Spis treści Wstęp 3Pobieranie 325,59 Kb.
Strona5/10
Data14.11.2017
Rozmiar325,59 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Algorytmika


Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego

Szczegółowe cele wychowania:

  • Słuchanie poleceń nauczyciela i systematyczne wykonywanie ćwiczeń.

  • Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

  • Dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.

  • Stosowanie zasad zdrowej pracy przy komputerze, w tym planowanie przerw w pracy i rekreacji na świeżym powietrzu.

Szczegółowe cele kształcenia

Szczegółowe treści nauczania

Założone osiągnięcia ucznia

Uczeń:

Uczeń:

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

stosuje wybrane techniki algorytmiczne, m.in. iterację;


zna pojęcia: algorytm, specyfikacja problemu;

omawia etapy rozwiązywania problemu (zadania);

określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego);

prezentuje algorytmy liniowe, z warunkami i iteracyjne za pomocą listy kroków i schematu blokowego, korzystając z programu edukacyjnego;


Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do realizacji algorytmów.

stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych;

realizuje algorytm liniowy i z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym;

Rozumienie, na czym polega programowanie.

omawia proces kompilacji, uruchomienia i wykonania programu komputerowego napisanego w języku wysokiego poziomu;

zapisuje proste algorytmy w postaci języka programowania, stosując procedury;zna pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja;

wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci programu;

pisze proste polecenia i definiuje procedury w języku Logo; stosuje procedury bez parametrów i z parametrami; wyjaśnia pojęcia; parametr formalny i aktualny; zapisuje algorytmy z warunkami i iteracyjne w języku Logo;

realizuje algorytmy iteracyjne w programie Baltie;Poznanie wybranych algorytmów.

opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów;

wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera;opisuje algorytm, znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym, na przykładzie wyboru największej liczby spośród n liczb – stosuje przeszukiwanie liniowe;

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym – stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie;

omawia algorytm sortowania przez wybór i analizuje listę kroków tego algorytmu;

omawia algorytm sortowania bąbelkowego, analizuje gotowy schemat blokowy tego algorytmu, korzystając z programu ELI;Rozumienie, na czym polega modelowanie. Tworzenie prostych modeli.

posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne;

omawia, korzystając z gotowego przykładu, np. modelu rzutu kostką sześcienną do gry, na czym polega modelowanie;

wykonuje prosty model, np. rzutu monetą, korzystając z arkusza kalkulacyjnego;

analizuje gotowe modele różnych zjawisk, np. przyrodniczych;


Propozycja stosowanego oprogramowania: system operacyjny Windows, wybrane programy edukacyjne, np.: Logomocja, Baltie, ELI.

  1. Procedury osiągania celów kształcenia i wychowania – czynności nauczyciela i uczniów

    1. Komputer i grafika komputerowa


Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Nauczyciel:

Uczniowie:

Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

Dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.

Poznanie budowy i działania komputera oraz wybranych urządzeń współpracujących z komputerem.

Stosowanie zasad zdrowej i rozsądnej pracy przy komputerze.omawia regulamin przebywania w pracowni komputerowej i zasady pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

prezentuje sposób zorganizowania komputerów w pracowni, a w przypadku komputerów połączonych w sieć zasady korzystania ze szkolnej sieci;starają się przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej;

dyskutują na temat zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia, nauki i gospodarki oraz zna temat różnych rodzajów komputerów; niektórzy wyszukują dodatkowych informacji w Internecie lub innych źródłach;wyjaśnia schemat działania komputera i kieruje dyskusją;

zleca narysowanie schematu komputera w edytorze grafiki;dyskutują na temat budowy i przeznaczenia poszczególnych części komputera, podając aktualne parametry; niektórzy wyszukują dodatkowe informacje w Internecie;

rysują schemat działania komputera, korzystając z edytora grafiki;proponuje wykonanie konkretnych ćwiczeń pokazujących działanie wybranych urządzeń współpracujących z komputerem;

zachęca uczniów do korzystania z instrukcji obsługi danego urządzenia;poznają w praktyce działanie urządzeń współpracujących z komputerem, wykonując różne ćwiczenia;

starają się korzystać z dokumentacji urządzeń współpracujących z komputerem;zwraca szczególną uwagę na zasady zdrowej i rozsądnej pracy przy komputerze oraz na zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera;

określają ilość czasu, jaką spędzają przy komputerze;

zastanawiają się, czy nie grozi im uzależnienie od komputera; dyskutują nad sposobami zapobiegania uzależnieniu od komputera;Posługiwanie się wybranymi programami komputerowymi.

Rozumienie konieczności korzystania z licencjonowanego oprogramowania komputerowego.proponuje wykonanie konkretnych ćwiczeń pokazujących działanie wybranych programów komputerowych;

zachęca uczniów do korzystania z pomocy do programów;w dyskusji klasyfikują programy komputerowe ze względu na ich przeznaczenie, podając konkretne przykłady;

poznają w praktyce przeznaczenie danego programu i zasady pracy z danym programem komputerowym, wykonując różne ćwiczenia;

starają się korzystać z pomocy do programu w celu odszukania potrzebnych opcji;


inicjuje dyskusję na temat systemów operacyjnych;

dyskutują na temat funkcji systemu operacyjnego i omawiają cechy wybranych systemów, wskazując podobieństwa i różnice;

przygotowuje przykładowe programy, które uczniowie mogą zainstalować, np. wersje demo programów edukacyjnych;

instalują i odinstalowują prosty program, np. edukacyjny, grę; wyjaśniają procesy zachodzące podczas instalowania i podczas uruchamiania programu;

omawia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej; pokazuje przykładowe licencje na programy zainstalowane w szkolnej pracowni;

zapoznają się z przykładowymi licencjami na programy komputerowe;

dyskutują na temat różnych rodzajów darmowych licencji; szukają odpowiednich informacji w Internecie;

dyskutują na temat piractwa komputerowego i sankcji, jakie grożą za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
Opracowywanie za pomocą komputera rysunków

Szczegółowe cele kształcenia

Nauczyciel:

Uczniowie:

Tworzenie dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w edytorze grafiki.

przygotowuje kilka przykładowych plików graficznych, potrzebnych do ćwiczeń, lub korzysta z gotowych plików (dołączanych zwykle do podręcznika lub poradnika metodycznego) i umieszcza je w folderze przeznaczonym dla uczniów.

zwraca uwagę na zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w edytorze grafiki;

poleca wykonywanie podobnych ćwiczeń w trzech wybranych edytorach grafiki w celu porównania i oceny możliwości kilku programów;


poznają w praktyce zasady tworzenia dokumentu komputerowego, tworząc rysunki w wybranym edytorze grafiki;

wykonując konkretne ćwiczenia (np. tworzenie kompozycji z figur geometrycznych, umieszczanie napisów na obrazie czy przekształcanie obrazu) porównują możliwości trzech wybranych programów graficznych;

zapisują obraz w różnych formatach graficznych; oceniają jakość danego obrazu;

sprawdzają dodatkowe możliwości poleconych przez nauczyciela programów graficznych: do tworzenia animacji komputerowe i wykonywania obróbki zdjęć;Porządkowanie i ochrona dokumentów komputerowych.

Szanowanie pracy innych. Przestrzeganie zasad ochrony zasobów komputera.zleca wykonywanie operacji na plikach i folderach w ciągu całego roku szkolnego;

zwraca uwagę na ochronę tworzonych dokumentów elektronicznych, m.in.: przypomina o częstym zapisywaniu plików i wykonywaniu kopii zapasowych ważniejszych dokumentów; o ochronie antywirusowej i przeciwwłamaniowej;ćwiczą wykonywanie operacji na plikach i folderach, wykonując zadania w ciągu całego roku szkolnego;

co jakiś czas wykonują kopie ważniejszych prac; stosują profilaktykę antywirusową;

dyskutują na temat szkód, jakie mogą wyrządzić wirusy komputerowe, konie trojańskie czy inne zagrożenia; posługują się programem antywirusowym w celu ich wykrycia;1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna