Spis treści Wstęp 3 Szczegółowe cele kształcenia I wychowania 4Pobieranie 311,31 Kb.
Strona5/5
Data24.02.2019
Rozmiar311,31 Kb.
1   2   3   4   5

Oprogramowanie

Program może być zrealizowany przy użyciu programów komputerowych pozwalających na wykonie ćwiczeń w odpowiednim zakresie. Powinny one dawać możliwość indywidualizacji zadań, zarówno dla uczniów bardzo, jak i mniej zdolnych. Jeśli tylko to możliwe należy korzystać ze sprawdzonych lub proponowanych przez autorów podręczników darmowych programów komputerowych, by umożliwić uczniom należyte przygotowanie się do zajęć i wykonywania zadań domowych.


Proponowane programy komputerowe

Do realizacji większości tematów i dla zapewnienia komfortu dostępu do informacji, korzystania z platform, poczty itp. należy zapewnić sprawnie działające przeglądarki internetowe IE, Firefox, Chrome itp.


Poniższa tabela podaje przykłady programów pozwalających na pełną realizacje programu nauczania.

Nazwa programu

Funkcje

SIW – System Information for Windows (www.gtopala.com)


Program diagnostyczny dla Windows

IMG BURN


Program do zapisu płyt z wykorzystaniem obrazów ISO

VirtualBox

Wirtualna maszyna

Systemowy monitor zasobów


Program systemu Windows do sprawdzania i wyświetlania informacji o zasobach systemu

Eyeos.org


System operacyjny chmury internetowej dostępny wyłącznie on-line

Linux Ubuntu


System operacyjny, który należy pobrać w najnowszej wersji

Przywracanie systemu Windows


Systemowy program do przywracania systemu i tworzenia punktów przywracania

CCleaner


Program do konserwacji systemu Windows

VisualRoute Lite Edition

Program do śledzenia połączeń w sieci

inSSIDer

Aplikacja do analizowania ruchu w sieci bezprzewodowej

Konsola MMC

Narzędzie administracyjne do ustalania parametrów zabezpieczeń hasłami sieci klient-serwer

Paseczek

Program do zarządzania kanałami RSS

Easy Graphic Converter


Program do konwersji i zmiany parametrów grafiki komputerowej

Picasa


Przeglądarka do zdjęć i grafiki z opcjami edycji

InkScape


Edytor grafiki wektorowej

GIMP

Edytor grafiki rastrowej

Pixlr.com

Edytor grafiki rastrowej i fotografii z chmury informatycznej

SketchUp

Edytor grafiki 3D

OpenOffice.org Draw lub LibreOffice Draw


Edytory grafiki pakietów biurowych

CadStd Lite


Edytor wspomagający projektowanie typu CAD

Any Video Converter


Program do zmiany parametrów materiałów i plików wideo

Free Pascal

Edytor środowiska programistycznego


Organizacja pracy w zespołach

Do większości lekcji można użyć prezentacji przygotowanych w rozmaitych formatach, np. pptx, video. Niektóre z nich mogą wykonać uczniowie w ramach zadania domowego. Dzięki takiej formie możliwa jest indywidualizacja zadań. Może to dotyczyć nie tylko najzdolniejszych, ale także słabszych uczniów. Mobilizuje to do szukania ciekawych rozwiązań napotkanych problemów. W celu wspomagania ich pracy nauczyciel może utworzyć specjalne konto w komunikatorze i umówić się na konsultacje elektroniczne. Dobrym sposobem jest też wykorzystanie chmury informatycznej i zlecenie takiego zadania zespołom. Dzięki współdzieleniu dokumentów np. w chmurze skydrive.com lub google uczniowie będą mogli w praktyce sprawdzić ideę e-pracy i współdziałanie w ramach zespołu. Niektóre ćwiczenia wykonywane na lekcji także mogą być realizowane w zespołach. Przykładem może być wspólne tworzenie strony internetowej i redagowanie informacji.


Wykorzystanie platformy e-learningowej w celu zoptymalizowania czasu przeznaczonego na ćwiczenia

Jeśli w szkole nie działa platforma zdalnego nauczania, np. Moodle, nauczyciel informatyki może ją zainstalować lub skorzystać z darmowej instalacji na moodle4free.com. Można także korzystać z komercyjnych platform, np. Fronter. Dzięki temu możliwe będzie znaczne przyspieszenie różnych czynności, np. udostępnienia plików do ćwiczeń. Przy niewielkim czasie przeznaczonym na zajęcia z informatyki optymalizacja czasu jest niezmiernie ważna.

Przykład.

Lekcja dotyczy retuszu fotografii prowadzonej w pracowni bez serwera plików i kont uczniowskich i 16-osobowej grupy uczniów korzystającej z indywidualnych stanowisk.
Bez użycia platformy

Czas

Z użyciem platformy

Czas

Zdjęcia do ćwiczeń należy umieścić na komputerach uczniów, rozsyłać w sieci lokalnej lub przekazywać na nośnikach. Dla każdej grupy lub klasy osobno.

Od 1 do 3 minut

Uczniowie pobierają pliki do ćwiczeń z platformy. Każda klasa te same z raz przygotowanego zestawu.

Ok. 1 minuty z zalogowaniem

Dokładny opis ćwiczenia należy podyktować lub pokazać w postaci slajdu na rzutniku

Od 1 do 3 minut

Dokładny opis ćwiczenia znajduje się na platformie. Uczeń czyta z ekranu w swoim tempie. Opis może być bardzo dokładny.

Dostęp do opisu to kilka sekund

Ocena pracy musi być indywidualna i uzasadniona

Od 8 do 15 minut

Wszyscy uczniowie przesyłają prace na swoje konto tuż przed ukończeniem pracy lub po jej dokończeniu w domu. Nauczyciel ocenia w dowolnie wybranym czasie. Oceny pojawiają się na koncie uczniów. Łatwo je przepisać do dziennika. Pozostają w archiwum.

Czas kilkanaście sekund na przesłanie. Ocena w dowolnym czasie poza lekcją lub w czasie trwania następnego ćwiczenia.

Omówienie i podyktowania zadania domowego

Od 1 do 3 minut.

Sprawdzenie wyrywkowe ok. 3 minut.Zadanie gotowe na platformie i wspólne dla wielu grup, łącznie z miejscem na jego przesłanie. Uczeń czyta je w domu.

Uczniowie przesyłają zadania bezpośrednio na platformę. Można je sprawdzić w dowolnym momencie.Kilka sekund na podanie informacji o miejscu umieszczenia opisu zadania

Suma

Minimum 11 minut. Przy 45-minutowej lekcji i czynnościach typu sprawdzenie obecności i wpisanie tematu daje co najwyżej ok. 30 minut na ćwiczenie.Suma

Ok. 3 minut, w tym logowanie i pobieranie.


Zysk w postaci zaoszczędzonego czasu można poświęcić na bezpośrednią pracę przy komputerze.Dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej możliwe jest skuteczne indywidualizowanie pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Można dla nich przygotować zadania odpowiadające ich możliwościom lub aspiracjom bez konieczności zabierania dodatkowego czasu na lekcji. Podobnie rzecz ma się z ocenianiem prac. Można poświęcić więcej czasu na omówienie metod i sposobów rozwiązania zaproponowanych przez ucznia. Platforma daje bowiem możliwość recenzowania przesłanych prac. Na platformie można także prowadzić konsultacje. Wszystkie prace pozostają na kontach uczniów do końca roku, dzięki czemu można analizować postępy w nauce poszczególnych uczniów, a w szczególności, tych ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.

Dzięki platformie możliwe jest także lepsze przygotowanie się uczniów do zajęć. Nauczyciel może umieścić na niej materiały i zadania potrzebne do przeprowadzenia następnej lekcji. Uczniowie ambitni i zainteresowani przedmiotem mogą więc wykonać część pracy w domu, np. przygotować potrzebne elementy.


Stosowanie platformy e-learningowej nie jest obowiązkowe i niezbędne do zrealizowania programu nauczanie. Jest jednak wielkim ułatwieniem dla nauczyciela dysponującego niewielką ilością godzin przeznaczonych na nauczanie przedmiotu.
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

O wielu aspektach pracy z uczniami wymagającymi dostosowania metod nauczania do ich stanu opisanego w opinii poradni pisano już w niniejszym programie. Warto jednak podsumować to ważne zagadnienie w kontekście realizacji programu.

Bez względu na to, jakie metody pracy z uczniem nauczyciel stosuje, według rozporządzenia należy dostosować metody nauczania i sposób realizacji programu dla uczniów z następującymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Dysleksja

Dysgrafia i dysortografia

Dyskalkulia

Afazja

Zaburzenia przestrzenneZespół Aspergera

Zaburzenia zachowania


Podstawą do stosowania odrębnych metod jest przedstawiona przez ucznia lub jego opiekunów opinia specjalisty. Zespół uczący w danej klasie musi opracować kartę indywidualnych potrzeb ucznia dla każdego z podopiecznych z SPE. W większości przypadków dużą rolę będą odgrywały zajęcia z informatyki. Jest to zrozumiałe, ponieważ są to lekcje, na których uczniowie pracują indywidualnie lub w małych zespołach. A to sprzyja indywidualizacji zadań i zmianie niektórych wymagań bez wpływu na pracę pozostałych uczniów. Trudno podać jednoznacznie określone sposoby pracy z danym uczniem. Muszą one wynikać ze wspólnych ustaleń zespołu uczącego. Podstawowym celem jest zrealizowanie podstawy programowej. Zmienione mogą być jedynie sposoby i terminarz osiągnięcia tego celu. Oznacza to, że plan pracy z danym uczniem dotyczy osiągania głównego celu w ciągu całego roku szkolnego.
Praktyczne porady w odniesieniu do realizacji programu z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie z SPE mogą mieć problemy z zapisywaniem lub zapamiętywaniem haseł, nazw kont itp. Nauczyciel powinien je znać, by można było korzystać np. z platformy e-learningowej, chmury informatycznej itp. Oczywiste jest, że dotyczy to jedynie kont wykorzystywanych na lekcjach, a nie kont osobistych ucznia.

Edytory tekstu i środowiska programistycznego na stanowiskach danych uczniów powinny mieć wyłączoną funkcję autouzupełniania lub automatycznej korekty błędów. Koniecznie jednak musi być aktywna opcja automatycznego zaznaczania błędów w edytorze tekstu. Uczeń będzie widział swoje błędy i powinien je poprawić.

Zadania dotyczące edycji tekstu, grafiki, prezentacji, wyszukiwania informacji powinny być uzgodnione z nauczycielami innych przedmiotów i mogą być istotnym elementem wspomagającym ich nauczanie przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji podstawy programowej informatyki. Należy je uwzględnić w indywidualnej karcie pracy.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi często posiadają duże zdolności w rozmaitych dziedzinach, np. artystyczne. Szybkie ich odkrycie pozwoli odpowiednio opracować zadania dotyczące grafiki, wideo itp. Będzie to miało duży wpływ na poczucie własnej wartości i zdobycie uznania w grupie rówieśniczej.

Problemy uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią mogą spowodować trudności z używaniem arkusza kalkulacyjnego i opanowaniem metod numerycznych.

Niektórzy uczniowie, np. z zespołem Aspergera, wykazują ponadprzeciętne zdolności do pracy z komputerem. Znamienne jest bowiem, że zazwyczaj są bardzo precyzyjni i działają zgodnie z logiką. Niektóre poradnie zalecają im naukę informatyki jako drogę do zdobycia odpowiedniego dla nich zawodu. Dzięki tej cesze i dobrej pamięci są w stanie wykonać ćwiczenia znacznie szybciej od pozostałych uczniów. Podanie im dodatkowych zadań odpowiednio premiowanych oceną będzie dobrym sposobem na utrzymanie ich skupienia na pracy. Należy także inaczej traktować ich zachowanie, np. jednoczesną pracę nad zadaniem i czytanie artykułów na portalach czy czytanie książki w czasie, gdy nauczyciel omawia zadanie. Nie są to działania skierowane przeciw dyscyplinie na lekcji lub nauczycielowi. Najczęściej uczniowie ci są w stanie jednocześnie czytać i słuchać tego, co przekazuje prowadzący zajęcia.

Nie tylko wymagania, czas realizacji materiału, ale także zachowanie na zajęciach powinno być troską nauczyciela informatyki. W klasycznej sali lekcyjnej łatwiej jest zapanować na uczniami. W pracowni obowiązuje regulamin i konieczna jest dbałość o sprzęt. Uczniowie z zaburzeniami zachowania, np. ADHD, mogą mieć problem z utrzymaniem dyscypliny, dlatego dobrze jest, gdy siedzą blisko nauczyciela, a przed każdymi zajęciami należy powtarzać ustalone wcześniej zasady zachowania.

Duży wpływ na pracę z uczniami z SPE może mieć uczestnictwo w odpowiednio dobranym zespole. Konieczność współpracy i podjęcia odpowiedzialności za wynik zespołu i udział w jego sukcesie może zmobilizować do większej dbałości o jakość wykonanej pracy.

W żadnym przypadku nauczyciel nie może przyczynić się do powstania negatywnych opinii o uczniu wśród rówieśników. Nie należy wydzielać oddzielnych stanowisk, tworzyć barier, komentować ich zachowań. Pomocna będzie platforma e-learningowa, z której każdy z uczniów pobiera zadania i w której otrzymuje materiały i miejsce na przesłanie rozwiązania. Uniknie się wtedy porównywania ocen i zadań przez innych uczniów.

Wspólna praca całego zespołu uczącego może spowodować, że uczniowie, którzy nie mogli odnaleźć się w tradycyjnym, polskim systemie oświaty, zyskają szanse zdobycia wykształcenia i zdania egzaminu maturalnego. Często bowiem to nie ograniczenia intelektualne ucznia wpływają na jego kłopoty szkolne, a niemożność przystosowania się do sposobów realizacji zajęć i sprawdzania wiedzy.
5. Opis założonych osiągnięć ucznia

Głównym założeniem jest realizacja podstawy programowej i przygotowanie ucznia do zdania egzaminu maturalnego.

Po ukończeniu nauki przedmiotu informatyka na poziomie rozszerzonym uczeń: • umie samodzielnie rozwiązywać zadania maturalne teoretyczne i praktyczne

 • osiąga wynik potwierdzający predyspozycje do dalszego kształcenia w zawodach informatycznych.

 • sprawnie posługuje się zaawansowanymi opcjami programów komputerowych z różnych dziedzin oraz konfiguracji i eksploatacji sieci

 • radzi sobie w czasie awarii komputera lub systemu, w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu i programów do konkretnych zastosowań

 • korzysta z niekomercyjnych odpowiedników programów i systemów operacyjnych i zna ich ograniczenia

 • wykorzystuje programy komputerowe, sieć i chmury informatyczne do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, np. innych przedmiotów szkolnych, obszarów zainteresowań i hobby, przygotowując się tym samym do przyszłej pracy zawodowej i studiów

 • pracuje w zespole nad rozwiązywaniem problemów informatycznych, wykorzystując w tym celu różne sposoby komunikacji sieciowej, przesyłania danych i chmury informatyczne z ich usługami i oprogramowaniem

 • sprawnie posługuje się arkuszem kalkulacyjnym do symulacji procesów, wizualizacji wyników doświadczeń itp.

 • sprawnie tworzy grafikę komputerową z zastosowaniem edytorów grafiki rastrowej i wektorowej

 • wykonuje korektę barwną, geometryczną, retusz, montaż i inne czynności dla fotografii cyfrowej

 • przygotowuje grafikę, animacje i krótkie wideo do użycia w prezentacjach, tutorialach i umieszczenia na stronach internetowych

 • dokonuje diagnostyki zestawu komputerowego i na podstawie jej wyników ocenia możliwości i pola zastosowań dla danej maszyny

 • sprawnie posługuje się niektórymi programami narzędziowymi i diagnostycznymi podczas konfiguracji systemu operacyjnego i połączenia sieciowego

 • konfiguruje bezprzewodowe połączenie z siecią i Internetem

 • rozumie i używa pojęć informatycznych

 • rozumie, wskazuje i unika zagrożeń związanych z działalnością przestępczą w sieci

 • stosuje wszelkie zasady poszanowania praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku, szczególnie w sieci Internet

Sprzyjać temu powinno odpowiednie przygotowanie materiałów i zadań, a także praca w chmurach informatycznych oraz stosowanie komunikatorów i innych sposobów elektronicznej komunikacji i przesyłania plików.


6. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

Najważniejszym dokumentem opisującym sposoby oceniania postępów i osiągnięć uczniów jest wewnątrzszkolny system oceniania. Wszystkie przedmiotowe regulaminy powinny być z nim całkowicie zgodne. Nie można więc ułożyć uniwersalnego Przedmiotowego Regulaminu Oceniania. Możliwe jest natomiast sformułowanie jego głównych założeń i niektórych kryteriów.


Uniwersalne kryteria pomocne w ułożeniu Przedmiotowego Systemu Oceniania

 1. Przed przystąpieniem do ćwiczeń uczniowie powinni znać kryteria, według których będą oceniani.

 2. Ocenie podlega ostateczny wynik ćwiczenia, np. dokument tekstowy, przetworzone zdjęcie itp.

 3. Na ocenę ma wpływ termin oddania pracy.

 4. Ocenie mogą podlegać także: aktywność na lekcji, zgodność z założeniami zadania, szybkość wykonania ćwiczenia, odpowiedzi ustne, sprawdziany on-line i off-line w postaci testów lub praktycznych ćwiczeń sprawdzających, dokładność wykonania ćwiczenia, estetyka, funkcjonalność projektu, umiejętność kierowania zespołem, prace domowe, przygotowanie do zajęć i inne wynikające z doświadczeń nauczyciela.


Kryteria na poszczególne oceny:

- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykonuje ćwiczenie z pomocą nauczyciela lub kolegi z zespołu, niedbale korzysta z narzędzi i nie stosuje wszystkich zaleceń wynikających z zadania, nie dba o estetykę dokumentów, nie potrafi współpracować z zespołem

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który poprawnie użył określonych w zadaniu narzędzi, lecz nie wykorzystał ich wszystkich możliwości, w końcowym dokumencie lub projekcie występują niedoskonałości wynikające z niedbałości lub nieumiejętnego korzystania z narzędzi edytora, ma problemy ze współpracą z członkami zespołu

- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie wykonuje zadanie, dobrze współpracuje z członkami zespołu, oddaje prace w określonym terminie, projekty mają drobne niedoskonałości, występują nieuzasadnione odstępstwa od założeń zadania

- ocenę bardzo dobrą powinien uzyskać uczeń: samodzielnie wykonujący ćwiczenie lub swoje zadania w zespole, oddający prace w wyznaczonym terminie, używający wszystkich możliwych opcji narzędzi do poprawy jakości wykonanej pracy, oddający prace estetyczne bez wad, zawierające niewpływające na jakość pracy błędy lub niedociągnięcia
- ocenę celującą powinien uzyskać uczeń: perfekcyjnie wykonujący założenia danego projektu lub zadania, oddający prace w wyznaczonym czasie, pracujący samodzielnie lub spełniający wzorowo swoje zadania w zespole, np. lidera grupy; w przypadku zadań graficznych powinno być spełnione kryterium estetyki i zgodności z zasadami tworzenia danego rodzaju grafiki oraz prawidłowe użycie narzędzi edytorów
Na ocenę powinna mieć też wpływ ogólna postawa ucznia i kultura informatyczna. Jest to subiektywny czynnik, dlatego nauczyciel powinien stosować go z rozwagą.

Innym elementem wpływającym na ocenę pracy ucznia jest jego zaangażowanie w projekty informatyczne wykonywane na rzecz szkoły, organizacji młodzieżowej, zespołu itp. w czasie wolnym. W takim przypadku można wystawić dodatkowe oceny za aktywność.


Podsumowanie

Kryteria na poszczególne oceny powinien samodzielnie sformułować nauczyciel, korzystając z własnych doświadczeń, przykładowego opisu ocen, opierając się o Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gotowy system powinien być ogłoszony uczniom na pierwszych zajęciach. Kryteria oceniania będą wtedy zrozumiałe dla wszystkich. Dla niektórych ćwiczeń można ustalić bardziej precyzyjne kryteria.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których stosuje się kartę pracy i indywidualizację, podlegają tym samym kryteriom oceniania, z wyjątkiem ćwiczeń, w których nauczyciel przewidział odrębne kryteria.

Bardzo dobrym narzędziem do oceniania, archiwizowania i opisywania prac oraz przeprowadzania sprawdzianów wiedzy i umiejętności jest platforma e-learningowa. Jej stosowanie znacznie poprawia komfort pracy nauczyciela i pozwala uporządkować dokumentację zajęć. Sprawdziany – testy przeprowadzane za pośrednictwem platformy sprawdzane są automatycznie i oceniane według kryteriów ustalonych przez prowadzącego zajęcia. Nauczyciel może kontrolować terminowość oddawania prac i uzasadniać wystawioną ocenę. Możliwe jest też ocenianie prac po upływie pewnego czasu, co dodatkowo zwiększa komfort pracy. Oceny z platformy łatwo przepisać do dziennika. Można także analizować wyniki całej klasy lub grupy za pomocą wykresów i zestawień. Dzięki temu nauczyciel może ocenić poziom trudności postawionego przed uczniami zadania, a także poziom opanowania materiału w danej klasie. Zestawienia są generowane automatycznie i są dobrym narzędziem ewaluacyjnym.


7. Uwagi

Bezpieczeństwo

Skutki zagrożeń wynikających ze stosowania technologii informatycznych mogą być zminimalizowane dzięki właściwemu korzystaniu z programów, usług sieciowych i urządzeń telekomunikacyjnych. Dlatego ważnym celem jest uporządkowanie wiedzy uczniów na temat tych niebezpieczeństw i wskazanie odpowiednich, skutecznych metod ich unikania. Uczeń powinien także umieć łagodzić skutki już zaistniałych, negatywnych zdarzeń związanych z korzystaniem z komputerów i sieci.

Zagrożeniom podlegają nie tylko użytkownicy komputerów i sieci, ale także gromadzone dane i tworzone dokumenty. Uczeń powinien poznać i umieć stosować metody zabezpieczania danych i szyfrowania dokumentów, w tym także poczty elektronicznej.
Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji

Uczniowie na tym etapie kształcenia potrafią wyszukiwać informacje w sieci i innych źródłach elektronicznych. Ich poczynania są często nieskuteczne, dlatego celem kształcenia powinno być uporządkowanie wiedzy, weryfikacja umiejętności i wskazanie właściwych metod zdobywania informacji, w tym skutecznego formułowania zapytań do wyszukiwarki. Uczeń powinien także umieć ustalać inne warunki wyszukiwania i oceniać wiarygodność źródeł.

Zdobyte informacje muszą być gromadzone i wykorzystane w odpowiedni sposób. Uczeń powinien umieć, na podstawie formatu pliku z informacją, odpowiednio ją odczytać, przetworzyć i zachować. Będzie więc musiał poszerzyć lub zdobyć nowe umiejętności korzystania z bazy danych, edytorów grafiki, dźwięku, wideo oraz systemów upowszechniania informacji w sieci, np. kreatorów www, blogów lub CMS. Do przetwarzania danych liczbowych konieczne będzie wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w szerszym niż do tej pory zakresie.

Ważną umiejętnością powinna być także weryfikacja wiarygodności informacji, szczególnie dotyczącej programowania. Należy zadbać o to, by uczniowie w czasie nauki klasycznych metod i algorytmów korzystali jedynie z przykładów i rozwiązań zgodnych ze standardami.


Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Programy komputerowe i zasoby Internetu mogą znacznie przyspieszyć proces nauki, opracowywania dokumentów, zdobywania wiedzy itp. Uczeń, dzięki ćwiczeniom, powinien nauczyć się wykorzystywać tę właściwość. Zdobyte informacje, wyniki symulacji, przykłady rozwiązań problemów informatycznych itp. powinny ułatwić mu podejmowanie decyzji dotyczących wyboru sposobów realizacji zadań, np. z innych przedmiotów. Do tego celu służyć także mają przykłady rozwiązań problemów znalezionych w różnych źródłach, np. sieci, ich selekcja, analiza i adaptacja do konkretnych zastosowań. Do rozwiązywania i analizy problemów uczeń powinien stosować metody planowania poszczególnych czynności – algorytmiczne. Odpowiednie zastosowanie dobrze dobranych programów komputerowych to umiejętność, której doskonalenie jest także celem ćwiczeń realizowanych w ramach zajęć przy komputerze. Dzięki zdobytym umiejętnościom wspomagania komputerowego oraz korzystania z nowoczesnych narzędzi uczniowie powinni szybciej i efektywniej rozwiązywać problemy i podejmować właściwe decyzje.


Poszerzanie wiedzy i umiejętności

Naturalne zachowania uczniów dotyczące korzystania z technologii elektronicznych, w tym rozrywki, powinny zostać wykorzystane w procesie rozwijania ich zainteresowań, pasji, a także uczenia się. Powinno to skutkować bardziej efektywnym wykorzystaniem komputerów do wspomagania procesów twórczych, w tym układania programów komputerowych oraz działań rozwijających umiejętności i wiedzę. Uczeń powinien umieć samodzielnie wykorzystać możliwości komputera osobistego do nauki, np. poprzez oglądanie materiałów filmowych, animacji ułatwiających zrozumienie niektórych tematów realizowanych na różnych przedmiotach. Powinien także umieć wykorzystać te źródła do poszerzania tej wiedzy, np. w związku z udziałem w zawodach i olimpiadach przedmiotowych.


Ocena i rozumienie społecznych skutków zastosowań informatyki

Realizacja programu nauczania powinna także prowadzić do świadomego korzystania z programów i zasobów sieciowych oraz umieszczania w sieci informacji, publikacji oraz własnych programów. Uświadomienie uczniom konsekwencji ich działań, rzeczywistego braku anonimowości w sieci, przepisów prawa dotyczącego ograniczeń i odpowiedzialności za upubliczniane informacje jest ważnym celem nie tylko przedmiotowym, ale i wychowawczym. Należy wyraźnie określić, jakie działania są niezgodne z prawem i w jaki sposób dochodzić swoich praw, gdy zostaną one naruszone. Uczeń powinien także wiedzieć, jak korzystać z fragmentów kodu programu pobranego z sieci, by nie naruszać prawa, i jak udostępniać własne programy. Niezbędna jest także umiejętność przewidywania dalszego rozwoju elektroniki i informatyki oparta o lekturę czasopism, portali informatycznych i śledzenie trendów.


Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przystępujących do nauki przedmiotu informatyka na IV etapie edukacyjnym

Dzięki dobrej diagnozie możliwa jest indywidualizacja pracy we wstępnej fazie roku szkolnego z zachowaniem wymagań programu nauczania. Ma to na celu wyrównanie poziomów umiejętności i wiedzy, które uczeń powinien nabyć w III etapie edukacyjnym oraz w czasie nauki w IV etapie na poziomie podstawowym.


Sieci i systemy komputerowe

Dział, w którym uczeń zapozna się z zaawansowanymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania sieci i różnych systemów operacyjnych. Rozpocznie także pracę z wykorzystaniem chmur informatycznych, nauczy się ich wykorzystania w pracy zespołu. Jest to przygotowanie do e-learningu i e-pracy.

1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna