Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 spis treśCIPobieranie 1,26 Mb.
Strona17/25
Data15.02.2018
Rozmiar1,26 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

Upowszechnianie i promowanie wiedzy o prawach dziecka i prawach człowieka

 1. Realizacja idei praw człowieka w szkole, wychowanie do tolerancji i wzajemne poszanowanie praw jednostek i zbiorowości należą do priorytetów wychowawczych polskiego systemu edukacyjnego.

Propozycje szkoleń, konferencji i publikacji o tej tematyce zamieszczane są od 1994 r.
w ofercie szkoleniowej Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (obecnie Ośrodka Rozwoju Edukacji)6. Adresatami szkoleń są doradcy metodyczni, konsultanci, dyrektorzy szkół, nauczyciele, edukatorzy, przedstawiciele nadzoru pedagogicznego – wizytatorzy, koordynatorzy do spraw przestrzegania praw dziecka, ucznia w szkołach i placówkach, wolontariusze i działacze organizacji pozarządowych – Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Amnesty International oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Główne cele działań to rozpowszechnianie wiedzy na temat praw i wolności człowieka


w środowisku oświatowym, wsparcie w zapewnianiu jakości pracy szkoły uwzględniającej standardy praw człowieka, kształtowanie postaw szacunku dla prawa
i zasad obowiązujących w społeczeństwie demokratycznym, przeciwdziałanie dyskryminacji, wychowanie do tolerancji i pokoju.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka jest program Rzecznik Praw Ucznia. Obejmuje on 160 godzin szkoleń


z zakresu praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzice/dzieci – władze oświatowe oraz realizację ogólnopolskich badań nad stanem przestrzegania praw dziecka w szkołach. Jego adresatami są wizytatorzy – reprezentanci wszystkich województw sprawujący funkcję koordynatora nadzoru nad przestrzeganiem praw ucznia i praw dziecka w szkołach i placówkach. Głównym celem proponowanych szkoleń jest przygotowanie wykwalifikowanej grupy osób, które będą posiadały wiedzę teoretyczną
i praktyczne umiejętności prowadzenia działań edukacyjnych i interwencyjnych
w zakresie przestrzegania praw człowieka w szkole lub placówce oświatowej.

 1. Ogólnopolskie badania na temat upowszechniania i przestrzegania praw dziecka w szkołach były realizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN - obecnie Ośrodek Rozwoju Edukacji) i kuratoria oświaty w r. szk. 2005/2006. W badaniach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów z 320 placówek oświatowych w Polsce (w tym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).

Badania obejmowały dwa obszary – upowszechniania oraz egzekwowania czterech wybranych praw: do informacji, do prywatności, do wyrażania opinii, do wolności od poniżającego traktowania. Wyniki badań pozwoliły stworzyć adekwatną do zasygnalizowanych problemów strategię działań edukacyjnych i interwencyjnych
w zakresie przestrzegania praw dziecka w szkołach.

 1. Sieć trenerska „Trenerów Edukacji o Prawach Człowieka” – powołana przy CODN (obecnie część Ośrodka Rozwoju Edukacji) w 2003 r. – poza bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi adresowanymi do kadry pedagogicznej, młodzieży i dzieci, umożliwia również wymianę doświadczeń zawodowych, poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań oraz stałą współpracę i wzajemne wsparcie między trenerami.

 2. Publikacje, stanowiące dodatkowe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli: 1) „Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela” (2002 r.)poświęcony problematyce praw człowieka
  i wprowadzaniu tego zagadnienia do polskiej szkoły. Może być wykorzystywana w pracy związanej z kształtowaniem postaw tolerancji i popularyzowaniem wiedzy o prawach i wolnościach człowieka wśród nauczycieli, dzieci i młodzieży, 2) „Kompas. Edukacja
  o prawach człowieka w pracy z młodzieżą” – publikacja Rady Europy wydana we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” (2005 r.),
  3) „Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny” (2005 r.), 4) „Kompasik. Edukacja o prawach człowieka w pracy z dziećmi” – publikacja Rady Europy wydana we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” (2009 r.).

 3. „Odkrywamy Prawo Humanitarne” (OPH) to program realizowany w oparciu o pakiet edukacyjny Exploring Humanitarian Law (EHL), który został stworzony przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przy współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji z USA oraz przedstawicielami ministerstw edukacji kilkunastu państw i niezależnymi ekspertami z całego świata.

W 2004 r. „Program OPH” został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr dopuszczenia – DKOS-5002-19/04).

W latach 2005-2006 CODN (obecnie część Ośrodka Rozwoju Edukacji) we współpracy


z Polskim Czerwonym Krzyżem zrealizował osiem trzydniowych szkoleń dla wizytatorów, doradców metodycznych i konsultantów oraz pracowników i wolontariuszy z oddziałów regionalnych PCK (około 150 osób), którzy zajmują się wdrażaniem programu „Odkrywamy Prawo Humanitarne” w ramach szkoleń dla nauczycieli
i młodzieży w swoim środowisku lokalnym.

Na podstawie zarządzenia nr 32 Ministra Edukacji Narodowej z 25 listopada 2008 r. został powołany Zespół Koordynacyjny ds. wdrażania i monitorowania programu Odkrywamy Prawo Humanitarne w szkołach i placówkach oświatowych. W ramach zadań Zespołu w 2009 r. zlecono opracowanie ankiet on-line, skierowanych do uczniów i nauczycieli, w celu oceny realizacji programu OPH w polskich szkołach. Badanie przy użyciu wspomnianych ankiet oraz opracowanie wyników przeprowadzono w pierwszym półroczu 2010 r. Raport z ww. badania opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Czerwonego Krzyża.W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach art. 166 ustawy
o powszechnym obowiązku obrony RP
(na mocy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o kulturze fizycznej
), od r. szk. 2009/2010 wprowadzono do gimnazjów, a od r. szk. 2012/2013 będzie również obowiązywał w szkołach ponadgimnazjalnych, nowy przedmiot nauczania „edukacja dla bezpieczeństwa”. Zastąpi on dotychczas realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiot „przysposobienie obronne”. W myśl nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół, określonej przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., w ramach „edukacji dla bezpieczeństwa” młodzież pozna nie tylko podstawy funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej oraz polityczne i militarne warunki gwarancji bezpieczeństwa państwa, ale również podstawowe akty prawne dotyczące Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz cele
i zadania Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 1. Wiele propozycji z zakresu praw i wolności człowieka Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje we współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi propagującymi tematykę praw człowieka oraz zajmującymi się ochroną praw człowieka. Należą do nich: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, Centrum Edukacji Obywatelskiej, UNHCR, UNICEF, UNESCO, Polski Czerwony Krzyż, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Polska Akcja Humanitarna, Rada Europy, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Instytut Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna (Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights), sieć RAXEN.

 2. Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała w 1994 r. Sejm Dzieci
  i Młodzieży
  (Sejm DiM). Sejm DiM składa się, tak jak Sejm RP, z 460 posłów. Kadencja posłów trwa jeden rok. Sesjom Sejmu DiM, odbywającym się raz w roku, nadano rangę inicjatywy poselskiej, czego wyrazem było powołanie Zespołu Organizacyjnego, któremu do XI sesji Sejmu DiM przewodniczyła członkini Parlamentarnej Grupy Kobiet. Od XII Sesji Sejmu DiM prace związane z jego organizacją przejęła Wszechnica Sejmowa. Pomocy udzielają także posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Współorganizatorami są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej” i Fundacja „Projekt: Polska”. Kuratoria oświaty powołały Wojewódzkie Zespoły Organizacyjne Sejmu Dzieci i Młodzieży, które w wielu województwach są inicjatorami spotkań młodych posłów z miejscowymi władzami administracyjnymi
  i samorządowymi. Pracownicy Sekretariatu Posiedzeń Sejmu Kancelarii Sejmu przygotowują scenariusz plenarnego posiedzenia, przeszkalają młodych marszałków, pomagają w prowadzeniu samych obrad oraz przygotowują stenogram
  z przebiegu obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży. Do 2009 r. przyznanie mandatu posła Sejmu DiM odbywało się na podstawie konkursu literackiego. Kandydaci pisali prace na jeden
  z tematów, wyznaczonych przez ww. Zespół Organizacyjny. Wojewódzka Komisja (wyznaczona przez kuratora oświaty) oceniała prace i autorom najlepszych przyznawała mandaty poselskie. Następnie prace posłów oceniał Zespół Organizacyjny, wybierając ok. 20 osobową grupę młodzieży, która dodatkowo na kilkanaście dni przed obradami Sejmu DiM zasiadała w Komisjach Sejmowych. Grupa ta wybierała spośród siebie Marszałków Sejmu DiM oraz opracowywała projekt uchwał sejmowych. Od 2010 r. kandydaci
  i kandydatki na posłów pracują w zespołach dwuosobowych. Aby móc otrzymać mandat poselski, zespół musi wykonać związane z tematyką sesji działanie społeczne a relacje
  z wykonywania działań zamieścić na ogólnodostępnym serwisie www.edutuba.pl. Mandaty poselskie otrzymują zespoły, których relacje z działań lokalnych zostały najwyżej ocenione. Inicjatorem i organizatorem nowej formuły rekrutacji do Sejmu DiM jest Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej”.

 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynuje wdrażanie w Polsce dwóch programów Unii Europejskiej – „Prawa Podstawowe i Obywatelstwo” oraz „Daphne III”. Rolą MSWiA w tym zakresie jest propagowanie tych Programów w Polsce i zachęcanie uprawnionych podmiotów do składania wniosków o dofinansowanie
  ze środków przewidzianych na ich realizację.

Program „Prawa podstawowe i obywatelstwo”

Został przyjęty przez Radę UE w dniu 19 kwietnia 2007 r. na mocy decyzji ustanawiającej


na lata 2007-2013 program szczegółowy „Prawa podstawowe i obywatelstwo”, jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”, natomiast MSWiA koordynuje wdrażanie w Polsce tego Programu od 2008 r. Ogólna kwota na realizację Programu na lata 2007-2013 to: 93.800.000 Euro.

Cele ogólne Programu to: • wspieranie rozwoju społeczeństwa europejskiego, w którym szanuje się prawa podstawowe uznane w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym prawa wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej,

 • wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z nim na temat praw podstawowych,

 • zwalczanie rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia dla innych kultur i wyznań i większej tolerancji w całej Unii Europejskiej,

 • rozwijanie kontaktów, wymiany informacji i tworzenie sieci pomiędzy organami sądowniczymi i administracyjnymi oraz środowiskiem prawniczym – m.in. przez wspieranie szkoleń w dziedzinie sądownictwa – w celu poprawy porozumienia między tymi organami oraz między przedstawicielami zawodów prawniczych.

Jednym z priorytetów jest ochrona praw dzieci, w ramach którego dofinansowywane mogą być projekty o charakterze ponadnarodowym, polegające na prowadzeniu kampanii uświadamiających, badań dotyczących najlepszych praktyk w Państwach Członkowskich
i sposobów przenoszenia ich do innych państw, a także analiz konkretnych problemów (ubóstwo, dzieci ulicy, dzieci pozbawione opieki) i możliwych ich rozwiązań.

Program „Daphne III”

Został przyjęty przez Radę UE i Parlament Europejski 20 czerwca 2007 r. MSWiA koordynuje wdrażanie Programu Daphne III w Polsce.

Program powstał w odpowiedzi na powszechny i rosnący niepokój w kwestii przemocy, rozumie definicję przemocy bardzo szeroko, po to by pozwolić projektom Daphne szczegółowo badać oblicza przemocy oraz jej specyficzne formy. Program ma na celu zintensyfikowanie oraz skoordynowanie działań w całej Unii przeciwko przemocy wobec dzieci i kobiet, ale także handlowi ludźmi i wykorzystywaniu seksualnemu.

Ogólna kwota na realizację Programu na lata 2007-2013 to: 116.850.000 Euro.

Cele ogólne Programu to:


 • wspieranie ochrony dzieci, młodzieży i kobiet przed wszystkimi formami przemocy,

 • osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej,

 • wspieranie rozwoju polityk Unii – zwłaszcza dotyczących dzieci, młodzież i kobiet,

 • wspieranie działań mających na celu ochronę praw dzieci oraz zwalczanie handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego,

 • wymiana, adaptacja i wykorzystanie istniejących dobrych praktyk.

Udzielanie pomocy materialnej

(Patrz również: Rozdział VIIB – „Prawo dziecka do wypoczynku”, pkt 461-464 niniejszego sprawozdania)Narodowy Program Stypendialny

 1. Wprowadzone w 2004 r. przepisy rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty stworzyły podstawy dla polityki pomocy materialnej świadczonej uczniom, których sytuacja finansowa i życiowa może stanowić zagrożenie dla systematycznej realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, ograniczenie aspiracji edukacyjnych czy odstąpienie przez dzieci i młodzież od edukacji na wyższych poziomach nauczania. Pozwoliło to również na wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, zakłada także wyzwolenie aktywności społecznej wielu podmiotów wspierających edukację dzieci i młodzieży – jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych oraz wypracowanie takich rozwiązań prawnych, które zagwarantują skuteczność podejmowanych działań.

Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów w szczegółowy sposób określa zasady udzielania pomocy materialnej. Pomoc ta może być udzielana w postaci stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pomoc ta obejmuje następujące obszary:

- pomoc materialną udzielaną uczniom, słuchaczom i wychowankom w ramach systemu oświaty;

- pomoc materialną udzielaną uczniom przez ministrów właściwych;

- pomoc materialną realizowaną na podstawie programów rządowych;

- programy realizowane z wykorzystaniem środków wspólnotowych;

- stypendia sportowe;

- działania umożliwiające i generujące aktywność podmiotów innych niż rządowe w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów (w tym wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych). 1. Nowy model pomocy materialnej dla uczniów obejmuje trzy podstawowe moduły:

Moduł I - Pomoc materialna o charakterze socjalnym, realizowana jako zadanie ciągłe:

- ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia;

- jest realizowana przez gminę, jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanej według zobiektywizowanych kryteriów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji, wydanym na podstawie art. 90r ust. 3 ustawy
o systemie oświaty;

- prawo do ubiegania się o pomoc mają uczniowie, słuchacze i wychowankowie spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej


(tj. do 351 zł miesięcznie na osobę w rodzinie);

- ustawa o systemie oświaty określa formy udzielania pomocy inne niż świadczenie pieniężne (art. 90d ustawy); udzielanie pomocy w formie pieniężnej stosuje się jedynie w wyjątkowych przypadkach;

- szczegółowe rozwiązania umożliwiające realizację zadania są ustalane przez radę gminy w akcie prawa miejscowego – regulaminie udzielania pomocy materialnej, którego zakres określa ustawa (art. 90f ustawy).

Moduł II – Pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym, realizowana w krótszych (zróżnicowanych) sekwencjach czasowych (art. 90u ustawy):

- jako rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych finansowany z budżetu państwa (art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy);

- jako rządowy program wspierania, powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe (art. 90u ust. 1 pkt 2 ustawy);

- jako rządowy program wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wspierania edukacji uczniów uzdolnionych, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe (art. 90u ust. 1 pkt 3 ustawy).

Wskazane wyżej rządowe programy realizowane są na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów, które określają szczegółowe mechanizmy niezbędne dla zrealizowania programów (art. 90u ust. 4 pkt 1-3 ustawy);

Moduł III – Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym, realizowana jako zadanie ciągłe na podstawie art. 90g-90j ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 90k ustawy:

- realizowana jako zadanie w znacznej mierze finansowane z budżetu państwa;

- szczegółowe rozwiązania dotyczące stypendiów dla uczniów wybitnie uzdolnionych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


 1. Stworzone zostały także podstawy prawne do uchwalania przez Radę Ministrów programów rządowych, umożliwiających dofinansowanie utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe programów lokalnych
  i regionalnych, służących wyrównywaniu szans edukacyjnych (zbliżonych charakterem do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym) oraz programów wspierania edukacji uczniów zdolnych (zbliżonych charakterem do świadczeń pomocy materialnej
  o charakterze motywacyjnym), na które podmioty te przeznaczą środki własne.

 2. Środki na stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są gminom i wynosiły: w 2007 r.
  – ponad 439.000.000 zł, w 2008 r. – ponad 522.898.000 zł, w 2009 r. – 396.000.000 zł,
  w 2010 r. – 386.510.000 zł.

W r. szk. 2006/2007 stypendia otrzymało  949.098 uczniów spośród 5.531.084 wszystkich uczniów. W r. szk. 2007/2008 stypendia otrzymało 913.202 uczniów spośród 6.881.735 wszystkich uczniów. W r. szk. 2008/2009 r. stypendia otrzymało 567.123 uczniów, zaś zasiłki szkolne 23.675 uczniów, w r. szk. 2009/2010 odpowiednio – 677.010 i 19.429 uczniów.

Inne programy rządowe:

Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

 1. Został przyjęty uchwałą nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Sposób realizacji wymienionego programu wieloletniego określony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

 2. Program ten skierowany był do uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, którzy pochodzą z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, mieszkających na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych na co najmniej 2005 r.

Program miał na celu umożliwienie uczniom pochodzącym z terenów byłych PGR-ów kontynuowania edukacji, pomimo trudnej sytuacji materialnej ich rodzin. Uczniowie otrzymywali stypendium do momentu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do czerwca 2008 r.

Stypendium przyznawane było uczniom na okres 10 miesięcy w danym roku szkolnym oraz absolwentom na okres 8 miesięcy w danym roku szkolnym i przeznaczone było na częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z edukacją, w szczególności poniesionych na: wyżywienie w stołówce szkolnej, stołówce specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, internatu, bursy lub prowadzonej przez inny podmiot, zakwaterowanie w internacie, bursie lub kwaterze prywatnej, dojazdy do szkoły, zakup podręczników i pomocy szkolnych, zakup niezbędnej odzieży i obuwia, naukę języków obcych oraz inne zajęcia edukacyjne, realizowane w szkole i poza szkołą, wycieczki szkolne. 1. Ogółem, w okresie realizacji programu, w latach 2006-2008 wysokość wydatkowanych z budżetu państwa środków wyniosła blisko 77.000.000 zł. Wsparcie otrzymało ponad 47.000  stypendystów.

Do głównych efektów należy zaliczyć:

- ułatwienie, a w wielu przypadkach umożliwienie zdobycia wykształcenia na poziomie szkoły średniej, uzyskanie świadectwa dojrzałości i kontynuowanie nauki na wybranej uczelni,

- wyrównanie dysproporcji między uczniami poprzez uczestniczenie w wycieczkach szkolnych, doposażenie w podręczniki i niezbędną odzież,

- motywowanie uczniów do większej aktywności życiowej, a w szczególności umiejętności poruszania się na rynku pracy i zmiany postaw wśród młodzieży z terenów byłych PGR-ów. Program spełnił założone cele.Rządowy program wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” (Program przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 40/2006 z dnia 28 marca 2006 r. – na jego realizację przeznaczono kwotę 75.000.000 zł.)

 1. Program zakładał zintegrowanie lokalnych środowisk wokół problemów i potrzeb dzieci, zainicjowanie i wsparcie aktywności tych środowisk w zakresie udzielania dzieciom odpowiedniej pomocy, umożliwiającej pokonywanie barier edukacyjnych
  i przechodzenie na wyższe poziomy edukacji. Podstawowym założeniem programu było solidarne zaangażowanie środków jednostek samorządu terytorialnego, publicznych oraz niepublicznych w pomoc materialną dla uczniów.

Podmioty uczestniczące w programie zostały zobligowane do zdiagnozowania nie tylko potrzeb uczniów w szkołach, ale również do zaangażowania się finansowo
w przygotowanie rozwiązania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym. Pomocą objęci byli uczniowie wszystkich typów szkół pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

W ramach programu zorganizowano: dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę


i umiejętności, zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, zajęcia
o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój ucznia, zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości, podejmowania aktywności edukacyjnej
i zawodowej.

W 2007 r. i 2008 r. Rada Ministrów przyjęła odpowiednio:

1. Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.
W programie zwrócono szczególną uwagę na wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły.
Na realizację programu przeznaczono z budżetu państwa łączną kwotę 75.000.000 zł.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna