Spółka Alfa otrzymała 1 stycznia br za sprzedane wyroby wekslePobieranie 7,58 Kb.
Data16.05.2018
Rozmiar7,58 Kb.

Zadanie 1.
Spółka Alfa otrzymała 1 stycznia br. za sprzedane wyroby weksle:

  • od nabywcy Z weksel na kwotę 30 000 zł, płatny w ciągu 30 dni, oprocentowany 12%;

  • od nabywcy B weksel na kwotę 60 000 zł, płatny w ciągu 180 dni, oprocentowany 12%;

Weksel wystawiony przez firmę B firma Alfa natychmiast po jego otrzymaniu zdyskontowała w banku, który wykupił weksel stosując stopę dyskonta 14%. Nabywca Z wykupił weksel w terminie. Należy zaewidencjonować opisane operacje finansowe na kontach.
Zadanie 2.
W spółce Wara, prowadzącej działalność usługową kapitał wniesiony przez wspólników wynosi 60 000 zł, natomiast kapitał zapasowy osiągnął poziom 4 000 zł. Kredyt bankowy kształtował się na poziomie 15% kapitału własnego.

Zobowiązania podatkowe wynoszą 2400 zł, zobowiązania wobec dostawców stanowią 35% kredytu bankowego i zobowiązań podatkowych. Kapitały własne i obce zostały zainwestowane w składniki stanowiące majątek firmy, którego struktura przedstawia się następująco:

środki trwałe stanowią 25% majątku ogółem;

wartości niematerialne i prawne 4000 zł;

zapasy materiałów stanowią 60% ogółu majątku obrotowego;

inne środki pieniężne wynoszą 3000 zł;

należności od odbiorców 6000 zł;

pozostałą część majątku firmy stanowią środki pieniężne w banku.W danym okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

  1. Otrzymano wyciąg bankowy potwierdzający wpływ na rachunek bankowy należności na kwotę 2500 zł;

  2. Zakupiono materiały za 3000 zł, za które zapłacono wekslem;

  3. Spłacono zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego przelewem z rachunku bankowego w wysokości 1000 zł;

  4. Na wykonanie usług świadczonych usług zużyto materiały o wartości 28 000 zł;

  5. Wpływy bankowe z tytułu sprzedaży usług wyniosły 20 000 zł;

  6. Zaciągnięto kolejny kredyt na 1000 zł, z którego spłacono zobowiązanie wobec dostawcy;

  7. Zakupiono wyposażenie, za które zapłacono czekiem na 1300 zł;

  8. Zapłacono z rachunku bankowego wynagrodzenia pracowników wyniosły 5500 zł;

Należy otworzyć odpowiednie konta, wpisując salda początkowe oraz zaewidencjonować podane operacje gospodarcze.

<< Powrót©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna