Sposób prowadzenia ewidencji księgowej przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 powinien umożliwiać wyodrębnienie zdarzeń gospodarczych związanych z otrzymaniem dotacji oraz z wydatkowaniemPobieranie 52,18 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar52,18 Kb.

Załącznik do Uchwały Nr 301 / 6024 /10

Zarządu Województwa Podkarpackiego


w Rzeszowie

z dnia 27 lipca 2010r.


Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP w sprawie prowadzenia
przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
  1. Uwagi ogólne

1. Wszyscy beneficjenci, niezależnie od formy prowadzonej księgowości, zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


2. Sposób prowadzenia ewidencji księgowej przez beneficjentów RPO WP
2007-2013 powinien umożliwiać wyodrębnienie zdarzeń gospodarczych związanych
z otrzymaniem dotacji oraz z wydatkowaniem pochodzących z niej środków, sporządzanie sprawozdań, przeprowadzenie kontroli wykorzystania tych środków, uzyskanie informacji o ewentualnym, wygenerowanym przez dany projekt dochodzie (w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) oraz
o kwalifikowalności podatku VAT.
3. Beneficjent jest zobowiązany do otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
na którym będą dokonywane operacje związane z projektem.
4. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu powstaje najpóźniej z dniem podpisania umowy/porozumienia o dofinansowanie lub podjęcia uchwały ZWP w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego.

W przypadku projektów systemowych realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna tryb i terminy zakładania rachunków bankowych dla projektów reguluje IW IZ RPO.


5. Wszyscy beneficjenci, bez względu na formę opodatkowania zobowiązani
są do odrębnego ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych zakupionych w ramach projektu (zakup, amortyzacja, umorzenie).
6. Jeżeli dofinansowaniem objęte jest wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, beneficjent powinien prowadzić dla nich odrębne listy obecności, zakresy czynności, listy płac, a w przypadku gdy pracownicy zatrudnieni są na część etatu także karty czasu pracy.
7. Zasady kwalifikowania wydatków tylko częściowo odnoszących się
do współfinansowanych operacji oraz określonych rodzajów wydatków, które mogą być uznane za kwalifikowalne jedynie do pewnych limitów lub w proporcji
do poniesionych kosztów, zostały określone w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013
oraz w Podręczniku kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

7.1 Do ewidencji księgowej wydatków określonych w punkcie 7 zastosowanie mają zapisy przedmiotowych Wytycznych.


8. Na beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że wymogi określone
w w/w Wytycznych zostały zachowane.
II. Beneficjenci prowadzący księgi rachunkowe i sporządzający sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (pełna księgowość).
1.Beneficjent wyodrębnia w swoich dotychczas prowadzonych księgach rachunkowych dodatkowe konta księgowe przeznaczone do ewidencjonowania transakcji związanych z otrzymaną dotacją oraz uwzględnia zmiany w swojej polityce rachunkowości. Może tego dokonać poprzez:
a. wprowadzenie dodatkowych kont syntetycznych, analitycznych
i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych
z danym projektem w układzie umożliwiającym spełnienie wymagań
w zakresie sprawozdawczości, monitoringu i kontroli; wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonywano ewidencji operacji związanych z projektem, tak aby możliwe było:

-wyodrębnienie ewidencji środków pieniężnych,

-wyodrębnienie ewidencji rozrachunków,

-wyodrębnienie ewidencji kosztów,

-wyodrębnienie ewidencji przychodów,

-wyodrębnienie ewidencji środków trwałych oraz ich umorzenia, lub


b. wprowadzenie odpowiedniego kodu księgowego (operacyjnego) dla wszystkich transakcji związanych z projektem, gdzie wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzenie zestawień w określonym przedziale czasowym, ujmujących wszystkie operacje związane z projektem.
2. Na kierowniku jednostki jako podmiocie odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków beneficjenta w zakresie rachunkowości, ciąży obowiązek ustalenia
i opisania szczegółowych zasad dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych w ramach RPO WP.
3. Każdy beneficjent realizujący projekty w ramach RPO WP dostosowuje swój wykaz kont do specyficznych warunków prowadzonej działalności, uwzględniając sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Również oznaczanie kont księgowych oraz ich numeracja leży w gestii beneficjenta.
III. Beneficjenci prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów.
1. Beneficjent wykorzystuje do celów ewidencji księgowej narzędzia księgowe, które zobowiązany jest stosować na podstawie obowiązujących przepisów tj. podatkową księgę przychodów i rozchodów.

2. W dokumencie wymienionym w ust. 1, w kolumnie Uwagi lub Adnotacje, dokonywać należy dodatkowego, odpowiedniego oznaczenia (symbol, numer, wyróżnik) operacji realizowanej w ramach projektu. Wybór oznaczenia, jego rodzaj i formę pozostawia się w gestii beneficjenta ( np. numer umowy / kolejny numer porządkowy).


IV. Beneficjenci niezobowiązani na podstawie aktualnych przepisów
do prowadzenia ewidencji księgowej.

1. Beneficjenci zobowiązani są do prowadzenia zestawienia zawierającego wykaz dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją projektu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych.
V. Uwagi końcowe.
1. W przypadku beneficjentów ponoszących wydatki zaliczane do kosztów kwalifikowanych jeszcze przed datą podpisania umowy/porozumienia
o dofinansowanie, wydania decyzji o dofinansowaniu lub podjęcia uchwały ZWP
w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego – dokumenty księgowe dotyczące operacji dokonanych przed ww. datą mogą zostać przedstawione w formie zestawienia, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do niniejszych Wytycznych.

Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Nazwa i adres beneficjenta

Nazwa projektu

Nr umowy
Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Lp.

Rodzaj i numer dokum.

Numer księgowy lub ewiden.

Data wystawienia dokumentu

Nazwa wystawcy dokumentu

NIP wystawcy dokumentu

Sposób zapłaty (G-gotówka, P-przelew, K-karta*)

Data dokonania zapłaty

Opis zdarzenia gospodar.

Kwota dokumentu brutto

Kwota dokumentu netto

Kwota wydatków kwalifikow.

W tym VAT

1.

2.

3.

4.

5.

Suma strony

Przeniesienie z poprzedniej strony

Razem=(Suma strony)+(Przeniesienie z poprzedniej strony)

*karta płatnicza do rachunku bankowego wyodrębnionego dla projektu©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna