Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w urzędzie miasta I gminy biała rawska częŚĆ I ustalenia ogólne § 1 Urząd Miasta Biała Rawska prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą „księgowośĆ budżetowa”Pobieranie 131,73 Kb.
Data18.11.2017
Rozmiar131,73 Kb.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr

Burmistrza Białej Rawskiej

z dnia 24 maja 2011 r.


SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA
CZĘŚĆ I

Ustalenia ogólne
§ 1
1. Urząd Miasta Biała Rawska prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą „KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA” –program finansowo– księgowy autor: Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek s.j. 05-120 Legionowo, ul Piłsudskiego 31/240. System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i został wprowadzony do stosowania z dniem 01 stycznia 2004 roku.

Opisy przeznaczenia programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez Firmę Usługi Informatyczne PROINFO 96-035 Ozorków ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 28.

Zasady archiwizowania i ochrony danych, oprócz zabezpieczeń zawartych w programach, uregulowane zostały w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Urząd Miasta Biała Rawska prowadzi rachunkowość Gminy Biała Rawska jako organu finansowego, Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej oraz organu podatkowego.

Gminne jednostki organizacyjne jakimi są szkoły podstawowe i gimnazjum stosują plan kont dla jednostek budżetowych jako osobne księgi rachunkowe dla ewidencji gospodarczych zachodzących w poszczególnych jednostkach w Zespole Oświaty działającym przy Urzędzie Miasta sporządzając sprawozdania jednostkowe

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej również stosuje plan kont dla jednostek budżetowych w formie odrębnych ksiąg rachunkowych dla ewidencji gospodarczych zachodzących w jego jednostce sporządzając sprawozdania jednostkowe .


3. Wykonanie budżetu przebiega za pośrednictwem rachunku bieżącego podległych jednostek budżetowych, tj. konta 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”.

Ewidencja wykonania budżetu, tj. gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków budżetowych, oparta jest na zasadzie kasowej.

Pozostałe zapisy operacji objętych ewidencją wykonania budżetu przebiegają według zasady

memoriałowej.


4. Dla gromadzenia dochodów własnych podlegających ewidencji w jednostce budżetowej otwarty jest odrębny rachunek bankowy 130 -”Dochody'', z którego pobrane dochody budżetowe odprowadzane są okresowo na rachunek budżetu.

§ 2
1.Wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 128, poz. 861).

2. Do ewidencji księgowej służy także wykaz kont analitycznych od pierwszego stopnia szczegółowości o treści spełniającej wymogi w/w rozporządzenia. Pierwsze trzy znaki są numerami konta syntetycznego z planu kont.
3. Każdy kolejny znak jedno lub dwucyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych nie tylko według działów, rozdziałów i paragrafów, lecz również według rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont może być uzupełniany w miarę potrzeby o właściwe konta obowiązujące w jednostkach budżetowych i gminnych funduszach celowych.

CZĘŚĆ II

Ustalenia szczegółowe
§ 3
1. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest techniką komputerową:

System przetwarzania danych jest pakietem programu „Info-System”.

1) System ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości jednostki prowadzącej tzw. pełną księgowość z uwzględnieniem specyfiki jednostki, umożliwiając m.in.:

– prowadzenie kartoteki dowodów księgowych z możliwością jej przeglądania, • przeglądanie i drukowanie obrotów na wybranym z planu kont koncie analitycznym

lub syntetycznym w podanym okresie czasu,

lub syntetycznym,

 • prowadzenie kartoteki planów finansowych z możliwością sporządzania wykazów

zawierających stopień wykonania planu w dowolnym okresie czasu,

 • wykonanie analizy rozrachunkowej kont.

W księgowości budżetowej ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityki dla danego konta syntetycznego w planie kont.


2. Zakładowy plan kont ustala konta syntetyczne, analityczne oraz konta pozabilansowe.

1) Konta analityczne zapewniają m.in.: • ujęcie operacji gospodarczych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

budżetowej,

– ujęcie operacji gospodarczych wg rodzaju wydatków i przyczyn,

– dostarczenie niezbędnych danych dla obowiązującej sprawozdawczości,

– niezbędne dane dla sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami.


§ 4.
1. Podstawą zapisów księgowych jest oryginał dokumentu finansowego, niemniej dopuszcza się uznanie za taką podstawę również dokumenty wymienione w „Instrukcji obiegu dokumentów księgowych”.
2. Szczegółowy wykaz wszystkich kont prowadzony jest komputerowo. Zobowiązuje się głównego księgowego i Naczelnika Wydziału Finansowego do prowadzenia i bieżącego aktualizowania wykazu kont analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.
§ 5
1. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł, określonej w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz. 1101 z późn. zm.)podlegają ewidencji na koncie 011 – Środki trwałe oraz w księdze środków trwałych Urzędu Gminy prowadzonej ręcznie lub komputerowo.
2. Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i odpisuje się drugostronnie w ciężar funduszu jednostki na koncie 800 – „Fundusz jednostki”, a w ewidencji analitycznej „Fundusz środków trwałych” jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.

§ 6
1. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500 zł i równej lub wyższej od 100 zł (dolna granica) ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej prowadzonej ręcznie lub komputerowo i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe w używaniu”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty – konto 400 – „Koszty według rodzajów” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.
2. Dopuszcza się ewidencjonowanie w księdze inwentarzowej - pozostałe środki trwałe - o wartości niższej niż 100 zł w przypadku jeżeli ich walory użytkowe oraz okres używalności są znaczne.
3. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 100 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa.
4. Jednorazowo, niezależnie od wartości, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

1) książki;

2) odzież i umundurowanie;

3/ meble i dywany.


5. Materiały biurowe ewidencjonuje się ilościowo. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Materiały biurowe przekazywane są pracownikom za potwierdzeniem odbioru na kartotece.
6. Nabywane wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe, licencje itp.), ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub wyższej od wartości określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 stycznia 1997 roku z późniejszymi zmianami, finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo (na koncie 072) spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania (konto 400).
§ 7
1. Udokumentowanie operacji gospodarczej dowodami zastępczymi (w przypadku braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych) może dotyczyć:

1) opłat abonamentu radiowo- telewizyjnego ;

2) zakupu znaków sądowych, skarbowych;

3) zakupu warzyw i owoców krajowych od producentów rolnych na targowisku;4) zakupów dokonanych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń np. części do samochodu

czy sprzętu gospodarczego w przypadku awarii zakupione na rynku lub giełdzie jeżeli nie

będzie możliwości uzyskania faktury bądź rachunku od sprzedawcy, itp.;

5) pokwitowania za parking.


2. O możliwości udokumentowania dowodem zastępczym operacji gospodarczej innej niż wymienione w ust.1, każdorazowo decyduje Burmistrz.
3. Dowód zastępczy sporządza osoba dokonująca zakupu- według poniższego wzoru:

„Księgowy dowód zastępczy nr

Pieczątka

(pokwitowanie, dowód )

Sprzedawca:

Przedmiot operacji:

Wartość operacji:

Data sporządzenia dowodu zastępczego

Podpis wystawcy dowodu zastępczego:

( osoba odpowiedzialna za wystawienie ww. dowodu),”

pozostawiając wolne miejsce na dekretację, weryfikację merytoryczną i formalno- rachunkową oraz zatwierdzenie do wypłaty.

§ 8

1. Zakupu materiałów dokonuje osoba właściwa w sprawach organizacji pracy Urzędu .
2. Na koniec roku dokonuje się spisu z natury nie zużytych materiałów tj. paliwa, oleju opałowego i dokonuje się ich wyceny.

Wartość tych materiałów- w momencie zakupu odnoszona jest bezpośrednio na konto 400 ,,Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie".
§ 9
1. Ewidencji kosztów dokonuje się na kontach syntetycznych zespołu 4 -„ Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie".
2. Koszty ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego do kwoty 3.500 zł w stosunku do jednego składnika, nie podwyższają wartości środka lecz stanowią wydatek bieżący.
3. Zwroty poniesionych wydatków podlegających refundacji ( obciążenie szkół i biblioteki kosztami rozmów telefonicznych oraz inne wydatki poniesione za swoje jednostki budżetowe a także refundowane z innych jednostek ) ewidencjonuje się jako zwrot wydatków.
4. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczące VAT z wydatków danego roku i otrzymany w danym roku odnosi się na zwrot wydatku, natomiast zwroty otrzymywane za dany rok w roku następnym odnosi się na dochody.
5. Zmniejszenie kosztów, wydatków można ewidencjonować po stronie Winien konta wydatków zapisem ze znakiem minus, stosując zasadę podwójnego zapisu (tylko w przypadku reklamacji, zwrotu podwójnie, niesłusznie dokonanej zapłaty lub w innych uzasadnionych przypadkach).
6. Zmniejszenie dochodów należy ewidencjonować (w przypadku reklamacji, nadpłaty, zwrotu dotacji) po stronie Ma kont dochodów zapisem ze znakiem minus z zastosowaniem zasady podwójnego zapisu (zapis na koncie przeciwstawnym również ze znakiem minus).
CZĘŚĆ III

Księgi rachunkowe

§ 10
1.Księgi rachunkowe dla budżetu Gminy Biała Rawska jako samorządowej osoby prawnej oraz dla Urzędu Miasta w Białej Rawskiej a także dla organu podatkowego prowadzone są komputerowo w siedzibie Urzędu Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57.
2. Księgi rachunkowe obejmują:

1) dziennik,

2) konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,

3) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),

4) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz),

5) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie kont ksiąg pomocniczych.


3. Księgi rachunkowe powinny być:

1) trwale oznaczone nazwą jednostki,

2) wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego,

3) przechowywane starannie w ustalonej kolejności.


4. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, powinny być dokonywane w sposób trwały bez pozostawienia miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany.
5. Wydruki komputerowe powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym i oznaczone nazwą programu.
6. Zapisy księgowe powinny zawierać co najmniej:

1) datę dokonania operacji,

2) określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, stanowiącego podstawę zapisu księgowego oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że stosowanie skrótów lub kodów uwarunkowane jest posiadaniem pisemnego objaśnienia ich treści,

3) zapisy systematyczne dokonywane w księgach rachunkowych muszą być powiązane z zapisami chronologicznymi, w sposób wynikający ze stosowanej techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych,

4) zapisy w dziennikach dokonywane są w porządku chronologicznym, dzień po dniu sukcesywnie. Zbiór danych z dziennika jest sprawdzianem kompletności ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym roku obrotowym.
7. Dowody księgowe po ich zaksięgowaniu gromadzone są w segregatorach, oznakowanych rodzajem gromadzonych dowodów, miesiącem i rokiem którego dotyczą.
8. Dowody księgowe gromadzone są:

1)w Wydziale Finansowym oddzielnie dla:

a) budżetu gminy,

b) dochodów,

c) wydatków Urzędu Gminy,

d) funduszy celowych i sum depozytowych.

2) w przypadku dokumentów dokumentujących dokonanie wpłat podatków i czynszów oryginały tj. dowody wpłat zarówno gotówkowych i przelewowych gromadzone są na stanowiskach prowadzących ewidencję czynszów i podatków – analityczną, natomiast xero tych dokumentów załączane jest pod raporty kasowe i wyciągi bankowe w rejestrze dochodów.
§ 11

1. Dziennik powinien zawierać:

1) kolejną numerację dziennika,

2) obroty dziennika miesięcznie oraz narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Jeżeli prowadzonych jest kilka dzienników, wówczas należy sporządzić zestawienie zawierające obroty poszczególnych dzienników oraz ich łączne obroty miesięczne i narastające.


2. Zbiór danych kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) stanowi zbiór zapisów w porządku systematycznym z zachowaniem chronologii, na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont. Zapisy na kontach księgi głównej winny być uprzednio lub równolegle dokonane w zapisach w dzienniku. Konta księgi głównej winny być wyróżnione w zakładowym planie kont ze szczegółowością, z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są w sprawozdawczości. Zbiór danych kont księgi głównej uzgadnia się z zapisami dziennika, obroty wszystkich kont winny być zgodne z obrotami dziennika.

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej sporządzane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca za ostatni miesiąc roku obrotowego – nie później niż do 85 dnia po dniu bilansu.


§ 12
1. Zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej

1) Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) winny być prowadzone co najmniej dla:

a) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów umorzeniowych, których ewidencja prowadzona jest w księdze inwentarzowej,

b) rozrachunków z kontrahentami,c) rozrachunków z pracownikami,

d) kosztów, dochodów i innych istotnych dla jednostki składników majątku.

Sumy sald kont pomocniczych winny być zgodne z saldami właściwych kont księgi głównej.
2. Konta ksiąg pomocniczych, służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów księgi głównej, prowadzi się w porządku chronologicznym, jako wyodrębnione zbiory danych w ramach kont księgi głównej, zgodnie z zasadą zapisu powtarzalnego, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi głównej.

2) Księgi pomocnicze tworzy się do następujących kont księgi głównej:

011 „Środki trwałe” według:


 1. księgi inwentarzowej środków trwałych,

 2. indywidualnych kart poszczególnych obiektów inwentarzowych,

 3. tabeli amortyzacyjnej.

2) Księga inwentarzowa prowadzona jest w sposób chronologiczny: 1. dla wszystkich środków trwałych z podziałem na grupy odpowiadające KŚT

i zawiera następujące informacje:

 • datę przyjęcia do użytkowania, numer i rodzaj dowodu,

 • numer inwentarzowy obiektu,

 • nazwę środka trwałego,

 • specyfikację wszystkich części składających się na zespół komputerowy lub inny składający się z określonych części złożony środek trwały,

 • wartość początkową środka trwałego i wartości poszczególnych części składowych,

 • wartość po aktualizacji,

 • wartość po ulepszeniu,

 • symbol klasyfikacji środków trwałych,

 • stawkę amortyzacji,

 • roczną i miesięczną kwotę amortyzacji,

 • metodę amortyzacji,

 • rok budowy lub produkcji,

 • miejsce eksploatacji (pole spisowe),

 • datę rozchodu i numer dowodu,

 • numer pozycji księgowania rozchodu,

 • wartość umorzenia na moment rozchodu,

 • wartość księgową netto rozchodowanego środka trwałego.

3)013 „Pozostałe środki trwałe” według księgi inwentarzowej.

Pozostałym środkom trwałym o wysokiej wartości początkowej albo szczególnie ważnych dla jednostki nadaje się indywidualne numery inwentarzowe i ujmuje w księdze inwentarzowej w oddzielnych pozycjach. Pozostałe, mniej wartościowe środki, ujmuje się w ewidencji zbiorczo, podając łączną ich ilość i wartość, w grupach podobnych środków trwałych. Rozchód takich środków wyceniany jest w średniej cenie ustalonej dla danej grupy, liczonej jako iloraz wartości grupy i ilości grupy.
4)Ewidencja ilościowa dotyczy następujących grup rodzajowych środków trwałych:

014 „Zbiory biblioteczne” (w bibliotekach) według poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych przepisach (podać nazwę regulacji prawnej

020 „Wartości niematerialne i prawne” według zasad analogicznych dla środków trwałych

030 „Długoterminowe aktywa finansowe” według tytułów poszczególnych składników

071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” według zasad podanych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” według zasad podanych dla pozostałych środków trwałych

073- ,,Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”

080 „Inwestycje (środki trwale w budowie) według:

- poszczególnych zadań inwestycyjnych

- źródeł finansowania

101 „Kasa” według:

- gotówki w walucie polskiej oraz poszczególnych walut obcych znajdujących się w kasie

- osób, którym została powierzona gotówka

132 „Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych” według:

- poszczególnych rachunków bankowych

- pozycji planu finansowego każdego tytułu dochodów własnych

135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia” według poszczególnych funduszy

137 „Rachunki środków funduszy pomocowych” według rachunków bankowych funduszy oraz sposobu ich wykorzystania

138 „Rachunki środków na prefinansowanie” według rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania

139 „Inne rachunki bankowe” według rodzaju wydzielonych środków oraz według kontrahentów

140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” według:

- tytułów poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych z podziałem na wyrażone w walucie krajowej i obcej według poszczególnych walut obcych

- osób, którym zostały powierzone

201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” według rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami

221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej

225 „Rozrachunki z budżetami” według poszczególnych tytułów rozrachunków z budżetem

226 „Długoterminowe należności budżetowe” według poszczególnych tytułów długoterminowych należności budżetowych lub długoterminowych rozliczeń z budżetem

227 „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych” według poszczególnych programów pomocowych oraz tytułów zrealizowanych dochodów

228 „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych” według poszczególnych programów pomocowych

229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” według poszczególnych tytułów i podmiotów rozrachunków

231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” według pracowników jednostki i innych osób fizycznych, wobec których zostały naliczone wynagrodzenia lub świadczenia rzeczowe zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń

234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” według poszczególnych pracowników oraz według tytułów rozrachunków

240 „Pozostałe rozrachunki” według poszczególnych tytułów rozrachunków, roszczeń i rozliczeń

257 „Należności z tytułu prefinansowania” według kontrahentów i tytułów należności

268 „Zobowiązania z tytułu prefinansowania” według kontrahentów i tytułów zobowiązań

290 „Odpisy aktualizujące należności” według dłużników, od których należności dokonano odpisu aktualizującego

400 „Koszty według rodzaju” według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków

740 „Dotacje i środki na inwestycje” (w zakresie dochodów własnych jednostki budżetowej)

według planów finansowych dochodów własnych, których środki przeznaczono lub z których

sfinansowano inwestycję jednostki budżetowej

750 „Przychody i koszty finansowe” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz według podziału na:

- przychody z operacji finansowych

- przychody z tytułu finansowych dochodów budżetowych z dalszym podziałem na pozycje planu

finansowego, a w zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa uwzględnia zasady rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach sporządzane przez te organy

760 „Pozostałe przychody i koszty” według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków

800 „Fundusz jednostki” według:

- tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu

- funduszy poszczególnych jednostek

810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje” według:

- podziałek klasyfikacji budżetowej

- jednostek, którym przekazano dotacje

- przeznaczenia dotacji

840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” według tytułów:

- utworzonych rezerw oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń

- przychodów przyszłych okresów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń

851 „Zakładowy fundusz socjalny” według:

- źródeł zwiększeń i kierunków wykorzystania funduszu

- przychodów i kosztów poszczególnych rodzajów działalności socjalnej

860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” według tytułów powstania strat i zysków nadzwyczajnych.


§ 13
1. Zapisy w księgach powinny być wydrukowane lub przeniesione na inny nośnik danych, a na koniec każdego miesiąca sporządzone wydruki:

1) zbiorów dziennika, które powinny zawierać:

– sumę obrotów za miesiąc oraz narastająco od początku roku,

– kolejną numerację stron i poszczególnych pozycji,

– miesiąc, którego operacje dotyczą i datę sporządzenia wydruku,

2) zestawienie obrotów dziennych cząstkowych, zawierające oznaczenie każdego dziennika, kolejną numerację stron, sumę obrotów za miesiąc i narastająco od początku roku,

3) zestawienie obrotów i sald sporządzone na podstawie zbiorów danych kont księgi głównej, które powinno zawierać:

– symbole lub nazwy poszczególnych kont,

– salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i sumę sald,

– obroty Wn i Ma miesięczne oraz sumę obrotów,

– obroty Wn i Ma narastająco od początku roku obrotowego oraz ich sumę,

– salda kont na koniec miesiąca i łączną sumę sald.


2. Obroty ww. zestawienia (narastająco od początku roku), powinny być zgodne z narastającymi od początku roku obrotowego obrotami dziennika:

1) nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego należy sporządzić wydruki:

– kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej),

– kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),

2) na dzień zamknięcia ksiąg należy sporządzić zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych, zawierających obok danych wymienionych wyżej, również:

– symbole lub nazwy kont pomocniczych,

– symbole lub nazwy konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), której dotyczą poszczególne konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),

– salda kont oraz ich łączne sumy.

Na dzień inwentaryzacji sporządza się zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników.

§ 14
Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych.

1. Art. 20 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stawia ściśle określone wymagania dotyczące automatycznego przenoszenia sald bilansu zamknięcia i otwarcia:

1) przeniesienie takie musi być udokumentowane wydrukiem zawierającym zestawienie obrotów i sald bilansu otwarcia, które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności, ciągłości i kompletności zapisów obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów i sald bilansu otwarcia,

2) wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku zastosowania komputera następuje wyłącznie „ręcznie” przy takich samych wymaganiach jak w pkt 1),

3) rozpoczęcie ewidencji komputerowej w trakcie roku jest możliwe pod warunkiem:

– wprowadzenia bilansu otwarcia na poszczególne konta,

– wprowadzenia obrotów kont bilansowych i wynikowych za okres od początku roku do dnia wprowadzenia ewidencji (dla ustalenia obrotów rocznych),

– uzgodnienia zestawień obrotów i sald prowadzonych ręcznie z zapisami zestawienia obrotów i sald wprowadzonych do komputera za okres od początku roku, do dnia przejścia na ewidencję komputerową.§ 15

Postanowienia końcowe.

1. Wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku stosowania programu komputerowego następuje wyłącznie „ręcznie” i również w tym przypadku należy sporządzić wydruk zestawienia obrotów i sald wprowadzonego bilansu otwarcia, jako sprawdzianu poprawności ciągłości i kompletności zapisów z zestawieniem obrotów i sald bilansu zamknięcia.
2. Bilans otwarcia tworzony jest na podstawie automatycznego przenoszenia na początku roku następnego, sald kont figurujących na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że jest możliwość stwierdzenia źródła pochodzenia zapisów pierwotnych z roku ubiegłego, a obowiązujący program zapewnia sprawdzenie prawidłowości przetwarzania danych i kompletności zapisów.
3. Obowiązujące wydruki powinny zawierać zestawienie obrotów i sald bilansu otwarcia, które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności ciągłości i kompletności zapisów obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów sald bilansu otwarcia.

Rozdział IV
Wykaz i opis systemu przetwarzania danych

stosowanych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Biała Rawska
§ 16
1. Na podstawie przepisów artykułu 10 ust. 1 pkt 3 lit. „c” ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) ustala się wykaz programów komputerowych użytkowanych w Wydziale Finansowym tut. Urzędu:


 • System „ Kadry i Płace” opracowany przez firmę autor: Firma Usługi Informatyczne PROINFO 96-035 Ozorków ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 28. System został wprowadzony do stosowania z dniem 01 stycznia 2005 roku.

 • System „KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA” –program finansowo– księgowy, System komputerowy ewidencji księgowej został wprowadzony do stosowania z dniem 01 stycznia 2004 roku.

 • System ,,Księgowość podatków i opłat lokalnych” autor: Firma Usługi Informatyczne PROINFO 96-035 Ozorków ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 28. System został wprowadzony do stosowania z dniem 01 stycznia 2005 roku.

 • System „PŁATNIK” – opracowany przez firmę „PROCOM” (program dostarczony przez ZUS) – data rozpoczęcia eksploatacji – 01.01.1999 rok.

Dokumentacja opisująca poszczególne programy użytkownika posiada klauzulę, że jest zgodna z wymogami art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości i zawiera: • oznaczenie wersji oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji

 • wykaz programów,

 • procedury/funkcje wraz z opisem algorytmów i parametrów,

 • opis programowych zasad ochrony danych, metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania,

 • wykaz zbiorów kont ksiąg rachunkowych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w komputerowym systemie rachunkowości.

2.Opis oraz sposób działania programów

1) Program — ,,Kadry i płace” umożliwia:


 • ewidencję pracowników etatowych i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

 • obliczanie płac pracowników etatowych i wypłat dla zleceniobiorców

 • przygotowywanie sprawozdań dla urzędów skarbowych oraz danych dla sprawozdań GUS i Programu Płatnika

 • sprawozdawczość wewnętrzna firmy w zakresie danych kadrowych oraz płacowych.

Program podzielony jest na cztery główne moduły:

 1. moduł Kadry, który realizuje funkcje ewidencyjne, gromadzi dane personalne pracowników oraz informacje związane z przebiegiem ich zatrudnienia i absencjami, umożliwia drukowanie zestawień danych osobowych oraz dokumentów związanych ze stosunkiem pracy

 2. moduł Płace, który realizuje funkcje związane z rozliczaniem: wynagrodzeń (płacy zasadniczej i dodatków do wynagrodzenia oraz innych składników jak praca w godzinach nadliczbowych), kwot zaliczek na podatek dochodowy, składek na fundusze emerytalny, rent owy, chorobowy i wypadkowy, kwot wynagrodzeń za chorobę i zasiłków ZUS

 3. moduł Umowy zlecenia, w którym przechowywane są dane osób zatrudnionych na umowy-zlecenia i umowy o dzieło, rejestrowane i rozliczane umowy (wraz z obliczaniem zaliczki na poczet podatku dochodowego oraz składek na fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy oraz ubezpieczenie zdrowotne)

W ramach modułów można wykonywać w postaci wydruków (lub w postaci informacji do przeglądania na ekranie) szereg zestawień płacowych, o układzie danych, szczegółowości i zakresie czasowym. Program spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

2)Program „KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA” służy do księgowania operacji dotyczących budżetu gminy. Program zawiera moduł umożliwiający zakładanie i modyfikację planu kont, zgodnie z Zakładowym Planem Kont dla budżetu gminy. W celu zapewnienia kontroli wpływów i wydatków budżetowych zastosowano klasyfikację budżetową jako dodatkowe kryterium grupowania danych.

Po zaksięgowaniu operacji gospodarczych na kontach, można otrzymać informacje wynikowe za dowolny okres, m.in. w postaci:


 • wydruku zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych na dowolnym poziomie analityki,

 • wydruku operacji gospodarczych na wybranym koncie z podaniem konta przeciwstawnego,

 • wydruku rzeczywistych i planowanych wydatków, kosztów i dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach,

 • wydruku - porównania dochodów i wydatków (plan i wykonanie w zł i %) w układzie wybranego zakresu klasyfikacji budżetowej,

wydruku informacji o dokumentach (operacjach gospodarczych) zaksięgowanych w komputerze, itp. Opisy przeznaczenia programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcji dostarczonej przez Firmę Usługi Informatyczne PROINFO 96-035 Ozorków ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 28. – stanowi załącznik Nr 4.

3) Program „KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ” umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji podatkowej oraz prowadzenie księgowości podatkowej dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w obrębie wsi. Program ten umożliwia: • prowadzenie kartotek podatników:

- osób fizycznych ich współwłaścicieli i użytkowników,

 • prowadzenie kartotek podatkowych i ulg wraz z ewidencją gruntów, nieruchomości i działek leśnych oraz zmian w czasie lat obliczeniowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,

 • automatyczne naliczanie wymiarów podatków, oraz zmian decyzji podatkowych,

 • obsługę rozrachunków z podatnikami i zapisów księgowych,

 • wyszukiwanie dłużników i automatyczne obliczanie karnych odsetek, wydruki i ewidencję upomnień oraz tytułów wykonawczych,

 • prowadzenie dziennika zapisów księgowych,

 • prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów oraz wpłat i opłat,

 • prowadzenie ewidencji dokumentów podatnika wraz z automatycznym tworzeniem tych dokumentów podczas ich wydruku (wymiar, decyzje zmieniające, upomnienia, tytuły wykonawcze, itp.),

 • drukowanie decyzji.


4) Program „PŁATNIK” umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Biała Rawska (umowa o prace, umowa zlecenie), podlegających ubezpieczeniu społecznemu, naliczanie składek ZUS od ww. pracowników; sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna