Aleksy Tralle z Wydziału Matematyki i Informatyki, prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski z Wydziału Nauk Społecznych – od 01.09.2010 roku;

♦ prof. dr hab. Marek Tkacz z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa – od 01.10.2010 roku;

♦ prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa – od 01.02.2011 roku;

♦ prof. dr hab. Olha Wasyuta z Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Tomasz Kurowski, prof. dr hab. Marek Marks z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prof. dr hab. Joanna Szteyn z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – od 01.03.2011 roku;

♦ prof. dr hab. Henrikh Stronskyy z Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Jarosław Całka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – od 01.04.2011 roku;

♦ prof. dr hab. Maria Wanic z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prof. dr hab. Vasily Bilchak z Wydziału Nauk Ekonomicznych, prof. dr hab. Władysław Chojnowski z Wydziału Nauki o Żywności– od 01.05.2011 roku

♦ prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz z Wydziału Humanistycznego– od 01.07.2011 roku.
W okresie sprawozdawczym na stanowisko profesora nadzwyczajnego za zgodą Senatu UWM zatrudnieni zostali:

♦ dr hab. Hanna Ciecierska z Wydziału Biologii, dr hab. Andrzej Matraś z Wydziału Matematyki i Informatyki, dr hab. Julita Dunalska z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa, dr hab. n. med. Adam Czapliński z Wydziału Nauk Medycznych – od 01.09.2010 roku;

♦dr hab. Fraser Leyland z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, dr hab. n. med. Stanisław Ancyparowicz, dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk z Wydziału Nauk Medycznych, ks. dr hab. Władysław Majkowski z Wydziału Nauk Społecznych,. dr hab. inż. Dariusz Choszcz z Wydziału Nauk Technicznych, dr hab. Igor Palus z Wydziału Prawa i Administracji – od 01.10.2010 roku;

♦dr hab. Roman Jurkowski, dr hab. Iwona Ndiaye, dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, dr hab. Andrzej Szmyt z Wydziału Humanistycznego, dr hab. Władysław Szempliński z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – od 01.11.2010 roku;

♦dr hab. wet. Andrzej Pomianowski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, dr hab. szt. Marek Szczęsny z Wydziału Sztuki – od 01.12.2010 roku;

♦dr hab. Iwona Kosek z Wydziału Humanistyczmnego, dr hab. Igor Kąkolewski z Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Jolanta Wieczorek z Wydziału Nauki o Żywności, dr hab. szt. Katarzyna Bojaruniec z Wydziału Sztuki – od 01.01.2011 roku;

♦ dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak z Wydziału Biologii, dr hab. Jan Miciński, dr hab. Cezary Purwin z Wydziału Bioinżynierii Zwierzat, dr hab. inż. Radosław Wiśniewski z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, dr hab. Mariusz Stolarski, dr hab. Urszula Wachowska z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – od 01.02.2011 roku;

♦dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, dr hab. inż. Yuriy Romanyshyn z Wydziału Nauk Technicznych – od 01.03.2011 roku;

♦dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa -– od 01.04.2011 roku;

♦dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski z Wydziału Nauk Medycznych, dr hab. inż. Andrzej Jaskulski z Wydziału Nauk Technicznych -– od 01.05.2011 roku;

♦dr hab. Wiesław Łach z Wydziału Humanistycznego, dr hab. inż. Mieczysław Bakuła z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, dr hab. Marian Mroziewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych, dr hab. inż. Ryszard Myhan z Wydziału Nauk Technicznych, dr hab. szt. Wioletta Jaskólska, dr hab. szt. Janusz Połom z Wydziału Sztuki – od 01.06.2011 roku;

♦dr hab. Paweł Janiszewski z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, dr hab. Mark Pankov z Wydziału Matematyki i Informatyki, dr hab. Aleksander Jakimowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych-– od 01.07.2011 roku.

W okresie sprawozdawczym na stanowisko profesora vizytującego zatrudniony został dr Bohdan Zdziennicki z Wydziału Prawa i Administracji.

Tabela 5


Struktura zatrudnienia pracowników wg wydziałów i jednostek pozawydziałowych

(wg stanu na dzień 31 sierpnia 2011 roku)
WYDZIAŁ,

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Liczba

etatów

NA

Liczba

etatówNNA

Struktura zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Liczba etatów płatnych z badań

NT

IT

PB

PI

ADM

OBS

PW

PP

NA

NNA

Bioinżynierii Zwierząt

77,000

50,000

10,00

27,0006,000

7,00


6,750

Biologii

91,000

40,375

6,75

24,8758,500

0,25

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

105,000

36,500

2,00

17,500
2

14,000

1,001,00
Humanistyczny

218,670

26,75
2,00024,75
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

156,063

70,208

14,00

40,2088,000

8,00


0,875

Matematyki i Informatyki

86,000

18,000

2,00

5,000
2

9,000
Medycyny Weterynaryjnej

94,000

46,500

2,00

33,5005,000

6,00


5,500

Nauk Ekonomicznych

117,000

27,500

1,00

8,00018,500
Nauk Medycznych

128,000

48,500

1,00

22,500
2

23,000
Nauk Społecznych

158,000

28,000
6,00022,000
Nauk Technicznych

163,000

61,215
40,300
1

19,915
Nauki o Żywności

129,200

54,275

4,00

39,27510,000

1,00

Ochrony Środowiska i Rybactwa

82,000

32,300

4,00

20,4007,900
Prawa i Administracji

152,000

23,750
1,00022,750
Sztuki

54,000

12,000

1,00

5,0006,000
Teologii

42,000

5,000

5,000
Jednostki Międzywydziałowe

88,000

8,000
1,0004,000

3,00

Jednostki Ogólnouczelniane

7,000

255,750
11,25

139,25

25

37,250

30,00

13


Administracja
542,318

1,00

8,50
7

270,318

245,75
9,75
82,363

Razem

1947,933

1386,941

48,75

313,308

139,25

39

521,883

302,00

13

9,75

1,00

95,488

NA nauczyciele akademiccy; NNA pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi;

NT pracownicy naukowo-techniczni; IT pracownicy inżynieryjni; PB pracownicy biblioteczni; PI pracownicy informatyki; ADM pracownicy administracji; OBS pracownicy obsługi; PW pracownicy wydawnictw; PP pracownicy poligrafii;
Tabela 6

Struktura zatrudnienia pracowników jednostek pozawydziałowych(wg stanu na dzień 31 sierpnia 2011roku)


WYDZIAŁ,

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Liczba etatów

NA

Liczba etatów NNA

Struktura zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Liczba etatów

płatnych z badań

NT

IT

PB

PI

ADM

OBS

PW

NA

NNA

Jednostki Międzywydziałowe

88,000

8,00
1,004,00

3,00


Studium Języków Obcych

62,000

2,00
1,001,00

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

26,000

6,00

3,00

3,00


Jednostki Ogólnouczelniane

7,000

255,75
11,25

139,25

25,00

37,25

30,00

13,00Biblioteka Uniwersytecka

3,000

147,25
1,00

138,25

5,00

3,00

Wydawnictwo
16,00

4,00
12,00Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny

w Ełku

7,00

2,00

5,00


Międzynar. Centrum Eduk. w Braniewie
4,001,00
1,00

2,00


Akademickie Centrum Mediów i Promocji
7,85
2,004,85
1,00Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach
15,00
3,001,00

11,00


Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Łężanach
17,00
2,003,00

12,00


Zespół Pałacowo-Parkowy w Łężanach
1,00

1,00

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie

3,000Regionalne Centrum Informatyczne
24,15


20,00

4,15

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
11,25

11,25

Akademickie Centrum Kultury
5,25
3,252,00

Centrum Badań Energii Odnawialnej


Centrum Badań Sołecznych

1,000


NA nauczyciele akademiccy; NNA pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi;

NT pracownicy naukowo-techniczni; IT pracownicy inżynieryjni; PB pracownicy biblioteczni; PI pracownicy informatyki; ADM pracownicy administracji; OBS pracownicy obsługi; PW pracownicy wydawnictw;

Liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych w okresie od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku przez pracowników poszczególnych wydziałów przedstawia rys. 1.
Rys. 1. Liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych w okresie od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku przez pracowników poszczególnych wydziałów


d) Uprawnienia do promowania kadry

Aktualnie jedenaście jednostek podstawowych posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 6 dziedzinach i w 13 dyscyplinach naukowych. Stopień naukowy doktora nadawany jest w 11 dziedzinach i w 22 dyscyplinach naukowych przez szesnaście jednostek podstawowych.

Aktualne uprawnienia do nadawania stopni naukowych wg wydziałów przedstawia tabela 7.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna