Sposób I kryteria oceniania postępów ucznia z zajęć technicznychPobieranie 137,97 Kb.
Data03.03.2018
Rozmiar137,97 Kb.

Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia z zajęć technicznych.

Ocenie podlegają następujące obszary aktywności:

 • aktywność na lekcjach;

 • prace wytwórcze wykonywane na lekcjach;

 • staranność w wykonywanych pracach;

 • samodzielność w wykonywaniu pracy;

 • prace oddawane w terminie(do dwóch tygodni);

 • zaangażowanie w czasie pracy(wykazywanie chęci w podejmowaniu zadań);

 • zadania dodatkowe;

 • odpowiedzi ustne

 • systematyczne prowadzenie dokumentacji(zeszytu);

 • kartkówki;

 • zadania domowe;

 • przygotowanie uczniów do zajęć;

 • ocena śródroczna i roczna wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze

Ogólne wymagania na poszczególne oceny:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;

 • biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nietypowych sytuacjach praktycznych;

 • racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach;

 • proponuje nowatorskie rozwiązania;

 • osiąga sukcesy w konkursach technicznych.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zależności;

 • w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań problemowych;

 • właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp;

 • sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne;

 • potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w stopniu zadowalającym wiadomości określone programem nauczania;

 • umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych;

 • stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy;

 • poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadowalającym opanował umiejętności technologiczne.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych;

 • umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności;

 • przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy;

 • mało efektywnie wykorzystuje czas pracy;

 • popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych;

 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

 • ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności;

 • posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne.

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Ocena
(poziom wymagań)

Kryteria

Celująca

(wykraczające)

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania z zakresu BRD;

 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych - proponuje rozwiązania nietypowe;

 • biegle i właściwie posługuje się Kodeksem drogowym;

 • śledzi zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego;

 • jest zaangażowany emocjonalnie i dąży do samodoskonalenia oraz poszerzania zakresu swojej wiedzy z BRD;

 • współpracuje z policją;

 • motywuje innych uczniów;

 • racjonalnie wykorzystuje czas oraz przestrzega zasad bhp;

 • odnosi sukcesy w konkursach BRD.

(aby uzyskać ocenę celującą nie jest konieczne spełnienie wszystkich warunków, ale większości z nich – przy czym dwa pierwsze koniecznie)

Bardzo dobra

(dopełniające)

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje się dużą samodzielnością, starannością, sumiennością oraz odpowiedzialnością w działaniu;

 • opanował pełny zakres wiedzy określonej programem nauczania dotyczący BRD;

 • w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych;

 • potrafi w praktyce zastosować poznane wiadomości dotyczące zasad ruchu drogowego;

 • umiejętnie posługuje się Kodeksem drogowym;

 • opanował bezbłędnie technikę jazdy na rowerze;

 • prace wytwórcze wykonuje zgodne z projektem;

 • zna i stosuje podczas pracy zasady bezpieczeństwa i higieny;

 • bardzo chętnie prezentuje zdobytą wiedzę na forum klasy.

Dobra

(rozszerzone)

stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje zaangażowanie i samodzielność w działaniu, jest staranny i systematyczny;

 • opanował w dużym zakresie wiedzę określoną programem nauczania w zakresie BRD;

 • wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności do samodziel­nego rozwiązywania typowych zadań;

 • jego prace są estetyczne lecz zawierają drobne niedociągnięcia;

 • właściwie korzysta z Kodeksu drogowego;

 • zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostateczna

(podstawowe)

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania zadań, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności;

 • opanował minimum zakresu wiedzy określonej programem nauczania z zakresu BRD;

 • ma problem z zastosowaniem w praktyce poznanych wiadomo­ści dotyczących zasad ruchu drogowego;

 • opanował w stopniu podstawowym technikę jazdy na rowerze;

 • prace wytwórcze wykonuje niedokładnie i mało estetycznie;

 • czasami korzysta z Kodeksu drogowego;

 • mało efektywnie wykorzystuje czas pracy;

 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dopuszczająca

(konieczne)

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • ma braki wiedzy w zakresie podstawowych treści określonych programem nauczania;

 • przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

 • rzadko korzysta z Kodeksu drogowego;

 • ma trudności z poprawną organizacją pracy.

Niedostateczna

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych nie wykazuje chęci do pracy, jest niesamodzielny oraz nie potrafi organizować pracy;

 • nie opanował minimum wiedzy określonej programem naucza­nia, co uniemożliwia zdobycie karty rowerowej;

 • nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań;

 • nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.
Standardy wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności klas 4 – 6

RYSUNEK TECHNICZNYWymagania

Osiągnięcia Uczniów

Umiejętności

Wiadomości

  Konieczne
  K

  ocena:


  dopuszczająca


 • Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.

 • Czytają proste rysunki techniczne.

 • Nazywa rodzaje linii rysunkowych oraz nazywa znaki wymiarowe.

 • Nazywa trzy rzuty prostokątne.

  Podstawowe
  K + P

  ocena:


  dostateczna


 • Określają funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania.

 • Rysuje wybrane figury płaskie i rzuty prostokątne figur przestrzennych.

 • Wyjaśnia znaczenie znaków wymiarowych.

 • Omawia zastosowanie najczęściej używanych linii rysunkowych

 • Objaśnia zasady tworzenia rzutów prostokątnych.

  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:


  dobra


 • Rysuje oraz wymiaruje figury płaskie i rzuty prostokątne figur przestrzennych.

 • Posługuje się pismem technicznym (wielkie litery i cyfry)

 • Rozróżnia znaki wymiarowe oraz wyjaśnia ich znaczenie.

 • Objaśnia zasady wymiarowania.

  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:


  bardzo dobra


 • Sprawnie posługują się przyborami do rysowania.

 • Uzasadnia potrzebę stosowania rysunku, jako środka przekazu informacji technicznej między projektantem, a wykonawcą.

 • Wyjaśniają terminologię stosowaną w rysunku technicznym.

 • Uzupełnia brakujące rzuty i wymiary.

  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:


  celująca


 • Dostrzega i uzasadnia potrzebę porozumiewania się w środowisku technicznym za pomocą znormalizowanych znaków, symboli i rysunków technicznych.

 • Posiadają szeroki zakres wiedzy z rysunku technicznego i posługują się nią.DREWNO I MATERIAŁY DREWNOPOCHODNE
Wymagania

Osiągnięcia Uczniów

Umiejętności

Wiadomości

  Konieczne
  K

  ocena:


  dopuszczająca
 • Posługuje się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki drewna.

 • Wykonuje proste operacje technologiczne: przenosi wymiar na materiał, dzieli materiał, wyrównuje krawędzie posługując się papierem ściernym.

 • Wymienia podstawowe gatunki drewna.

 • Wylicza materiały drewnopochodne.

 • Nazywa narzędzia stosowane do ręcznej obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych.

  Podstawowe
  K + P

  ocena:


  dostateczna


 • Określa obszary zastosowań drewna i materiałów drewnopochodnych.

 • Dobiera narzędzia do obrabianego materiału.

 • Charakteryzuje zawody związane z przemysłem drzewnym.

 • Omawia podstawowe właściwości fizyczne różnych gatunków drewna.

 • Rozróżnia materiały drewnopodobne.

 • Rozróżnia narzędzia stosowane do obróbki drewna.

 • Nazywa rodzaje połączeń elementów drewnianych

 • Nazywa podstawowe operacje technologiczne stosowane przy obróbce drewna.

  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:


  dobra


 • Określa możliwość zastąpienia drewna materiałami drewnopochodnymi.

 • Porównuje właściwości drewna z właściwościami materiałów drewnopochodnych.

 • Dobiera narzędzia do operacji technologicznych.

 • Wylicza wady i zalety drewna oraz materiałów drewnopochodnych.

 • Wyjaśnia, w jaki sposób otrzymuje się materiały drewnopochodne.

 • Wskazuje różnice między połączeniem rozłącznym, a nierozłącznym.

  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:


  bardzo dobra


 • Dobiera sposoby łączenia elementów drewnianych i drewnopodobnych.

 • Dobiera materiał(gatunek drewna) do wytworu.

 • Planuje pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność wykonywania operacji technologicznych i czas ich trwania.

 • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych gatunków drewna.

 • Omawia rodzaje połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych.

 • Wyjaśnia wpływ właściwości różnych gatunków drewna na wartość i zastosowanie wyprodukowanych wyrobów.  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:


  celująca


 • Uzasadnia potrzebę przeprowadzania badań właściwości fizycznych drewna.

 • Uzasadnia celowość stosowania materiałów drewnopochodnych

 • Podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania.MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE

Wymagania

Osiągnięcia Uczniów

Umiejętności

Wiadomości

  Konieczne
  K

  ocena:


  dopuszczająca


 • Wykonują wybrane ściegi szycia ręcznego.

 • Dzielą materiały włókiennicze oraz łączą przez zszywanie.

 • Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych.

 • Wymieniają nazwy niektórych włókien naturalnych i chemicznych oraz źródła ich pochodzenia.

 • Nazywają wyroby włókiennicze.

 • Rozróżniają i nazywają ściegi podstawowe i ozdobne.

 • Nazywają narzędzia stosowane do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych.

  Podstawowe
  K + P

  ocena:


  dostateczna


 • Określają obszary zastosowań włókien naturalnych i chemicznych.

 • Wykonują ręczne ściegi podstawowe i ozdobne.

 • Czytają informacje zawarte na metkach wyrobów odzieżowych dotyczące składu zastosowanych surowców.

 • Czytają symbole graficzne określające sposób konserwacji odzieży.

 • Omawiają wybrane właściwości włókien.

 • Rozróżniają i nazywają wyroby włókiennicze.

 • Wyjaśniają znaczenie pojęcia ”konserwacja odzieży”.

 • Wymieniają podstawowe wymiary niezbędne przy zakupie odzieży.

  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:


  dobra


 • Określają wady i zalety włókien naturalnych i chemicznych.

 • Odróżniają włókna naturalne od włókien chemicznych na podstawie próby spalania oraz poprzez badanie organoleptyczne.

 • Porównują właściwości izolacyjne, higroskopijne, sprężyste tkanin wykonanych z włókien naturalnych i chemicznych.

 • Wyjaśniają zasadę powstawania tkaniny i dzianiny.

 • Wyjaśniają, z jakiego surowca powinny być wykonane określone wyroby odzieżowe.

 • Wyjaśniają, od czego zależy sposób konserwacji odzieży.

  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:


  bardzo dobra


 • Klasyfikują włókna.

 • Dobierają surowiec do określonego wyrobu odzieżowego.

 • Planują i wykonują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania.

 • Wyjaśniają, od czego zależą właściwości użytkowe tkaniny i dzianiny.

 • Identyfikują tkaninę po kodzie barwnych nitek.

 • Identyfikują wymiary sylwetki z wielkościami katalogowymi.

  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:


  celująca


 • Uzasadniają potrzebę przeprowadzania badań właściwości fizycznych i chemicznych włókien.

 • Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie rozwiązania.

 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują nietypowe zastosowania materiałów włókienniczych, prezentują rys historyczny rozwoju żelazka, krosna, maszyny dziewiarskiej.

 • Wyjaśniają zasady konstruowania form odzieżowych.TWORZYWA SZTUCZNE


Wymagania

Osiągnięcia Uczniów

Umiejętności

Wiadomości

  Konieczne
  K

  ocena:


  dopuszczająca


 • Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych.

 • Wykonują proste operacje technologiczne, np. przenoszą wymiar na materiał, dzielą tworzywa, wyrównują krawędzie, wiercą otwory.

 • Wymieniają nazwy niektórych tworzyw sztucznych i przykłady ich zastosowania.

 • Wymieniają wady i zalety tworzyw sztucznych.

 • Nazywają podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce tworzyw sztucznych.

 • Nazywają narzędzia stosowane do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych.

  Podstawowe
  K + P

  ocena:


  dostateczna


 • Klasyfikują tworzywa sztuczne według ich właściwości.

 • Określają obszary zastosowań tworzyw sztucznych.

 • Dobierają narzędzia do operacji technologicznych.

 • Omawiają właściwości tworzyw sztucznych na podstawie dotyku i ich wyglądu zewnętrznego.

 • Wymieniają tworzywa termoplastyczne i ich oznaczenia literowe.

 • Wyjaśniają znaczenie pojęć: utylizacja, recykling, biodegradacja.

  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:


  dobra


 • Porównują właściwości różnych tworzyw sztucznych.

 • Określają najbardziej ekologiczny sposób przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

 • Uzasadniają potrzebę segregacji śmieci w gospodarstwach domowych.

 • Dobierają narzędzia do obrabianego materiału.

 • Omawiają zachowanie się tworzywa termoplastycznego pod wpływem temperatury.

 • Omawiają metody przetwarzania tworzyw sztucznych na wyroby użytkowe.

 • Wyjaśniają znaczenie symboli stosowanych na opakowaniach z tworzyw sztucznych.

  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:


  bardzo dobra


 • Dobierają tworzywo sztuczne do określonego wyrobu użytkowego.

 • Określają metodę, jaką został wytworzony wybrany przedmiot użytkowy.

 • Planują i wykonują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania.

 • Wyjaśniają, jakie właściwości tworzyw sztucznych zadecydowały o ich szerokim zastosowaniu.

 • Wyjaśniają aspekt ekonomiczny powszechnego stosowania tworzyw sztucznych.

 • Omawiają uboczne skutki produkcji tworzyw sztucznych.

  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:


  celująca


 • Oceniają i uzasadniają potrzebę wykorzystania surowców wtórnych.

 • Proponują nowatorskie rozwiązania techniczne i stosują je przy wykonywaniu zadań.

 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. przedstawiają nietypowe zastosowania tworzyw sztucznych, prezentują rys historyczny rozwoju tworzyw.

METALEWymagania

Osiągnięcia Uczniów

Umiejętności

Wiadomości

  Konieczne
  K

  ocena:


  dopuszczająca


 • Określają właściwości fizyczne metali.

 • Rozpoznają podstawowe narzędzia do ręcznej obróbki metali. Określają właściwości fizyczne metali.

 • Rozpoznają podstawowe narzędzia do ręcznej obróbki metali.

 • Wymieniają nazwy metali i przykłady ich zastosowania.

 • Nazywają narzędzia stosowane do obróbki metalu.

  Podstawowe
  K + P

  ocena:


  dostateczna


 • Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki metali.

 • Określają obszary zastosowań metali.

 • Określają podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce metali.

 • Wymieniają zastosowanie stali.

 • Omawiają właściwości metali.

 • Charakteryzują podstawowe właściwości stopów żelaza.

  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:


  dobra


 • Porównują właściwości różnych metali oraz ich stopów.

 • Dobierają narzędzia do operacji technologicznych.

 • Określają skutki korozji.

 • Omawiają sposób pozyskiwania żelaza z rudy żelaza oraz stopów metali.

 • Omawiają zastosowanie metali kolorowych oraz ich stopów.

 • Wyjaśniają zjawisko korozji.

  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:


  bardzo dobra


 • Badają przewodnictwo oraz właściwości magnetyczne metali.

 • Posługują się suwmiarką.

 • Wyjaśniają, jakie właściwości metali zadecydowały o ich zastosowaniu.

 • Omawiają metody zabezpieczania przed korozją.

 • Omawiają budowę suwmiarki.
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:


  celująca


 • Oceniają i uzasadniają potrzebę wykorzystania surowców wtórnych.

 • Proponują nowatorskie rozwiązania techniczne, dobierają materiał do wytworu uwzględniając wymagania użytkowe, ekonomiczne i konstrukcyjne.

 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. przedstawiają nietypowe zastosowania metali, prezentują sposoby uzyskiwania metali z rud, nazywają rudy.


DOM BEZPIECZNY I WYGODNY
Wymagania

Osiągnięcia Uczniów

Umiejętności

Wiadomości

  Konieczne
  K

  ocena:


  dopuszczająca


 • Charakteryzują wybraną instalację domową.

 • Czytają i rysują wybrane symbole graficzne stosowane w rysunku budowlanym.

 • Wymieniają podstawowe instalacje domowe.

 • Nazywają odbiorniki poszczególnych instalacji.

  Podstawowe
  K + P

  ocena:


  dostateczna


 • Określają podstawowe funkcje instalacji domowych.

 • Projektują wyposażenie mieszkania z zastosowaniem symboli graficznych.

 • Wymieniają elementy instalacji domowych.

 • Wymieniają rodzaje kosztów związanych z eksploatacją mieszkania.

  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:


  dobra


 • Czytają i rysują schematy domowej instalacji elektrycznej.

 • Projektują funkcjonalne i estetyczne urządzenie mieszkania z uwzględnieniem zasad ergonomii.

 • Wyjaśniają funkcję i przeznaczenie poszczególnych elementów instalacji domowych.

 • Wyjaśniają zasady planowania przestrzeni w mieszkaniu w zależności od potrzeb rodziny.

  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:


  bardzo dobra


 • Obliczają koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w swoim domu.

 • Projektują układy przestrzenne domu z uwzględnieniem potrzeb własnej rodziny.

 • Wskazują praktyczne sposoby zmniejszające koszt zużycia poszczególnych zasobów.

 • Wyróżniają w przestrzeni mieszkania strefy, w zależności od ich przeznaczenia (do nauki, wypoczynku, zabawy).

  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:


  celująca


 • Uzasadniają potrzebę stosowania urządzeń pomiarowych celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, gazu, wody zimnej i ciepłej.

 • Porównują parametry różnych elementów instalacji domowych.

 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują niekonwencjonalne źródła energii.

 • Wyjaśniają zasady wykonywania rysunków budowlanych.

ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE
Wymagania

Osiągnięcia Uczniów

Umiejętności

Wiadomości

  Konieczne
  K

  ocena:


  dopuszczająca


 • Grupują produkty spożywcze o zbliżonej wartości odżywczej.

 • Wykonują podstawowe czynności przy obróbce wstępnej warzyw i owoców.

 • Korzystają z wybranych urządzeń domowych.

 • Wymieniają składniki pokarmowe.

 • Wymieniają podstawowe grupy produktów spożywczych.

 • Nazywają czynności wykonywane podczas obróbki wstępnej.

  Podstawowe
  K + P

  ocena:


  dostateczna


 • Określają cele utrwalania żywności.

 • Określają wartość odżywczą wybranych produktów.

 • Wymieniają podstawowe sposoby utrwalania żywności.

 • Wymieniają nazwy produktów dostarczających odpowiednie składniki odżywcze.

  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:


  dobra


 • Ustalają, które produkty powinny być podstawą diety.

 • Określają funkcje, jakie pełnią składniki pokarmowe w organizmie.

 • Sporządzają proste potrawy, wykorzystując urządzenia gospodarstwa domowego.

 • Omawiają zawartość piramidy zdrowego żywienia.

 • Wskazują produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego pełniące funkcję energetyczną, budulcową, regulującą.

  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:


  bardzo dobra


 • Określają znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

 • Dobierają metodę utrwalania żywności w zależności od produktu.

 • Poprawnie wykonują czynności związane z obróbką termiczną i wykańczającą oraz przygotowują posiłki zimne i gorące, stosując zasady higienicznej pracy.

 • Przedstawiają zasady właściwego odżywiania według piramidy zdrowego żywienia.

 • Charakteryzują sposoby konserwacji żywności.

 • Omawiają pojęcie żywności ekologicznej.

 • Wyjaśniają rolę witamin i składników mineralnych w żywieniu.

 • Wyjaśniają zasady obróbki wstępnej, termicznej i wykańczającej.

  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:


  celująca


 • Wykorzystują zdobytą wiedzę podczas rozwiązywania zadań problemowych.

 • Określają i charakteryzują niekorzystny wpływ niektórych potraw na zdrowie i samopoczucie człowieka.

 • Określają rolę makro i mikroelementów w żywieniu.

 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. wyjaśniają znaczenie symboli niektórych szkodliwych środków konserwujących żywność,

 • Wskazują choroby powstające w wyniku niedoboru witamin i składników mineralnych oraz podają sposoby zapobiegania.

 • Omawiają zagrożenia związane z chorobami, nadwagą, bulimią, anoreksją.Urszula Ryszka©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna