Spis treści Wstęp 3 Szczegółowe cele kształcenia I wychowania 4Pobieranie 311,31 Kb.
Strona3/5
Data24.02.2019
Rozmiar311,31 Kb.
1   2   3   4   5

Kody binarne. Przyszłość informatyki.

Wiedza. Uczeń:

Umiejętności. Uczeń:

Wie, jakich standardów używa się do szyfrowania poczty elektronicznej – PGP i S/MINE.

Wie, czym są certyfikaty i klucze, w tym publiczny. Wie, na jakiej zasadzie funkcjonuje klucz publiczny symetryczny i asymetryczny.Zabezpiecza plik w pakiecie MS Office i LibreOffice Writer (OpenOffice.org Writer). Umie szyfrować pocztę elektroniczną za pomocą darmowych programów szyfrujących.

Zna podstawy kodów binarnych. Wie, jaka jest ich budowa i jak zbudowane są kody wagowe. Zna metody zmiany postaci liczny z binarnej na dziesiętną i odwrotnie. Zna wielokrotności bajtu jako jednostki informacji. Zna charakterystyczne liczby związane z bajtem i jego wielokrotnością, np. liczbę możliwych do zapisania liczb za pomocą 8 bitów.

Zapisuje liczby dziesiętne w postaci binarnej w Naturalnym Kodzie Binarnym NKB. Konwertuje liczny z kodu NKB do dziesiętnego i odwrotnie. Używa kalkulatora dla informatyków, np. z systemu Windows, do konwersji liczb.

Wie, jak zapisywać liczby binarne mniejsze od 0

Zapisuje dowolne liczby całkowite mniejsze od zera w kodzie U2. Zamienia liczby dziesiętne na postać U2.

Zna podstawowe prawa arytmetyki binarnej

Umie dodawać, odejmować, mnożyć liczby w systemie dwójkowym NKB i U2.

Zna podstawowe prawa algebry Boole`a

Wykorzystuje prawa algebry Boole`a do wykonywania podstawowych działań, takich jak iloczyn i suma logiczna.

Wie, jakie znaczenie i zastosowanie w informatyce ma kod szesnastkowy, np. w zapisie adresów IP, MAC adresu, zawartości komórek pamięci itp. Zna zależności pomiędzy liczbami w kodzie szesnastkowym i binarnym.

Zapisuje liczby w kodzie szesnastkowym i konwertuje je do postaci dziesiętnej i binarnej. Odczytuje za pomocą odpowiedniego programu lub polecenia systemowego, np. ipconfig, adresy sieciowe i przedstawia je w postaci dziesiętnej.

Wie, w jaki sposób zapisać ułamkowe liczby binarne. Rozróżnia liczby stało- i zmiennoprzecinkowe.

Zapisuje ułamkowe liczby binarne i uzasadnia niedokładności takiego zapisu w porównaniu z liczbami dziesiętnymi.

Zna sposób cyfrowego zapisu znaków alfanumerycznych za pomocą kodu ASCII w odmianie ISO 8859-2 i CP-1250

Umie znaleźć kod ASCII danego znaku w tabeli oraz z wykorzystaniem edytora tekstu.

Zna historię maszyn liczących i komputerów i wie, jaki wpływ na współczesną technikę wywarły pierwsze konstrukcje mechaniczne i elektroniczne. Zna kierunki rozwoju współczesnej informatyki, w tym transmisje strumieniowe, telefonię internetową, zwiększanie przepustowości łączy i dynamiczny rozwój chmur internetowych.

Korzysta z nowych usług chmur informatycznych, posługuje się różnymi rodzajami komputerów, np. smartfonem, tabletem, netbookiem, czytnikiem e-booków itp.

Wie, czym jest e-learning, i wie, jakie znaczenie ma w życiu współczesnego człowieka. Zna strukturę lekcji i kursu elektronicznego.

Umie skonfigurować platformę zdalnego nauczania, np. Moodle. Tworzy strukturę kursów i lekcji w Moodle. Umieszcza w lekcjach materiały edukacyjne, tworzy testy, quizy itp. Umie zorganizować krótkie szkolenie w ramach e-learningu.

Zna prawa człowieka dotyczące prywatności i wykorzystania wizerunku. Wie, w jakich dokumentach należy szukać przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w sieci i ochrony dóbr osobistych.

Umie ocenić, czy dana informacja, zdjęcie itp. narusza czyjeś prawo do prywatności lub ochrony wizerunku.

Zna zasady, dzięki którym nie narusza się praw osobistych innych osób

Stosuje zasady bezpiecznego publikowania informacji i wizerunku.

Zna nazwy różnych rodzajów przestępczości elektronicznej

Umie opisać poszczególne rodzaje przestępczości elektronicznej i wie, na co jest narażona osoba, wobec której przestępca je zastosował.

Wie, jak zachować się w obliczu przestępstwa elektronicznego. Rozumie, na czym polegają zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, w tym uzależnienie od gier sieciowych, informacji, kontaktów towarzyskich w portalach społecznościowych, zakupów elektronicznych itp.

Stara się zabezpieczać przed atakami przestępców elektronicznych, wykorzystując wiedzę o sposobach ich działania.

Wie, że nielegalne udostępnianie plików z zawartością chronioną prawem autorskim bez zezwolenia jest przestępstwem. Zdaje sobie sprawę z tego, że nielegalne pobieranie plików chronionych prawem majątkowym i autorskim jest kradzieżą.

Umie legalnie kupować utwory muzyczne i inne pliki chronione prawem autorskim. Umie korzystać z kina internetowego. Posługuje się systemem płatności elektronicznej.

Wie, w jakim charakterze może pracować wykształcony informatyk. Wie, jakie wymagania stawiają przed informatykiem różne stanowiska pracy.

Umie opisać wymagania stawiane przed informatykiem pracującym na różnych stanowiskach, w tym programisty, administratora sieci komputerowej i serwera, konserwatora sprzętu informatycznego itp.

Wie, jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry informatyk

Umie ułożyć plan drogi do zdobycia zawodu informatyka.

Zna podstawowe rodzaje języków programowania i obszary ich zastosowania

Posługuje się edytorem środowiska programistycznego Free Pascal.

Wie, czym jest kompilator, interpreter oraz czym różni się edytor środowiska programistycznego od edytora tekstu

Korzysta z opcji edytora środowiska Free Pascal.

Zna nazwy kilku najpopularniejszych kompilatorów języków programowania, w tym Turbo Pascal, C++, Borland Pascal, Free Pascal

Stosuje prawidłową strukturę programu i umie odpowiednio i czytelnie ją zapisywać.

Zna przeznaczenie i działanie poszczególnych opcji edytora Free Pascal
Wie, jak kompilować program
Podstawy programowania

Wiedza. Uczeń:

Umiejętności. Uczeń:

Zna strukturę programu ułożonego w języku Pascal

Stosuje identyfikatory

Wie, czym są słowa kluczowe, procedury i funkcje, zmienne, stałe

Umie ułożyć, zapisać i skompilować prosty program, np. wykonując proste działania arytmetyczne z wprowadzaniem danych i wyprowadzaniem wyniku na ekran komputera.

Zna typy identyfikatorów i ich właściwości

Umie odczytać komunikaty kompilatora dotyczące wyników kompilacji, w tym rodzaje błędów, oraz poprawić błędy.

Wie, jak deklarować stałe i zmienne

Używa w programie prawidłowo zadeklarowanych stałych i zmiennych.

Wie, czym jest wyrażenie i zna jego typy

Układa proste programy z zastosowaniem różnych typów operacji: na liczbach całkowitych, rzeczywistych, typie znakowym i logicznym.

Zna podstawowe operacje arytmetyczne wykonywanie przez program

Umie ułożyć program obliczający wartość według złożonego wzoru matematycznego z zachowaniem kolejności działań.

Zna rodzaje instrukcji, w tym: proste, warunkowe, wyboru, powtarzania

Układa proste programy z zastosowaniem różnych rodzajów instrukcji, w tym warunkowych, prostych, wyboru i powtarzania. Zagnieżdża w sobie instrukcje warunkowe.

Wie, jak zbudowana jest tablica, jakie typy danych można w niej zapisać. Zna typy tablicowe, w tym złożone.

Układa proste programy z zastosowaniem tablic.

Rozumie znaczenie i strukturę łańcuchów. Zna działanie funkcji dotyczących łańcuchów.

Stosuje w programach łańcuchy, np. do wyświetlania komunikatów.

Wie, czym są procedury i potrafi określić ich znaczenie w strukturze programu. Wie, czym różnią się zmienne lokalne od globalnych i na czym polega przekazywanie przez zmienną i przez wartość. Zna pojęcie podprogramu.

Definiuje procedury i podprogramy oraz umie je ułożyć oraz wywołać w programie.

Zna definicję i przeznaczenie funkcji i wie, czym różni się ona od procedury. Wie, czym są funkcje predefiniowane i jak znaleźć opis ich działania.

Prawidłowo używa funkcji w tworzeniu podprogramów. Używa funkcji predefiniowanych.

Wie, czym są złożone struktury danych, w tym rekordy

Używa rekordów do grupowania danych różnego typu.

Wie, czym są operacje wyjścia-wejścia i kiedy się je stosuje. Rozumie pojęcie fizycznych zbiorów danych i definiuje właściwości i rodzaje plików. Zna różnice pomiędzy dostępem sekwencyjnym a swobodnym do elementów pliku. Zna typy plików, w tym: tekstowe, zdefiniowane.

Układa programy wykorzystujące zapis i odczyt danych w pliku, w tym tekstowym. Deklaruje zmienne plikowe. Odczytuje poszczególne elementy z pliku, np. sekwencje znaków w pliku tekstowym. Stosuje procedury predefiniowane do operacji na plikach, w tym: Reset, Close, Seek, Eof.

Wie, czym jest debugowanie (śledzenie) i symulacja działania programu

Analizuje treść programu i znajduje błędy powodujące jego wadliwe działanie.

Definiuje pojęcie rekurencji w programie komputerowym

Układa program zawierający rekurencję, np. do obliczenia silni.

Wie, na czym polega modularyzacja programu

Stosuje moduły w programach złożonych.
Podstawy algorytmiki

Wiedza. Uczeń:

Umiejętności. Uczeń:

Definiuje pojęcie algorytmu oraz poszczególnych jego elementów

Podaje przykłady algorytmów różnych znanych czynności.

Wie, czym dla algorytmu są dane wejściowe i wyjściowe, oraz definiuje związek pomiędzy nimi. Wie, czym jest specyfikacja algorytmu.

Zapisuje specyfikację algorytmu: formułuje problem, sporządza jego opis, definiuje dane wejściowe i wyjściowe.

Zna sposoby zapisu algorytmu, w tym: lista kroków, pseudojęzyk, schemat blokowy

Opisuje kolejność czynności za pomocą różnych sposobów zapisu algorytmu.

Zna różne edytory schematów blokowych

Układa algorytmy za pomocą edytora np. Dia.

Wie, jakie są różnice pomiędzy algorytmem liniowym a rozgałęzionym

Edytuje i układa proste algorytmy rozgałęzione, używając edytora.

Zna pojęcie złożoności algorytmu, w tym złożoności pamięciowej i czasowej, pesymistycznej, oczekiwanej i optymistycznej

Analizuje algorytmy pod kątem złożoności.


Algorytmy działań na liczbach całkowitych

Wiedza. Uczeń:

Umiejętności. Uczeń:

Wie (powtórka z matematyki), czym są liczby pierwsze

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą sprawdzania, czy dana liczba jest liczbą pierwszą.

Układa algorytm programu testującego liczby i wykrywającego liczby pierwsze.

Układa program realizujący ten algorytm.


Wie (powtórka z matematyki), czym są liczby doskonałe

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą sprawdzania, czy dana liczba jest liczbą doskonałą.

Układa algorytm programu testującego liczby i wykrywającego liczby doskonałe.

Układa program realizujący ten algorytm.


Wie (powtórka z matematyki), czym jest największy wspólny podzielnik

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą znajdowania największego wspólnego podzielnika metodą Euklidesa.

Układa algorytm programu na podstawie metody Euklidesa.

Układa program realizujący ten algorytm.


Definiuje ciąg Fibonacciego

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą wyznaczania n-tego elementu ciągu Fibonacciego.

Układa algorytm programu do obliczania n-tego elementu ciągu Fibonacciego.

Układa program realizujący ten algorytm.


Wie, na czym polega metoda zachłanna wydawania reszty

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą wydawania reszty w możliwie najmniejszej ilości nominałów (metodą zachłanną).

Układa algorytm programu do wydawania reszty.

Układa program realizujący ten algorytm.


Wie, na czym polega rozkładanie liczb na czynniki pierwsze

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą rozkładu liczby na czynniki pierwsze.

Układa algorytm programu znajdującego czynniki pierwsze danej liczby.

Układa program realizujący ten algorytm.Algorytmy wyszukiwania i sortowania

Wiedza. Uczeń:

Umiejętności. Uczeń:

Wie, czym różni się wyszukiwanie liniowe od wyszukiwania liniowego z wartownikiem

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą wyszukiwania liniowego i liniowego z wartownikiem.

Układa algorytm programu według specyfikacji wyszukiwania liniowego i liniowego z wartownikiem.

Układa program realizujący ten algorytm.


Wie, czym jest tymczasowe minimum i maksimum i jakie mają one znaczenie dla algorytmu sortowania. Wie, czym jest proces rekurencji i na czym polega metoda dziel i zwyciężaj.

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą największego lub najmniejszego elementu w zbiorze liczb.

Układa algorytm programu według specyfikacji największego lub najmniejszego elementu w zbiorze liczb. Układa algorytm optymalny znajdujący największą i najmniejszą liczbę w zbiorze metodą rekurencyjną dziel i zwyciężaj.

Układa program realizujący ten algorytm.


Wie, na czym polega sortowanie bąbelkowe i jaka jest złożoność obliczeniowa tej metody

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą metody bąbelkowej sortowania liczb.

Układa algorytm programu według specyfikacji metody bąbelkowej.

Układa program realizujący ten algorytm.


Zna metodę sortowania przez wybieranie

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą metody sortowania liczb przez wybieranie.

Układa algorytm programu według specyfikacji metody sortowania przez wybieranie.

Układa program realizujący ten algorytm.


Zna metodę sortowania przez wstawianie

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą metody sortowania liczb przez wstawianie.

Układa algorytm programu według specyfikacji metody sortowania przez wstawianie.

Układa program realizujący ten algorytm.


Zna metodę sortowania QuickSort

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą metody sortowania szybkiego QuickSort.

Układa algorytm programu według specyfikacji metody sortowania szybkiego.

Układa program realizujący ten algorytm.


Zna metodę sortowania przez scalanie metodą dziel i zwyciężaj

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą metody sortowania przez scalanie.

Układa algorytm programu według specyfikacji metody sortowania przez scalanie.

Układa program realizujący ten algorytm.


Zna metodę sortowania przez zliczanie. Wie, że w tej metodzie nie występuje porównywanie liczb i że jest to metoda stabilna.

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą metody sortowania przez zliczanie.

Układa algorytm programu według specyfikacji metody sortowania przez zliczanie.

Układa program realizujący ten algorytm.


Zna metodę sortowania kubełkowego


Tworzy specyfikację problemu dotyczącą metody sortowania kubełkowego.

Układa algorytm programu według specyfikacji metody sortowania kubełkowego.

Układa program realizujący ten algorytm.


Wie, czym jest zbiór uporządkowany i jaki ma to wpływ na wyszukiwanie. Wie, że można w tym przypadku stosować metodę rekurencyjną (dziel i rządź), jak i iteracyjną.

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą metody wyszukiwania binarnego w tablicy uporządkowanej.

Układa algorytm programu według specyfikacji metody wyszukiwania binarnego dla tablic uporządkowanych.

Układa program realizujący ten algorytm.


Algorytmy numeryczne

Wiedza. Uczeń:

Umiejętności. Uczeń:

Zna metodę Newtona-Raphsona do obliczania wartości pierwiastka kwadratowego z zastosowaniem elementarnych działań matematycznych

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą metody obliczania wartości pierwiastka kwadratowego metodą Newtona-Raphsona.

Układa algorytm programu według specyfikacji metody obliczania wartości pierwiastka kwadratowego metodą Newtona-Raphsona.

Układa program realizujący ten algorytm.


Zna schemat Hornera do obliczania wartości wielomianu. Zna jego niewielką złożoność obliczeniową.

Tworzy specyfikację problemu dotyczącą schematu Hornera.

Układa algorytm programu według specyfikacji schematu Hornera.

Układa program realizujący ten algorytm.


Zna metody numeryczne przedstawiania liczb za pomocą różnych kodów liczbowych, w tym dziesiętnego, NKB i Hex


Tworzy specyfikacje problemu dotyczące zamiany postaci liczb.

Układa algorytmy programów według specyfikacji zamiany postaci liczb dla różnych kodów liczbowych, w tym dziesiętnego, NKB i Hex.

Układa program realizujący ten algorytm.


Zna schemat Hornera do szybkiego podnoszenia liczby do potęgi (od lewej do prawej)

Tworzy specyfikację problemu dotyczącego szybkiego podnoszenia liczby do potęgi za pomocą schematu Hornera.

Układa algorytm programu według specyfikacji szybkiego podnoszenia liczby do potęgi za pomocą schematu Hornera.

Układa program realizujący ten algorytm.


Wie, czym są miejsca zerowe funkcji, i wie, na czym polega metoda numeryczna ich wyznaczania, w tym metoda biselekcji – połowienia (oparta na twierdzeniu Bolzano-Cauchy`ego)

Tworzy specyfikację problemu dotyczącego znajdowania miejsca zerowego funkcji metodą biselekcji.

Układa algorytm programu według specyfikacji znajdowania miejsca zerowego funkcji metodą biselekcji.

Układa program realizujący ten algorytm.Algorytmy operacji na tekstach

Wiedza. Uczeń:

Umiejętności. Uczeń:

Zna pojęcie palindromu i wie, jak sprawdzać, czy dany ciąg znaków go tworzy

Tworzy specyfikację problemu dotyczącego badania, czy ciąg znaków tworzy palindrom.

Układa algorytm programu według specyfikacji badania, czy ciąg znaków tworzy palindrom.

Układa program realizujący ten algorytm


Zna pojęcie anagramu i wie, jak sprawdzić, czy ciąg znaków go tworzy

Tworzy specyfikację problemu dotyczącego badania, czy ciąg znaków tworzy anagram.

Układa algorytm programu według specyfikacji badania, czy ciąg znaków tworzy anagram.

Układa program realizujący ten algorytm.


Wie, na czym polega porządkowanie leksykograficzne (alfabetyczne)

Tworzy specyfikację problemu dotyczącego porządkowania leksykograficznego metodą kubełkową.

Układa algorytm programu według specyfikacji porządkowania leksykograficznego metodą kubełkową.

Układa program realizujący ten algorytm.


Wie, na czym polegają metody naiwna i Boyera-Moore`a stosowane do wyszukiwania wzorca w tekście

Tworzy specyfikację problemu dotyczącego wyszukiwania wzorca w tekście metodami naiwna i Boyera-Moore`a.

Układa algorytm programu według specyfikacji wyszukiwania wzorca w tekście metodami naiwna i Boyera-Moore`a.

Układa program realizujący ten algorytm.


Wie, czym jest wyrażenie ONP i jakie ma zastosowanie przy obliczaniu wartości wyrażenia


Tworzy specyfikację problemu dotyczącego obliczania wartości wyrażenia NOP.

Układa algorytm programu według specyfikacji obliczania wartości wyrażenia NOP.

Układa program realizujący ten algorytm.
1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna