Spis treści Wstęp 3Pobieranie 325,59 Kb.
Strona8/10
Data14.11.2017
Rozmiar325,59 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Algorytmika


Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Nauczyciel:

Uczeń:

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

omawia etapy rozwiązywania problemu (zadania);

omawia na przykładach sposoby prezentacji algorytmu w postaci listy kroków i schematu blokowego;


analizuje gotową listę kroków przykładowego algorytmu;

określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

korzystając z gotowych przykładów, zapoznają się na podstawowymi zasadami prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych;

prezentują algorytmy liniowe, z warunkami i iteracyjne za pomocą listy kroków i schematu blokowego, korzystając z programu edukacyjnego;Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do realizacji algorytmów.

pokazuje przykłady zastosowania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych;

wykonując ćwiczenia, realizują algorytmy liniowe i z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym;

Rozumienie, na czym polega programowanie.

Rozumienie konieczności korzystania z licencjonowanego oprogramowania komputerowego.wyjaśnia uczniom, na czym polega proces kompilacji, uruchomienia i wykonania programu komputerowego napisanego w języku wysokiego poziomu;

omawia, podając konkretne przykłady, zapisywanie algorytmów w postaci języka programowania; wyjaśnia stosowanie procedur;korzystając z oprogramowani edukacyjnego, piszą proste polecenia i definiują procedury w języku Logo; stosują procedury bez parametrów iż parametrami; zapisują algorytmu z warunkami i iteracyjne w Logo; tworzą programy iteracyjne w programie Baltie;

Poznanie wybranych algorytmów.

omawia na przykładach algorytmy znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym oraz wybrane algorytmy porządkowania zbioru elementów;

zleca uczniom wykonanie odpowiednich pomocy dydaktycznych w celu praktycznego pokazywania algorytmów;wykonują praktycznie algorytm wyboru najwyższego ucznia spośród pięciu;

analizują listę kroków algorytmu znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym, na przykładzie wyboru największej liczby spośród n liczb

wykonują praktycznie algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym, grając w grę w „zgadywanie liczby”; analizują schematyczny rysunek i wykonują ten algorytm, korzystając z pomocy dydaktycznych;

wykonują praktycznie, korzystając z pomocy dydaktycznych, algorytm sortowania przez wybór i analizują listę kroków tego algorytmu;

wykonują praktycznie, korzystając z pomocy dydaktycznych, algorytm sortowania bąbelkowego i analizują gotowy schemat blokowy tego algorytmu, korzystając z programu ELI;


Rozumienie, na czym polega modelowanie. Tworzenie prostych modeli.

przygotowuje kilka przykładowych plików lub korzysta ze zwykle dołączanych do podręcznika lub poradnika metodycznego; pliki umieszcza na dysku twardym w folderze przygotowanym dla uczniów;

omawia na przykładzie, na czym polega modelowanie;korzystając z gotowego przykładu modelu rzutu kostką sześcienną do gry, zapoznają się z modelowaniem;

wykonują samodzielnie prosty model, np. rzutu monetą, korzystając z arkusza kalkulacyjnego;

korzystając z płyty CD, analizują gotowe model różnych zjawisk, np. przyrodniczych;  1. Propozycje kryteriów oceny – wymagania na poszczególne oceny szkolne

    1. Komputer i grafika komputerowa


Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje kilka zastosowań komputera;

wymienia części składowe zestawu komputerowego;

posługuje się komputerem i urządzeniami TI w podstawowym zakresie;

podaje kilka przykładów urządzeń współpracujących z komputerem ;

wie, że nadmierna ilość czasu spędzonego przy komputerze zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu;

zdaje sobie sprawę, że można uzależnić się od komputera; zna i stosuje sposoby zapobiegania uzależnianiu się od komputerawskazuje kilka przykładów zastosowania komputera, np. w szkole, zakładach pracy i życiu społecznym;

definiuje komputer jako zestaw urządzeń elektronicznych i określa ich przeznaczenie;

zna jednostki pojemności pamięci;

omawia budowę i działanie drukarki;omawia zastosowanie komputera w różnych dziedzinach życia, nauki i gospodarki;

zna pojęcia: program komputerowy; , pamięć, system dwójkowy, bit, bajt, RAM;

omawia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej;

wymienia i omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń współpracujących z komputerem, np. skanera; aparatu cyfrowego;omawia schemat działania komputera, m.in., przekształcanie informacji w dane, przetwarzanie danych oraz wyjaśnia funkcje procesora odpowiedzialnego za te procesy; wyjaśnia, czym jest BIOS;

podaje przykłady kart rozszerzeń, które można zainstalować w komputerze;

omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń współpracujących z komputerem, np. kamery cyfrowej i internetowej;


potrafi określić podstawowe parametry części składowych komputera i urządzeń współpracujących z komputerem;

opisuje wybrane zastosowania informatyki, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

samodzielnie wyszukuje w Internecie informacje o nowych urządzeniach współpracujących z komputerem;

korzysta z dokumentacji urządzeń komputerowych;zna podstawowe zasady pracy z programem komputerowym (uruchamianie, wybór opcji z menu, kończenie pracy z programem);

omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów programów: użytkowych, podając przykłady konkretnych programów;

wie, na czym polega uruchamianie i instalowanie programów;

podaje przykłady nośników pamięci;


umieszcza skrót programu na pulpicie,

wybiórczo korzysta z pomocy do programów;

wyjaśnia rolę pamięci operacyjnej w czasie uruchamiania programu;

wie, jak odinstalować program komputerowy;potrafi skorzystać w razie potrzeby z pomocy do programu;

wyjaśnia procesy zachodzące w czasie uruchamiania i instalowania programu;

potrafi zainstalować i odinstalować prosty program, np. edukacyjny, grę;


określa pojemność pamięci, ilość wolnego i zajętego miejsca na dysku;

wyszukuje w Internecie lub innych źródłach informacje na temat nowych programów użytkowych i nośników pamięci;wie, jaka jest rola systemu operacyjnego;

zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego;

podaje przykłady systemów operacyjnych;

omawia cechy wybranych systemów operacyjnych, m.in.: Windows, Linux, Mac OS;

porównuje wybrane systemy operacyjne, podając różnice;

wie, że należy posiadać licencję na używany program komputerowy;

wie, na czym polega piractwo komputerowe i jakie grożą sankcje za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;wie, co to jest licencja na program i wymienia jej rodzaje;

wymienia przykłady przestępczości komputerowej;zna pojęcie: prawo autorskie,

omawia przykładowe rodzaje darmowych licencji;wyjaśnia różnicę między różnymi rodzajami licencji;
potrafi ze zrozumieniem przeczytać treść licencji na używany program;

korzystając z Internetu lub innych źródeł, odszukuje więcej informacji na temat darmowych licencji;Opracowywanie za pomocą komputera rysunków

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy prosty rysunek, używając podstawowych narzędzi graficznych;

potrafi zapisać dokument komputerowy w pliku w określonym miejscu (dysku, folderze); odczytuje rysunek zapisany w pliku, wprowadza zmiany i zapisuje ponownie;zna zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w programie graficznym;

rozumie, dlaczego należy zapisać dokument na nośniku pamięci masowej;

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunki, stosując operacje na obrazie i jego fragmentach, przekształca obrazy; umieszcza napisy na obrazie;

tworzy proste animacje komputerowe;zna podstawowe formaty plików graficznych;

posługuje się narzędziami malarskimi trzech wybranych programów graficznych do tworzenia kompozycji z figur;

wykonuje operacje na obrazie i jego fragmentach, m.in.: zaznacza, kopiuje i wkleja fragmenty rysunku i zdjęcia, stosując wybrane programy graficzne;

tworzy animacje komputerowe;

drukuje rysunek;


przekształca formaty plików graficznych;

umieszcza napisy na obrazie, porównując możliwości trzech wybranych programów graficznych;


tworzy rozbudowane animacje komputerowe;

zmienia kolory i inne efekty na zdjęciu, stosując wybrane programy graficzne;

drukuje obraz, ustalając samodzielnie wybrane parametry wydruku;


samodzielnie wyszukuje możliwości trzech wybranych programów graficznych, porównując je;

przygotowuje animacje według własnego pomysłu, korzystając z różnych możliwości wybranego programu do tworzenia animacji;kopiuje, przenosi i kasuje pliki wybraną przez siebie metodą;

rozumie, jakie szkody może wyrządzić wirus komputerowyrozumie, dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów;

potrafi kopiować, przenosić i usuwać pliki i foldery metodą przez Schowek oraz metodą przeciągnij i upuść;

stosuje podstawowe zasady ochrony przed wirusami komputerowymi;


pakuje i rozpakowuje pliki lub foldery;

omawia ogólne zasady działania wirusów komputerowych;

zna zasady ochrony przed złośliwymi programami;

posługuje się programem antywirusowym w celu wykrycia wirusów;omawia inne rodzaje zagrożeń (konie trojańskie, programy szpiegujące;

wie, jak ochronić się przed włamaniem się do komputera; wyjaśnia czym jest firewall;utrzymuje na bieżąco porządek w zasobach komputerowych; pamięta o tworzeniu kopii ważniejszych plików na innym nośniku;

korzystając z dodatkowych źródeł, wyszukuje informacje na temat programów szpiegujących określanych jako adware i spyware;


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna