Spis treści Wstęp 3Pobieranie 325,59 Kb.
Strona4/10
Data14.11.2017
Rozmiar325,59 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym


Opracowywanie za pomocą komputera danych liczbowych

Szczegółowe cele wychowania:

 • Słuchanie poleceń nauczyciela i systematyczne wykonywanie ćwiczeń.

 • Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

 • Dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.

 • Stosowanie zasad zdrowej pracy przy komputerze, w tym planowanie przerw w pracy i rekreacji na świeżym powietrzu.

 • Umiejętność współpracy w grupie.

Szczegółowe cele kształcenia

Szczegółowe treści nauczania

Założone osiągnięcia ucznia

Uczeń:

Uczeń:

Projektowanie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym i wykonywanie obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

projektuje tabele arkusza, wprowadza dane i tworzy formuły;

stosuje wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego;

korzysta z własności adresowania względnego;

stosuje adresy bezwzględne i mieszane;

drukuje tabele arkusza kalkulacyjnego;


zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i omawia budowę dokumentu arkusza;

stosuje w zadaniach zasadę adresowania względnego; potrafi zastosować adres bezwzględny lub mieszany, aby ułatwić obliczenia;

stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego, tj,: SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI;

potrafi zaprojektować tabelę arkusza kalkulacyjnego (m.in.: wprowadza opisy do tabeli, formatuje komórki arkusza; ustala formaty danych, dostosowując je do wprowadzanych informacji);

modyfikuje tabele w celu usprawnienia obliczeń, m.in.; wstawia i usuwa wiersze (kolumny); zmienia szerokość kolumn i wysokości wierszy tabeli; wie, jak wprowadzić do komórek długie teksty duże liczby

drukuje tabelę arkusza, dobierając odpowiednie parametry drukowania; rozróżnia linie siatki i obramowanie;Prezentowanie danych w postaci wykresu.

stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

zna ogólne zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym;

zna zasady doboru typu wykresu do danych i wyników; tworzy , zależnie od danych) , różne typy wykresów wykresy: XY (punktowy), liniowy i kołowy;

przygotowuje wykres dla jednej i kilku serii danych;

dodaje do wykresu tytuł, legendę, etykiety danych;Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych.

stosuje różne mechanizmy łączenia i osadzania obiektów w arkuszu kalkulacyjnym w celu wstawienia tabeli arkusza kalkulacyjnego do tekstu;

wyjaśnia różnicę między tabelą osadzoną i połączoną;

wstawia tabelę arkusza do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony i jako obiekt połączony;

wstawia tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego z pliku;


Zastosowania arkusza kalkulacyjnego.

stosuje arkusz do rozwiązywania zadań rachunkowych z zakresu objętego programem nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków); wykorzystuje arkusz kalkulacyjny i do analizy wyników eksperymentów;

stosuje arkusz do kalkulacji wydatków i do obliczania ceny z podatkiem VAT; dostosowuje odpowiednio rodzaj adresowania;

wykonuje w arkuszu proste obliczenia z dziedziny fizyki, matematyki, geografii, np. tworzy tabelę do obliczania wartości funkcji liniowej i tworzy odpowiedni wykres;Propozycja stosowanego oprogramowania: system operacyjny Windows, wybrany arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel, arkusz w pakiecie programów Microsoft Works lub z pakietu programów OpenOffice.
  1. Bazy danych


Opracowywanie za pomocą komputera bazy danych

Szczegółowe cele wychowania:

 • Słuchanie poleceń nauczyciela i systematyczne wykonywanie ćwiczeń.

 • Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

 • Dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.

 • Stosowanie zasad zdrowej pracy przy komputerze, w tym planowanie przerw w pracy i rekreacji na świeżym powietrzu.

 • Umiejętność współpracy w grupie.

Szczegółowe cele kształcenia

Szczegółowe treści nauczania

Założone osiągnięcia ucznia

Uczeń:

Uczeń:

Tworzenie bazy danych.

tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli;

podaje przykłady zbiorów informacji, które mogą być gromadzone w bazach danych;

zna podstawowe pojęcia baz danych (baza danych, tabela, rekord, pole, klucz);

projektuje tabelę, stosując podstawowe zasady tworzenia tabel;

tworzy formularze, dostosowując jego formę do wprowadzanych danych; potrafi skorzystać z kreatora zadań i modyfikować formularz w widoku projektu;Poznanie metod wyszukiwania informacji w bazach danych.

wykonuje podstawowe operacje bazodanowe;

porządkuje rekordy, wprowadza nowe, usuwa niepotrzebne, wyszukuje informacje;

tworzy kwerendy w widoku projektu; potrafi skorzystać z kreatora zadań;

w zapytaniach stosuje proste kryterium wyboru (dotyczące jednego lub dwóch pól);

przygotowuje raporty na podstawie tabeli lub kwerendy;Projektowanie systemów informatycznych.

projektuje prosty system informatyczny;

wymienia i omawia etapy projektowania systemów informatycznych;

podaje przykłady systemów informatycznych z własnego otoczenia i wyjaśnia ich zastosowanie;

współpracuje w grupie, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe;


Propozycja stosowanego oprogramowania: system operacyjny Windows, wybrana baza danych, np. Microsoft Access, baza danych w pakiecie programów Microsoft Works lub z pakietu programów OpenOffice.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna