Spis treśĆi I. WstęP 4 II. Charakterystyka działalności prowadzonej przez banki I skok-i 4Pobieranie 349,76 Kb.
Strona1/14
Data14.11.2017
Rozmiar349,76 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Raport

z analizy w zakresie przepisów regulujących opodatkowanie banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.
SPIS TREŚĆI


I. WSTĘP 4

II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ BANKI I SKOK-I 4

1. Podstawy prawne prowadzenia działalności 4

2. Zakres prowadzonej działalności 5

2.1. Działalność prowadzona przez banki 5

2.2. Działalność prowadzona przez SKOK-i 7

3. Szczególne uprawnienia banków 7

3.1. Kredyt długoterminowy i hipoteczny 7

3.2. Egzekucja należności 8

3.3. Zaspokojenie zastawnika z zastawu rejestrowego 9

3.4. Urzędowa moc dokumentów bankowych 9

3.5. Wpis hipoteki do księgi wieczystej 10

3.6. Przymus bankowy 11

3.7. Tajemnica bankowa 11

3.8. Postępowanie nakazowe 12

3.9. Preferencje wynikające z Ordynacji podatkowej 12

3.9.1. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 13

4. Nadzór nad działalnością banków i SKOK-ów 13

4.1. Nadzór nad działalnością banków 13

4.2. Nadzór nad działalnością SKOK-ów 16

4.3. Porównanie nadzoru sprawowanego nad bankami i SKOK-ami 17

5. Obowiązki informacyjne 17

5.1. Obowiązek przekazywania informacji o rachunkach bankowych przedsiębiorców 17

5.2. Obowiązki informacyjne wobec organów podatkowych 18

5.2.1. Udzielanie informacji władzom państw obcych 18

5.2.2. Informacje udzielane dla celów postępowania dowodowego 18

5.2.3. Informacje udzielane dla celów czynności sprawdzających 19

5.3. Różnice w obowiązkach informacyjnych 19

III. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 19

1. Działalność gospodarcza 19

1.1. Moment osiągnięcia przychodu 20

1.2. Amortyzacja 20

2. Przychody 21

2.1. Wartość umorzonych lub przedawnionych środków na rachunkach bankowych 21

2.2. Zwrócone wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone 22

2.3. Rezerwa na ryzyko ogólne – rozwiązana lub wykorzystana w inny sposób 22

2.4. Rozwiązane lub zmniejszone rezerwy na pokrycie niektórych wierzytelności 23

3. Wyłączenia z przychodów 24

3.1. Przychody osiągane wyłącznie przez banki 24

3.1.1. Wartość akcji (udziałów) restrukturyzowanych przedsiębiorców objętych za wierzytelności z tytułu kredytów lub pożyczek 24

3.1.2. Rozwiązane lub zmniejszone rezerwy zamienione na akcje lub udziały restrukturyzowanych przedsiębiorców 25

3.1.3. Wierzytelności zbyte funduszom sekurytyzacyjnym albo towarzystwom funduszy inwestycyjnych tworzących fundusz sekurytyzacyjny 25

3.2. Przychody osiągane przez podatników współpracujących z bankami 26

3.2.1. Zobowiązania umorzone w związku z bankowym postępowaniem ugodowym 26

3.2.2. Zobowiązania umorzone w związku z postępowaniem upadłościowym 26

3.2.3. Zobowiązania umorzone w związku z realizacją programu restrukturyzacji 27

4. Koszty uzyskania przychodów 27

4.1. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne 28

4.2. Rezerwy na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona 29

4.3. Odpisy aktualizujące 34

4.3.1. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących przez wszystkich podatników 34

4.3.2. Specyficzne zasady dokonywania odpisów aktualizujących przez banki 36

4.4. Rezerwa na ryzyko kredytowe 40

4.5. Rezerwa na ryzyko ogólne 40

4.6. Straty ze zbycia wierzytelności funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny 41

4.7. Wartości przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny 41

4.8. Umorzone kredyty i pożyczki 42

5. Ulgi podatkowe 43

5.1. Pomniejszenie kwoty podatku przez banki 43

5.2. Odliczenie od dochodu kredytów i pożyczek umorzonych w programie restrukturyzacji 45

5.3. Zwolnienia od podatku dochodowego 45

5.3.1. Zwolnienia podmiotowe 45

5.3.2. Zwolnienia przedmiotowe 45

IV. PODATEK VAT 46

1. Zwolnienie od podatku 47

2. Klasyfikacje statystyczne 48

2.1. Ogólna charakterystyka działu 65 PKWiU 48

2.2. Klasyfikacja usług świadczonych przez bank 49

2.3. Klasyfikacja usług świadczonych przez SKOK 49

2.4. Skutki odrębnej klasyfikacji usług świadczonych przez bank i SKOK 49

3. Pozostałe regulacje ustawy o VAT 50

V. PODATEK AKCYZOWY 51

VI. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 52

VII. PODATKI I OPŁATY LOKALNE 52

VIII. PODATEK ROLNY I LEŚNY 53

IX. PODATEK OD GIER 53

X. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 54

XI. OPŁATA SKARBOWA 54

XII. SYSTEM OCHRONY OSZCZĘDNOŚCI 55

XIII. PODSUMOWANIE 56


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna