Spis treści Wstęp 3Pobieranie 325,59 Kb.
Strona2/10
Data14.11.2017
Rozmiar325,59 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści nauczania oraz założone osiągnięcia ucznia


W Podstawie programowej „cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych”.

W prezentowanym programie zastosowano również taki sposób opisywania celów kształcenia i wychowania, treści nauczania i osiągnięć uczniów.


    1. Komputer i grafika komputerowa


Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Szczegółowe cele wychowania:

  • Przestrzeganie dyscypliny na zajęciach, w tym zasad bezpiecznej pracy przy komputerze.

  • Dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.

  • Stosowanie zasad zdrowej pracy przy komputerze.

  • Szanowanie pracy innych. Przestrzeganie zasad ochrony zasobów komputera.

  • Rozumienie konieczności korzystania z licencjonowanego oprogramowania komputerowego.
Szczegółowe cele kształcenia

Szczegółowe treści nauczania

Założone osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Uczeń:

Bezpieczne posługiwanie się komputerem.

Poznanie budowy i działania komputera oraz wybranych urządzeń współpracujących z komputerem.

Stosowanie zasad zdrowej i rozsądnej pracy przy komputerze.


zna i opisuje wybrane zastosowania komputera;

omawia zastosowanie komputera w różnych dziedzinach życia, nauki i gospodarki, np. przemyśle, handlu, komunikacji, medycynie, nauce, edukacji i rozrywce;

opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje;

wie, jak reprezentowane są liczby w komputerze;definiuje komputer jako zestaw urządzeń elektronicznych i określa ich przeznaczenie;

omawia schemat działania komputera, m.in.; przekształcanie informacji w dane; przetwarzanie danych oraz wyjaśnia funkcje procesora odpowiedzialnego za te procesy;

zna pojęcia: program komputerowy; pamięć, system dwójkowy, bit, bajt, RAM, BIOS;

zna jednostki pojemności pamięci;wymienia i krótko charakteryzuje różne rodzaje komputerów;

podaje przykłady, omawia budowę i zastosowanie różnych rodzajów komputerów, m.in.: laptop, palmtop,

podaje przykłady urządzeń współpracujących z komputerem; omawia ich budowę oraz ogólne działanie;

posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku;omawia ogólnie budowę, działanie i przeznaczenie takich urządzeń jak: drukarka, skaner, ploter, projektor multimedialny, cyfrowy aparat fotograficzny, kamera cyfrowa i internetowa;

korzysta z dokumentacji urządzeń komputerowych;
zna i stosuje zasady zdrowej i rozsądnej pracy przy komputerze;

wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera;wie, że nadmierna ilość czasu spędzonego przy komputerze zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu;

zdaje sobie sprawę, że można uzależnić się od komputera; zna i stosuje sposoby zapobiegania uzależnianiu się od komputera;Posługiwanie się wybranymi programami komputerowymi.

klasyfikuje programy komputerowe ze względu na ich przeznaczenie;

zna i stosuje podstawowe zasady pracy z programami komputerowymi;

korzysta z pomocy komputerowej i dokumentacji oprogramowania;


omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów programów: użytkowych (np. edytorów grafiki, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, programów edukacyjnych, programów do tworzenia prezentacji multimedialnych), podając przykłady konkretnych programów;

zna podstawowe zasady pracy z programem komputerowym (uruchamianie, wybór opcji z menu, kończenie pracy z programem, umieszczanie skrótu programu na pulpicie, korzystanie z pomocy);zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego; podaje przykłady systemów operacyjnych

potrafi omówić najważniejsze funkcje systemu operacyjnego;

omawia cechy wybranych systemów operacyjnych, m.in.: Windows, Linux, Mac OS;rozumie, na czym polega instalowanie i uruchamianie programów;

wyjaśnia procesy zachodzące w czasie uruchamiania i instalowania programu;

wyjaśnia rolę pamięci operacyjnej w czasie uruchamiania programu;

wie, jak odinstalować program komputerowy

podaje przykłady nośników pamięci;

potrafi zainstalować i odinstalować prosty program, np. edukacyjny, grę;


wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej;

zna pojęcia: prawo autorskie, licencja na oprogramowanie;

wie, że należy posiadać licencję na używany program komputerowy;

podaje przykładowe rodzaje darmowych licencji;

wie, na czym polega piractwo komputerowe i jakie grożą sankcje za nielegalne korzystanie z programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;Tworzenie dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w edytorze grafiki.

zna zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w programie graficznym;

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików graficznych;

stosuje operacje na obrazie i jego fragmentach;

drukuje rysunek;rozumie, dlaczego należy zapisać dokument na nośniku pamięci masowej; potrafi zapisać dokument komputerowy w pliku w określonym miejscu (dysku, folderze); odczytuje rysunek zapisany w pliku, wprowadza i zapisuje zmiany w pliku;

zna podstawowe formaty plików graficznych; zapisuje rysunek w różnych formatach graficznych;

posługuje się narzędziami malarskimi (m.in. do rysowania prostokątów, elips, linii, wielokątów);

umieszcza napisy na obrazie, porównując możliwości trzech wybranych programów graficznych;

przekształca obrazy, m.in. rozciąganie, obracanie, pochylenie;

wykonuje operacje na obrazie i jego fragmentach, m.in.: zaznacza, kopiuje i wkleja fragmenty rysunku i zdjęcia, zmienia kolory i inne efekty na zdjęciu, stosując wybrane programy graficzne;

tworzy animacje komputerowe;

drukuje obraz, ustalając wybrane parametry wydruku;Porządkowanie i ochrona dokumentów komputerowych

stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową;wie, dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów;

potrafi kopiować, przenosić i usuwać pliki i foldery;

usuwa pliki wybraną przez siebie metodą;

kompresuje i dekompresuje pliki i foldery;

rozumie, jakie szkody mogą wyrządzić wirusy komputerowe i posługuje się programem antywirusowym w celu ich wykrycia; zna inne zagrożenia, m.in. konie trojańskie;

wie, jak uchronić komputer przed złośliwymi programami;Propozycja stosowanego oprogramowania: system operacyjny Windows, Eksplorator Windows, wybrane programy graficzne:Paint, Edytor postaci, GIMP.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna