Sprawozdani e z działalności Zarządu Koła nr 7 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej rp za okres od 10. 02r. 2010 r do 10. 02. 2014 r. Szanowne Koleżanki I Koledzy – Oficerowie!Pobieranie 27.89 Kb.
Data26.11.2017
Rozmiar27.89 Kb.


S p r a w o z d a n i e

z działalności Zarządu Koła nr 7 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP

za okres od 10.02r.2010 r do 10.02.2014 r.
Szanowne Koleżanki i Koledzy – Oficerowie!

Mija dokładnie 4 lata od ukonstytuowania się Zarządu Koła nr 7, który w tym okresie pracował nad realizacją celów statutowych Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej R.P. Pełniąc obowiązki prezesa Koła przyjęliśmy zasadę, że celem nadrzędnym naszej działalności będzie, oprócz integracji środowiska marynarskiego na terenie Garnizonu Warszawa, wspomaganie poprzez swoje kontakty, Dowództwa Marynarki Wojennej i jego kierowniczych struktur w walce o utrzymanie i rozwój naszego rodzaju Sił Zbrojnych. Swoją działalnością staraliśmy się uświadomić decydentom politycznym i społeczeństwu warszawskiemu jaką rolę w państwie polskim odgrywa Marynarka Wojenna. Klasycy doktryn morskich dawno temu stwierdzili, że „ stan sił morskich jest zazwyczaj pochodną jego cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju”. Zatem jeżeli nasz kraj nie otworzy się na świat poprzez banderę – to pozostaniemy państwem o niespełnionych i jedynie regionalnych ambicjach na mało znaczących peryferiach Europy.

Jeżeli zatem zaplanowany na lata 2013 - 2030 rozwój Marynarki Wojennej ( o którym szerzej mówiłem w swoim referacie w dniu 28.11.2013 roku) przyniesie oczekiwane skutki a politycy nie zmienią zdania – to może polska Marynarka Wojenna, a za nią handlowa, uczyni na powrót Polskę krajem morskim.

My skromni wykonawcy rozkazów naszych dowódców – karni oficerowie Marynarki Wojennej pamiętamy, że dzięki naszym poprzednikom walczącym w okresie II Wojny Światowej suwerenność Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej schroniła się na naszych okrętach. Pamiętamy również, że od ludzi służących na morzu zawsze wymagano intelektu, gotowości do ponoszenia wyrzeczeń, patriotyzmu, godności i honoru.

Dlatego też o sprawy „uprawiania morza” przez Polskę będziemy walczyć do końca świata i jeden dzień dłużej.
Szanowni Państwo!
Biorąc pod uwagę zalecenia Komisji Rewizyjnej z lat 2011 – 2013 Zarząd Koła nr 7 skupił swoją działalność na problemach związanych z całokształtem polityki państwa polskiego w odniesieniu do spraw morskich.

Zwrócono więcej uwagi na współpracę ze środowiskami zajmującymi się kształtowaniem opinii polityków, organizacji społecznych i społeczeństwa w celu odwrócenia niekorzystnych tendencji degradacji potencjału bojowego Marynarki Wojennej RP. Dotyczy to głównie współpracy ze środowiskami kombatanckimi wojsk lądowych, lotnictwa, Ligi Morskiej i Rzecznej, Stowarzyszenia „Krąg Mars i Merkury” (nasi członkowie Koła należą to tego stowarzyszenia). Odbyliśmy szereg spotkań (min. A. Karkoszka, min. St. Dobrzański, min. Danuta Waniek, admirał floty min. Ryszard Łukasik, poseł J. Zemke, prezydent A. Kwaśniewski, poseł M. Siwiec, min. M. Ungier) w celu przeciwstawienia się zamiarom likwidacji Dowództwa Marynarki Wojennej oraz Akademii Marynarki Wojennej. Dotarliśmy również do Kancelarii Prezydenta RP, aby zapoznał się z opinią środowisk morskich na temat polityki obronnej i spraw Marynarki Wojennej. Jeżeli nasze działania, choć w minimalnym stopniu wpłynęły na pozytywne decyzje dot. perspektyw rozwoju Marynarki Wojennej i przywracania morza Polsce - to czujemy z tego powodu ogromną satysfakcję.


Trochę statystyki,
W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła nr 7 pracował w następującym składzie:
- Kazimierz Głowacki - prezes

- Ryszard Tomaszewicz - wiceprezes

- Andrzej Krzyszczak - wiceprezes

- Jerzy Kruk - sekretarz

- Tomasz Czyżykowski - skarbnik
Komisja Rewizyjna:

- Andrzej Molenda - przewodniczący

- Bogdan Wójtowicz - sekretarz

- Stanisław Płotek - członek


Członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Mar. Woj. z ramienia Koła nr 7 są:

- komandor Bożena Szubińska- kmdr por. Janusz Gorbatowski
Aktualnie (na dzień 10.02.2014 r) do Koła nr 7 należy 48 osób (członkiń i członków), z czego 6 –ciu oficerów nie wykazuje należytej aktywności i ich status zostanie zweryfikowany w najbliższym czasie (wykaz w załączeniu).
W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd i członkowie Koła nr 7 wykonywali następujące przedsięwzięcia statutowe;
- zorganizowano i przeprowadzono 8 zebrań ogólnych wszystkich członków Koła, w których uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki (Infrastruktury), Obrony Narodowej, ministrowie, członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Na podkreślenie zasługuje wspomnieć o uroczystym zebraniu Koła nr 7 z okazji 10-tej rocznicy powołania Koła z udziałem byłych ministrów St. Dobrzańskiego i Andrzeja Karkoszki, prezesa Zarządu Głównego wiceadmirała Macieja Węglewskiego oraz kontradmirała Adama Mazurka;
- zorganizowano 8 spotkań towarzysko-wspomnieniowych w siedzibie Stowarzyszenia z udziałem zaproszonych gości. Spotkania te cieszą się sporą popularnością głównie ze względów tradycji wspomnieniowej o służbie na morzu. Stanowią też okazję do przypomnienia sobie piosenek marynarskich;
- Zarząd Koła przeprowadził 38 spotkań roboczych, na których omawiano problematykę realizacji zadań statutowych;
- Delegaci Koła uczestniczyli w 4-rech zebraniach ogólnych organizowanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w Gdyni, na których to omawiali problematykę związaną z działalnością Koła i całego środowiska Stowarzyszenia;
- Członkowie Koła nr 7 corocznie uczestniczą w ceremonii składania wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza, reprezentując w Warszawie Marynarkę Wojenną z okazji Dni Morza;
- Delegacja Koła nr 7 składa wiązanki kwiatów pod pomnikiem gen. J. Hallera w Ossowie a następnie uczestniczy w spotkaniu w młodzieżą szkolną w Zespole Szkół im. Marynarki Wojennej w Wołominie;
- Delegacja Koła (kmdr Wiesław Topolski, kadm K. Głowacki) uczestniczą w uroczystościach we wsi Helenów, gdzie batalion marynarzy pod dowództwem kmdra ppor. Stefana Kamińskiego stoczył ostatnią bitwę Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga w 1939 roku;
- W Święto Żołnierza (15.08.2011r) w uroczystościach w Radzyminie wziął udział kadm. K. Głowacki;
- Członkowie Koła nr 7 (kmdr por. J. Gorbatowski, kmdr J. Polański, kadm K. Głowacki) uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą szkół na terenie warszawskiej dzielnicy Wawer;
- Od kilku lat członkowie Koła nr 7 biorą udział w 3 – 4 spotkaniach w roku organizowanych przez Burmistrza i Nadbużańskie Bractwo Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie. Komandor Bractwa Julian S. Bielawski został członkiem wspomagającym Koła nr 7 ;
- Na podkreślenie zasługuje udział delegacji Koła (kmdr R. Tomaszewicz, kmdr Jerzy Kruk i kadm. K. Głowacki) w odsłonięciu pomnika poświęconego marynarzom w Skarżysku-Kamiennej. Uroczystość ta miała szczególnie podniosły charakter z akcentami szczególnego patriotyzmu;

- Dobrze współpracują członkowie Koła (kmdr Jerzy Kruk oraz kmdr por. Marian Leoniak) w Klubem Jachtowym Mar. Woj. Kotwica - „Atol”. Stowarzyszenie m. innymi udostępnia swoich pomieszczeń na zebrania Jacht Klubu „Atol”;


- We wrześniu 2013 roku na zaproszenie naszego Koła, z inicjatywy kmdra W. Topolskiego, gościliśmy byłego dowódcę Marynarki Wojennej Ukrainy wiceadmirała Włodzimierza Bezkorowannego;
- Coraz lepiej rozwija się współpraca Koła nr 7 z ;

- Centrum Operacji Morskich i dowódcą kmdr-em Arkadiuszem Szczypką;

- Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni;

- Oficerami morskimi zatrudnionymi w Sztabie Generalnym WP;

- Komendą Garnizonu Warszawa;
- Członkowie Koła nr 7 dwukrotnie wzięli udział w regatach organizowanych na Zalewie Zegrzyńskim z okazji Dni Morza w roku 2011 i 2012 zajmując w swoich klasach czołowe miejsca (kmdr por. J. Gorbatowski, kmdr. A Krzyszczak, kmdr. Jerzy Gąsowski, kadm. K. Głowacki);
- Prezes Koła blisko współpracuje z Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym w Warszawie i jego prezesem Ryszardem Brzozowskim organizatorem regat oraz twórcą muzeum geodezji w którym podkreśla się zasługi wojska dla tej działalności;
- W okresie sprawozdawczym dwóch członków Koła nr 7 (kmdr por. Gorbatowski oraz ś.p. kpt. mar. Jerzy Olsztyński) zostali awansowani na wyższe stopnie wojskowe;

- Kilku oficerów Koła zostało wyróżnionych odznakami i legitymacjami dowódców okrętów;


- Prezes Koła uzyskał stopień skipera jachtowego Republiki Chorwackiej uprawniającej do prowadzenia jachtingu na morzu Adriatyckim i prowadzenia żeglugi kabotażowej statków pasażerskich;
- Dobrze rokuje współpraca naszego Koła (kmdr J. Kruk) z redakcją lokalnej gazety warszawskiej „Panorama Południa”, która zamieszcza inspirowane przez nas artykuły o tematyce wojskowej i morskiej (głównie nt. Flotylli Pińskiej);
- Zarząd Koła opracował i przesłał okazjonalne listy gratulacyjne do:

- generała Wojciecha Jaruzelskiego z okazji 90 rocznicy urodzin;

- kontradmirała Henryka Pietraszkiewicza z okazji 91 rocznicy urodzin;

- dyrektor szkoły im . Marynarki Wojennej w Wołominie Pani Małgorzaty Posmyk – za współpracę;

- nowo wyznaczanych na stanowiska, mianowanych i awansowanych admirałów;

- wiele innych pism, dyplomów i listów do różnych adresatów;


- Opracowano dla potrzeb Stowarzyszenia firmowe koperty, znaczki z emblematem, okładki ozdobne z symbolami morskimi, zaproszenia okolicznościowe oraz ozdobne życzenia Bożonarodzeniowe i Wielkanocne;
- Koło uzyskuje wydawnictwa o problematyce morskiej, które są dostępne w lokalu Stowarzyszenia, prowadzi bibliotekę i kolekcjonuje gadżety morskie służące upiększaniu siedziby Koła;
Niezależnie od w/w czynności statutowych Zarząd Koła prowadzi samodzielnie administrowanie lokalem, opłaca czynsz, media, płaci podatki od nieruchomości, składa zeznania podatkowe (CIT-8 i CIT-0) dba o porządek w lokalu i przekazuje roczne sprawozdania z działalności statutowej dla prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
Podkreślić należy również dobrą współpracę z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej. Jego prezes wiceadmirał Maciej Węglewski, jak również inni członkowie Zarządu przejawiają dużą troskę i zaangażowanie w dążeniu do podtrzymania ścisłych kontaktów i daleko idącej pomocy. Dziękujemy za to i prosimy o dalszą pomoc, szczególnie zależy nam na otrzymanie gadżetów, którymi moglibyśmy obdarować naszych partnerów w czasie różnych uroczystości. Otrzymywane systematycznie wydawnictwa morskie (Komodor, Przegląd Morski, Bandera) są bardzo pomocne w uzyskiwaniu informacji o stanie naszej Marynarki Wojennej i sytuacji wśród kadry.
Wracając na nasze własne podwórko, omawiany okres sprawozdawczy był podobnie jak dla całego kraju i społeczeństwa okresem dość trudnym. Z jednej strony kryzys gospodarczy a z drugiej tymczasowość rozwiązań, niepewność w kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych w tym i Marynarki Wojennej a częste zmiany personalne pogłębiają frustracją nie tylko emerytów wojskowych. ale przede wszystkim młodych oficerów, którzy nie upatrują w służbie na morzu przyszłości dla siebie i swoich rodzin. Nie garną się również do działalności społecznej w tym na rzecz Stowarzyszenia.
Działalność ustępującego Zarządu opierała się na zrozumieniu i zaangażowaniu wszystkich członków Koła nr 7. Nie spotkałem się z niechęcią lub odmową w wykonywaniu przyjętych na siebie zobowiązań. Każdy, w miarę swoich możliwości, przyczyniał się do realizacji powinności statutowych. Członkowie ustępującego Zarządu, tak jak na okręcie, wykonywali swoje obowiązki zgodnie z posiadanym przydziałem i RSO. Każdy miał przydzielone zadania i je realizował bez słów i ponagleń. Wszyscy członkowie Zarządu zasługują na podziękowanie i uznanie za swoją pracę. Coraz częściej zastępował mnie wiceprezes Zarządu kmdr Ryszard Tomaszewicz, wyręczając nie tylko w kierowaniu Kołem, ale w licznych wyjazdach i obsłudze uroczystości. Komandor Jerzy Kruk nie tylko pełnił obowiązki szefa sztabu i sekretariatu, ale dbał o dyscyplinę w Kole i RSO na pokładzie. Nasz skarbnik kpt.ż.w - kmdr Tomasz Czyżykowski wyręczył mnie w trudnej walce z finansami Koła, zbieraniem składek i rozliczaniem się z fiskusem. Z pozycji Świnoujścia dalej kieruje Kołem kmdr Andrzej Krzyszczak, i pomimo osobistej tragedii nadal chce być z nami. Wszystkim członkom Zarządu za ich pracę chcę serdecznie podziękować. Chciałbym jednocześnie, aby dalej mogli pracować dla Koła i Stowarzyszenia.
Jak wiadomo, nie wszystko udało nam się zrealizować w tej kadencji. Nie byliśmy w stanie nawiązać współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Obrony odpowiedzialnymi za współpracę ze stowarzyszeniami. Pomimo licznych prób z mojej strony nie udało się nam nawiązać bliższej lub trwałej współpracy z organizacjami kombatanckimi wojsk lądowych i lotniczych, chociaż sam uczestniczę w ich spotkaniach, ale głównie ze względu na poprzednio pełnione obowiązki w wojsku. Nie zrealizowaliśmy zalecenia Komisji wniosków o zorganizowaniu wyjazdów integracyjnych do garnizonów nadmorskich (Gdynia, Świnoujście). Pomimo, że w trybie indywidualnym odwiedzamy groby naszych zmarłych kolegów, to jednak nie udało nam się przygotować plakietek z symbolami morskimi na Dzień Zmarłych. Tak więc nowo wybrany Zarząd będzie miał część gotowych wytycznych do pracy.
W okresie sprawozdawczym odeszło od nas kilku kolegów i żon naszych oficerów. Pożegnaliśmy z wielkim smutkiem i przykrością komandora Wojciecha Górę, kapitana marynarki Jerzego Olsztyńskiego, komandora Krzysztofa Regulskiego, żonę komandora Ireneusza Dyrki, żonę komandora Józefa Polańskiego oraz żonę kmdr Andrzeja Krzyszczaka.
Zbliżając się do końca, może zbyt nudnego sprawozdania, pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim członkom naszego Koła za owocną pracę w okresie sprawozdawczym dla dobra i na chwałę biało-czerwonej bandery. Mam nadzieję, że nowy Zarząd będzie bardziej skutecznie realizował cele statutowe Stowarzyszenia. Korzystając z okazji pragnę pozdrowić Pana komandora Hieronima Kuberę, który czasowo przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale mam nadzieję, że Aśka przekaże tą wiadomość Panu komandorowi wraz z odpowiednim zdjęciem ze spotkania. Pozdrawiamy również innych nieobecnych członków Koła w tym admirała Czesława Wawrzyniaka, który też trochę słabuje oraz tych naszych kolegów – marynarzy, którzy nie należą do Stowarzyszenia, ale posiadają kwaterę stałą w Garnizonie Warszawa.

Wszystkim nam życzę dużo zdrowia, siły do dalszej pracy i wszelkiej pomyślności!Dziękuję za uwagę.
Za Zarząd
Kazimierz M. Głowacki - prezes
Pobieranie 27.89 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna