Spis treści Wstęp 3Pobieranie 325,59 Kb.
Strona3/10
Data14.11.2017
Rozmiar325,59 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Praca z dokumentem tekstowym


Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu

 • Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

 • Dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.

 • Stosowanie zasad zdrowej pracy przy komputerze.

 • Szanowanie pracy innych. Przestrzeganie zasad ochrony zasobów komputera.

 • Rozumienie konieczności korzystania z licencjonowanego oprogramowania komputerowego.

 • Stosowanie przepisów prawa w zakresie korzystania z cudzych materiałów pochodzących z różnych źródeł informacji.

 • Przestrzeganie zasad współpracy w grupie.

Szczegółowe cele kształcenia

Szczegółowe treści nauczania

Założone osiągnięcia ucznia

Uczeń:

Uczeń:

Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu.

tworzy dokumenty tekstowe, stosując podstawowe zasady formatowania i redagowania tekstu;

wstawia obraz do dokumentu tekstowego, stosując różne sposoby, m.in.: osadzanie obrazu w tekście i wstawianie obrazu z zachowaniem połączenia; formatuje obraz wstawiony do tekstu;zna ogólne możliwości edytorów tekstu;

przenosi poznane zasady zapisu i odczytu dokumentów graficznych na dokumenty tekstowe;

zna zasady pracy z dokumentem tekstowym;

formatuje tekst: wybiera atrybuty tekstu, ustawia wcięcia, interlinię, sposób wyrównywania tekstu między marginesami, parametry czcionek;

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu; redaguje tekst, nanosząc poprawki stylistyczne, gramatyczne i inne; dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia;

zna i stosuje sposoby usprawniające pracę nad tekstem (m.in., operacje na fragmentach tekstu, stosowanie gotowych szablonów, wbudowanych słowników);

osadza obraz w dokumencie tekstowym i wstawia obraz do dokumentu tekstowego z zachowaniem połączenia oraz omawia różnice między tymi dwoma metodami;


Tworzenie wielostronicowych publikacji.

tworzy kilkunastostronicowe publikacje, wstawia i formatuje nagłówek i stopkę, przypisy, grafikę, tabele itp., formatuje tekst w kolumnach;

opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu;

drukuje dokumenty tekstowe;


wstawia informacje do stopki i nagłówka, m.in.: numer strony;

potrafi automatycznie wyszukiwać słowa i znaki w tekście; tworzy przypisy;

zna rodzaje tabulatorów i potrafi je właściwie zastosować;

stosuje odpowiednio spacje nierozdzielające oraz automatyczne numerowanie i wypunktowanie;

wstawia tabele do tekstu;

potraf skorzystać z Edytora równań;

dzieli tekst na kolumny;

tworzy projekty, współpracując z grupą uczniów;

drukuje dokumenty tekstowe, dobierając odpowiednie parametry drukowania;

Propozycja stosowanego oprogramowania: system operacyjny Windows, wybrany edytor tekstu. np. Microsoft Word, edytor tekstu w pakiecie programów Microsoft Works lub z pakietu programów OpenOffice.
  1. Internet i multimedia


Komputer jako źródło informacji

Szczegółowe cele wychowania:

 • Rozumienie znaczenia dostępności do Internetu dla własnego rozwoju oraz rozwoju gospodarczego kraju. Dokonywanie świadomego wyboru przeglądanych stron internetowych.

 • Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z nawiązywaniem poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami.

 • Przestrzeganie zasad właściwego zachowania w Internecie.

 • Słuchanie poleceń nauczyciela i systematyczne wykonywanie ćwiczeń.

 • Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

 • Umiejętność współpracy w grupie.

Szczegółowe cele kształcenia

Szczegółowe treści nauczania

Założone osiągnięcia ucznia

Uczeń:

Uczeń:

Korzystanie z sieci komputerowej,

samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;

zna pojęcia: sieć, sieć komputerowa, serwer, klient;

wymienia zalety łączenia komputerów w sieć;

opisuje sieci lokalne i globalne oraz podstawowe klasy sieci;

zna podstawowe zasady pracy w szkolnej (lokalnej) sieci komputerowej;

potrafi udostępniać zasoby, np. foldery;


Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł, w tym Internetu.

posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych;

pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;zna pojęcia: Internet, strona internetowa, WWW, witryna, strona główna, serwer internetowy, hiperłącze, hipertekst;

wie, jak uzyskać dostęp do Internetu;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z katalogów stron WWW i z wyszukiwarek; stosuje złożone sposoby wyszukiwania;

wyszukuje informacje w internetowych zasobach danych, m.in.; korzysta z encyklopedii internetowej; wyszukuje grafikę, połączenia komunikacyjne; korzysta z map satelitarnych;

potrafi porządkować najczęściej odwiedzane strony;


świadomie korzysta z usług internetowych, stosując przepisy prawa oraz zdając sobie sprawę z ograniczeń i zagrożeń;

pobiera pliki z Internetu, zna i stosuje przepisy prawa związane z pobieraniem materiałów z Internetu;

omawia wybrane usługi internetowe (m.in.: nauka i praca w Internecie, książki czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podróże, rozrywka) oraz zna podstawowe przepisy dotyczące korzystania z tych usług;Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami;

korzysta z poczty elektronicznej i innych wybranych sposobów komunikowania się za pomocą Internetu, np., bierze udział w dyskusjach na forum;

stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci;

świadomie korzysta z wybranych sposobów komunikacji;potrafi założyć konto pocztowe, korzystając z programu do obsługi poczty i przez stronę WWW;

zna i stosuje zasady netykiety pocztowej;

porządkuje wiadomości; korzysta z książki adresowej; tworzy podpis automatyczny;

zna i omawia inne sposoby komunikowania się za pomocą Internetu, m.in.: komunikatory i czaty, Skype, grupy i fora dyskusyjne;

zna zagrożenia i ostrzeżenia dotyczące korzystania z komunikacji za pomocą Internetu; zdaje sobie sprawę z anonimowości kontaktów i konieczności racjonalnego gospodarowania czasem spędzonym w Sieci;


Tworzenie strony internetowej.

Współtworzenie zasobów w sieci.tworzy prostą stronę internetową, korzystając z wybranego narzędzia do tworzenia stron;

stosuje ogólne zasady projektowania stron internetowych;

zna podstawowe znaczniki HTML;

tworzy projekty, komunikując się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy;zna ogólne zasady projektowania stron WWW i wie, jakie narzędzia umożliwiają ich tworzenie;

potrafi, korzystając z podstawowych znaczników HTML, utworzyć prostą strukturę strony;

formatuje tekst na stronie, wykonuje wypunktowania, wstawia tabele, obrazy, odsyłacze;

wie, jak publikować strony w Internecie;

wie, jak założyć internetowy dziennik – blog;

umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe;

Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych

Szczegółowe cele kształcenia

Szczegółowe treści nauczania

Założone osiągnięcia ucznia

Uczeń:

Uczeń:

Tworzenie prezentacji multimedialnej.

tworzy prezentację multimedialną na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, korzystając z wybranego narzędzia;

stosuje zasady tworzenia prezentacji, odpowiednio umieszczając tekst i obrazy na slajdzie, dobierając tło, dodając animacje, dźwięki i przejścia między slajdami;wie, co to jest prezentacja multimedialna i posługuje się programem do jej tworzenia;

wstawia do slajdu tekst, obrazy, hiperłącza, przyciski akcji, dodaje tło, animacje i wykonuje przejścia między slajdami;

przygotowuje i uruchamia pokaz;

dba o poprawność redakcyjną tekstów;

umieszcza w prezentacji efekty dźwiękowe;

przygotowuje prezentację w postaci albumu fotograficznego;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe;


Propozycja stosowanego oprogramowania: system operacyjny Windows, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox lub Internet Explorer, Notatnik lub wybrane narzędzie do tworzenia stron internetowych, wybrany program do tworzenia prezentacji multimedialnych.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna