Spis treści Wstęp 3Pobieranie 325,59 Kb.
Strona9/10
Data14.11.2017
Rozmiar325,59 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Praca z dokumentem tekstowym


Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy prosty dokument tekstowy;

stosuje wyróżnienia w tekście, korzystając ze zmian parametrów czcionki;

wykonuje podstawowe operacje na fragmentach tekstu – kopiowanie, wycinanie, wklejanie;

ozdabia tekst gotowymi rysunkami, obiektami z galerii obrazów stosując wybraną przez siebie metodę;

zapisuje dokument w pliku;


zna i stosuje podstawowe zasady formatowania i redagowania tekstu;

formatuje tekst: wybiera atrybuty tekstu, sposób wyrównywania tekstu między marginesami, parametry czcionek;

formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu; zmienia jego rozmiary;. , oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu;

wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na jej komórkach;zna ogólne możliwości edytorów tekstu i zasady pracy z dokumentem tekstowym;

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu; dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia;

wykorzystuje możliwości automatycznego wyszukiwania i zamiany znaków;

stosuje tabulacje, wcięcia, interlinie;

stosuje automatyczną numerację i wypunktowanie;

wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów;

zna podstawowe zasady pracy z długim tekstem (redaguje nagłówek, stopkę wstawia numery stron);

potrafi podzielić tekst na kolumny;zna i stosuje sposoby usprawniające pracę nad tekstem (m.in. stosowanie gotowych szablonów, wbudowanych słowników);

stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście;

wstawia dowolne wzory, wykorzystując edytor równań;

osadza obraz w dokumencie tekstowym, wstawia obraz do dokumentu tekstowego z zachowaniem połączenia oraz omawia różnice między tymi dwoma metodami;

stosuje przypisy;

zna rodzaje tabulatorów i potrafi je właściwie zastosować;

stosuje odpowiednio spacje nierozdzielającą;

drukuje dokumenty tekstowe, dobierając odpowiednie parametry drukowania;samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu;

przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z  zachowaniem poznanych zasad redagowania i formatowania tekstów;

rozumie działanie mechanizmu „łącz z plikiem" i omawia różnicę między obiektem osadzonym a połączonym;
    1. Internet i multimedia


Komputer jako źródło informacji

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia kilka zastosowań Internetu;

otwiera stronę o podanym adresie;

wyszukuje informacje w Internecie według prostego hasła;

porusza się po stronie WWW;zna podstawowe zasady pracy w szkolnej (lokalnej) sieci komputerowej;

zna pojęcia: Internet, strona internetowa, WWW;

omawia wybrane usługi internetowe;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z wyszukiwarek;wymienia zalety łączenia komputerów w sieć;

zna pojęcia: witryna, strona główna, serwer internetowy, hiperłącze, hipertekst;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z katalogów stron WWW;

wyszukuje informacje w internetowych zasobach danych;opisuje sieci lokalne i globalne oraz podstawowe klasy sieci; potrafi udostępniać zasoby, np. foldery;

wie, jak uzyskać dostęp do Internetu;

potrafi zastosować różne narzędzia do wyszukiwania informacji; stosuje złożony sposób wyszukiwania;

porządkuje najczęściej odwiedzane strony;potrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju;

potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacje;redaguje i wysyła prosty list elektroniczny, korzystając z podstawowych zasad netykiety;

potrafi skorzystać z wybranych form komunikacji, np. z komunikatora, stosując zasady netykiety;dołącza załączniki do listu; korzysta z książki adresowej;

zna i stosuje zasady netykiety pocztowej;

omawia inne sposoby komunikowania się przez Sieć;


dba o formę listu i jego pojemność; ozdabia listy, załączając rysunek, dodaje tło; stosuje podpis automatyczny; zakłada książkę adresową;

potrafi założyć konto pocztowe, korzystając z programu do obsługi poczty i przez stronę WWW;

podaje i omawia przykłady usług internetowych oraz różnych form komunikacji;


omawia wybrane usługi internetowe (m.in.: nauka i praca w Internecie, książki czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podróże, rozrywka);

uczestniczy w dyskusji na forum dyskusyjnym, stosując zasady netykiety;potrafi znaleźć interesującą grupę dyskusyjną i przejrzeć dyskusję na dany temat;

zapisuje się do grupy i uczestniczy w dyskusji, stosując zasady netykiety;zna zagrożenia i ostrzeżenia dotyczące korzystania z komunikacji za pomocą Internetu; zdaje sobie sprawę z anonimowości kontaktów w Sieci;

stosuje przepisy prawa związane z pobieraniem materiałów z Internetu; zdaje sobie sprawę z konieczności racjonalnego gospodarowania czasem spędzonym w Sieci;

zna podstawowe przepisy dotyczące korzystania z e-usług;

na przykładach uzasadnia zalety i zagrożenia wynikające z pojawienia się Internetu;

potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad uzależniania różnych dziedzin życia od Internetu;


zna ogólne zasady projektowania stron WWW i wie, jakie narzędzia umożliwiają ich tworzenie;

wie, w jaki sposób zbudowane są strony WWW;potrafi, korzystając z podstawowych znaczników HTML utworzyć prostą strukturę strony;

umie tworzyć akapity i wymuszać podział wiersza, dodawać nagłówki do tekstu, zmieniać krój i wielkość czcionki;zna funkcje i zastosowanie najważniejszych znaczników HTML;

potrafi wstawiać obrazy do utworzonych stron;

umie tworzyć listy wypunktowane i numerowane i wstawiać hiperłącza;


formatuje tekst na stronie, wstawia tabele,

publikuje utworzone strony w Internecie;

wie, jak założyć internetowy dziennik – blog;

umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe;


zna większość znaczników HTML;

posługuje się wybranym programem przeznaczonym do tworzenia stron WWW;

potrafi tworzyć proste witryny składające się z kilku połączonych ze sobą stron;

dba o poprawność merytoryczną i redakcyjną tekstów;

publikuje stronę WWW w Internecie;
Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wie, co to jest prezentacja multimedialna i posługuje się programem do jej tworzenia;

zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji;

tworzy prezentację składającą się z kilku slajdów z zastosowaniem animacji niestandardowych; wstawia do slajdu tekst i grafikę;

zapisuje prezentację, potrafi uruchomić pokaz slajdów;zna cechy dobrej prezentacji;

podaje przykładowe programy do tworzenia prezentacji;

wykonuje przejścia między slajdami;

stosuje tło we wszystkich slajdach; potrafi ustawić tło inne dla każdego slajdu;

zmienia kolejność slajdów; i usuwa niepotrzebne slajd;


przygotowuje plan prezentacji; planuje wygląd slajdów;

korzysta z szablonów; dobiera odpowiedni szablon do danej prezentacji; potrafi ustawić tło jednakowe dla wszystkich slajdów;

wstawia na slajd hiperłącza, umieszcza przyciski akcji;

dba o poprawność redakcyjną tekstów;umieszcza w prezentacji efekty dźwiękowe;

przygotowuje prezentację w postaci albumu fotograficznego;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe;


potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna