Sporządzanie wykresów w arkuszuPobieranie 0,65 Mb.
Strona1/23
Data08.11.2017
Rozmiar0,65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Arkusz Excel 2000 – opracowała Małgorzata Rostkowska – mrostkow@oeiizk.waw.pl

Arkusz kalkulacyjny Excel - Wstęp
Wielkość arkusza:

kolumny od A do IV (256) oraz wiersze od 1 do 65532. Razem 16 776 192 komórki.Poruszaj się po arkuszu:

 • myszką, gdy wskaźnik myszki jest białym, grubym krzyżykiem. Stojąc na komórce kliknij w nią i zauważ jaki adres pokazuje się w polu nazwy tj. z lewej strony linii edycji - jest to komórka aktywna (bieżąca) arkusza. Adres tej komórki określa jej położenie.

Adres składa się z litery (liter) wskazującej kolumnę i liczby wskazującej numer wiersza. Zawsze w arkuszu jest aktywna jakaś komórka.

 • klawiszami kursorów,

 • klawiszem i klawiszem - W którą stronę przemieszcza się komórka aktywna?

 • przejście do pierwszej komórki arkusza nastąpi po naciśnięciu klawiszy +.

Pomoc


Korzystaj z pomocy, jaką oferuje Microsoft Excel:

 • wybierając z menu Pomoc odpowiednią opcję,
 • naciskając klawisz F1,

 • naciskając myszką na przycisk w pasku narzędzi Standardowy (kształt wskaźnika myszki zmieni się) i wskazując nim odpowiednie miejsce na ekranie. Po kliknięciu otrzymasz informacje na wskazany temat.
 • naciskając myszką na przycisk Kreatora Wskazówek w pasku narzędzi Standardowy.


Ćwiczenie 1

W pracy z arkuszem Excel bardzo ważnym elementem jest umiejętne korzystanie z myszki. Gdy poruszasz wskaźnikiem myszki po arkuszu, przybiera on bardzo wiele różnych kształtów. Dzięki myszce można łatwo i przyjemnie pracować z arkuszem ale można również wiele pracy popsuć, gdy wykonuje się coś nieumiejętnie Zapoznaj się z podstawowymi kształtami kursora myszki.


Pamiętaj! Obserwuj, jaki kształt przybiera kursor myszki, a dopiero później wykonaj operację, którą zamierzałeś wykonać. Nie szarp myszką, nie zaznaczaj czegoś przypadkowo i zaczekaj z rozpoczęciem kolejnej operacji, aż wykona się operacja bieżąca.

Wprowadzanie danych do komórki


Do każdej komórki w arkuszu można wprowadzić (może również zostać pusta):

 • liczbę (datę),

 • tekst,

 • wzór (formułę).


Dane do komórki w arkuszu - wpisujemy z klawiatury do linii edycji (wprowadzania danych) w miejscu, gdzie miga kursor tekstu.; Po zatwierdzeniu (myszką  lub klawiszem Enter lub naciśnięciem klawiszem kursora) zawartość umieszczana jest w komórce aktywnej - bieżącej. Gdy podczas wpisywania danych chcemy zrezygnować z wprowadzenia ich, to naciskamy myszką przycisk x w linii edycji lub klawisz Esc. Czasem mamy wątpliwości, czy wprowadziliśmy liczbę, czy tekst do komórki. Wówczas rodzaj danych poznajemy po automatycznym wyrównaniu: tekst jest domyślnie wyrównywany do lewego brzegu komórki, a liczby do prawego.

Różne typy danych mogą zawierać poniżej wyszczególnione znaki: • liczby mogą zawierać cyfry, +, -, (, ), /, %, znak separacji dziesiętnej, znak spacji, znaki waluty, literę E lub e (z pewnymi ograniczeniami),

 • tekst może mieć maksymalnie 255 znaków; przechowywany jest cały w komórce, a wyświetlana jest tylko ta część, której sąsiednie komórki nie przysłaniają,

 • wzory (formuły) rozpoczynamy znakiem równości (np. =5* 12, =O7/6, =b78*j23), dalej piszemy stałe wartości, adresy komórek, nazwy, operatory arytmetyczne lub funkcje. Dla ułatwienia korzystania z arkusza wbudowano do niego funkcje - najprostsze to funkcja sumowania i liczenia średniej arytmetycznej.

Wszystkie mają postać NAZWA(argumenty).
Ćwiczenie 2

Wpisz do dwóch sąsiadujących ze sobą komórek kolejno tekst Maksymilian Kowalski. Zaobserwuj, że nie widzisz całego napisu imienia na arkuszu, gdyż przysłania je nazwisko. W linii edycji jest jednak imię całkowicie widoczne.W komórce jest to, co widzisz w linii edycji (pasku formuły), a nie to co widać w komórce arkusza.

Napisz w dwóch komórkach dwie dowolne liczby, a w trzeciej komórce formułę mnożenia tych wartości. Jako znak mnożenia użyj *.

Uwaga! W formule jako czynniki mnożenia uwzględnij adresy komórek, w których są liczby a nie te liczby. Zmieniaj wpisane liczby i obserwuj, że zmienia się wynik w komórce ze wzorem.
Ćwiczenie 3

Wpisz do dowolnej komórki formułę =2*2+2, a do komórki obok formułę podobną, ale użyj nawiasów tzn. =2*(2+2). Co zauważyłeś? Czy w arkuszu jest przestrzegana kolejność działań?


Kolejność działań wykonywanych w wyrażeniu jest następująca (patrz również str. 10):

 • najpierw to co jest w najbardziej wewnętrznym nawiasie (nawiasy wszystkie są okrągłe),

 • następnie obliczanie %

 • następnie działanie potęgowania - operator ^,

 • potem kolejno od lewej mnożenie (operator *) i dzielenie (operator /),

 • następnie dodawanie (operator +) i odejmowanie (operator -)


Ćwiczenie 4

Wpisz prawidłowo następujące wyrażenie:
Powinieneś uzyskać wynik 64,97561 jeśli prawidłowo zapiszesz ten wzór w komórce arkusza tj.

=4^3+(2,8+3,2)/(1,5*4,1) lub =4^3+(2,8+3,2)/1,5/4,1

Zaznaczanie komórek


Jest to czynność poprzedzająca każdą operację np. edycji, formatowania. Można wykonać ją za pomocą klawiszy lub myszy.
Pierwszy sposób - za pomocą myszy,

 • po ustawieniu wskaźnika komórki na pierwszej komórce i uchwyceniu momentu, gdy kursor myszy ma kształt białego grubego krzyżyka, należy ciągnięciem zaciemnić żądany blok komórek,

 • z przytrzymanym klawiszem SHIFT możliwość kontynuowania zaznaczenia,

 • z przytrzymanym klawiszem możliwość zaznaczenia bloków rozłącznych,

 • odznaczenie bloku komórek nastąpi po wskazaniu dowolnej komórki arkusza myszką lub naciśnięciu jednego z klawiszy , , , ,

 • cały wiersz lub kolumnę można zaznaczyć za pomocą myszy, gdy wskazany jest ich nagłówek (kursor myszy powinien mieć kształt białego grubego krzyżyka),

 • sąsiednie wiersze lub kolumny można zaznaczyć ciągnąc mysz, gdy wskazane są żądane nagłówki (kształt kursora myszy jw.),

 • cały arkusz zaznaczyć można przez kliknięcie myszą, gdy wskazany jest lewy górny róg arkusza.


Drugi sposób - za pomocą klawiatury

Po uaktywnieniu narożnej komórki bloku zaznaczamy pozostałe komórki bloku przytrzymując klawisz i korzystając z klawiszy sterowania kursorem.


Kasowanie zawartości zaznaczonych komórek


Kasuj zawartość bloku komórek lub komórki aktywnej klawiszem . Jeśli zobaczysz, że nie kasujesz w ten sposób formatowania to sięgnij do menu EDYCJA/ WYCZYŚĆ/ WSZYSTKO.

Poprawianie zawartości komórki


Jeśli jest taka potrzeba, to dokonujesz tego w linii wprowadzania danych po ustawieniu wskaźnika na żądanej komórce i kliknięciu w lewy przycisk myszy, gdy jej kursor wskazuje dane miejsce lub ponownie wpisujesz nową zawartość i zatwierdzasz ją klawiszem albo przyciskiem . Po wybraniu aktywnej komórki, gdy zaczniesz wpisywać nową wartość, to zastąpi ona wartość poprzednią.
Istnieje możliwość edycji bezpośrednio w komórce po dwukrotnym kliknięciu w miejsce, które ma zostać zmienione. Ta możliwość jest przełączana w menu Narzędzia | Opcje..., karta Edycja, pole wyboru Edycja bezpośrednio w komórce.

Anulowanie ostatnio wykonanej czynności edycyjnej lub formatującej


Czasami jest potrzeba odwołania ostatnio wykonanej czynności. Jest to możliwe dla tego typu operacji za pomocą opcji Edycja | Cofnij. Jeśli opcja ta nie będzie aktywna (wyświetlona np. w szarym kolorze), to oznaczać będzie, że cofnięcie jest niemożliwe.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna