Spis treści Wstęp 3 Szczegółowe cele kształcenia I wychowania 4Pobieranie 311,31 Kb.
Strona2/5
Data24.02.2019
Rozmiar311,31 Kb.
1   2   3   4   5

Systemy operacyjne. Sieci komputerowe.

Wiedza. Uczeń:

Umiejętności. Uczeń:

Pamięta podstawowe informacje dot. systemu operacyjnego i budowy komputera z 2, 3, 4 (zakres podstawowy) okresu nauki

Umie nazwać i scharakteryzować poszczególne elementy komputera i sprawnie posługuje się systemem operacyjnym.

Wie, do czego służą programy narzędziowe i diagnostyczne

Umie posługiwać się programami diagnostycznymi, np. SIW i interpretować wyniki ich działania.

Określa na podstawie wyników działania tych programów moc komputera i kwalifikuje go do odpowiednich zastosowań.Wie, jak powinna wyglądać struktura zespołów pracujących nad opracowaniem danego projektu

Umie zorganizować pracę zespołu pracującego nad dowolnym projektem realizowanym za pomocą komputerów.

Wie, jakie usługi w chmurach informatycznych mogą usprawnić pracę zespołu

Zna podstawową strukturę chmury informatycznej i rodzaje programów, jakie można spotkać w popularnych i darmowych chmurach.

Zna różne komunikatory sieciowe i wie, jakie mogą mieć zastosowanie w pracy zespołu i e-pracy

Dokonuje wyboru komunikatora zgodnego z zapotrzebowaniem indywidualnym lub grupy.

Wie, na czym polega współpraca komputerów i urządzeń sieciowych w chmurze informatycznej

Umie wyznaczyć wymagania chmury dla komputerów członków zespołu.

Zna podstawowe cechy chmury informatycznej, w tym nieograniczony zasięg, małe wymagania sprzętowe, nieograniczona przestrzeń dyskowa dostępna z każdego komputera w sieci, współdzielenie dokumentów, integracja usług i programów, doskonałe środowisko do e-pracy

Znając cechy chmury informatycznej, umie zorganizować strukturę zespołu pracującego nad projektem np. Szkolnego Portalu Informacyjnego, wybrać odpowiednią do tego zadania chmurę, przydzielić uprawnienia.

Wie, jakie są różnice w pracy zespołu w chmurze i poza nią

Umie wykorzystać usługi sieciowe, takie jak e-mail, komunikator, FTP do pracy zespołu poza chmurą.

Zna kilka adresów darmowych chmur informatycznych, w tym Google i Windows Live

Zakłada konto w chmurze informatycznej, umie uruchamiać jej programy i narzędzia. Umie wykorzystać chmurę informatyczną do usprawnienia organizacji pracy zespołu np. za pomocą kalendarza chmury.

Zna zasady współdzielenia plików w chmurze informatycznej, w tym Google i Windows Live

Wykorzystuje opcję współdzielenia plików w chmurze informatycznej do wspólnego z kolegami opracowania dokumentów projektu, np. artykułów Szkolnego Portalu Informacyjnego.

Zna możliwości chmur w zakresie publikacji stron internetowych, np. w Google

Tworzy prostą witrynę bezpośrednio w chmurze informatycznej, np. Google, zawierającą informacje dla członków zespołu.

Wie, na czym polega e-praca

Umie wymienić zalety i wady e-pracy. Wskazuje zastosowanie e-pracy w kilku zawodach, w tym w takim, który chce wykonywać.

Zna charakterystyczne podstawowe cechy różnych systemów operacyjnych, w tym Windows, Linux, MacOs, Android, na podstawie których możliwa jest ich identyfikacja

Na podstawie wyglądu pulpitów i funkcji systemu określa jego nazwę. Przyporządkowuje klasy i typy komputerów przystosowanych do pracy z danym systemem operacyjnym.

Wie, jak znaleźć najnowsze wersje darmowych systemów operacyjnych, w tym Linux Ubuntu

Umie pobrać najnowszą wersję systemu Linux np. Ubuntu, zapisać ją na płycie butowalnej i uruchomić w komputerze.

Umie instalować systemy operacyjne, w tym Windows i Linux.Wie, na czym polega praca wirtualnej maszyny

Instaluje wirtualną maszynę, np. VirtualBox, w systemie Windows i uruchamia w nim inny system, np. Linux Ubuntu.

Zna nazwy alternatywnych systemów operacyjnych np. uruchamianych w przeglądarce – eyeOS

Uruchamia w przeglądarce system operacyjny chmury informatycznej, np. eyeOS.

Zna warstwowy model komputera z systemem operacyjnym Windows

Posługuje się programem Dane o systemie w celu odczytania danych systemu. Umie tworzyć konta użytkowników.

Zna podstawowe cechy i zadania systemu Windows, w tym współpraca z BIOS, obsługa pamięci masowych, zarządzanie strukturą danych, obsługa urządzeń peryferyjnych, udostępnianie interfejsu graficznego, umożliwienie instalacji i uruchamiania programów komputerowych, połączenie z sieciami, zapewnienie bezpieczeństwa danych

Umie śledzić aktywność systemu i programów komputerowych za pomocą programów diagnostycznych, np. systemowym Monitorem zasobów. Modyfikuje interfejs użytkownika i dostosowuje go do potrzeb różnych użytkowników.

Wie, jak pobrać dodatki do systemu Windows

Pobiera, selekcjonuje i instaluje niektóre dodatki systemu Windows, w tym Poczta, usługi Windows Live, Messenger, Windows Live Movie Maker, Microsoft Security Essentials.

Zna strukturę menu systemu Linux, w tym Ubuntu

Znajduje analogie pomiędzy interfejsami systemów Windows i Linux. Posługuje się niektórymi programami systemu Linux, w tym diagnostycznymi narzędziami systemowymi np. Monitor Systemu, i umie ocenić informacje przez nie przekazywane. Porównuje te programy do podobnych z systemu Windows, np. Monitor systemu z Monitorem zasobów.

Wie, do czego służy terminal systemu Linux. Wie, jak znaleźć listę poleceń systemu Linux uruchamianych w Terminalu systemu.

Korzysta z terminala systemu Linux, wydając systemowi podstawowe polecenia, w tym ls i mkdir.

Wie, jakie programy komputerowe oferuje dana dystrybucja systemu Linux, w tym pakiet biurowy OpenOffice lub LibreOffice, przeglądarki stron internetowych, gFTP, Gnote, programy do zapisu na płytach optycznych, komunikatory, np. Kadu

Umie posłużyć się Centrum oprogramowania np. systemu Linux Ubuntu do pobrania i zainstalowania darmowych programów, w tym edytorów grafiki, odtwarzaczy multimediów, edytora skryptów, edytorów schematów elektrycznych itp.

Wie, jak korzystać z chmury informatycznej systemu Linux, np. Ubuntu

Korzysta z podstawowych funkcji chmury Linux Ubuntu

Wie, na czym polega przywracanie systemu i na czym polega tworzenie punktów przywracania

Umie utworzyć punkt przywracania systemu i gdy zajdzie taka potrzeba, przywraca system.

Wie, jakie znaczenie ma regularna aktualizacja systemu operacyjnego

Umie przeprowadzić selektywną aktualizację systemu, odrzucając mniej znaczące elementy oferowane przez producenta systemu.

Wie, jakie programy mogą pomóc w utrzymaniu w sprawności systemu operacyjnego, np. CCleaner

Sprawnie posługuje się programami narzędziowymi, w tym CCleaner, do utrzymania odpowiedniego stanu systemu operacyjnego.

Wie, na czym polega defragmentacja dysku i czemu ona służy. Wie, jak ustawić opcję automatycznej defragmentacji.

Umie przeprowadzić defragmentację dysku komputera za pomocą programu systemowego Defragmentator dysku.

Zna warstwowy model komunikacji sieciowej OSI i TCP/IP. Wie, na czym polega różnica pomiędzy tymi modelami sieci.

Opisuje warstwy modelu OSI, drogę informacji w komunikacji sieciowej i warstwowy model TCP/IP. Porównuje oba modele.

Wie, jak transportowane są dane w modelu TCP/IP. Zna pojęcie ramki i nagłówka.

Umie opisać funkcje ramki i nagłówków i urządzenia sieciowe w modelu TCP/IP.

Wie, jak identyfikowane są komputery w sieciach. Zna pojęcie protokół. Wie, jak śledzić trasę połączeń sieciowych, w tym z użyciem polecenia tracert i programu VisualRoute Lite Edition.

Używa polecenia tracert i programu diagnostycznego, np. VisualRoute Lite Edition, do śledzenia drogi połączenia sieciowego z dowolną stroną internetową.

Zna klasy adresów sieciowych. Wie, jak zbudowany jest adres IP. Wie, czym jest maskowanie i maska oraz brama i DNS.

Umie określić adres sieci na podstawie maski. Umie skonfigurować połączenie z Internetem na podstawie znajomości maski, adresu bramy i DNS. Ustawia automatyczne łączenie się komputera z wykrytą siecią i Internetem.

Wie, jaka jest różnica pomiędzy adresem fizycznym a symbolicznym

Posługuje się poleceniem ping do sprawdzenia połączenia sieciowego z komputerem w sieci i określenia adresu fizycznego serwera dowolnej strony www.

Posługuje się poleceniem ipconfig w celu odczytania pełnej konfiguracji karty sieciowej danego komputera.Wie, jak zoptymalizować działanie sieci, w tym bezprzewodowej

Wykorzystuje program diagnostyczny, np. inSSIDer, do analizy ruchu w sieci bezprzewodowej i ustalenia optymalnego kanału.

Wie, jaka jest rola poszczególnych elementów bezprzewodowej sieci komputerowej

Konfiguruje podstawowe urządzenia sieci bezprzewodowej Access Point i karty sieciowe.

Wie, jakie znaczenie ma odpowiednie zabezpieczenie sieci bezprzewodowej i jakie są różnice pomiędzy stosowanymi zabezpieczeniami

Zabezpiecza sieć bezprzewodową w dostępnych standardach, w tym WAP, WPA i WPA2, z zastosowaniem PSK.

Wie, jakie dane są potrzebne do skonfigurowania połączenia z Internetem

Konfiguruje router i łączy za jego pośrednictwem sieć lokalną z Internetem.

Wie, jak zabezpieczyć połączenie klient-serwer

Posługuje się konsolą MMC systemu Windows, tworząc szablony zabezpieczeń i odpowiednio blokując konta. Chroni konta przed wielokrotnymi próbami wpisywania haseł. Precyzuje sposób tworzenia haseł przez użytkowników.

Wie, na czym polega udostępnianie zasobów w sieci i z jakimi zagrożeniami się to wiąże

Udostępnia pliki i foldery w sieci lokalnej.

Wie, czym jest protokół transmisji http i zna podstawowe żądania wymiany danych z serwerem – GET, HEAD, PUT, DELETE

Umie uruchomić w systemie Windows serwer IIS i udostępniać strony internetowe.

Zna współczesne tendencje rozwoju środków przesyłania informacji, w tym zabezpieczenia plików, np. e-booków PDF, EPUB lub ZNO

Znajduje informacje na temat rozwoju środków i technik przesyłania informacji w sieciach.

Zna pojęcie kanału RSS i wie, jakie jest jego zastosowanie

Posługuje się programami do zarządzania kanałami RSS, np. Paseczek.

Wie, czym jest transmisja strumieniowa i czym różni się od standardowej transmisji danych

Odbiera transmisje strumieniowe z sieci. Przesyła multimedia, w tym filmy, za pośrednictwem programów do transmisji strumieniowej, np. VLC.

Wie, jak znaleźć w sieci stacje radiowe i telewizyjne

Odbiera programy internetowych stacji radiowych i telewizyjnych.


Grafika komputerowa i wizualizacja danych

Wiedza. Uczeń:

Umiejętności. Uczeń:

Wie, jak powstaje cyfrowy obraz wyświetlany na ekranie monitora

Zna uproszczoną budowę karty graficznej, umie ocenić jej wydajność, nazywa złącza kart graficznych i opisuje ich przeznaczenie.

Wie, jak powstają barwy na ekranie monitora

Umie opisać addytywny model kolorów używany do wyświetlania obrazów na ekranie monitora.

Wie, jaki wpływ na liczbę wyświetlanych kolorów ma liczba bitów opisujących każdą ze składowych RGB

Prezentuje barwy w zależności od wartości składowych RGB, np. w opcji ustalania koloru tła w edytorze tekstu.

Zna subtraktywne modele kolorów CMY i CMYK i wie, kiedy się je stosuje. Wie, gdzie znajduje zastosowanie model percepcyjny kolorów.

Umie posłużyć się opcjami ustawień kolorów modelu percepcyjnego w edytorze grafiki, np. GIMP.

Zna pojęcie mapy bitowej i jej podstawowe cechy wpływające na jakość grafiki i sposób jej edycji. Zna pojęcie rozdzielczości podawanej w DPI.

Umie dobrać rozdzielczość mapy bitowej do rodzaju i wielkości publikacji.

Wie, jakie są konsekwencje zastosowania nieodpowiedniej rozdzielczości dla danego typu grafiki, np. rysunków technicznych, map, fotografii

Skanuje dokumenty z odpowiednio dobraną rozdzielczością i głębią kolorów.

Wie, czym różni się edycja i zapis grafiki rastrowej od wektorowej

Umie praktycznie wykazać różnice pomiędzy grafiką rastrową a wektorową, korzystając z podstawowych narzędzi odpowiednich edytorów.

Zna podstawowe formaty plików graficznych i różnice pomiędzy nimi, w tym także typ RAW i pliki z kompresją bezstratną. Wie, jak może zmienić się rozmiar pliku w związku z konwersją do innego formatu, zmianą stopnia kompresji lub rozdzielczości.

Rozpoznaje na podstawie rozszerzeń nazwy plików formaty zapisu grafiki przez różne edytory, w tym: Adobe Photoshop, GIMP, Corel Draw, Corel Photo-Paint oraz InkScape.

Zna sposoby zmiany formatu pliku graficznego na inny i konsekwencje, jakie to za sobą pociąga. Zna przeznaczenie poszczególnych formatów graficznych, w tym przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych, do druku i do prezentacji multimedialnych.

Konwertuje różne formaty plików graficznych, zmieniając typ kompresji i rozmiary grafiki przy pomocy edytorów graficznych i specjalizowanych programów, np. Easy Graphic Converter.

Zna możliwości kilku popularnych edytorów grafiki rastrowej, w tym GIMP, Adobe Photoshop, pixlr.com, Corel Photo-Paint, umie je porównać i określić obszary zastosowania tych programów

Porównuje możliwości edytora GIMP i pixlr.com z chmury informatycznej. Posługuje się narzędziami edycyjnymi, świadomie zmieniając ich parametry w celu osiągnięcia optymalnego lub zaplanowanego celu.

Wie, czym są warstwy i jak je wykorzystać

W edytorach grafiki, np. GIMP lub pixlr.com, posługuje się warstwami do kolorowania zdjęć, retuszu, montażu i korekty fotografii.

Zna działanie filtrów różnych edytorów i sposoby ich wykorzystania

Stosuje filtry graficzne w edytorach GIMP lub pixlr.com do modyfikacji grafiki lub zdjęć. Sprawdza doświadczalnie ich działanie.

Wie, do czego służy histogram zdjęcia i na czym polega jego analiza

Posługuje się histogramem do określenia poprawności naświetlenia zdjęcia i analizy obrazu, np. w edytorze GIMP.

Zna narzędzia i sposoby korekty jasności i kolorów w edytorach grafiki, w tym za pomocą krzywych kolorów. Zna różne techniki wykonywania i elektronicznego wywoływania zdjęć, np. HDR i panorama.

Koryguje jasność i kolory na zdjęciach za pomocą krzywych koloru i innych narzędzi dostępnych w edytorze.

Wie, jak wykorzystać warstwy i narzędzia zaznaczania do retuszu fotografii

Retuszuje fotografię, usuwając niepożądane elementy za pomocą narzędzi wycinania i wklejania odpowiednio skorygowanymi parametrami oraz warstw i skalowania. Używa narzędzi alternatywnych do edytorów, programów np. albumów fotograficznych, np. Picasa, do podstawowej korekty zdjęć.

Wie, jakich narzędzi użyć do korekcji perspektywy i korekty portretów

Używa narzędzi do korekty perspektywy i proporcji zdjęcia. Stosuje narzędzia do korekcji drobnych detali, np. pieczątki, rozmywania itp. Dla tych narzędzi używa zmiennych parametrów. Używa warstw i narzędzi malarskich do zmiany kolorów detalu z zastosowaniem poziomów przeźroczystości.

Stosuje filtry do uzyskania odpowiedniego efektu dla całego zdjęcia, np. sepia, wybiórczy kolor.Wie, jakie narzędzia edytorów grafiki rastrowej mogą służyć do tworzenia grafiki komputerowej, w tym narzędzia programu GIMP

Tworzy za pomocą edytorów grafiki rastrowej ozdobne napisy, banery i elementy graficzne stron www i prezentacji. Używa narzędzia edytora, np. filtru Mapa obrazu z GIMP, do wygenerowania fragmentu kodu HTML aktywującego baner lub element graficzny.

Zna techniki łączenia elementów graficznych w jednej kompozycji. Wie, jak dopasować wklejany fragment zdjęcia, np. z zachowaniem proporcji i kąta padania światła.

Używa różnych narzędzi wycinania fragmentów zdjęcia. Precyzyjnie wycina fragmenty zdjęcia. Przenosi je do innego projektu z zastosowaniem schowka, importu, a także opcji skalowania warstw. Wykonuje połączenie fragmentów zdjęć z grafiką komputerową, np. z zastosowaniem gradientów. Wykonuje nagłówki dokumentów lub www (stron internetowych), łącząc grafikę z fragmentami zdjęć.

Wie, które z edytorów służą do edycji grafiki wektorowej, w tym Corel Draw, InkScape, SketchUp, CadStd Lite, OpenOffice.org Draw lub LibreOffice Draw


Rozpoznaje różne edytory grafiki wektorowej, w tym systemy CAD, 3D i uniwersalne. Porównuje ich narzędzia, znajduje analogie i różnice.


Wie, jakiego typu edytora użyć do tworzenia ulotek, plakatów itp. Wie, jak przygotować projekt do druku na drukarce i w zakładzie poligraficznym.

Planuje rozmieszczenie elementów projektu, np. plakatu promującego szkołę, i wykonuje poszczególne jego elementy z zastosowaniem napisów, narzędzi rysowania figur geometrycznych, gradientów, krzywych, wypełnień i filtrów. Wykorzystuje program InkScape. Przygotowuje gotowy projekt do wydruku na drukarce lub w zakładzie poligraficznym. Eksportuje gotowy projekt do postaci mapy bitowej. Umieszcza metadane w pliku projektu.

Wie, czym różni się edytor grafiki 2D od 3D i które narzędzia decydują o przydatności edytora do tworzenia grafiki 3D

Rysuje obiekty trójwymiarowe za pomocą narzędzi edytora grafiki 3D, np. SketchUp. Tworzy trójwymiarowe elementy stron www i prezentacji multimedialnych, np. strzałki, odnośniki itp.

Tworzy trójwymiarowe modele budynków.Zna podstawowe formaty plików wideo. Wie, jakie kodeki mogą zostać użyte do ich utworzenia.

Konwertuje pliki wideo do postaci zgodnej z miejscem i sposobem publikacji filmu. Dobiera odpowiednie kodeki i korzysta z narzędzi do konwersji, np. Any Video Converter.

Wie, jak można badać kształt wykresu funkcji za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Sporządza arkusz do tworzenia wykresu funkcji np. kwadratowej. Prawidłowo wybiera rodzaj wykresu i jego parametry. Prawidłowo dobiera parametry i argumenty funkcji. Bada zmiany kształtu wykresu w zależności od zmian parametrów. Korzysta z automatycznych narzędzi wypełniania tabel arkusza, np. przeciąganie i zaznaczanie.

Wie, jak znaleźć dane statystyczne i wykorzystać je do wizualizacji zachodzących procesów

Tworzy wykresy na podstawie pobranych i zaimportowanych do arkusza danych statystycznych. Odpowiednio do ich rodzaju dobiera typ wykresu. Prawidłowo opisuje osie.

Wie, jakie funkcje arkusza kalkulacyjnego można wykorzystać do opracowania, wizualizacji i symulacji wyników doświadczeń

Używa arkusza kalkulacyjnego do symulacji a następnie opracowania i wizualizacji wyników doświadczeń np. z fizyki. Tworzy odpowiednie tabele do zapisywania wyników doświadczeń. Tworzy odpowiednie wykresy i tabele z wynikami do analizy. Wykorzystuje arkusz do obliczenia błędów wyników doświadczeń.

Zna kilka programów do tworzenia arkuszy

Korzysta z MS Excel, OpenOffice.org Calc lub LibreOffice Calc i arkuszy z chmur informatycznych, w tym Google i Windows Live.1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna