Sprawozdanie z działalności fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu w okresie od 1 stycznia 2004 r do 31 grudnia 2004 rPobieranie 88,61 Kb.
Data20.11.2017
Rozmiar88,61 Kb.

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “ZIELONY LIŚĆ” w Toruniu - sprawozdanie 2004
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “ZIELONY LIŚĆ” w Toruniu

w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “ZIELONY LIŚĆ”
Siedziba: Toruń
Adres: ul. Ducha Świętego 5/4, 87-100 Toruń
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 10 października 2001 r.
Numer KRS: 0000052038
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 871567169
Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

 1. Prezes Zarządu: Mariusz Bąk, zam. ul. Związku Jaszczurczego 12/21, 82-300 Elbląg

 2. Członek Zarządu: Grzegorz Śliwiński, zam. ul. Bartkiewiczówny 89C/12, 87-100 Toruń


Cele statutowe fundacji:

Organizowanie wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Zasady, formy i zakres działalności:

Statut zakłada następujące formy realizacji celów fundacji:  1. doradztwo w zakresie pomocy rehabilitacyjnej i prawnej dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,

  2. pomoc materialna – w szczególności dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, sprzętu medycznego i inwalidzkiego,

  3. działalność szkoleniowa – organizacja, dofinansowanie,

  4. poszukiwanie innych osób i instytucji udzielających pomocy finansowej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, poszkodowanym w wypadkach,

  5. działalność oświatowa w zakresie wzmocnienia poszanowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – reklama społeczna, działalność wydawnicza, organizowanie imprez, sympozjów i zebrań naukowych,

  6. propagowanie alternatywnych, bezpiecznych form komunikacji,

  7. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pomocy ofiarom wypadków i kolizji,

  8. podejmowanie innych przedsięwzięć, służących realizacji celów statutowych fundacji.


Zasady i formy pomocy finansowej:
Dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, sprzętu inwalidzkiego, medycznego itp. obejmuje z reguły część kosztów, w zależności od indywidualnej sytuacji osoby zwracającej się o pomoc. Dofinansowanie następuje w formie promesy, tj. jednostronnego zobowiązania Fundacji do wypłaty środków po spełnieniu przez poszkodowanego pewnych warunków (np. zgromadzenia pozostałej części kosztów, przedstawienia rachunku potwierdzającego poniesione koszty). Dla Fundacji stanowi to gwarancję, iż przekazane środki nie zostaną wykorzystane w innym celu, zaś poszkodowanym daje pewność, iż w razie spełnienia warunków określonych w promesie, Fundacja zobowiązana będzie do wypłaty środków. Na kwoty przewidziane w promesie Fundacja tworzy rezerwy finansowe.

Wypłata środków zgodnie z promesą następuje, w zależności od przedmiotu dofinansowania: • bezpośrednio na konto producenta lub sprzedawcy (w przypadku protez, sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i innych, których zakup wymaga zgromadzenia całej kwoty), wskazane przez poszkodowanego w chwili zgromadzenia przez niego pozostałej części kosztów,

 • bezpośrednio na rachunek ośrodka rehabilitacyjnego, lub innego podmiotu, który wówczas może wystawić rachunek na Fundację,

 • na rachunek poszkodowanego – na podstawie rachunków potwierdzających poniesienie kosztów objętych dofinansowaniem (zakupu leków, środków pielęgnacyjnych, zabiegów rehabilitacyjnych, należności adwokackich, szkolenia, przekwalifikowania itp.) po dniu podpisania promesy.

W wyjątkowych sytuacjach Fundacja świadczy również pomoc na rzecz osób poszkodowanych będących sprawcami tych wypadków, jednakże pod warunkiem, że: • osoby te nie znajdowały się w chwili wypadku w stanie po użyciu alkoholu,

 • inne osoby nie odniosły w wyniku takiego wypadku obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni.

W przypadku takich osób, Fundacja niekiedy uzależnia udzielenie pomocy od zobowiązania się przez poszkodowanych do wykonania nieodpłatnej pracy społecznej w niewielkim wymiarze czasu na rzecz wybranej organizacji lub instytucji z terenu właściwego dla osoby otrzymującej pomoc, a której działalność dotyczy szeroko rozumianej pomocy społecznej.
Realizacja celów statutowych:
Realizacja celów statutowych w 2004 r. przebiegała wielotorowo, głównie w dwóch kierunkach tj. w zakresie pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz dofinansowania leczenia, rehabilitacji i zakupu oprotezowania na rzecz takich osób. Fundacja angażowała się także w działania na rzecz poprawy sytuacji prawnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej ofiar wypadków komunikacyjnych i ich bliskich oraz na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Największa efektywność w udzielaniu pomocy poszkodowanym osiągalna jest dzięki współdziałaniu różnych jednostek na terenie całego kraju: rządowych, samorządowych i pozarządowych. Z tego też względu Fundacja uczestniczyła, obok innych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli urzędów centralnych i ministerstw, w pracach nad Krajowym Programem na Rzecz Ofiar Przestępstw koordynowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Podstawowym celem spotkań od marca do czerwca 2004r. stało się opracowanie programu, który pozwoli na usprawnienie działań państwa, we współpracy z organizacjami społecznymi, na rzecz ofiar przestępstw. Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “ZIELONY LIŚĆ” zgłosiła szereg postulatów i wniosków, dotyczących szczególnie sytuacji bezpośrednich i pośrednich poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Przedstawiła również dwa projekty: projekt ogólnopolskiej infolinii dla ofiar przestępstw oraz projekt organizacji pomocy terapeutycznej dla ofiar wypadków komunikacyjnych, z możliwością rozszerzenia programu na ofiary innych przestępstw. Krajowy Program na Rzecz Ofiar Przestępstw trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W roku 2004 kontynuowano akcję informacyjną o działaniach Fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “ZIELONY LIŚĆ”
i możliwościach uzyskania pomocy ze strony Fundacji. Materiały (plakaty, ulotki, listy), informujące o formach pomocy świadczonej przez Fundację oraz danych umożliwiających kontakt z Fundacją, wysłano do prokuratur, komisariatów policji, szpitali, stacji pogotowia oraz innych placówek (np. organizacji na rzecz niepełnosprawnych), do których zwracają się osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Fundacja rozszerzała także kontakty z mediami - zwłaszcza lokalnymi stacjami radiowymi i prasą. Zwiększyła się też rozpoznawalność Fundacji “ZIELONY LIŚĆ” w środowisku organizacji pozarządowych.

Rezultatem akcji informacyjnej jest stały wzrost ilości osób kontaktujących się z Fundacją. Pełen sukces odniosła, uruchomiona przez Fundację w poprzednim roku, infolinia (0 801 112 982), której podstawowym celem jest umożliwienie osobom poszkodowanym szybkie uzyskanie informacji prawnej i organizacyjnej. W 2004 roku zdecydowanie wzrosła liczba kontaktujących się tą drogą poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Koszt połączenia dla osób dzwoniących jest równy cenie jednego impulsu telefonicznego niezależnie od czasu rozmowy.

Wielokrotnie poszkodowani oczekiwali i otrzymywali jednorazowej pomocy, w postaci konkretnych informacji dotyczących adresów i zakresów działania podmiotów i instytucji, w stosunku do których mogą wystąpić z roszczeniami; sposobów postępowania w dochodzeniu roszczeń oraz praw jakie przysługują im w związku z wypadkiem i jego skutkami. W wielu przypadkach, korzystając z taniego dostępu do pomocy prawnej poprzez infolinię, poszkodowani korzystali z systematycznych wskazówek w zakresie poszczególnych etapów dochodzenia swoich praw. Często z prośbą o pomoc zwracają się do naszej Fundacji osoby borykające się z problemami wykraczającymi poza zakres działania Fundacji /np. przemocą w rodzinie/. W takiej sytuacji otrzymują adresy i numery telefonów organizacji oraz instytucji specjalizujących się w niesieniu potrzebnej im pomocy.

W roku 2004 została wzbogacona strona internetowa www.fundacjazielonylisc.org. Prezentuje ona informacje o działaniu Fundacji, zawiera porady dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz porady w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w tym prawne, policji, ratownicze, etc.). Umieszczono też na niej liczne „pomocne” linki do instytucji i innych stron internetowych, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odwiedzający tę stronę mogą zadać pytania lub zgłosić chęć uzyskania pomocy ze strony Fundacji. Za pomocą


e-mail mogą również otrzymać odpowiedź.
Pomoc prawna udzielana przez Fundację polegała na udzielaniu informacji na temat roszczeń i praw przysługujących osobom poszkodowanym w wypadkach oraz możliwości ich dochodzenia. Prawnicy obsługujący poszkodowanych redagowali pisma przedsądowe, dotyczące zgłoszenia roszczeń do osób zobowiązanych do naprawienia szkody, wezwania do wypłaty świadczeń, odwołania od decyzji podmiotów ponoszących odpowiedzialność z tytułu OC. W ten sposób Fundacja pomogła wielu podopiecznym w uzyskaniu konkretnych, korzystnych dla nich decyzji, zwłaszcza odszkodowawczych. Udało się też przyspieszyć procedury wypłaty odszkodowań.

Pomoc udzielana była nieodpłatnie, zarówno w siedzibie Fundacji w godzinach jej pracy (w dni powszednie od godz. 8.30 do 16.30), jak i telefonicznie lub pocztą (także elektroniczną), imiennie i anonimowo, osobom zgłaszającym się z terenu całego kraju.


Ambicją Fundacji było i jest umożliwienie uzyskania kompleksowej pomocy /dotyczącej sytuacji prawnej, zdrowotnej i bytowej/ przez bezpośrednie i pośrednie ofiary wypadków z terenu całej Polski. Szczególną uwagę zwracamy na dotarcie do mieszkańców małych miejscowości i wsi, dla których dostęp do wiedzy prawniczej jest utrudniony z powodu sytuacji materialnej, skoncentrowania kancelarii adwokackich i innych ośrodków pomocy prawnej w dużych miastach.

Dzięki trwającej w 2004 roku współpracy z kancelarią adwokacką w Toruniu, w zakresie stałej obsługi prawnej działalności Fundacji, w tym udzielania pomocy prawnej osobom poszkodowanym, oddelegowany pracownik kancelarii pełnił dyżury w siedzibie Fundacji, m.in. udzielając porad bezpośrednio przez telefon dzwoniącym na infolinię. Podopieczni Fundacji, będący osobami poszkodowanymi w wypadkach, korzystali z pomocy w zakresie zastępstwa procesowego w przypadku dochodzenia roszczeń przed sądem bez konieczności uiszczania wynagrodzenia adwokackiego przed zakończeniem procesu. Do kancelarii tej podopieczni Fundacji kierowani byli w przypadku nieskuteczności dochodzenia roszczeń na drodze przedsądowej i konieczności wytoczenia powództwa. Fundacja występowała także w charakterze rzecznika interesu publicznego w postępowaniu karnym przeciwko sprawcom wypadków drogowych, kiedy wymagała tego ochrona praw pokrzywdzonych.

Fundacja skutecznie skierowała skargę na działania zakładu ubezpieczeń do Rzecznika Praw Ubezpieczonych, a także pomagała uzyskać informacje dotyczące okoliczności wypadków komunikacyjnych, sytuacji prawnej ich uczestników oraz polis ubezpieczeniowych sprawców wypadków, niezbędne do dalszego postępowania odszkodowawczego.

Długotrwałej pomocy prawnej udzielono 74 poszkodowanym. W niektórych przypadkach, po udzieleniu pełnomocnictwa przez poszkodowanych, Fundacja jako osoba prawna zgłaszała roszczenia do odpowiednich zakładów ubezpieczeń i instytucji (tylko w roku 2004 w takiej roli Fundacja wystąpiła 28 razy – w tym 3 razy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a poszkodowani uzyskali w wyniku tych działań ponad 280 tysięcy złotych jednorazowych wypłat odszkodowawczych oraz w kilku przypadkach comiesięczne renty). 13 spraw, spośród prowadzonych przez Fundację, zostało zakończonych na etapie „przedsądowym”. Aktualnie, w imieniu swoich podopiecznych, Fundacja prowadzi kilkadziesiąt spraw.


W 2004 roku, po raz drugi, Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “ZIELONY LIŚĆ” uczestniczyła aktywnie w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw, organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, sądy i prokuratury w całej Polsce, udzielając pomocy prawnej m.in. osobom skierowanym do Fundacji przez te podmioty. Ponieważ zainteresowanie pomocą (również dzięki mediom) okazało się bardzo duże, pracownicy Fundacji wyznaczyli dodatkowe godziny pracy także tygodniu następującym po ogólnopolskiej akcji.
Pomocy materialnej – w szczególności dofinansowania kosztów leczenia, rehabilitacji, sprzętu medycznego i inwalidzkiego dokonywano zgodnie z zasadami obowiązującymi w Fundacji. Poza udzieleniem pomocy nowym podopiecznym, Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “ZIELONY LIŚĆ” kontynuowała działania na rzecz osób, które skorzystały z takiej pomocy w latach wcześniejszych, ale ze względu na sytuację prawną, materialną i przede wszystkim zdrowotną nadal potrzebują wsparcia.
Współpraca z organizacjami i koordynacja działań, zmierzających do zwielokrotnienia efektów pracy na rzecz poszkodowanych – ofiar wypadków, były jednym z istotnych kierunków działań roku 2004.

Fundacja przedłużyła porozumienie z prywatną kliniką rehabilitacyjną w Krojantach, na podstawie którego osoby będące poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych mogą korzystać z usług Kliniki z 20% zniżką (poza sezonem nawet 32%). Porozumienie to nie rodzi żadnych skutków finansowych ze strony Fundacji wobec Kliniki, Fundacja zadeklarowała jedynie możliwość dofinansowania kosztów leczenia osób poszkodowanych w wypadkach drogowych w przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. bardzo trudna sytuacja finansowa takiej osoby). Zawarto też wstępne porozumienia z zakładami protetycznymi w Konstancinie-Jeziornej o zniżkach na oferowane usługi protetyczne.

Rozwijała się współpraca z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych i Elbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „LAZARUS” oraz ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie, na rzecz wspólnych podopiecznych, będących osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych, których Fundacja objęła swoim działaniem w zakresie dofinansowania kosztów rehabilitacji, leczenia i zakupu sprzętu inwalidzkiego. To dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Pomocne Dłonie” i Fundacją „Ikar” z Radomia do elbląskich wspólnych podopiecznych, będących osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych trafił używany, ale w dobrym stanie, szwedzki sprzęt rehabilitacyjny o wartości ponad 5,5 tys. zł.

W ramach działań pomocowych nawiązano kontakt z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji z Warszawy, Stowarzyszeniem „Zawsze Wierni - 4 łapy” z Krakowa, Centrum Informacji Socjalnej w Wałbrzychu

W celu aktywizacji życiowej i pokonywania barier na rzecz niepełnosprawnej podopiecznej nawiązano kontakt ze szczecińską szkołą nauki jazdy (niestety z przyczyn obiektywnych – nauka jazdy w 2004 roku nie doszła do skutku)

Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” z siedzibą w Poznaniu pozwoliła na częściowe wyposażenie karetki Oddziału Ratunkowego Szpitala w Lipnie.


W listopadzie 2004 roku w celu współpracy, wymiany doświadczeń i usprawnień działań na rzecz poszkodowanych i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “ZIELONY LIŚĆ” zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Alter Ego” z siedzibą w Warszawie.

W celu stworzeniu programu terapeutycznego adresowanego do ofiar wypadków komunikacyjnych i ich bliskich w 2004 roku Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “ZIELONY LIŚĆ” podjęła szereg działań szkoleniowych i organizacyjnych.

Pracownicy Fundacji odbyli konsultacje w instytucjach mających doświadczenie w pracy zespołu interwencji kryzysowej – w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, z Fundacją na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko - Pomorskiego im. dr. Józefa Bednarza, działającą przy Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (co zaowocowało zawarciem porozumienia o połączeniu sił w budowie programu terapeutycznego dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych na początku roku 2005). W tym celu również pracownicy Fundacji odbyli szkolenia doskonalące warsztat pracy i pogłębiające wiedzę i umiejętności w różnych nurtach psychoterapii: psychoanalitycznym - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej, poznawczo-behawiorlnym (szkolenia poświęcone pracy z osobami z PTSD i ASD; w tym ze specjalistą z Oxford Cognitive Therapy Centre z Wielkiej Brytanii) oraz w arteterapii - Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów „Linie” w Łodzi, Fundacja Młodego Kina w Warszawie, Ośrodek Assitej w Warszawie (w tym ostatnim zajęcia prowadzili najlepsi specjaliści pracy dramą z Wielkiej Brytanii).

W 2004 r. pracownicy Fundacji zapoznali się również z wykorzystywanymi na gruncie zachodnim sposobami organizacji pomocy terapeutycznej oferowanej uczestnikom traumatycznych wydarzeń, w tym wypadków komunikacyjnych.

Z arteterapią, jako kierunkiem ocenianym jako bardzo skuteczny w odbudowywaniu przestrzeni bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości Fundacja wiąże szczególne nadzieje. Zwłaszcza, że prowadząc zajęcia w zaprzyjaźnionym klubie integracyjnym w Toruniu, pracownik Fundacji ma okazję na każdym kroku doświadczyć niesłychanego wpływu działań twórczych na odzyskiwanie kondycji psychicznej i kształtowanie postaw ich uczestników.


W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i działalności promującej bezpieczne zachowanie na drodze, jako jednego z podstawowych celów statutowych, Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Zielony Liść” brała udział m.in. w „dniach otwartych” Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (w Toruniu i Grudziądzu), Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Polski Związek Motorowy, Policję, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Automobilklub Toruński na szczeblu wojewódzkim (niewielkim nakładem środków ufundowano rowery dla zwycięskich drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów z woj. kujawsko-pomorskiego), a także Międzynarodowy Dzień Pierwszej Pomocy (10 września – akcja organizowana w całym kraju przez PCK). W roku 2004 Fundacja „Zielony Liść” wystąpiła jako współorganizator akcji w Grudziądzu – obok PCK, służb porządkowych i ratowniczych.

Na imprezach tych popularyzowano zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i informowano o świadczonej pomocy przez Fundację na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.


Przykładem takich działań w roku 2004 jest udział Fundacji w organizacji obchodów „Europejskiego Tygodnia Mobilności” i „Europejskiego Dnia bez Samochodu” w dniach 20 – 25 września w Toruniu, pod hasłem „Bezpieczeństwo na drodze”.

W ramach akcji pracownicy Fundacji „Zielony Liść” wzięli udział w Forum Młodzieży zorganizowanym dla toruńskich licealistów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Jedno z wystąpień, zatytułowane „Poszkodowany, świadek, sprawca – wypadek komunikacyjny od strony prawnej” poświęcone było przedstawieniu sytuacji prawnej bezpośrednich i pośrednich uczestników wypadku. Drugie wystąpienie pt. „Wypadek komunikacyjny – komu się może zdarzyć” przypomniało o rodzajach zagrożeń na drogach i sposobach ich minimalizowania.

W szkolnej kampanii edukacyjnej, poświęconej tematyce bezpieczeństwa na drogach, przeprowadzono zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Toruniu dla klas gimnazjalnych oraz dla klasy podstawowej i gimnazjalnej w toruńskim Zespole Szkół nr 7. Zajęcia, z wykorzystaniem fragmentów filmu edukacyjnego „Z rowerem za pan brat” oraz aktywnego uczestniczenia w omówieniu dzieci i młodzieży, służyły przypomnieniu podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, zwłaszcza rowerzystów i pieszych, a towarzyszyła im prezentacja pełnego oświetlenia odblaskowego rowerzysty.

Akcji towarzyszył konkurs „Jestem bezpieczny na drodze”, pod patronatem i przy udziale organizacyjnym Fundacji „Zielony Liść”, emitowany w toruńskim Radiu GRA. Fundacja opracowała pytania konkursowe oraz ufundowała nagrody dla uczestników - kompletne zestawy oświetlenia do roweru. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem radiosłuchaczy, a współpraca z Radiem GRA zaowocowała m.in. późniejszą kwestą na antenie radia w akcji pomocy dla dziesięcioletniego Pawełka, w którą włączyli się, jako ofiarodawcy licytowanych przedmiotów m.in. toruńscy sportowcy oraz Prezydent Miasta Torunia).

Fundacja zorganizowała też kwestę publiczną na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych, szczególnie dzieci i ludzi młodych poszkodowanych w wypadkach – podopiecznych Fundacji. Kwesta za zgodą Prezydenta Miasta Torunia (numer zgody: WSA 5022/8/2004) przeprowadzona została 24 i 25 września dzięki pomocy wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu oraz z Policealnego Studium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu. Informacje o kweście zostały zamieszczone w lokalnych mediach toruńskich, m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowościach”, w radiu, na ulotkach PCK. Pierwszego dnia kwesta została przeprowadzona na terenie Starego Miasta, towarzysząc m.in. akcji honorowego oddawania krwi, prowadzonej przez PCK. Kolejnego dnia kwestę przeprowadzono w trakcie Pikniku Ekologicznego w Ruinach Zamku Dybowskiego. W ciągu dwóch dni zebrano 306,68 zł.

W ramach Pikniku Fundacja zorganizowała i przeprowadziła konkurs dla rowerzystów. Nagrodami były odblaski oraz materiały przygotowujące młodzież szkolną do egzaminu na kartę rowerową, a najmłodszych do bezpiecznego poruszania się po drogach. Dodatkową atrakcją przygotowaną przez Fundację była możliwość przejażdżki oryginalnym motocyklem trójkołowym. Z inicjatywy Fundacji grupa toruńskich artystów performerów - Ostatni Człowiek na Ziemi - zaprezentowała happening, traktujący o skutkach brawury na drodze, który spotkał się z dużym uznaniem odbiorców.


Fundacja kontynuowała też współpracę z Katolicką Szkołą Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Grążawach (jej wychowanek był podopiecznym Fundacji.) w zakresie zakrojonego na lata programu „Miasteczko Rowerowe” o charakterze profilaktycznym oraz dydaktyczno-wychowawczym. Program uzyskał pełne poparcie Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy, która m.in. zadeklarowała udział policjantów w zajęciach dydaktycznych oraz prowadzonych egzaminach. W ramach programu wybudowano plac do ćwiczeń, umożliwiający przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową dla całego powiatu brodnickiego. Pierwsze egzaminy odbyły się już w 2003 roku.

W ramach programu edukacyjnego BEZPIECZNE DZIECKO przygotowywanego przez Szkołę, powstało kilka lekcji, niestety na razie nie w wersji internetowej.

Pracownicy Fundacji bardzo aktywnie włączyli się w działania związane z kampanią profilaktyczno - edukacyjną adresowaną do najmłodszych uczestników ruchu drogowego i młodzieży. Rozpoczęto przygotowania do tworzenia programu edukacyjnego o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Przeprowadzono wstępne rozmowy z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także nawiązano współpracę z Przedszkolem nr 2 w Toruniu, bardzo prężnym w edukacji zasad bezpiecznego życia zgodnie z przysłowiem „Czym skorupka za młodu nasiąknie,...”

Zamierzeniem Fundacji jest, aby program stał się jednym z narzędzi dydaktycznych, wykorzystywanych przez pedagogów oraz instruktorów i opiekunów dzieci i młodzieży, aby już w trakcie nabywania m.in. umiejętności jazdy na rowerze, uczyły się, że prowadzenie pojazdu wymaga rozsądku i poczucia odpowiedzialności.


W 2004 roku w wielu kierunkach i w różnym zakresie rozwijała się współpraca z wolontariuszami. Z pozytywnej reakcji obu stron wynika, że w 2005 roku praca wolontariuszy będzie stanowić znacząca część całej pracy wykonanej w Fundacji.
Ukoronowaniem działalności Fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "ZIELONY LIŚĆ” było uzyskanie, postanowieniem Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 kwietnia 2004 roku, statusu ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych:


 1. Fundacja dofinansowała poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym młodemu mężczyźnie koszty pobytu na turnusie w oddziale rehabilitacyjnym stacjonarnym prowadzonym przez NZOZ “Neptun” w Jantarze oraz leczenia w łącznej kwocie 792,05 zł.

 2. Fundacja dofinansowała koszty rehabilitacji w kwocie 800 zł, chłopcu, któremu po wypadku i przebytej chorobie potrzebna jest intensywna rehabilitacja, w tym hipoterapia, aby zatrzymać postęp słabnięcia mięśni. Udzielono także promesy na dofinansowanie dalszych kosztów rehabilitacji w kwocie 600 zł.

 3. Fundacja dofinansowała koszty rehabilitacji w kwocie 3.900 zł dziewczynie, która w wieku 16 lat uległa wypadkowi samochodowemu i jest sparaliżowana cztero-kończynowo, mimo to skończyła szkołę średnią, dokonuje ogromnych postępów w rehabilitacji i terapii, dąży do usamodzielnienia się, by skończyć studia. Na dofinansowanie dalszej rehabilitacji Fundacja udzieliła promesy w kwocie 3.000 zł.

 4. Fundacja dofinansowała koszty leczenia w kwocie 1.264,81 zł poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym.

 5. Fundacja dofinansowała zakup oprotezowania w kwocie 2.400 zł (o całkowitej wartości 15.000 zł) poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym.

 6. Fundacja dofinansowała koszty turnusu rehabilitacyjnego organizowanego w Spale przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji w kwocie 200 zł ciężko poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, ale wracającej do aktywnego życia kobiecie.

 7. Fundacja dofinansowała ciężko poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym chłopcu koszty zakupu pieluchomajtek, w łącznej kwocie 2.981,46 zł.

 8. Fundacja dofinansowała koszty dojazdu karetką pogotowia, na trasie z Tczewa do Szpitala Kolejowego w Gdańsku i z powrotem, w kwocie 200 zł – poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym.

 9. Fundacja dofinansowała wyjazd trójki małych dzieci (6,8,12 lat) kobiety, która w drodze z pracy zginęła w wypadku komunikacyjnym – na czas pobytu ojca w szpitalu – na kolonie do Kotliny Kłodzkiej zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Słupcy. Dofinansowanie ze strony Fundacji wyniosło 300 zł. W 2003 r. Fundacja postanowiła objąć rodzinę kompleksowym programem pomocowym składającym się z następujących punktów: 1-pomoc prawna, 2-pomoc organizacyjna, 3- pomoc finansowa. Dzięki działaniom Fundacji w zakresie pomocy prawnej dzieci dostały rentę po matce, wcześniej jej pozbawione, gdyż jej pracodawca nie dopełnił formalności związanych z ubezpieczeniem w ZUS.

 10. Fundacja dofinansowała zakup protezy w wysokości 3.000 zł poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym. Całkowity koszt protezy wynosi 8.000 zł.

 11. Fundacja dofinansowała zakup oprotezowania kończyny w kwocie 7.500 zł na rzecz 35 letniego mężczyzny, który uległ wypadkowi kolejowemu, wskutek którego stracił lewą nogę i część prawej stopy. Całkowity koszt protezy wynosi około 30.000 złotych. Proteza ta umożliwi mu poruszanie się bez potrzeby korzystania z wózka inwalidzkiego a w konsekwencji samodzielne funkcjonowanie i podjęcie pracy celem zapewnienia utrzymania swej rodzinie. Dochodzenie roszczeń przez niego od PKP było utrudnione z uwagi na fakt niemożności wykazania zawinienia ze strony pracowników PKP.

 12. Fundacja dofinansowała zakup protezy nogi chłopcu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 500 zł ze Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Pomocne Dłonie” na rzecz zakupu protezy kończyny chłopca, co pozwoliło zmniejszyć wielkość dofinansowania ze środków Fundacji z 3.000 do 2.500 złotych.

 13. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Pomocne Dłonie” udało się pozyskać używany, ale w dobrym stanie, sprzęt rehabilitacyjny o wartości ok. 6,3 tys. złotych. Fundacja dofinansowała koszty transportu sprzętu ze Szwecji do wysokości 1.000 zł.

 14. Fundacja zawarła umowę z Kancelarią „Konsultant” z Torunia, na stałą obsługę prawną działalności Fundacji, w tym udzielanie pomocy prawnej osobom poszkodowanym zgłaszającym się do Fundacji - koszt : 28.182 zł.

 15. Fundacja przekazała w formie darowizny sprzęt rehabilitacyjny o wartości szacunkowej 5.400 zł dla Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „LAZARUS” z siedzibą w Elblągu. Koszty transportu sprzętu z Radomia do Elbląga pokryło Stowarzyszenie „LAZARUS”.

 16. Fundacja dofinansowała zakup wyposażenia karetki ratunkowej Oddziału Ratunkowego szpitala w Lipnie w sprzęt ratownictwa medycznego, używany głównie w ratowaniu ofiar wypadków komunikacyjnych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 2 501,87zł. Drugi etap pomocy polegał na zorganizowaniu przez Fundację, na mocy zezwolenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego [nr OP. III 501-18/2004] zbiórki publicznej na resztę niezbędnego wyposażenia karetki Oddziału Ratunkowego w Lipnie. Wydzielone zostało specjalne konto, na które lokalna społeczność może przekazywać datki na Oddział Ratunkowy a także 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na organizację pożytku publicznego. Inną formą zbiórki pieniędzy na wyposażenie karetki Oddziału Ratunkowego w Lipnie jest skarbona Fundacji ustawiona w szpitalu.

 17. Fundacja zakupiła 10 kompletów odblasków stanowiących wyposażenie rowerzysty na nagrody w konkursach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w celach edukacyjnych (prezentacyjnych) w kwocie 683 zł.

 18. Fundacja dofinansowała zakup nagród w “Ogólnopolskim Turnieju o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym” w łącznej kwocie 500 zł (4 rowery dla zwycięskich drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów z woj. kujawsko-pomorskiego).

 19. Fundacja zawarła umowę o dzieło na opracowanie projektu i modelu statuetki Fundacji „Zielony Liść”. Wynagrodzenie dla twórcy projektu wyniosło 1.300 zł brutto.

 20. Fundacja, w celu ochrony posiadanych środków przed skutkami inflacji oraz zwiększenia ich efektywności, przesunęła część posiadanych środków finansowych z nie oprocentowanego konta bankowego na zyskowne instrumenty finansowe, w tym na oprocentowaną lokatę w ramach możliwości oferowanych przez bank, który prowadzi rachunki Fundacji, w sposób zapewniający bieżącą płynność finansową Fundacji (stan lokat na dzień 31.12.2004r.: odnawialna lokata 7-dniowa – 120.000 zł., ARKA BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty – 30.375,57, ARKA BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty – 31.107,14).

 21. Fundacja skutecznie wystąpiła do PFRON o dofinansowanie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Fundacji.

 22. Fundacja udzieliła promesy na dofinansowanie 10-letniemu chłopcu kosztów leczenia, protezy, rehabilitacji, związanych z następstwami wypadku komunikacyjnego z 1 września 2004 r. w łącznej kwocie 10.000 złotych (w tym wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2004 na organizację pożytku publicznego w kwocie 1.877 złotych oraz przychody z odnawialnej, 7-dniowej lokaty bankowej za rok 2004 w kwocie 1.205,47 złotych). Chłopiec 1 września 2004r., w drodze do szkoły, uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Nieostrożność kierowcy samochodu ciężarowego oraz brak wytyczenia drogi dla pieszych w miejscu robót drogowych spowodowały, że chłopiec, z trudem ocalony, stracił nogę wraz z częścią kości miednicznych, doznając jednocześnie wielonarządowego urazu ciała. Jedyną szansą na jego powrót do samodzielnego życia jest rozległa i skomplikowana operacja, m.in. rekonstrukcji lewego biodra, której podjęli się specjaliści ze Stanów Zjednoczonych.Fundacja objęła chłopca szerokim programem pomocy:

- Uzyskano wysoką zaliczkę na poczet przyszłych kosztów leczenia od firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku.

- Zorganizowano publiczną zbiórkę pieniężną [nr zezwolenia OP.III.501-19/2004], której celem ma być zgromadzenie środków na związane z operacją koszty organizacyjne, przyszłą rehabilitację chłopca i zakup zaawansowanej technologicznie protezy nogi. Wydzielone zostało specjalne konto do wpłat pieniężnych. Umożliwiono także wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na organizację pożytku publicznego na to wydzielone konto.

- Na pomoc dla Pawełka przekazano całą kwotę - 306,68 zł - zgromadzoną w ramach kwesty w dniach 24-25 września 2004 r. (numer zgody Prezydenta Miasta Torunia: WSA 5022/8/2004)

- Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy – uczniów toruńskich szkół i harcerzy toruńskiego hufca ZHP, Fundacja zorganizowała trzy kwesty na terenie toruńskiej starówki, podczas których do specjalnie przygotowanych, zaplombowanych puszek zbierano datki od torunian dla Pawełka. Zebrano w ten sposób 1 919,56zł.

- Dzięki podpisanym porozumieniom pomiędzy Fundacją a lokalnymi firmami handlowymi na terenie ich placówek (w sklepach), umieszczono stacjonarne skarbony, do których klienci wrzucają dobrowolne datki na rzecz chłopca. Do końca roku zebrano w ten sposób kwotę w wysokości 699,01zł., pieniądze zbierane są nadal.

- W dniu 25 grudnia dzięki uprzejmości firmy Mentor na terenie jej lodowiska do puszek kwestarskich udało się zebrać kwotę 797,40zł. W tym dniu firma nie pobierała opłat za wstęp na ślizgawkę.

- We współpracy z toruńskim Radio GRA, 20 grudnia, Fundacja zorganizowała dobroczynną aukcję, z której całkowity dochód trafił na konto Pawełka. Aukcja przyniosła sumę 9 370 zł.

- Pieniądze zbierano również w teatrze Wilama Horzycy gdzie zgromadzono 1 039,68zł.

- Poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi mediami, losem chłopca udało się zainteresować kujawsko-pomorską a w szczególności toruńską społeczność, wskutek czego na wyodrębnione dla Pawełka konto Fundacji zaczęły spływać pieniądze od osób prywatnych i firm. Sporo uczniów i nauczycieli toruńskich szkół zgłosiło chęć i zorganizowało imprezy szkolne, z których dochód wpłacono na konto dla Pawełka. Szczególnie zaangażowała się szkoła, do której uczęszczał poszkodowany chłopiec – Zespół Szkół nr 31 w Toruniu. Podczas zorganizowanego tam festynu połączonego z aukcją, 4 grudnia zebrano kwotę 3834,68zł.

- W sumie do końca roku 2004 (poza promesą Fundacji) uzbierano na rzecz chłopca 33.481,64 zł.


 1. Fundacja udzieliła promesy na dofinansowanie 13-letniemu chłopcu kosztów protezy, związanych z następstwami wypadku komunikacyjnego (chłopiec stracił nogę pod tramwajem) w łącznej kwocie 5.000 złotych.

 2. Fundacja udzieliła promesy na dofinansowanie zakupu protezy kończyny górnej młodemu mężczyźnie (jako mały chłopiec stracił rękę pod tramwajem) w kwocie 3.000 złotych.

 3. Fundacja udzieliła promesy na dofinansowanie zakupu i montażu 2 akumulatorów do wózka inwalidzkiego do łącznej kwoty 1.400 człowiekowi, który stracił pod kołami pociągu obie nogi i jedną rękę. 18 lat bezskutecznie starał się o konieczny w jego wypadku wózek elektryczny. Fundacja w 2003 roku przekazała w darowiźnie wózek elektryczny wartości 3.800 zł, dofinansowała zakup i montaż drzwi wejściowych, umożliwiających bezpośredni dostęp wózkiem na zewnątrz oraz 1 okna. Drugie okno przekazała bezpłatnie firma montująca drzwi.Na kwoty objęte dofinansowaniem Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "ZIELONY LIŚĆ” utworzyła rezerwę finansową, w przypadkach, gdy wypłata nastąpi w chwili zgromadzenia przez wyżej wymienionych pozostałej części ceny i bezpośrednio na konto producentów protez przez nich wskazanych. Na koniec 2004 roku z tytułu utworzonych rezerw na powzięte zobowiązania statutowe pozostała do rozliczenia kwota 31.781, 46 złotych.


Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru SądowegoNIE DOTYCZY
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:

Zasądzone przez sady rejonowe od sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji nawiązki i świadczenia pieniężne – 547.384,- zł.

Darowizny i inne (w tym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność statutową organizacji pożytku publicznego – 1.877 złotych) – 13.293,85 zł
Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń – NIE DOTYCZY
Informacja o poniesionych kosztach na:

a) realizację celów statutowych: 160.737,70 zł

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, inne usługi obce) – 32.164,77 zł

c) działalność gospodarczą – NIE DOTYCZY

d) pozostałe koszty:

- amortyzacja – 7.420,85 zł

- zużycie materiałów i energii – 8.910,03 zł

- ubezpieczenia społeczne – 17.195,75 zł

- pozostałe koszty rodzajowe – 4.446,92 zł
Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk:

Fundacja zatrudniała 3 osoby, w tym 2 osoby na stanowisku członków zarządu i jedną osobę na stanowisku pracownika biura - koordynatora działań pomocowych.

Dla powyższych trzech pracowników przeznaczono łącznie 2¼ etatu.
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację:

w tym: wynagrodzenia – 98.223,00 zł

nagrody – NIE DOTYCZY

premie – NIE DOTYCZY

inne świadczenia (opłaty za badania) - 44,00 zł
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom:

a. zarządu – wynagrodzenia: 59.500 zł, premie: 0,- zł, nagrody: 0,- zł, inne świadczenia (opłaty za badania) 44 zł
b. innych organów fundacji - NIE OTRZYMUJĄ wynagrodzeń ani diet, ani innych świadczeń – działają społecznie
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: NIE DOTYCZY
Udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne – NIE DOTYCZY
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

296.059,15 zł na rachunku w BZ WBK S.A. I/O Toruń


Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – NIE DOTYCZY
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie – NIE DOTYCZY
Wartość nabytych pozostałych środków trwałych: 3.259,00 zł
Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

- aktywa: 980.580,44 zł

- zobowiązania: 9.274,70 zł
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności – NIE DOTYCZY
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:

zobowiązanie podatkowe – 1.023,10 zł - PIT4 12/04zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych – 3.326,78 zł - ZUS 12/04
Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: Pit 4, DRA, CIT 8

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola.
Załączniki:

 1. odpisy uchwał zarządu fundacji (46 sztuk)

 2. protokół ze sprawozdawczego Zebrania Rady Fundacji

 3. odpis rachunku wyników (zysków i strat)

 4. odpis bilansu

 5. informacja dodatkowa do bilansu

 6. CIT 8©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna