Spis treści Wstęp 3Pobieranie 325,59 Kb.
Strona1/10
Data14.11.2017
Rozmiar325,59 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Do podręcznika Grażyny Koba

Informatyka Podstawowe tematy


Program nauczania

informatyki

w gimnazjum


31.08.2009
spis treści


1.Wstęp 3

2.Podstawa programowa z informatyki dla gimnazjum 3

3.Szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści nauczania oraz założone osiągnięcia ucznia 5

3.1.Komputer i grafika komputerowa 6

3.2.Praca z dokumentem tekstowym 10

3.3.Internet i multimedia 13

3.4.Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 17

3.5.Bazy danych 19

3.6.Algorytmika 21

4.Procedury osiągania celów kształcenia i wychowania – czynności nauczyciela i uczniów 23

4.1.Komputer i grafika komputerowa 23

4.2.Praca z dokumentem tekstowym 26

4.3.Internet i multimedia 27

4.4.Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 30

4.5.Bazy danych 32

4.6.Algorytmika 33

5.Propozycje kryteriów oceny – wymagania na poszczególne oceny szkolne 35

5.1.Komputer i grafika komputerowa 35

5.2.Praca z dokumentem tekstowym 38

5.3.Internet i multimedia 39

5.4.Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 42

5.5.Bazy danych 43

5.6.Algorytmika 44

6.Propozycje metod sprawdzania osiągnięć ucznia 46

7.Uwagi o realizacji programu 47


 1. Wstęp


Prezentowany pogram nauczania jest zgodny z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 19 maja 2009 r. opublikowanym na stronie internetowej MEN:

http://www1.reformaprogramowa.men.gov.pl/podrecznikiJeśli ostateczna wersja rozporządzenia zostanie zmieniona, zmiany zostaną uwzględnione również w przedstawionej propozycji programu.
 1. Podstawa programowa z informatyki dla gimnazjum


Prezentowany pogram nauczania jest zgodny również z Podstawą programową określaną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17):
Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 2. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.

 3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.

 4. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.

 5. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

 1. opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych;

 2. posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku;

 3. stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

 4. wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową;

 5. samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;

 6. korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

 1. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń:

 1. przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer;

 2. posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w sinternetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych;

 3. pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;

 4. umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych.

 1. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

 1. zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami;

 2. bierze udział w dyskusjach na forum;

 3. komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy współpracującej nad projektem;

 4. stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci.

 1. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

 1. przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików graficznych;

 2. przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu;

 3. wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi;

 4. stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

 5. tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

 6. tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np.: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) pobrane z różnych programów i źródeł;

 7. tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł;

 8. tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, korzystając ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaśnia znaczenie podstawowych poleceń języka HTML.

 1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń:

 1. wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

 2. formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

 3. stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych;

 4. opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów;

 5. wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.

 1. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń:

 1. wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów;

 2. wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne;

 3. posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z internetowych map;

 4. przygotowuje za pomocą odpowiednich programów zestawienia danych i sprawozdania na lekcje z różnych przedmiotów.

 1. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń:

 1. opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

 2. opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera;

 3. wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna