Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2010/2011 wrzesień, 2011 rPobieranie 5,52 Mb.
Strona2/10
Data14.02.2018
Rozmiar5,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Liczba praktykantów oraz czas trwania praktyk na studiach stacjonarnych

w roku akademickim 2010/2011


Wydział

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe - pedagogiczne

Ogółem

Czas trwania

Liczba praktykantów

Czas trwania

Liczba praktykantów

Bioinżynierii Zwierząt

7 dni– 8 tyg.

167

-

-

167

Biologii

3 – 4 tyg.

109

-

-

109

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

1 – 4 tyg.

567

-

-

567

Humanistyczny

3 – 6 tyg.

482

2 – 5 tyg.

168

650

Kształtowania Środowiska

i Rolnictwa3 - 8 tyg.

633

-

-

633

Matematyki i Informatyki

4 tyg.

118

4 – 6 tyg.

28

146

Medycyny Weterynaryjnej

2 – 6 tyg.

486

-

-

486

Nauk Ekonomicznych

4 tyg.

279

-

-

279

Nauk Medycznych

90 – 600 godz.

409

-

-

409

Nauk Społecznych

4 tyg.

655

4 – 6 tyg.

418

1073

Nauk Technicznych

4 tyg.

913

-

-

913

Nauki o Żywności

2 – 4 tyg.

483

-

-

483

Ochrony Środowiska i Rybactwa

2 – 4 tyg.

518

-

-

518

Prawa i Administracji

3 tyg.

640

-

-

640

Sztuki

3 tyg.

36

4 tyg.

22

58

Teologii

-

-

3 tyg.

100

100

Pracownia Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego

-

-

-

-

-

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku

3 tyg.

67

4 tyg.

64

131

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie

-

-

4 tyg.

22

22

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Toruniu

-

-

-

-

-

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Poznaniu

-

-

-

-

-

Ogółem

1 tyg. – 600 godz.

6562

2 – 6 tyg.

822

7384

Tabela 27


Liczba praktykantów oraz czas trwania praktyk na studiach niestacjonarnych

w roku akademickim 2010/2011


Wydział

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe - pedagogiczne

Ogółem

Czas trwania

Liczba praktykantów

Czas trwania

Liczba praktykantów

Bioinżynierii Zwierząt

8 tyg.

27

-

-

27

Biologii

-

-

-

-

-

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

1 - 3 tyg.

153

-

-

153

Humanistyczny

3 – 6 tyg.

96

3 tyg.

7

103

Kształtowania Środowiska

i Rolnictwa4 – 8 tyg.

133

-

-

133

Matematyki i Informatyki

4 tyg.

30

4 tyg.

5

35

Medycyny Weterynaryjnej

-

-

-

-

-

Nauk Ekonomicznych

4 tyg.

96

-

-

96

Nauk Medycznych

80 - 800 godz.

189

-

-

189

Nauk Społecznych

4 tyg.

467

4 - 6 tyg.

379

846

Nauk Technicznych

4 tyg.

254

-

-

254

Nauki o Żywności

2 – 3 tyg.

44

-

-

44

Ochrony Środowiska i Rybactwa

-

-

-

-

-

Prawa i Administracji

-

-

-

-

-

Sztuki

-

-

-

-

-

Teologii

-

-

-

-

-

Pracownia Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego

-

-

5 tyg.

95

95

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku

3 tyg.

33

4 tyg.

53

86

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie

-

-

4 tyg.

23

23

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Toruniu

3 tyg.

12

-

-

12

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Poznaniu

3 tyg.

41

-

-

41

Ogółem

1 tyg.- 800 godz.

1575

3 – 6 tyg.

562

2137


SAMORZĄD STUDENCKI

Cele statutowe Samorządu realizowane są przez przedstawicieli studentów UWM uczestniczących aktywnie w pracach gremiów opiniotwórczych oraz decyzyjnych szczebla wydziałowego i uczelnianego. Studenci mają swoich reprezentantów w komisjach senackich, radach wydziałów, Senacie Akademickim, Radzie i Zarządzie Fundacji „Żak” oraz Parlamencie Studentów RP.

Głównym reprezentantem interesów społeczności studenckiej Uniwersytetu jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego. Działalność Samorządu oparta jest na ścisłej współpracy z:


 • administracją uczelni w zakresie, m.in.: podziału dotacji na działalność organizacji studenckich, rozdysponowania funduszu pomocy materialnej (podział funduszu stypendialnego i podział miejsc w domach studenckich), tworzenia (rola opiniotwórcza) aktów prawnych w uczelni dotyczących spraw studenckich, zmian planów i programów studiów,

 • Akademickim Centrum Kultury w zakresie tworzenia programu kulturalnego. Samorząd Studencki poprzez swoich przedstawicieli w wielu organizacjach, agendach o charakterze naukowych, kulturalnym, sportowym jest kreatorem kultury studenckiej.

 • Fundacją ŻAK UWM w Olsztynie.

W roku sprawozdawczym Samorząd Studencki był inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń o charakterze naukowym, społecznym (w tym charytatywnym) i kulturalnym o zasięgu uczelnianym i krajowym. Przedstawiciele RUSS aktywnie uczestniczyli w ogólnopolskich konferencjach organizowanych przez Parlament Studentów RP. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego posiadała swojego przedstawiciela w Parlamencie Studentów RP, w Forum Uczelni Polskich, Forum Uczelni Technicznych oraz Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Inne inicjatywy, którymi patronował i organizował Samorząd Studencki to: 1. studencki obóz adaptacyjny dla studentów „roku zerowego”,

 2. „Otrzęsiny Uniwersyteckie” dla studentów I roku studiów,

 3. przedsięwzięcia kulturalne (współpraca przy organizacji), m.in. koncerty grup muzycznych, grup kabaretowych, koncerty zespołów (organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kortowie, imprezy z cyklu „Coolturalny student”, na których gościliśmy znane polskie kabarety,

 4. przedsięwzięcia sportowe - organizacja cyklu ogólnouczelnianych rozgrywek sportowych,

 5. organizacja juwenaliów „Kortowiada 2011”,

 6. akcje charytatywne: „Podaruj Gwiazdkę” (pomoc dla najbiedniejszych dzieci z regionu, zbiórki żywności), IV Olsztyńska Akcja Rejestracji Dawców Szpiku "Daje szpik, daję życie" (kwiecień ‘2011), ESN Olimpics (turniej piłki nożnej połączony z akacją charytatywną), „Okaż serce” (pomoc dla dzieci ze szkół z  terenów zalanych wskutek powodzi),

 7. organizacja i przeprowadzenie konkursu na wybór najlepszego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu pt.: „Belfer ‘2010”,

 8. organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pt.: ”Dziekanat Przyjazny Studentom”,

 9. organizacja koncertu „Mocni w wierze” z okazji uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II,

 10. organizacja „Dnia Marzeń” z Fundacją Mam Marzenie; w programie przeprowadzono akcję charytatywną połączoną z licytacją; zebrane środki przeznaczone zostały na wsparcie finansowe realizacji marzeń dzieci,

 11. organizacja Mikołajkowej zbiórki darów na „Przytulisko” w Pasłęku.

W celu lepszej promocji przedsięwzięć organizowanych przez RUSS oraz szerszej informacji o bieżących działaniach, Samorząd współpracował z Rozgłośnią Radiową UWM FM, Radiem „Eska” Olsztyn oraz portalem studenckim „Studenciak”. Wspólnie z Rozgłośnią Uniwersytecką, Samorząd Studencki prowadził cotygodniową audycję dotyczącą spraw studenckich oraz uczestniczył w licznych debatach na antenie w/w rozgłośni.

PODSUMOWANIE
W roku sprawozdawczym kontynuowano działania nad doskonaleniem procesu dydaktycznego, w tym realizowano m.in. zadania związane z wprowadzaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz informatycznego systemu obsługi studiów -USOS.

Wynikiem podjętych prac było:

1. prowadzenie polityki edukacyjnej uwzględniającej:

1.1. rozwój oferty kształcenia, realizowanej w języku obcym poprzez uruchomienie studiów prowadzonych w języku angielskim (studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim) oraz specjalności, prowadzonych w ramach kierunków studiów (studia drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie nowoczesnego gospodarowania nieruchomościami),

1.2. doskonalenie dotychczasowych kierunków (podniesienie poziomu kształcenia do magisterskiego na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz stosunki międzynarodowe),

1.3. weryfikację oferty kształcenia zamiejscowego:

1.3.1. rozszerzono ofertę kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku (uruchomiono kształcenie na kierunku: mechatronika na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz na kierunku pielęgniarstwo na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych (pomostowych) studiów pierwszego stopnia),

1.3.2. zlikwidowano kształcenie na kierunku nauki o rodzinie prowadzone w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie.

1.4. weryfikację kształcenia specjalnościowego:

1.4.1. rozszerzono ofertę specjalnościową na kierunkach: biologia, edukacja techniczno-informatyczna, filologia polska, filozofia, geodezja i  kartografia, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska, nauki o rodzinie,

1.4.2.zlikwidowano niektóre specjalności kształcenia na kierunkach: budownictwo, inżynieria bezpieczeństwa, matematyka, mechanika i budowa maszyn,

1.5. likwidację kształcenia na makrokierunku: inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (studia pierwszego stopnia),

1.6.analizę kadrową warunków prowadzenia kierunków studiów i likwidację kształcenia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna na poziomie studiów drugiego stopnia,

1.7. rozwój przedmiotów fakultatywnych, w tym poszerzenie oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych na studiach przyrodniczych, technicznych i matematycznych oraz przedmiotów przyrodniczych i medycznych na kierunkach humanistycznych i społecznych,

2. doskonalenie i weryfikacja zakresów studiów podyplomowych: dostosowywanie oferty doskonalenia zawodowego do zmieniających się potrzeb na rynku pracy; w roku sprawozdawczym uruchomiono 17 nowych zakresów studiów podyplomowych, zlikwidowano 7 studiów podyplomowych nie cieszących się zainteresowaniem kandydatów,

3. promowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu, poprzez:

3.1.współogranizację ogólnopolskiej akcji promującej ofertę dydaktyczną Uniwersytetu - „Salon Maturzystów‘ 2010, który odbył się w siedzibie Uniwersytetu,

3.2. udział w ogólnopolskich targach edukacyjnych na terenie regionu i całego kraju (m.in. Gdańsk, Toruń, Białystok, Bydgoszcz, Poznań, Łomża, Ostrołęka),

3.3. udział w targach pracy i edukacji na terenie regionu (10 ośrodków),

3.4. organizacja Dnia Otwartych Drzwi Uniwersytetu w siedzibie uczelni oraz Zamiejscowym Ośrodku Akademickim w Ełku,

3.5. promocję bezpośrednią, prowadzoną w szkołach ponadgimnazjalnych w formie spotkań przedstawicieli Uniwersytetu z młodzieżą (ok. 70 spotkań),

3.6. publikowanie informatorów i folderów reklamujących ofertę dydaktyczną,

3.7. promocję oferty edukacyjnej w czasopismach i dziennikach, informatorach ogólnopolskich i zagranicznych,

3.8. współorganizacja (z MNiSzW) spotkania promującego tzw. kierunki zamawiane,

3.9. promocję oferty kształcenia na internetowych portalach edukacyjnych, np. „ściąga.pl.”, „miastotwoichstudiow.pl”, „studia.biz”, perspektywy.pl, telbit.pl, uczelnie.pl, formumakademickie.pl,

3.10. promocję oferty kształcenia i zaproszenie do udziału w rekrutacji przez „mailing” z portali wp.pl oraz ściąga.pl,

3.11. udział w internetowych targach edukacyjnych organizowanych przez portal gazeta.pl i edulandia.pl,

3.12.dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych do 1000 szkół ponadgimnazjalnych województw: warmińsko - mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz kuratoriów oświaty na terenie całego kraju.

4. Kontynuacja działalności Uniwersytetu Dzieci. UWM w Olsztynie jest liderem wśród czterech ośrodków UD w Polsce (Kraków, Wrocław, Warszawa, Olsztyn). Zajęcia wykładowe i warsztatowe prowadziło 20 nauczycieli akademickich (profesorów i doktorów) reprezentujących 11 wydziałów. W roku akademickim 2010/2011 w zajęciach prowadzonych na kierunkach: „odkrywanie” (grupa wiekowa 6-7 lat) i „inspiracje” (grupa wiekowa 8-11 lat) uczestniczyło 536 dzieci. Zrealizowano 12 zajęć warsztatowych oraz 10 wykładów.

5. Kontynuacja zadań realizowanych w ramach II edycji projektu „Za rękę z Einsteinem”. Projektem zostało objętych 60 gimnazjów wiejskich z województwa warmińsko - mazurskiego. W projekcie uczestniczy ok. 7500 uczniów. W ramach projektu zrealizowano:

5.1. zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ok. 300 godzin, prowadzone przez nauczycieli gimnazjów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych,

5.2. lekcje pokazowe w wymiarze 60, realizowane przez nauczycieli akademickich i studentów,

5.3. zajęcia pozaszkolne (szkoła letnia’2011 w Uniwersytecie - 1200 uczestników, Dni Nauki w Olsztynie, Podlaskie Dni Nauki oraz Bałtycki Festiwal Nauki w Gdańsku - 840 uczestników, wycieczki edukacyjne do Centrum Kopernika w Warszawie - 1554 uczestników oraz wyjazdy edukacyjne na Podlasie - 888 uczestników),

5.4. szkolenia dla ok. 250 nauczycieli przedmiotów objętych projektem (80 godzin warsztatów oraz seminariów),

5.5. konkursy internetowe dla uczniów z zakresu matematyki, fizyki oraz języków obcych,

5.6. opracowano i udostępniono dla uczniów i nauczycieli platformę internetową zwierającą 90 jednostek e-lekcyjnych.

W roku sprawozdawczym, w Uniwersytecie kontynuowano działania w zakresie poprawy organizacji procesu dydaktycznego i jakości kształcenia. Wynikiem prac związanych z zapewnianiem jakości kształcenia było:


 1. opracowanie wzoru i zasad prowadzenia rejestru procedur zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia,

 2. opracowanie zaleceń w zakresie formalnego modelu procedury,

 1. opracowanie procedur: „oznaczenie procedur zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia”, „publikowanie dokumentów WSZJK - analiza procesu dydaktycznego”,

 2. opracowanie harmonogramu auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej,

 3. opracowanie kwestionariusza ankiety - „Studia na UWM w Olsztynie”,

 4. współpraca z Senacką Komisją ds. Dydaktycznych oraz Biurem Karier w zakresie opracowania ankiet do badania i monitorowania losów absolwentów.

W analizowanym roku akademickim w Uniwersytet wizytowało 14 Zespołów Oceniających Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wynikiem przeprowadzonych wizytacji, jedenaście kierunków uzyskało ocenę pozytywną. W odniesieniu do trzech pozostałych trwa postępowanie akredytacyjne. W przypadku jednego kierunku, Zespół Oceniający PKA odstąpił od sformułowania oceny jakości kształcenia na studiach drugiego stopnia, uwzględniając podjęte w uczelni działania regulujące formalno-prawne aspekty prowadzenia kierunku ww. studiów. W roku sprawozdawczym Uczelnię wizytował również zespół ekspertów Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego, dokonując oceny warunków prowadzenia kierunku pielęgniarstwo w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku. Wynikiem wizytacji było udzielenie akredytacji na ww. kierunku na okres 3 lat.


  1. W roku sprawozdawczym liczba studentów wynosiła 31 506 osób. W porównaniu z rokiem po­przednim nastąpił spadek liczby studentów ogółem o 2,41 % (777 osób), przy czym spadek liczby studentów studiów stacjonarnych ustalił się na poziomie 1,20% (271 osób), natomiast spadek liczby studentów studiów niestacjonarnych na poziomie 5,25% (506 osób). W Uczelni, wskaźnik liczby studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów niestacjonarnych wyniósł: 71,04:28,96 i spełniał wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 1. W okresie sprawozdawczym liczba uczestników studiów doktoranckich wyniosła 410 osób i w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 4,43% (19 osób).

 1. Analiza planów studiów i programów nauczania w kontekście przygotowania do podjęcia prac wyceny programów w kategoriach efektów kształcenia.

3.1. zwiększenie zajęć do wyboru przez studenta, z zachowaniem wymiaru godzin ujętych w standardzie nauczania danego kierunku i stopnia kształcenia,

3.2. kontynuacja modułowego kształcenia (międzykierunkowego w ramach kierunków jednoimiennych lub pokrewnych, międzyspecjalnościowego w ramach danego kierunku oraz specjalnościowego (interkierunkowego),

3.3. kontynuacja modułowego kształcenia w zakresie przedmiotów humanistycznych na kierunkach rolniczych, technicznych, biologicznych, ekonomicznych oraz kierunkach pielęgniarstwo i weterynaria, z jednoczesnym poszerzeniem oferty tego kształcenia o nowe przedmioty,

3.4.opracowanie planów studiów i programów nauczania dla studiów drugiego stopnia na kierunkach, które poszerzyły ofertę kształcenia magisterskiego dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków spoza grupy kierunków „pokrewnych”,

3.5. kontynuacja organizacji nauczania języków obcych, uwzględniającej poziomy zaawansowania znajomości języka obcego; ponadto kontynuacja programu przygotowywania studentów i doktorantów do składania egzaminów kwalifikacyjnych z języków obcych: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, oraz francuskiego,

3.6. kontynuacja organizacji zajęć z kultury fizycznej, opartej na dobrowolnym wyborze formy aktywności fizycznej, czasu realizacji oraz nauczyciela akademickiego,

3.7.kontynuacja obowiązkowego kształcenia z zakresu etykiety na stacjonarnych studiach wszystkich kierunków dla studentów studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia.

4. Kontynuowano prace nad wprowadzeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów „USOS”. Obok internetowej platformy do przeprowadzania rekrutacji kandydatów na studia IRK, w roku akademickim 2010/2011 zostały uruchomione aplikacje i przeprowadzone zapisy studentów na zajęcia dydaktyczne z języków obcych, wychowania fizycznego oraz przedmiotów ogólnouczelnianych. Ponadto udoskonalono aplikację umożliwiającą tworzenie albumu studentów oraz zapisywanie studentów do programów studiów. Wprowadzono elektroniczną formułę wpisywania ocen z zaliczeń przedmiotów na wszystkich kierunkach studiów z jednoczesną możliwością wydruku kart okresowych osiągnięć studenta oraz protokołów zaliczeń przedmiotów. Uruchomiono moduł raportowania danych zawartych w systemie USOS.

5.Kontynuowano i zmodyfikowano procedurę antyplagiatową do weryfikowania samodzielności przygotowania pracy dyplomowej na wszystkich rodzajach studiów. Liczbę sprawdzanych prac dyplomowych zwiększono do 25% populacji absolwentów, co oznacza że procedurze antyplagiatowej poddano ok. 2300 prac dyplomowych.

6. Kontynuowanie wymiany studentów z uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Uniwersytet funkcjonuje w Systemie Mobilności Studentów (programy MOST, MOST-AR, MOST-ECH, ERASMUS, LEONADRO DA VINCI). System umożliwia realizację studiów w innych (funkcjonujących w ww. programie) szkołach wyższych. Jednocześnie Uniwersytet jest otwarty i przygotowany na przyjęcie studentów z innych uczelni. Tryb zaliczania semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. W roku akademickim 2010/2011 - 29 studentów naszej Uczelni, w ramach programu MOST (23 osób) i MOST-AR (5 osób) oraz MOST-ECH (1 osoba) realizowało kształcenie w innych ośrodkach akademickich w kraju.7. Opracowanie i wydanie kolejnych edycji przewodników ECTS, w tym opracowanie i wprowadzenie nowego wzoru sylabusa.
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA AKADEMICKIEGO CENTRUM KULTURY


 • w czasie trwania dnia „Otwartych Drzwi”, ACK zapewniło obsługę techniczną, przygotowało swoje stoisko reklamujące działalność studencką w naszej uczelni, gdzie zaprezentowały się wszystkie agendy

 • ACK brało udział w przygotowaniu Święta Uniwersyteckiego oraz nagłaśnianiu wielu imprez odbywających się na terenie Uniwersytetu (min. inauguracji roku akademickiego) oraz miasta i okolic

 • pomagało w oprawie logistycznej oraz artystycznej uroczystości odbywających się w tym okresie w Uczelni oraz na wydziałach

 • współorganizowało Finały Miss Polski Studentek 2010

 • brało udział w comiesięcznym przedsięwzięciu „Studenckie Spotkania Kabaretowe” z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego

 • zorganizowało VIII Skorpenowy Spływ Łyną

 • współorganizowało Juwenalia 2011

 • pomagało w akcji „Warmia i Mazury Pływają”

 • udzielało wsparcia Teatrowi „Kaujoika” działającego przy Katedrze Filologii Germańskiej

 • współorganizowało regionalne eliminacje do FAMY 2011

 • nagłaśniało imprezy organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju PIONIER

 • nagłaśniało jubileusz X-lecia Wydziału Prawa i Administracji

 • nagłaśniało i zapewniało obsługę elektroakustyczną Maratonu Malarstwa organizowanego przez pracowników Wydziału Sztuki

 • współorganizowało Galę Finałową Plebiscytu Belfer 2010

 • współorganizowało oraz brało udział w Gali Finałowej Konkursu Fotografii „Discover Europe”

 • współorganizowało oraz dofinansowało 90 spotkań, wystaw oraz koncertów

 • pomagało w organizacji akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 • zostało nagrodzone Nagrodą Kulturalną Rektora w 2011 r. za cykl „Kulturalny Student”


1. Zespół Pieśni i Tańca „KORTOWO” Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie:

 • obsługiwał uroczystości Uniwersyteckich

 • obsługiwał „Choinkę dla dzieci pracowników Uczelni”

 • brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Tajwanie (11 koncertów)

 • zapewnił oprawę artystyczną uroczystości nadania imienia gen. Franciszka Kamińskiego Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

 • brał udział w święcie „Deń Goroda” w Kaliningradzie (Rosja)

 • brał udział w Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Świątkach

 • brał udział w Gali „Olsztyn Tańczy”

 • zapewniał oprawę artystyczną Finałów Miss Polski Studentek 2010

 • wykonał koncerty kolęd i pastorałek w kościołach olsztyńskich (3 koncerty)

 • zrealizował „Koncert Wiosenny” wraz z Akademicką Orkiestrą Dętą

 • VIII Skorpenowy Spływ Łyną - obsługa

 • zapewniał oprawę artystyczną Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych

 • wziął udział w programie „Nadaktywni” realizowanym przez TVP Olsztyn

 • wziął udział w obchodach jubileuszu podpisania współpracy miast partnerskich Olsztyn i Chateauroux - organizowany przez Urząd Miasta Olsztyn, wyjazd do Francji

 • zapewniał oprawę artystyczną Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Traktat z Lizbony i jego wpływ na polski system prawny”

 • zapewniał oprawę artystyczną V Jubileuszu Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

 • zapewniał oprawę artystyczną Święta ulicy b-pa Wilczyńskiego

 • zapewniał oprawę artystyczną Kongresu Katedry Genetyki Molekularnej Drożdży

 • zapewniał oprawę artystyczną III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

 • brał udział w V Europejskim Festiwalu Sztuki Ludowej w Poznaniu

 • brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Grecji

 • uczestniczył w Królewskim Turnieju Tańców Polskich

 • brał udział w pokazie tańców narodowych dla przedszkolaków olsztyńskich

 • nagrał kolędy dla Gazety Olsztyńskiej

 • zapewnił obsługę I Międzynarodowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym

 • zapewnił oprawę artystyczną Zjazdu Delegacji Związku Rektorów Rosyjskich

2. Chór im. Prof. W. Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego Olsztynie

 • Koncert kolęd i pastorałek

 • Udział w festiwalu w Wilnie

 • Obsługa uroczystości Uniwersyteckich

3. Akademicki Klub Żeglarski „SZKWAŁ”

 • XVII Zlot Jachtów Dwumasztowych „Niedźwiedzie Mięso”

 • II Żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasie DZ (IV miejsce)

 • Udział w wielu imprezach wodnych, m.in. w „Święcie Wisły” (I miejsce)

 • X Międzynarodowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski w klasie DZ (miejsce I i III)

5. Teatr Studencki „CEZAR”

Obecnie teatr działa w pięciu grupach: ognia, tańca, ruchu, twórczej i kabaretu. • IX Studencka Trzydniówka Teatralna organizowana przez Olsztyński Teatr Lalek

 • IX Liga Kabaretów Białostockiej Pustyni Kabaretowej (miejsce II)

 • Organizacja VII Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Theatrum Orbis Terrarum”

 • Obsługa uroczystości Uniwersytetu

 • Udział w akcji „Kultura do kotleta”

6. Akademicki Klub Płetwonurków „SKORPENA”

 • Kursy nurkowania na stopień podstawowy P1

 • VIII Skorpenowy Ogólnopolski Spływ Łyną

 • Czyszczenie jeziora Kortowskiego

 • Klubowy letni obóz w Jaworznie

 • Wykłady na temat udzielania pierwszej pomocy

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – umożliwienie chętnym nurkowania w akwalungu

 • Organizowanie spacerów podwodnych w ramach akcji KOCHAM Olsztyn

 • Organizowanie akcji Olsztyn Aktywnie – spacery podwodne

 • Organizacja I Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Podróży

8. Akademicka Orkiestra Dęta

 • Obsługa uroczystości Uniwersyteckich

 • Udział w Kortowiadzie

 • Realizacja „Koncertu Wiosennego” wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „KORTOWO”

 • Koncerty kolęd i pastorałek w olsztyńskich kościołach

 • Parada z okazji Święta ul. Wilczyńskiego w Olsztynie

 • VIII Skorpenowy Spływ Łyną – obsługa i koncert

 • Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – obsługa i koncert

7. Studencka Agencja Fotograficzna „JAMNIK”

 • Wykłady prowadzone przez zaproszonych gości (ilość 6)

 • Wystawy fotograficzne - prezentacje zdjęć

 • Warsztaty fotograficzne (ilość 3)

 • Udział w licznych konkursach

 • Udział w VIII Skorpenowym Spływie Łyną

 • Organizacja I Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Podróży

8. Akademicki Klub Turystyczny „AKT”

 • 52 Ogólnopolski Rajd Studencki po Warmii i Mazurach „WA-MA 2011”

 • Organizacja I Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Podróży

 • Udział w VIII Skorpenowym Spływie Łyną

 • Andrzejki z AKT

 • Rajdy rowerowe (ilość 10)

 • Rajdy piesze (ilość 6)

 • Spływy kajakowe (ilość 3)

 • Prezentacja slajdów (ilość 16)

 • Udział w festiwalach podróżniczych

9. Akademicki Klub Jeździecki „CWAŁ” – działalność klubowa

10. Akademicki Klub Lotniczy „AVIATOR” – działalność klubowa

11. Studencka Grupa Motocyklowa „TABUN”

 • VII Ogólnopolski Zlot Motocyklowy TABUNADA 2011

 • Akcja charytatywna – zbiórka funduszy dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego - Akcja Motomikołaje 2010

 • Uczestnictwo w zbiórce pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 • Czynny udział w zlotach motocyklowych

12. Teatr klosz ART –działalność klubowa

 • Wystawianie spektaklów, mi.in. „Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć”, „Romans Perlimplina i Belisy”, „Na krawędzi”

 • Udział w przeglądach teatralnych

13. Warmińsko–Mazurski Klub Miłośników Lotnictwa „WMSPOTTERS” – działalność klubowa

14. Klub Miłośników Kultury Japońskiej „ASAHI” – działalność klubowa

 • Konwenty, m.in. Conquista II

 • Warsztaty związane z kulturą Japonii

15. Brazylijska Sztuka Walki „CAPOERIA” –działalność klubowa

16. Akademicki Klub Sportów Ekstremalnych AKSE –działalność klubowa

17. Akademicki Klub Miłośników Fantastyki – działalność klubowa

 • II Kortowski Wieczór z Fantastyką

 • Gamegrinder – II Kortowski Minikonwent Gier Planszowych

 • Battle Cannon


III. Sprawy pracownicze
Założenia polityki kadrowej
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas posiedzenia w dniu 26 czerwca 2009 roku wytyczył strategię oraz zadania w zakresie polityki kadrowej na najbliższe lata, a także w sprawie umacniania uprawnień akademickich.

Działania podejmowane w polityce kadrowej Uniwersytetu powinny sprzyjać przede wszystkim umacnianiu i rozwojowi uprawnień akademickich, a także kierunków kształcenia i dyscyplin naukowych – zgodnie z  planami rozwojowymi wydziałów.Stan i struktura kadry
W okresie sprawozdawczym nastąpiły konieczne, wynikające z przyjętych zadań, zmiany w strukturze zatrudnienia poszczególnych grup pracowniczych. Strukturę zatrudnienia, obrazującą zachodzące zmiany w okresie sprawozdawczym, przedstawiają tabele 1 i 2.

Stan kadry uczelni na dzień 31 sierpnia 2011 roku osiągnął poziom 3419 pracowników, co stanowi 3334,875 zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (tabela 2).
 1. Nauczyciele akademiccy

Wg stanu na dzień 31 sierpnia 2011 roku w Uniwersytecie jest zatrudnionych 1963 nauczycieli akademickich, w tym 1930 pełnozatrudnionych. Profesorowie i doktorzy habilitowani stanowią 25,62% ogółu zatrudnionych nauczycieli akademickich (tabela 2).

W grupie nauczycieli akademickich 499 osób pełnozatrudnionych stanowią profesorowie i doktorzy habilitowani (tabela 2). Nieznaczny wzrost zatrudnienia tej grupy pracowników (7 etatów) nastąpił przede wszystkim w związku ze wzrostem liczby pracowników, którzy uzyskali stopień doktora habilitowanego.

Spadek zatrudnienia w grupie adiunktów o ok. 14 etatów w okresie sprawozdawczym nastąpił głównie w związku z przejściem  na stanowiska starszych wykładowców i asystentów osób, które nie uzyskały w okresie 15 lat zatrudnienia na stanowisku stopnia doktora habilitowanego. Podobnie w grupie asystentów nastąpił spadek zatrudnienia o 7,5 etatów.

Tabela 1


Struktura zatrudnienia w roku akademickim 2010/2011


Stanowisko

- grupa pracownicza


Zatrudnieni ogółem w przeliczeniu na pełne etaty

Stan na

31.08.2010

Stan na

31.08.2011

I. Nauczyciele akademiccy,

1949,93

1947,933

w tym:- profesorowie zwyczajni

123,00

131,000

- profesorowie nadzwyczajni

322,00

327,000

profesorowie posiadający            tytuł naukowy

211,00

212,000

- adiunkci dr hab.

47,00

41,000

razem prof. i dr habilit.

492,00

499,000

- adiunkci

960,56

946,563

- asystenci

248,20

240,700

- starsi wykładowcy

165,00

180,000

- wykładowcy

61,00

59,000

- starsi kustosze dypl.

3,00

3,000

- pozostali nauczyciele akad.

20,17

19,670

II. Pracownicy nie będący

nauczycielami akademickimi,1333,83

1386,941

w tym pracownicy:- naukowo-techniczni

48,75

48,750

- inżynieryjno-techniczni

303,11

313,308

- informatyczni

35,00

39,000

- biblioteczni

131,50

139,250

- administracyjni

482,72

521,883

- wydawnictwa

13,00

13,000

- poligrafii

9,75

9,750

- obsługi i robotnicy

310,00

302,000

O G Ó Ł E M:

3283,76

3334,874

Tabela 2

Struktura zatrudnienia na dzień 31 sierpnia 2011 roku
Stanowisko

Liczba pracowników

Udział %

w stosunku

(grupa pracownicza)

PZ

NPZ

w przeliczeniu

na pełne etaty

Do ogółu

do NA lub NNA

Razem naucz. akad.

1930

33

1947,933

58,41

100,00

Prof. zwyczajny

131
131,000

3,93

6,73

Prof. nadzwyczajny (tyt.)

81
81,000

2,43

4,16

Prof. nadzwyczajny

246
246,000

7,37

12,63

Adiunkt dr hab.

41
41,000

1,23

2,10

Łącznie profesorowie

I doktorzy habilitowani499
499,000

14,96

25,62

Adiunkt

944

6

946,563

28,38

48,59

Asystent

227

24

240,700

7,22

12,36

St. Wykładowca

180
180,000

5,40

9,24

Wykładowca

58

2

59,000

1,77

3,03

Lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotu

19

1

19,670

0,59

1,01

St. kustosz dypl.

3
3,000

0,09

0,15

Prac. nie będący NA

1327

129

1386,941

41,59

100,00

Nauk. i inż. – techniczni

344

32

362,058

10,86

26,11

Prac. Biblioteczni


138

2

139,250

4,18

10,04

Prac. Informatyki

39
39,000

1,17

2,81

Prac. administracji

483

92

521,883

15,65

37,63

Prac. obsługi i robotnicy

301

2

302,000

9,05

21,77

Prac. Poligrafii

9

1

9,750

0,29

0,70

Prac. Wydawnictw

13
13,000

0,39

0,94

Łącznie Uniwersytet:

3257

162

3334,874

100,00

X

NA nauczyciele akademiccy NNA pracownicy nie będący nauczycielami akad.

PZ - pełnozatrudnieni NPZ – niepełnozatrudnieni

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna