Spis treści Wstęp 3 Szczegółowe cele kształcenia I wychowania 4Pobieranie 311,31 Kb.
Strona1/5
Data24.02.2019
Rozmiar311,31 Kb.
  1   2   3   4   5Informatyka

Program nauczania

dla szkół ponadgimnazjalnych

Zakres rozszerzony

Wojciech HermanowskiSpis treści

1. Wstęp 3

2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4

3. Treści edukacyjne 26

4. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 30

5. Opis założonych osiągnięć ucznia 37

6. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 381. Wstęp

Komputer i sieć Internet są ważnym elementem życia młodego człowieka. Nikt nie wyobraża sobie skutecznej pracy, nauki i rozrywki bez ich użycia. Dlatego prawidłowe, bezpieczne i efektywne korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych jest jedną z najważniejszych umiejętności współczesnego człowieka.

Uczeń przystępujący do IV etapu kształcenia dysponuje sporą wiedzą i umiejętnościami w posługiwaniu się komputerami. W związku z tym zadaniem nauczyciela przedmiotu Informatyka jest nie tylko zrealizowanie założeń podstawy programowej, ale także uporządkowanie i wykorzystanie wiedzy i umiejętności już nabytych. Będzie to wymagało dodatkowego wysiłku i indywidualizacji pracy z uczniami o różnym stopniu zaawansowania. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której część uczniów będzie musiała wykonywać zadania z ich punktu widzenia infantylne, mogąc w tym samym czasie zdobywać nowe umiejętności. Oczywiście, podobnie sprawa wygląda z uczniami, których stan wiedzy jest niższy. Dla nich zbyt wysokie wymagania będą czynnikiem zniechęcającym do wykonywania ćwiczeń, a także powodem problemów natury psychologicznej. Bez względu na poziom zaawansowania zadań muszą one mieć określony cel, który uczeń pozna przed przystąpieniem do pracy.

Nauka Informatyki na poziome rozszerzonym obejmuje także zaawansowane metody tworzenia grafiki i multimediów. Uczniów czeka także nauka niektórych metod numerycznych i języków programowania. Odpowiednio dobrane przykłady zadań i otwartość na różnorodność rozwiązań wpłynie na rozwój umiejętności algorytmicznego myślenia i wykorzystania metod numerycznych do rozwiązywania problemów informatycznych. Wszystkie omawiane zagadnienia powinny łączyć się w całość i w efekcie prowadzić do opracowywania przez uczniów zaawansowanych projektów.

Najważniejszym czynnikiem osiągnięcia sukcesu będzie pełna realizacja programu nauczania. Z tym związane jest wcześniejsze przygotowanie pracowni, materiałów ćwiczeniowych, skorzystanie z odpowiedniego podręcznika i platformy zdalnego nauczania oraz efektywne wykorzystanie czasu.


2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Przedmioty informatyczne we współczesnej szkole to nie tylko nauka posługiwania się komputerem i jego programowania. Coraz więcej aspektów życia codziennego łączy się z siecią, która odzwierciedla zachowania użytkowników czy zjawiska socjologiczne przenoszone z realnego świata. W większości przypadków jedynym miejscem kształtującym postawy wobec technologii informacyjnej i jej usług jest szkoła. W czasie zajęć w pracowni informatycznej cele wychowawcze muszą być realizowane równolegle z celami dotyczącymi podstawy programowej. Część z nich jest także w niej uwzględniona.


Sposób osiągania opisanych celów zależy od etapu kształcenia.


Cel ogólny

Cele szczegółowe

Uwagi

Świadome stosowanie przepisów i zasad bezpiecznego eksploatowania urządzeń elektrycznych oraz zachowania przy stanowisku pracy

Uczeń:

– zna i umie zinterpretować poszczególne punkty regulaminu pracowni,

– potrafi ocenić wzrokowo stan urządzenia elektrycznego (komputera) i przewodów doprowadzających zasilanie i na tej podstawie ocenia bezpieczeństwo pracy z tym urządzeniem,

– zna podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania i podłączania urządzeń peryferyjnych,

– nie stwarza zagrożeń: odpowiednio eksploatuje urządzenia w pracowni, zachowuje ostrożność podczas poruszania się po pracowni, np. w czasie pracy w zespole.


Regulamin i wynikające z niego zasady powinny być omówione na pierwszych zajęciach w pracowni i stosowane w czasie wszystkich następnych lekcji.
Konieczne jest wpisanie odpowiedniego tematu do dziennika i złożenie podpisu. Jest to ślad po przeprowadzeniu lekcji na temat zachowania w pracowni.

Przestrzeganie zasad netykiety i współużytkowania sieci komputerowej

Uczeń:

– zna i stosuje podstawowe zasady obowiązujące podczas korzystania z usług sieciowych, w tym: komunikatorów, forów, poczty itp.,

– zachowuje ostrożność: ustala i chroni bezpieczne hasła, nie udostępnia informacji osobistych, chroni swoje zasoby,

– szanuje współuczestników usług sieciowych,

– dba o swój wizerunek w sieci,

unika agresji w sieci,

– zna podstawowe prawa dotyczące ochrony wizerunku i prywatnych danych.


Oprócz zajęć poświęconych tej tematyce należy zwrócić uwagę na zachowanie uczniów w czasie zajęć i dyskretnie kontrolować ich działania w sieci.

W przypadku naruszenia zasad należy oddziaływać wychowawczo – nie lekceważyć.Wzrost świadomości na temat przestępczości w sieci

Uczeń:

– wie, jak unikać zagrożeń przestępczą działalnością w sieci,

– wie, które działania w sieci noszą znamiona przestępstwa lub wykroczenia,

– zgłasza osobie starszej (rodzicom, nauczycielowi itp.) niepokojące go wydarzenia w sieci, np. molestowanie, próby wyłudzeń, ośmieszanie, oczernianie i ataki na siebie lub bliskich.Na zajęciach poświęconych tej tematyce należy również zwrócić uwagę na zachowanie uczniów w czasie zajęć i dyskretnie kontrolować ich działania w sieci.

W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy interweniować. Nie wolno lekceważyć takich sytuacji.Umiejętność pracy w zespole

Uczeń:

– umie współpracować z innymi członkami grupy, szanuje hierarchię zespołu,

– prowadzi dyskusje, broni swoich racji, umie zawierać kompromisy,

– nie wyręcza się pracą innych.Cel powinien być realizowany podczas pracy nad wspólnymi projektami.

Należy zwrócić uwagę na dobór członków zespołu.

Nie wolno ingerować w pracę zespołu, ale czuwać nad odpowiednimi relacjami wśród jego członków.


Poszanowanie dla własności intelektualnej

Uczeń:

– wie, czym są prawa autorskie i majątkowe, a zwłaszcza prawa do dzieł rozpowszechnianych na nośnikach cyfrowych,

– szanuje prawa autorskie twórców i kolegów oraz dba o  przestrzeganie własnych, do zdjęć, tekstów, zadań domowych itp.


Uczniowie często lekceważą te prawa, uważając, że co w sieci, to za darmo. Jest to zjawisko powszechne w grupie młodzieży młodszej i gimnazjalnej. Im szybciej uczniowie będą świadomi praw twórców, tym bardziej będą szanować ich pracę, w tym także kolegów, nauczycieli, autorów podręczników i publikacji itd.

Szanowanie stanowiska pracy

Uczeń:

– nie niszczy sprzętów w pracowni i dba o ich właściwy stan,

– nie zmienia bez pozwolenia konfiguracji systemów i programów.


Kolejna klasa przychodząca do pracowni powinna zastać podstawowy stan systemów i urządzeń.

Jeśli uczniowie nie będą samodzielnie, bez polecenia, zmieniać ich ustawień, nauczyciel nie będzie musiał tracić czasu na regulację tych zasobów i sprzętów, a dzięki temu zajęcia potoczą się sprawnie.


Poniżej przedstawiono cele kształcenia z podziałem na rozdziały w podręczniku.
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna