Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 spis treśCIPobieranie 1,26 Mb.
Strona4/25
Data15.02.2018
Rozmiar1,26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

2004 r.

 1. Na utrzymanie różnych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym poniesiono w skali kraju ogólne koszty w wysokości ponad 214.011.000 zł, w tym dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich wydano ponad 50.285.000 zł.

Na utrzymanie placówek wsparcia dziennego wydano ogółem ponad 127.375.000 zł
(w tym na wsi ponad 23.566.000 zł). Większość środków na utrzymanie różnych form wsparcia dzieci i młodzieży pochodzi z środków własnych samorządów gminnych
i powiatowych (blisko 100.998.000 zł, w tym na wsi ponad 19.283.000 zł). Na utrzymanie placówek wsparcia dziennego i innych form wsparcia wydano z budżetu państwa 29% kwoty ogólnych środków.

Na zakup sprzętu do placówek wsparcia dziennego i innych form wsparcia dzieci


i młodzieży przeznaczono ogółem ponad 15.740.000 zł (w tym na wsi blisko
4.610.000 zł). Większość środków pochodziła ze środków własnych samorządu. Udział środków z budżetu państwa w zakupie sprzętu wynosił 5% ogólnej kwoty poniesionej
na ten cel w skali kraju.

Ogólny koszt realizacji działań związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wyniósł w skali kraju blisko 233.328.000 zł, w tym na terenach wiejskich wydatkowano ponad 159.647.000 zł, co stanowi 68% ogólnych kosztów poniesionych w skali kraju na realizację działań na rzecz dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie. Zdecydowana większość środków pochodziła z budżetów samorządów gminnych i powiatowych (13% środków pochodziło z budżetu państwa).2005 r.

 1. Środki finansowe na rozwój opieki nad dzieckiem i rodziną zostały powiększone
  o specjalne środki na wspieranie środowiskowej opieki nad dzieckiem niedostosowanym społecznie. Dotacja wyniosła ogółem 6.696.000 zł. W ramach tej kwoty Minister Polityki Społecznej dysponował środkami finansowymi w wysokości 2.081.000 zł
  z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Większość dofinansowanych działań skierowana była do dzieci i młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin. Przede wszystkim dofinansowywano projekty tworzenia i rozwijania działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego. Środki zostały również przeznaczone na te projekty, które przyczyniały się do rozwoju sieci mieszkań chronionych i mieszkań usamodzielnienia dla młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opieki całkowitej.

Ogólny koszt różnorodnych działań mających na celu wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym wyniósł blisko 206.360.000 zł.
W porównaniu z 2004 r. odnotowano spadek nakładów, co wynika z przeniesienia całkowitego finansowania opieki nad dzieckiem na samorząd terytorialny. Zmiany
w finansowaniu zadań samorządu zostały wprowadzone ustawą z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2006 r.

 1. W dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdowały się środki finansowe w wysokości 2.081.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci
  i Młodzieży. Na realizację resortowego Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
  w budżecie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zagwarantowano kwotę 5.615.000 zł.

Środki w takiej wysokości były również rozdysponowywane w latach 2007 i 2008.

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej sfinansowało m.in.: szkolenia specjalistycznych zespołów interdyscyplinarnych, szkolenia liderów młodzieżowych, ogólnopolski konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ogólnopolski konkurs dla nauczycieli „Wywiadówka-Inaczej”, ogólnopolską konferencję dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków socjoterapii, kursy doskonalące dla pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ogólnopolski konkurs na realizację programów wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją z obszarów wiejskich pn. „Janko Muzykant”. Łączna kwota dofinansowania – 601.000 zł.

 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło środki finansowe
  w wysokości 100.000 zł, na realizacje zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa
  i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 3. Ponadto, zlecono do realizacji podmiotom pozarządowym zadanie publiczne pn. „Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  i przestępczością” (szczególnie z terenów wiejskich). Na realizację tego zadania przeznaczono ponad 37.000 zł.

2007 r.

 1. Podobnie jak w ubiegłych latach, większość podmiotów realizowała zadania zapisane w Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży korzystając ze środków własnych:

 1. realizacja krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży – blisko 1.466.000 zł,

 2. dofinansowanie obozów językowych – ponad 1.897.000 zł,

 3. realizacja zadania publicznego dot. promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci
  i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności życiowych – 293.000 zł,

 4. realizacja zadania publicznego dot. zapobiegania agresji i przemocy poprzez propagowanie pozytywnych wzorców w społeczeństwie oraz aktywizowanie dzieci
  i młodzieży w działania na rzecz społeczeństwa – kwota 600.000 zł,

5) realizacja zadania publicznego dot. wsparcia działalności młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii – ponad 12.117.000 zł.

 1. W budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości zapewnione zostały środki na sukcesywną realizację zadań zapisanych w Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu
  i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
  , a dodatkowo zostały zagwarantowane znaczące środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych UE przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, w tym na projekty wspierające integrację zawodową i społeczną osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił do realizacji podmiotom pozarządowym dwa zadania publiczne z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym: „Przeciwdziałanie agresji oraz przemocy wśród dzieci
  i młodzieży, zwłaszcza w środowisku rówieśniczym” oraz „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec kobiet, zwłaszcza zamieszkujących obszary wiejskie” na łączną kwotę 100.000 zł.

2008 r.

 1. Działania uprzedzające, powstrzymujące, interwencyjne i resocjalizacyjne Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży wzmocnione zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działaniami wspierającymi w ramach rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który został przyjęty
  19 sierpnia 2008 r. uchwałą Rady Ministrów Nr 172/2008. Na realizację programu przeznaczono środki finansowe z rezerwy celowej nr 54 w wysokości 51.100.000 zł,
  w tym 20.000.000 zł na kontynuację wdrażania rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach – „Monitoring wizyjny
  w szkołach i placówkach”, przyjętego przez Radę Ministrów 5 września 2007 r.

 2. W ramach profilaktyki problemowych zachowań dzieci i młodzieży dofinansowane zostały z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej kwotą w wysokości 243.000 zł ogólnopolskie, pozaszkolne programy edukacji kulturalnej, rozwijające zainteresowania
  i uzdolnienia uczniów oraz kształtujące umiejętność spędzania czasu wolnego. Zrealizowany został także konkurs ofert na realizację zadania pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”, będącego modułem rządowego programu pn. „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013”. Na realizację ww. zadania Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 4.500.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 r. pn. „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, zwiększając budżet wojewodów o kwotę proporcjonalną do liczby uczniów z terenów wiejskich.

 3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne otrzymały dofinansowanie ze środków pochodzących z rezerw celowych w łącznej kwocie ponad 14.017.000 zł.

 4. Na realizację zadań wynikających z Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży, w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdowały się środki finansowe w wysokości ponad 2.068.000 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano 64 projekty.

 5. Jednym z priorytetów Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego
  w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną było tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych. W tym zakresie zostało dofinansowanych
  25 projektów na łączną kwotę blisko 1.120.000 zł.

 6. W budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości zapewnione zostały środki na sukcesywną realizację zadań zapisanych w Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży, a dodatkowo zostały zagwarantowane znaczące środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych UE przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, w tym m.in. na projekty wspierające integrację
  i aktywizację zawodową osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości wykorzystuje około 75% z kwoty 30.000.000 Euro przyznanych z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

 7. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił do realizacji podmiotom pozarządowym zadanie publiczne pn. „Przeciwdziałanie radykalizacji zachowań dzieci
  i młodzieży” na łączną kwotę ponad 98.000 zł.

2009 r.

 1. Na realizację programu „Razem bezpieczniej” w budżecie państwa, w ramach rezerwy celowej (na aktywizację społeczności lokalnych), zabezpieczono kwotę 3.000.000 zł.

 2. W Ministerstwie Edukacji Narodowej ogółem na zadania związane z resocjalizacją przeznaczono kwotę ponad 5.540.000 zł, w tym ponad 5.448.000 zł z rezerwy celowej
  nr 45 rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz ponad 92.000 zł z budżetu zadaniowego cz. 30 – Oświata i wychowanie.

 3. Na realizację zadania publicznego w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci” przeznaczono kwotę w wysokości 200.000 zł.

Na realizacje zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2010 r. zaplanowano kwotę 250.000 zł.

CRC/C/15/Add.194 - pkt 20:

Komitet zaleca, aby państwo strona:

a) zapewniło, aby obecny system gromadzenia danych oraz opracowywane wskaźniki uwzględniły podział wg płci oraz, jeśli stosowne, brały pod uwagę przynależność do mniejszości bądź grupy etnicznej, jak również podział na obszary wiejskie i miejskie. Obecny system gromadzenia danych powinien zostać poszerzony, z pomocą właściwych ministerstw i organów, w taki sposób, aby obejmował wszystkie obszary objęte Konwencją, włączając wszystkie aspekty wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich oraz opieki zapewnianej nieletnim ofiarom wykorzystywania seksualnego. System powinien objąć wszystkie dzieci do osiemnastego roku życia, ze szczególnym naciskiem na te, które są szczególnie narażone na ryzyko, włączając nieletnie ofiary wykorzystywania, zaniedbania, lub złego traktowania; dzieci niepełnosprawne, dzieci należące do grup etnicznych, nieletnich uchodźców i ubiegających się o azyl, dzieci w konflikcie z prawem, dzieci pracujące; dzieci mieszkające na ulicy, dzieci stanowiące przedmiot komercyjnego wykorzystywania seksualnego oraz handlu; dzieci z obszarów wiejskich oraz dotkniętych trudnymi warunkami ekonomicznymi; oraz

b) wykorzystało zdobyte w ten sposób dane i wskaźniki przy opracowywaniu, monitoringu
i ocenie polityki, programów i projektów skutecznego wdrażania Konwencji.


Odpowiedź na zalecenie CRC/C/15/Add.194 - pkt 20a)

 1. Zalecenie Komitetu Praw Dziecka jest w Rzeczypospolitej Polskiej realizowane
  w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, przede wszystkim ze względu na konieczność poszanowania zasady niedyskryminacji.

 2. Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości gromadzi m.in. dane dotyczące:

 • prawomocnych orzeczeń wobec nieletnich w związku z demoralizacją nieletniego albo popełnieniem przez niego czynu karalnego: orzeczonych środków wychowawczych
  i poprawczych przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  w podziale ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania nieletniego. Dane te są zbierane, gromadzone i przetwarzane w cyklach rocznych;

 • prawomocnie osądzonych osób dorosłych za popełnienie czynów zabronionych wg rodzajów przestępstw, z wyszczególnieniem liczby pokrzywdzonych osób małoletnich, wymiaru kary, wieku, płci i obywatelstwa osoby skazanej, miejsca popełnienia przestępstwa w podziale na miasto-wieś, województwo. Dane te są zbierane, gromadzone i przetwarzane w cyklach rocznych;

 • liczby osób osądzonych w pierwszej instancji w sądach rejonowych i okręgowych
  z wyodrębnieniem m.in. rodzajów popełnionych przestępstw, orzeczonych kar, poszkodowanych osób małoletnich, a także poszkodowanych kobiet. Informacje te pochodzą ze sprawozdawczości półrocznej i rocznej;

 • spraw cywilnych dotyczących osób małoletnich, w tym m.in. spraw alimentacyjnych, ustalenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, umieszczenia w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o przysposobienie, o ustanowienie kuratora dla czynności prawnych wykonywanych przez osoby małoletnie, jednak bez wskazania wieku tych osób. Informacje te pochodzą ze sprawozdawczości półrocznej i rocznej;

 • małoletnich pokrzywdzonych w stosunku do wszystkich typów rodzajowych przestępstw (sposób identyfikacji i rozpoznawania spraw z udziałem małoletniego pokrzywdzonego – patrz pkt 611 niniejszego sprawozdania);

 • informacji o dzieciach z rozwiedzionych małżeństw.

 1. Realizując zalecenia m.in. Komitetu Praw Dziecka gromadzi się „Karty statystyczne w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego”, umożliwiające zbieranie dodatkowych (na zasadzie dobrowolności ze względów wskazanych poniżej) szczegółowych informacji dotyczących m.in. przestępstwa nietolerancji, ksenofobii, handlu ludźmi, pedofilii.

 2. Pozyskiwanie powyższych i innych danych statystycznych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Nie jest możliwe zbieranie pełnych informacji na temat ofiar i sprawców przestępstw,
w szczególności ich narodowości, przynależności do grupy etnicznej itp. Przekazywanie organom wymiaru sprawiedliwości danych na temat rasy, wyznania, życia osobistego oraz poglądów filozoficznych i politycznych przez sprawcę lub ofiarę przestępstwa, ma charakter fakultatywny, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o statystyce publicznej. Wprowadzenie obowiązku ujawniania takich informacji mogłoby mieć charakter dyskryminacji.

 1. Obecnie trwają uzgodnienia resortowe i międzyresortowe mające na celu opracowanie założeń do systemów informatycznych ogólnopolskich i międzynarodowych, których zadaniem będzie umożliwienie szybkiego i szczegółowego zbierania danych statystycznych bezpośrednio z urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w sądownictwie powszechnym i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Wdrożenie systemów pozwoli na pełniejsze wyodrębnienie z bazy danych informacji dotyczących obszarów objętych Konwencją o prawach dziecka.

 2. Gromadzenie danych i opracowywanie analiz oraz prognoz dotyczących niepełnosprawnych dzieci opiera się na systemie kwartalnych informacji o realizacji zadań przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W oparciu o zgromadzone dane zawierające między innymi informacje na temat liczby wydanych orzeczeń, przyczyn niepełnosprawności, wieku, płci orzekanych dzieci przygotowywane są analizy służące prognozowaniu i monitorowaniu struktury niepełnosprawności dzieci w Polsce.

 3. W 2006 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło realizację projektu PHARE nr PL2003/004-379.01.06 „Społeczno-zawodowa aktywizacja osób niepełnosprawnych”, którego celem strategicznym było doskonalenie funkcjonowania poza rentowego systemu orzekania o niepełnosprawności.

 4. W ramach ww. projektu między innymi opracowano i wdrożono Krajowy System Monitoringu Osób Orzekanych o Niepełnosprawności (KSMOON) zawierający bazę danych o strukturze i zakresie niepełnosprawności osób orzekanych, a w szczególności: dane osobowe, dane dotyczące miejsca zamieszkania i pobytu, wykształcenia, daty
  i rodzaju wydanego orzeczenia, okresu, na jaki wydano orzeczenie, przyczyny niepełnosprawności oraz wskazań dotyczących konieczności stałego współudziału lub stałej opieki/pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji a także konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 5. System KSMOON obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne orzecznictwa pozarentowego ze zróżnicowanym prawem dostępu do bazy przez poszczególnych użytkowników tj. zespoły orzekające usytuowane na szczeblu powiatu i województwa oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Przygotowano również rozwiązania prawne niezbędne do funkcjonowania systemu.

 6. Rozszerzony zakres gromadzonych danych pozwoli na monitorowanie orzecznictwa i wykorzystywanie danych o populacji dzieci niepełnosprawnych do kreowania lokalnej i krajowej polityki na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

 7. Gromadzenie danych dotyczących osób korzystających z systemu pomocy społecznej opiera się na systemie rocznych, półrocznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań w tym przede wszystkim przyznawania świadczeń w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, korzystania z pomocy w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz innych świadczeń, z których korzystają rodziny z dziećmi.

 8. W latach 2006-2008 nastąpiły istotne zmiany w sprawozdawczości z realizacji świadczeń rodzinnych, uszczegółowiono dane o strukturze rodzin według liczby dzieci
  i poziomu dochodów, uszczegółowiono informacje na temat finansowania świadczeń rodzinnych i kosztów ich obsługi, a także dane o strukturze rodzin ze względu na niepełnosprawność dziecka oraz typ rodziny – pełna/niepełna.

 9. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych wojewodowie przesyłają ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania kwartalne za pomocą teleinformatycznych aplikacji statystycznych.

 10. Realizując zalecenie Komitetu Praw Dziecka, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, prowadzi w systemie teleinformatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „System Pobyt”. Zestaw danych osobowych przetwarzanych
  w „Systemie Pobyt” spełnia standardy wskazane w zaleceniu Komitetu Praw Dziecka. System ten składa się m.in. z rejestru w sprawach o nadanie statusu uchodźcy
  i udzielenie ochrony uzupełniającej oraz o udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy, który zawiera dane cudzoziemca, takie jak: imię i nazwisko, płeć, imię ojca, imię i nazwisko rodowe matki, data urodzenia lub wiek, miejsce i kraj urodzenia, obywatelstwo, narodowość oraz stan cywilny.

 11. W „Systemie Pobyt” gromadzone są również dane o polskich dokumentach tożsamości cudzoziemca, wydanych małoletnim cudzoziemcom urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywającym na tym terytorium bez opieki rodziców, którzy nie posiadają dokumentu podróży. Dokumenty takie są wydawane, gdy przemawia za tym dobro dziecka, a uzyskanie dokumentu podróży w kraju jego pochodzenia napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Począwszy od dnia 1 października 2005 r. gromadzone są dane o małoletnich dzieciach cudzoziemców, urodzonych na terytorium RP, przebywających na tym terytorium bez opieki, ubiegających się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Polski oraz o decyzjach wydanych w tych sprawach.

 12. Kategoria „narodowość” została włączona do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, przeprowadzonego w 2002 r. Wyniki spisu powszechnego w zakresie deklaracji narodowościowej zostały opublikowane przez GUS w maju 2007 r.
  i upowszechnione na stronie internetowej GUS pod adresem: www.stat.gov.pl.

 13. W programach badań statystycznych statystyki publicznej – w odniesieniu do wszystkich badań, w których jest to możliwe – w części dotyczącej zakresu przedmiotowego badania oraz rodzaju wynikowych informacji statystycznych i terminów ich udostępniania, zamieszczane są zapisy o gromadzeniu i publikowaniu danych
  w podziale na płeć i są one obligatoryjne.

 14. Policja w ramach swoich kompetencji w przedmiotowym zakresie prowadzi następujące bazy danych:

 1. Policyjny System Statystyki i Przestępczości TEMIDA, w którym gromadzone są dane o: nieletnich podejrzanych o popełnienie czynów karalnych. Można wyszczególnić wiek, płeć oraz obywatelstwo sprawców tych czynów, dla przestępstw z Kodeksu karnego i ustaw szczególnych; o liczbie pokrzywdzonych małoletnich w zarejestrowanych przestępstwach. Według wymienionych danych możliwe jest przeszukiwanie systemu
  i generowanie wskaźników statystycznych.

 2. Krajowy System Informacji Policyjnej (KSIP), w którym gromadzone są dane
  o: nieletnich podejrzanych o popełnienie czynów karalnych. Można wyszczególnić wiek, płeć, narodowość, adres zameldowania sprawców tych czynów, dla przestępstw
  z Kodeksu karnego i ustaw szczególnych; o pokrzywdzonych małoletnich w wyniku przestępstwa z uwzględnieniem imienia i nazwiska w zarejestrowanych przestępstwach. Pozostałe dane o pokrzywdzonych małoletnich gromadzone są fakultatywnie, dotyczą one wieku, płci, narodowości, adresu zamieszkania oraz niepełnosprawności.

 1. Dane gromadzone w policyjnych bazach danych stanowią podstawę do diagnozy niekorzystnych zjawisk, przestępczości i demoralizacji nieletnich. Pozwalają one zaobserwować dynamikę zjawiska, a tym samym konieczność podejmowania działań zapobiegawczych. W zależności od stanu zagrożenia danego rodzaju przestępczością, budowane są programy profilaktyczne oraz podejmowane działania prewencyjne, edukacyjne skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, pedagogów, rodziców i lokalnych społeczności.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna