Spis treści Wstęp 3Pobieranie 325,59 Kb.
Strona6/10
Data14.11.2017
Rozmiar325,59 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Praca z dokumentem tekstowym


Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Nauczyciel:

Uczniowie:

Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu.

Rozumienie konieczności korzystania z licencjonowanego oprogramowania komputerowego.inicjuje dyskusję na temat edytorów tekstu – ich możliwości i zalet;

przygotowuje kilka przykładowych plików lub korzysta gotowych, zwykle dołączanych do podręcznika lub poradnika metodycznego; pliki umieszcza na dysku twardym w folderze przygotowanym dla uczniów;

zwraca uwagę na korzystanie z licencjonowanego oprogramowania;


przypominają na przykładzie gotowego dokumentu poznane w szkole podstawowej podstawowe zasady redagowania i formatowania tekstów;

wykonując ćwiczenia praktyczne, utrwalają podstawowe zasady formatowania i redagowania tekstu, wstawiają obraz do dokumentu tekstowego, stosując różne sposoby, m.in.: osadzanie obrazu w tekście i wstawianie obrazu z zachowaniem połączenia; formatują obraz wstawiony do tekstu;

na gotowych plikach ćwiczą sposoby usprawniające pracę nad tekstem (m.in.: operacje na fragmentach tekstu, automatyczne wyszukiwanie i zamiana znaków, stosowanie wbudowanych słowników);


Tworzenie wielostronicowych publikacji.

Stosowanie przepisów prawa w zakresie korzystania z cudzych materiałów pochodzących z różnych źródeł.

Przestrzeganie zasad współpracy w grupie.


przygotowuje dłuższy tekst (ok. 20 stron) i wskazuje na różne charakterystyczne cechy – nagłówki, stopki, numeracja stron;

zaleca przygotowanie wielostronicowej publikacji (można poprosić nauczycieli języka polskiego, języków obcych, historii, geografii czy biologii o przygotowanie tematów takich prac);tworzą kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatują tekst w kolumnach;

opracowują dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu;

wykonują projekt grupowy, włączając grafikę do tekstu i łącząc opracowane dokumenty; stosują przepisy prawa w zakresie korzystania z cudzych materiałów pochodzących z różnych źródeł;    1. Internet i multimedia


Komputer jako źródło informacji

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Nauczyciel:

Uczniowie:

Korzystanie z sieci komputerowej.

omawia rodzaje sieci i sposób organizacji komputerów w sieci na przykładzie pracowni szkolnej; systematyzuje pojęcia związane z sieciami;

wskazuje na różne metody podłączenia się do Internetu;samodzielnie i bezpiecznie pracują w sieci lokalnej i globalnej, wykonując ćwiczenia;

dyskutują nad zaletami łączenia komputerów w sieć;Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł, w tym Internetu.

Rozumienie znaczenia dostępności do Internetu dla własnego rozwoju oraz rozwoju gospodarczego kraju. Dokonywanie świadomego wyboru przeglądanych stron internetowych.przygotowuje komputery w pracowni tak, aby uniemożliwić wchodzenie na strony, które nie są przeznaczone dla dzieci i młodzieży; instaluje odpowiednie oprogramowanie;

inicjuje dyskusję na temat usług internetowych; podsumowuje dyskusję;

podaje praktyczne rady jak odpowiednio formułować hasło, zawężać obszar poszukiwań, gdy trzeba wyszukać informacje na określony temat (w doborze tematów wskazana jest współpraca z nauczycielami innych przedmiotów);

systematyzuje pojęcia;dyskutują na temat zastosowania Internetu oraz aktualnych sposobów podłączenia do Internetu;

posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajdują informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych;

pobierają informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, oceniają pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;


inicjuje dyskusję na temat e-usług;

zwraca uwagę na świadome korzystanie z usług internetowych, na stosowanie przepisów prawa oraz na istnienie ograniczeń i zagrożeń w tym zakresie;dyskutują o e-usługach internetowych (m.in.: nauka i praca w Internecie, książki czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podróże, rozrywka) oraz o podstawowych przepisach dotyczących korzystania z tych usług; wymieniają się własnymi doświadczeniami;

pobierając pliki z Internetu, stosują przepisy prawa związane z pobieraniem materiałów z Internetu;Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z nawiązywaniem poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami.

Przestrzeganie zasad właściwego zachowania w Internecie.


zaleca powtórzenie ze szkoły podstawowej informacji o pisaniu i wysyłaniu listów drogą elektroniczną oraz o innych formach komunikowania się;

zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie zasad netykiety (m.in.: na przestrzeganie norm zachowania w Sieci, zwłaszcza używanie odpowiedniego słownictwa) i podstawowych zasad redakcji tekstu;

wskazuje na podobieństwa i różnice poszczególnych form komunikowania się;

zwraca uwagę na zagrożenia dotyczące korzystania z komunikacji za pomocą Internetu;wykonując praktyczne ćwiczenia, powtarzają informacje na temat zasad korzystania z poczty elektronicznej, zwłaszcza netykiety;

zakładają konto pocztowe w portalu internetowym i konfigurują je zgodnie ze swoimi potrzebami;

korzystają z innych wybranych sposobów komunikowania się za pomocą Internetu, np., biorą udział w dyskusjach na forum;

omawiają inne sposoby komunikowania się za pomocą Internetu, m.in.: komunikatory i czaty, Skype, grupy i fora dyskusyjne; wyszukują w Internecie więcej informacji na temat różnych form komunikacji;

dyskutują na temat stosowania zasad netykiety pocztowej; podają przykłady właściwego i niewłaściwego korzystania z tej usługi;

dyskutują na temat zagrożeń i ostrzeżeń dotyczących korzystania z komunikacji za pomocą Internetu, zwłaszcza anonimowości kontaktów;Tworzenie strony internetowej.

Współtworzenie zasobów w sieci.

Umiejętność współpracy w grupie.


na przykładzie tekstu źródłowego wybranej strony pokazuje budowę strony WWW;

proponuje wykonanie strony na konkretny temat, np. o stolicach europejskich; o szkole, o swojej miejscowości;

omawia podstawowe zasady tworzenia stron internetowych; pokazuje na przykładach tworzenie strony w języku HTML;

zwraca uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z cudzych materiałów, umieszczanych na własnych stronach WWW;

omawia sposób publikowania strony w Internecie;


zapoznają się z zasadami projektowania strony WWW;

tworzą prostą stronę internetową, stosując ogólne zasady projektowania stron internetowych;

niektórzy publikują swoje strony w Internecie;

umieszczają informacje w odpowiednich serwisach internetowych;

tworzą projekty, komunikując się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy; współpracują w grupie na projektem, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe;

Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Nauczyciel:

Uczniowie:

Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Rozumienie konieczności korzystania z licencjonowanego oprogramowania komputerowego.

Umiejętność współpracy w grupie.


zaleca powtórzenie ze szkoły podstawowej informacji na temat tworzenia prezentacji multimedialnej;

zwraca uwagę na korzystanie z licencjonowanego oprogramowania;

przygotowuje pliki, które posłużą uczniom do ćwiczeń przy wzbogacaniu prezentacji;

zwraca uwagę na umieszczanie odpowiedniej ilości grafiki, animacji i dźwięków w prezentacji;

omawia zasady prezentowania pokazu;


tworzą prezentację multimedialną na wybrany temat;

stosują zasady tworzenia dobrej prezentacji, odpowiednio umieszczając tekst i obrazy na slajdzie, dobierając tło, dodając animacje, dźwięki i przejścia między slajdami; dba o poprawność redakcyjną tekstów;

przygotowują i uruchamiają pokaz;

przygotowują prezentację w postaci albumu fotograficznego;

współpracują w grupie na projektem, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe;

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna