Sprawozdanie z działalności pg za rok 2012Pobieranie 377,74 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar377,74 Kb.
załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora PG
nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.


WZÓR

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW:

 1. NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY

 2. NAZWA KIERUNKU: CHEMIA BUDOWLANA

 3. POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia)

 1. PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

(ogólnoakademicki, praktyczny)

 1. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia

(kwalifikacje pierwszego stopnia, kwalifikacje drugiego stopnia)

 1. TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA:

magister inżynier

 1. ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN W PROGRAMIE:

 1. Dopisanie fakultatywnego przedmiotu „Przedmiot humanistyczno-społeczny” do grupy zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych

 2. Dodanie efektów kształcenia dla fakultatywnych przedmiotów humanistycznych i społecznych (K_W71, K_U71, K_K71)

 3. Korekta punktów ECTS za przedmioty:

- Operacje jednostkowe w procesach technologicznych chemii budowlanej

- Chemia, Inżynieria i Technologia Lepiszczy Bitumicznych

- Technologia asfaltów naftowych

- Elementy krystalografii

- Dyfrakcyjne metody badań strukturalnych

- Metody fizykochemiczne w badaniach nowych materiałów

- Badania materiałów i wyrobów budowlanych 


 1. UZASADNIENIE WPROWADZENIA ZMIAN:

uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII

 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

 1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów:

(dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia należy uwzględnić procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS)

Nauki techniczne (75%)

Nauki Chemiczne (25%)


 1. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA:

(ze wskazaniem procentowego udziału liczby punktów ECTS, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki)

Nauki techniczne – technologia chemiczna (75%)

Nauki chemiczne – chemia (25%)


 1. CELE KSZTAŁCENIA:

Celem kształcenia jest przekazanie studentom gruntownej wiedzy z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania nowoczesnych materiałów budowlanych, energooszczędnych i przyjaznych środowisku naturalnemu, w duchu rozwoju zrównoważonego.

Specjaliści z zakresu chemii budowlanej będą posiadali wiedzę o technologiach wytwarzania materiałów budowlanych, o zaawansowanych technologiach modyfikowania materiałów, zaawansowanych metodach badań materiałów, zagospodarowaniu surowców wtórnych w budownictwie, zarządzaniu w zakładach produkcyjnych oraz umiejętność projektowania procesów technologicznych i instalacji przemysłowych. 1. SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci studiów II stopnia kierunku chemia budowlana będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, funkcjonujących w obszarze budownictwa, w tym związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem materiałów budowlanych oraz zajmujących się szeroko pojętym recyklingiem. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych jako eksperci i specjaliści w zakresie chemii budowlanej oraz podjęcia studiów III stopnia.

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Symbol*

WIEDZA

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia:

K_W01

ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych elementów matematyki, fizyki, chemii, krystalografii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku

T2A_W01

K_W02

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów

T2A_W02

K_W03

posiada wiedzę z zakresu struktury i wiązań chemicznych ciał stałych, interpretacji zjawisk zachodzących w ciele stałym, projektowania i wytwarzania nowych materiałów niezbędnych we współczesnej technice

T2A_W03

K_W04

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących na powierzchniach cząstek faz i cząsteczek o rozmiarach koloidalnych graniczących z ośrodkiem dyspergującym

T2A_W03

T2A_W07


K_W05

ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów, w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów

T2A_W03

T2A_W04


T2A_W05

K_W06

ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania, badania właściwości i zakresu stosowania w budownictwie oraz modyfikacji i recyklingu, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii oraz metod recyklingu zużytych materiałów

T2A_W04

T2A_W05


K_W07

ma wiedzę w zakresie technik rozdzielania; wskazuje możliwości stosowania technik i metod rozdzielania oraz oczyszczania wieloskładnikowych mieszanin jedno- i wielofazowych na poszczególne fazy / na składniki lub grupy składników

T2A_W03

T2A_W04


T2A_W07

K_W08

ma ugruntowaną wiedzę w zakresie stosowanych w przemyśle budowlanym urządzeń

T2A_W06

K_W09

ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie stosowania zaawansowanych metod badania struktury i własności materiałów inżynierskich; wykorzystywania specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej w celu oceny skuteczności procesów technologicznych oraz wpływu warunków pracy

T2A_W04

T2A_W07


K_W10

rozumie teoretyczne podstawy metod stosowanych w badaniach budowy, składu chemicznego i właściwości materiałów

T2A_W03

T2A_W07


K_W11

ma rozszerzoną wiedzę w zakresie projektowania materiałów inżynierskich i procesów technologicznych; kształtowania struktury i własności materiałów inżynierskich przez dobór właściwego procesu technologicznego

T2A_W07

K_W12

zna mechanizmy degradacji materiałów; ma wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji materiałów

T2A_W04

T2A_W05


K_W13

zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich

T2A_W08

T2A_W10


K_W14

ma wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej

T2A_W09

K_W15

zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku

T2A_W11

K_W16

ma podstawową wiedzę w zakresie pojęć i problemów zarządzania jakością, stosowania zasad organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania, podstawowych zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych; znajomości podstawowych aspektów prawnych dotyczących zarządzania substancjami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem produktów chemii budowlanej

T2A_W09

T2A_W11


K_W71

Ma wiedzę ogólną w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych lub prawnych obejmującą ich podstawy i zastosowania

T2A_W08

* symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z § 3 p. 2 niniejszego zarządzenia

Symbol*

UMIEJĘTNOŚCI

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia:

K_U01


potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

T2A_U01

K_U02

potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym

T2A_U02

K_U03

potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej

T2A_U04

K_U04

potrafi przygotować i przedstawić pracę o charakterze: badawczym, projektowym, aplikacyjnym, analizy teoretycznej zagadnienia praktycznego lub monograficznym oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych i komercyjnych programów obliczeniowych

T2A_U03

T2A_U07


K_U05

potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej

T2A_U03

T2A_U04


K_U06

ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych

T2A_U05

K_U07

potrafi odpowiednio dobrać metodę badawczą dla określenia wybranych właściwości materiałów; zna możliwości i ograniczenia tych metod

T2A_U08

T2A_U09


T2A_U12

K_U08

ma umiejętności językowe w zakresie znajomości słownictwa i zwrotów w języku angielskim oraz rozumienia specjalistycznych, anglojęzycznych opracowań i materiałów w obszarze chemii budowlanej

T2A_U06

K_U09

potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i badawczymi

T2A_U11

K_U10

potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu materiałów budowlanych integrować wiedzę z zakresu odpowiednich dziedzin nauk i dyscyplin naukowych, w tym aspekty pozatechniczne

T2A_U10

K_U11

ma przygotowanie do pracy w przemyśle, zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

T2A_U13

K_U12

potrafi przeprowadzić analizę i dokonać wyboru, uzasadnić i zastosować nowoczesne rozwiązania obiektów i urządzeń w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością

T2A_U15

T2A_U17


T2A_U19

K_U13

posiada poszerzone umiejętności zarządzania środowiskiem; w szczególności potrafi wykonywać plany ukierunkowane na spełnienie aktualnych wymogów środowiskowych

T2A_U08

T2A_U09


T2A_U10

K_U14

potrafi wykonać zaawansowane rozwiązania projektowe urządzeń i obiektów, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów, procesów, usług z zakresu chemii budowlanej

T2A_U14

T2A_U15


T2A_U16

T2A_U17


T2A_U18

K_U71

Potrafi zastosować wiedzę z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych lub prawnych do rozwiązywania problemów

T2A_U05

* symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z § 3 p. 2 niniejszego zarządzenia

Symbol*

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia:

K_K01


samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii w chemii budowlanej

T2A_K01

K_K02


ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretacji

T2A_K01

T2A_K04


T2A_K05

K_K03


ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w chemii budowlanej

T2A_K05

K_K04

potrafi pracować w grupie; postępuje zgodnie z zasadami etyki

T2A_K03

K_K05


rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o rozwoju i osiągnięciach nauki w zakresie chemii budowlanej

T2A_K02

T2A_K07


K_K06


potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

T2A_K06

K_K07


ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, podejmuje refleksje na temat etycznych, naukowych i społecznych aspektów związanych z wykonywana pracą

T2A_K02 T2A_K07

K_K71

Potrafi wyjaśnić potrzebę korzystania z wiedzy z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych lub prawnych w funkcjonowaniu w środowisku społecznym

T2A_K06

* symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z § 3 p. 2 niniejszego zarządzenia

 1. ANALIZA ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY:

Od wielu lat, jednym z najbardziej dynamicznych i stabilnych jest, zarówno w Polsce, jak i w Europie, rynek materiałów budowlanych. Z rozmów prowadzanych regularnie, w ramach realizacji studiów na poziomie I stopnia, z przedstawicielami krajowego przemysłu materiałów budowlanych wynika, że istnieje zapotrzebowanie na absolwentów z tytułem zawodowym magistra inżyniera, którzy posiadaliby specjalistyczną wiedzę, związaną z tym segmentem rynku. Takich kwalifikacji nie zapewniają ani mechanicy, chemicy, ceramicy, budowlańcy, ani specjaliści w zakresie inżynierii materiałowej czy ekologii.

Jednocześnie przedstawiciele przemysłu w bezpośrednich kontaktach z nauczycielami akademickimi i studentami wielokrotnie podkreślali, że w dobie dużego zapotrzebowania na pracę dla absolwentów uczelni wyższych, posiadanie kwalifikacji II stopnia jest znaczącym atutem w konkurencji o interesujące miejsca pracy, stąd wskazane jest utworzenie studiów II stopnia na kierunku chemia budowlana.

Z analizy dostępnych dokumentów źródłowych wynika również, że w Polsce nie kształci się specjalistów II stopnia w zakresie chemii i inżynierii materiałów budowlanych.

W ramach istniejących kierunków studiów (chemia, inżynieria materiałowa, towaroznawstwo, budownictwo) prowadzi się tylko zajęcia z przedmiotu „Chemia budowlana” i „Materiały budowlane”. Absolwenci wymienionych kierunków nie są jednak dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zakładach przemysłowych produkujących materiały na rynek budowlany. Brakuje wykształconych kierunkowo specjalistów, którzy mogliby rozwiązać problemy związane ze starzeniem, wytrzymałością, higieną, bezpieczeństwem i kolorystyką materiałów polimerowych dla budownictwa. Oprócz wyżej wymienionych obszarów powinni oni również dysponować wiedzą w zakresie atestacji, certyfikacji recyklingu tworzyw sztucznych.

Utworzenie studiów II stopnia ma kierunku chemia budowlana będzie generować również rozwój naukowy, oparty na ścisłej współpracy z przemysłem. Obecnie nie istnieje na żadnej uczelni wyższej w Polsce ani kierunek, ani specjalność w ramach której student byłby przygotowywany w tak kompleksowy sposób na studiach

I i II stopnia do podjęcia pracy w zawodach, związanych z chemią budowlaną.Kompetencje nabyte przez absolwenta kierunku obejmowałyby umiejętność doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie, rozumienia i stosowania metod badania struktury i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowania metod wytwarzania spoiw mineralnych, betonów, izolacyjnych materiałów budowlanych, ceramicznych materiałów budowlanych oraz silikatów stosowania w praktyce podstawowych metod oznaczania cech użytkowych gotowych wyrobów budowlanych oraz podstaw projektowania wybranych materiałów budowlanych, praktycznego stosowania zdobytej wiedzy poprzez wykonywanie prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach przemysłowego zaplecza badawczego w zakresie materiałów dla budownictwa, znajomości oraz rozumienia podstawowych pojęć i problemów zarządzania jakością, stosowania zasad organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania w podejmowanych działaniach technicznych oraz w różnych formach aktywności zawodowej, znajomości podstawowych zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych, znajomości podstawowych aspektów prawnych dotyczących zarządzania substancjami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem produktów chemii budowlanej, znajomości zasad zrównoważonego rozwoju, krajowych i europejskich uwarunkowań zarządzania środowiskowego, analizy cyklu życia wyrobów budowlanych; identyfikacji możliwości poprawy aspektów środowiskowych wyrobów budowlanych w różnych etapach ich cyklu życia.

 1. SPOSÓB WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(określony w kartach przedmiotów)

 1. PROGRAM STUDIÓW

 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

 1. LICZBA SEMESTRÓW: 3

 2. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90

 3. MODUŁY ZAJĘĆ (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS:

 1. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

Lp.

KOD MODUŁU/ PRZEDMIOTU **

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

EFEKTY KSZTAŁCENIA

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

K

PW

RAZEM

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

CHB.1.1

English technical terminology II

KU_03; K_K01; K_U08

I

Z

30


30

5

40

75

3ŁĄCZNIE

75

3
**kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’

P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnejW – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P/S – projekt/seminarium

 1. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp.

KOD MODUŁU/ PRZEDMIOTU **

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

EFEKTY KSZTAŁCENIA

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

K

PW

RAZEM

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

CHB.2.1

Urządzenia w przemyśle budowlanym

K_W08; K_U12; K_U14; K_K06

I

Z

1530

45

7

48

100

4
2

CHB.3.1

Fizykochemia ciała stałego

K_W01; K_W03; K_W09; K_U07, K_K01

I

E

30

3060

13

77

150

6
3

CHB.4.1

Zaawansowane metody badań materiałów

K_W09; K_U03; K_U07

I

E

15
30
45

10

70

125

5
4

CHB.5.1

Zagospodarowanie surowców wtórnych w budownictwie

K_W05; K_W06; K_K03; K_U13; K_U10

I

Z

1515

30

8

37

75

3
5

CHB.8.2

Nowoczesne technologie i materiały budowlane - projekt zespołowy

K_W05; K_U14; K_K04; K_U05


II

Z


75

75

25

100

200

8
6

CHB.9.2

Inżynieria powierzchni

K_W10; K_W11; K_U07

II

E

15
15
30

5

40

75

3
7

CHB.10.2

Układy koloidalne


K_W01; K_W04; K_W10; K_W06

II

E

30


30

5

40

75

3ŁĄCZNIE

800

32
**kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’

P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej

W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P/S – projekt/seminarium

 1. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Lp.

KOD MODUŁU/ PRZEDMIOTU **

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

EFEKTY KSZTAŁCENIA

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

K

PW

RAZEM

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

CHB.6A.1

Fotochemia

K_W05; K_U01

I

Z

1515

30

3

42

75

3
CHB.6B.1

Materiały samoczyszczące w budownictwie

CHB.6C.1

Eksploatacja materiałów polimerowych w budownictwie

2

CHB.7A.1

Korozja materiałów ceramicznych

K_W12; K_U04; K_U09; K_W09; K_K02

I

Z

15
15
30

2

43

75

3
CHB.7B.1

Degradacja i ochrona materiałów budowlanych

3

CHB.11.2

- Projekt technologiczny

- Laboratorium prac przejściowychK_W11; K_W15; K_U03; K_K01; K_K04


II

Z60
60

15

75

150

6
4

CHB.12A.2

Elementy krystalografii

K_W01; K_W09; K_U07; K_K01


II

Z

3015

45

10

45

100

4
CHB.12B.2

Dyfrakcyjne metody badań strukturalnych

CHB.12C.2

Metody fizykochemiczne w badaniach nowych materiałów

CHB.12D.2

Badania materiałów i wyrobów budowlanych

5

CHB.13A.2

- Operacje jednostkowe w procesach technologicznych chemii budowlanej

K_W01; K_W06; K_W07; K_W09; K_W10; K_U06: K_U07; K_U11


II

Z

15
15
30

4

16

50

2
CHB.13B.2

Inżynieria i Technologia Lepiszczy Bitumicznych

CHB.13C.2

Technologia asfaltów naftowych

6

CHB.18A.3

-Polimerowe modyfikatory materiałów budowlanych

K_W02; K_W16; K_U02; K_U04

III

Z

15
15
30

5

40

75

3
CHB.18B.3

Technologie kompozytów polimerowych

7

CHB.16.3

Seminarium dyplomowe

K_U01; K_U09; K_K06; K_K07

III

Z


15

15

10

25

50

2
8

CHB.17.3

Laboratorium dyplomowe

K_U01; K_U04

III

Z60
60

8

57

125

5
9

CHB.19.3

Dyplom

K_W02; K_U14

III

E

200

50

250

500

20ŁĄCZNIE

1200

48
**kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’

P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej

W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P/S – projekt/seminarium

 1. GRUPA ZAJĘĆ Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SPOŁECZNYCH

Lp.

KOD MODUŁU/ PRZEDMIOTU **

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

EFEKTY KSZTAŁCENIA

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

K

PW

RAZEM

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

CHB.8.1

Ochrona własności intelektualnej

K_W13; K_W15; K_U01; K_K05

I

Z

1515

30

8

37

75

3
2

CHB.14A.2

Kulturotwórcze aspekty budownictwa

K_W13; K_W14; K_U13; K_K03; K_K05; K_K07

II

Z

1515

30

2

18

50

2
CHB.14B.2

Środowiskowe aspekty budownictwa

3

CHB.15.2

Przedmiot humanistyczno-społeczny

K_W71, K_U71, K_K71

II
30


30

5

15

50

2ŁĄCZNIE

175

7
**kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’

P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej

W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P/S – projekt/seminarium

 1. GRUPA ZAJĘĆ POWIĄZANYCH Z PROWADZONYMI BADANIAMI NAUKOWYMI W DZIEDZINIE NAUKI ZWIĄZANEJ Z KIERUNKIEM – profil ogólnoakademicki:

(liczba punktów ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS)

Lp.

KOD MODUŁU/ PRZEDMIOTU **

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

EFEKTY KSZTAŁCENIA

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

K

PW

RAZEM

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

ŁĄCZNIE


**kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’

P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej

W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P/S – projekt/seminarium

 1. GRUPA ZAJĘĆ POWIĄZANYCH Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM – profil praktyczny:

(liczba punktów ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS)

Lp.

KOD MODUŁU/ PRZEDMIOTU **

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU

EFEKTY KSZTAŁCENIA

SEMESTR

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

LICZBA PUNKTÓW ECTS

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT

P

K

PW

RAZEM

W

Ć

L

P/S

RAZEM

1

ŁĄCZNIE

0

0
**kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’

P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej

W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P/S – projekt/seminarium

 1. PODSUMOWANIE LICZBY GODZIN I PUNKTÓW ECTS:

  ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W PROGRAMIE

  ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

  2250

  90

  LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM

  LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW

  935

  LICZBA GODZIN KONSULTACJI

  200

  EGZAMINY W TRAKCIE SESJI

  8

  EGZAMIN DYPLOMOWY

  1

  ŁĄCZNIE

  1144

  PROCENTOWY UDZIAŁ GODZIN

  51

 2. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: 46

 3. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 2

 4. ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych: 56

 5. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH NIEZWIĄZANYCH Z KIERUNKIEM STUDIÓW ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB ZAJĘĆ NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: 3

 6. LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO:

3

 1. LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: 0

 2. ŁĄCZNA LICZBA GODZIN I PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH PRZEDMIOTU ‘’PROJEKT ZESPOŁOWY’’: 8

 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS, WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH:

(obowiązkowa dla profilu praktycznego)

Nie dotyczy 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI:

uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie i obrona pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

 1. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej (w załączeniu)

 2. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW / PRZEDMIOTÓW (w załączeniu)

 3. KARTY PRZEDMIOTÓW (w załączeniu) 1. INFORMACJE NA TEMAT KADRY NAUKOWEJ:

 1. WYKAZ OSÓB PROPONOWANYCH DO MINIMUM KADROWEGO:

  Lp.

  TYTUŁ/STOPIEŃ NAUKOWY

  IMIĘ

  NAZWISKO

  WYMIAR CZASU PRACY

  TERMIN PODJĘCIA ZATRUDNIENIA W UCZELNI

  WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  DZIEDZINA NAUKI I DYSCYPLINA NAUKOWA

  1

  prof. dr hab. inż.

  Kazimierz

  Darowicki  30

  nauki techniczne technologia chemiczna

  2

  prof. dr hab. inż.

  Helena

  Janik  30

  nauki techniczne technologia chemiczna

  3

  prof. dr hab. inż.

  Marian

  Kamiński  30

  nauki techniczne technologia chemiczna

  4

  dr hab. inż.

  Jarosław

  Chojnacki  105

  nauki chemiczne chemia

  5

  dr hab. inż.

  Andrzej

  Miszczyk  30

  nauki techniczne technologia chemiczna

  6

  dr hab. inż.

  Janusz

  Datta  30

  nauki techniczne technologia chemiczna

  7

  dr inż.

  Błażej

  Kudłak  60

  nauki chemiczne chemia

  8

  dr inż.

  Grzegorz

  Boczkaj  60

  nauki techniczne technologia chemiczna

  9

  dr inż.

  Marcin

  Janczarek  60

  nauki techniczne technologia chemiczna

  10

  dr inż.

  Anna

  Arutunow  60

  nauki techniczne technologia chemiczna

  11

  dr inż.

  Anna

  Zielińska-Jurek  105

  nauki techniczne technologia chemiczna

  12

  dr hab. inż.

  Paweł

  Ślepski  60

  nauki chemiczne chemia

 2. DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI LUB – w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym – OPIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO ZDOBYTEGO POZA UCZELNIĄ:

1. Tobiszewski M., Zieliński A., Darowicki K.: Dynamic Nanoimpedance Characterization of the Atomic Force Microscope Tip-Surface Contact// MICROSCOPY AND MICROANALYSIS. -Vol. 20., iss. 1(2014), s.72-77

2. Orlikowski J., Darowicki K., Mikołajski S.: Multi-sensor monitoring of the corrosion rate and the assessment of the efficiency of a corrosion inhibitor in utility water installations// SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. -Vol. 181., (2013), s.22-28

3. Darowicki K., Zieliński A., Ryl J., Ślepski P.: Impedance of cation-coupled electron transfer reaction:Theoretical description of one pathway process// ELECTROCHIMICA ACTA. -Vol. 87., (2013), s.930-939

4. Ślepski P., Darowicki K., Janicka E., Sierczyńska A.: Application of electrochemical impedance spectroscopy to monitoring discharging process of nickel/metal hydride battery.// JOURNAL OF POWER SOURCES. -Vol. 241., (2013), s.121-126

5. Kulesza, J., Barros, B. S., Júnior, S. A., de Oliveira, C.A.F, de Araújo Melo, D. M., Chojnacki J.:Benzene-induced hydro(solvo)thermal synthesis of Cu2+ and Zn2+ coordination polymers based on 1,3-benzenedicarboxylate// MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS. -Vol. 143., iss. 3 (2014),s.1522-1527

6. Żołnowska B., Sławiński J., Pogorzelska A., Chojnacki J., Vullo D., Supuran C.: Carbonic anhydrase inhibitors. Synthesis, and molecular structure of novel series N-substituted N'-(2-arylmethylthio-4-chloro-5- methylbenzenesulfonyl)guanidines and their inhibition of human cytosolic isozymes I and II and the transmembrane tumor-associated isozymes IX and XII// EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. -Vol. 71., (2014), s.135-147

7. Grubba R., Baranowska K., Chojnacki J., Pikies J.: Access to Side-On Bonded Tungsten Phosphanylphosphinidene Complexes// EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY. -Vol.2012., nr. iss. 20 (2012)

8. Nowak A., Lisowska-Oleksiak A., Chojnacki J.: Electrochemical activity and characterization of hybrid material consisted of poly(3,4- ethylenedioxythiophene)and silver hexacyanocobaltate// SOLID STATE IONICS. -Vol. 225., (2012), s.707-711

9. Cybula A., Priebe J., Pohl M., Sobczak J., Schneider M., Zielińska-Jurek A., Bruckner A., Zaleska A.: The effect of calcination temperature on structure and photocatalytic properties of Au/Pd nanoparticles supported on TiO2// APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL. (2014)

10. Zielińska-Jurek A., Hupka J.: Preparation and characterization of Pt/Pd-modified titanium dioxidenanoparticles for visible light irradiation// CATALYSIS TODAY. (2013)

11. Cybula A., Klein M., Zielińska-Jurek A., Janczarek M., Zaleska A.: Carbon dioxide photoconversion. The effect of titanium dioxide immobilization conditions and photocatalyst type.// Physicochemical Problems of Mineral Processing. -Vol. 48., nr. iss. 1 (2012), s.159-167

12. Gołąbiewska A., Zielińska-Jurek A., Zaleska A.: Characterization of TiO2 Modified with Bimetallic Ag/Au Nanoparticles Obtained in Microemulsion System// JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES. -Vol. 15., nr. No.1 (2012), s.71-77

13. Kucińska-Lipka J., Gubańska I., Janik H.: Gelatin-Modified Polyurethanes for Soft Tissue Scaffold// TheScientificWorldJOURNAL, (2013)

14. Sienkiewicz M., Kucińska-Lipka J., Janik H., Balas A.: Progress in used tyres management in the european union: a review // WASTE MANAGEMENT. -Vol. 32., nr. iss. 10 (2012), s.1742-1751

15. Krasowska K., Janik H., Gradys A., Rutkowska M.: Degradation of polyurethanes in Compost Under Natural Conditions// JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE. -Vol. 125., nr. iss. 6 (2012), s.4252-4260

16. Olkowska E., Kudłak B., Tsakovsky S., Ruman M., Simeonov V., Polkowska Ż.: Assessment of the water quality of Kłodnica River catchment using self-organizing maps// SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. -Vol. 476-477., (2014), s.477-484

17. Kudłak B., Tsakovsky S., Simeonov V., Sagajdakow A., Wolska L., Namieśnik J.: Ranking of ecotoxisity tests for underground water assessment using the Hasse diagram technique// CHEMOSPHERE. -., iss. 95 (2014), s.17-23

18. Kudłak B., Rogowska J., Wolska L., Kałas M., Łęczyński L., Namieśnik J.: Toxicity assessment of sediments associated with the wreck of s/s Stuttgart in the Gulf of Gdańsk (Poland)// JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING. -Vol. 14., nr. iss. 4 (2012), s.1231-1236

19. Boczkaj G., Kamiński M.: Evaluation of the usefulness and optimization of the separation conditions in Empty Column Gas Chromatography (EC-GC)// Camera Separatoria. -Vol. 5., nr. 1 (2013), s.5-13

20. Boczkaj G., Jaszczołt M., Przyjazny A., Kamiński M.: Application of normal-phase high-performance liquid chromatography followed by gas chromatography for analytics of diesel fuel additives// ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 405., iss. 18 (2013), s.6095-6103 1. STOSUNEK LICZBY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH stanowiących minimum kadrowe dla nowego kierunku DO LICZBY STUDENTÓW na tym kierunku: 12:30
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna