Spis treści: strPobieranie 1,4 Mb.
Strona1/3
Data23.01.2018
Rozmiar1,4 Mb.
  1   2   3

Spis treści:
str.

 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii

2

I.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego rejestru Sądowego 2I.2. Opis procesu budowania partnerstwa

2

I.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzenia lub zmiany składu LGD

3

I.4. Struktura organu decyzyjnego LGD

4

I.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego

5

I.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego

8

I.7. Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji projektów

9

 1. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności

10

II.1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami

10

II.2. Uwarunkowania przestrzenne(mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe

12

II.3. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej

21

II.4. Specyfika obszaru

29

 1. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy

31

 1. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje

34

 1. Określenie misji LGD

51

 1. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR

51

 1. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć

52

 1. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć

52

 1. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie operacji w ramach działania ,,Wdrażanie LSR”, kryteriów na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmian tych kryteriów

53

 1. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji

66

 1. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR

71

 1. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR

73

 1. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej

75

 1. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR

80

 1. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR

87

 1. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich

88

 1. Informacja o załącznikach

89


 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)I.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze


 • Stowarzyszenie WIR-Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, REGON:320171981, NIP 8542281407

 • Status prawny LGD: Stowarzyszenie-podstawa prawna: Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.205, str.1) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 • Data rejestracji w sądzie: 21. 02. 2006 r.

 • nr KRS:0000251321


I.2.Opis procesu budowania partnerstwa
Gminy prezentowały się często na Barzkowickich Targach Rolnych „Agro Pomerania”, którego organizatorem był Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe brali udział we wspólnych szkoleniach, wyjazdach, warsztatach. Dzięki ścisłej współpracy czterech gmin i ZODR podjęto inicjatywę opracowania wspólnej strategii rozwoju i założenia Lokalnej Grupy Działania. W tym celu wspólnie aplikowano o środki z SPO ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Po uzyskaniu dotacji przystąpiono do opracowania ZSROW. Odbyło się kilkadziesiąt spotkań i konsultacji. Wyznaczono cele i zadania do realizacji, a w dniu 9 stycznia 2006 r. w Stargardzie Szczecińskim odbyło się zebranie założycielskie, na którym założono Stowarzyszenie, przyjęto statut i nazwę Stowarzyszenia „WIR”– Wiejska Inicjatywa Rozwoju Gmin Chociwel, Marianowo, Stargard Szczeciński, Suchań (w skład stowarzyszenia weszli przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społeczno-ekonomicznego z obszaru czterech gmin).

Po rejestracji i opracowaniu wspólnej strategii, nowopowstałe Stowarzyszenie opracowało projekt wpisujący się w ZSROW pod nazwą „WIR na WSI” i otrzymało wsparcie z Pilotażowego Programu Leader+ na jego realizację. W ramach projektu odbyło się szereg spotkań, wyjazdów studyjnych, imprez promujących region i kursów, gdzie prezentowano dotychczasową działalność i mówiono o realizacji nowych projektów w oparciu o środki pomocowe PROW na lata 2007-2013.Dzięki dobrej kampanii promocyjnej udało się pozyskać nowych partnerów z obszaru gmin Kobylanka i Stara Dąbrowa.

W związku z ustawą z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), w dniu 30 czerwca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, gdzie zatwierdzono zmiany do statutu, wybrano nowe władze Stowarzyszenia: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Radę oraz rozszerzono obszar LGD o gminy Kobylanka i Stara Dąbrowa.

Walne Zebranie w dniu 30 marca 2006 wybrało: • 7 osobowy Zarząd Stowarzyszenia, partnerzy publiczni reprezentowani są w Zarządzie w 21%, a społeczni i gospodarczy w 79%.

 • 3 osobową Komisję Rewizyjną

 • 13 osobową Radę

Stowarzyszenie WIR jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD).

Głównym celem Stowarzyszenia „WIR” jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: • opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin: Stargard Szczeciński, Chociwel, Marianowo, Suchań, Stara Dąbrowa i Kobylanka

 • wspieranie działań na rzecz realizacji LSR

 • promocja obszarów wiejskich

 • mobilizowanie ludności wiejskiej do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich

 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich.


I.3.Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD
Zgodnie z przedstawionymi powyżej celami, LGD „WIR” zakłada podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju obszaru objętego strategią. Podstawowym sposobem realizacji tego celu jest współpraca ze wszystkimi członkami z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego którzy mogą się do tego przyczynić. Każdy podmiot zainteresowany współpracą może włączyć się w prace Stowarzyszenia LGD „WIR” zgodnie z procedurą przewidzianą w rozdziale III § 9, 10, 11, 12, 13, 14 statutu Stowarzyszenia traktującym o sprawach członkowskich. Przewiduje się tam zaangażowanie osób posiadających rekomendacje konkretnych organizacji, instytucji i podmiotów gospodarczych.


 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 1. spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach

 2. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację (wskazanie)

zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez działających na obszarze, dla którego ma być opracowana LSR lub którego dotyczy LSR

 1. partnera społecznego lub gospodarczego w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju lub

 2. gminę wiejską lub

 3. gminę miejsko-wiejską lub

 4. inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia

 5. złoży deklarację członkowską

 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba prawna, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Osoby prawne działają poprzez swoich przedstawicieli. Osoba prawna składa deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia

 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia .

Stowarzyszenie WIR-Wiejska Inicjatywa Rozwoju liczy 97 członków w tym: • osób fizycznych 58+ 5 rolników

 • Osób prawnych 34 w tym:

a/ 6 gmin : Chociwel, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań

b/ organizacji pozarządowych 20

c/ przedsiębiorców 6

d/ biblioteki publiczne 2

Wykaz członków wraz z deklaracjami stanowi załącznik nr 15 do wniosku
I.4. Struktura organu decyzyjnego


 1. liczba i skład ciała decyzyjnego – Rady oraz gmina i sektor, który reprezentuje dany członek

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia (rozdział IV § 19 a, ust.1) Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust.1 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) NR 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet- wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.

Zgonie ze statutem Stowarzyszenia (rozdział IV § 19 a, ust. 2) Rada liczy 13 członków:


Tabela nr I.1 Skład Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, funkcja pełniona w Radzie, Gmina i sektor, który reprezentuje dany członek Rady

Lp.

Imię i nazwisko członka Rady

Funkcja pełniona w Radzie

Gmina którą członek reprezentuje

Sektor, który członek reprezentuje

1.

Ewa Ludwińska

Członek

Chociwel

publiczny

2.

Adam Gumny

Wiceprzewodniczący

Chociwel

gospodarczy

3.

Jan But

Członek

Marianowo

społeczny

4.

Roman Łużyński

Członek

Marianowo

gospodarczy

5.

Mieczysław Włodarczyk

Członek

Stara Dąbrowa

publiczny

6.

Kamila Klejnowska

Członek

Stara Dąbrowa

społeczny

7.

Danuta Żygadło

Wiceprzewodniczący

Stargard Szczeciński

publiczny

8.

Daniel Wilk

Członek

Stargard Szczeciński

gospodarczy

9.

Stanisława Bodnar

Przewodniczący

Suchań

publiczny

10.

Grażyna Szalewicz

Członek

Suchań

społeczny

11.

Andrzej Kaszubski

Członek

Kobylanka

publiczny

12.

Danuta Ankutowicz

Członek

Stargard Szczeciński

społeczny

13.

Wanda Gonerko

Członek

Kobylanka

gospodarczy


 1. procentowy udział członków organu decyzyjnego w poszczególnych sektorach

W skład 13 osobowej Rady wchodzi 5 osób z sektora publicznego co stanowi 38,5 % ogółem oraz 4 osoby z sektora gospodarczego i 4 osoby z sektora społecznego co stanowi 61,5% (osób z sektora gospodarczo-społecznego) ogółem.


 1. Kryterium zakazu łączenia funkcji w Radzie z funkcją w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia (rozdział IV § 15 ust. 2) nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Członkiem Rady i Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
I.5.Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „WIR” funkcjonuje w poparciu o:


 • ustawę z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U nr 64, poz.427),

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U nr 103, poz.660),

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.nr 138,poz.868)

 • statut Stowarzyszenia (załącznik 1 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR)

 • Regulamin Rady Stowarzyszenia (załącznik 2 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR)

Władze Stowarzyszenia stanowią: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada.

Kompetencje poszczególnych organów władzy Stowarzyszenia zawarte są w Statucie i Regulaminach.


 1. procedura naborów pracowników LGD,

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, pracowników przyjmuje na drodze Uchwały Zarząd Stowarzyszenia

Sprawne funkcjonowanie pracy Stowarzyszenia, obsługę Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zebrania Członków oraz Rady zapewnia Biuro Stowarzyszenia. W związku z tym, że do biura będą spływać wnioski dotyczące działań Osi 3 i Osi 4 PROW, musi być zagwarantowany odpowiedni obieg dokumentów oraz bezpieczeństwo danych beneficjentów. Zakłada się, że w biurze będą na stałe pracować minimum 2 osoby o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w pracy administracyjnej i biurowej. Przy realizacji Pilotażowego Programu Leader + pracował zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. Biuro uczestniczące we wdrażaniu LSR będzie opierało się na już istniejącym zespole oraz na nowych pracownikach pozyskiwanych w procesie otwartej rekrutacji. Zgodnie ze statutem Stowarzyszeni, kryteria te podawane są w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości (na stronie internetowej LGD, w lokalnej prasie). Podstawowe zatrudnienie w biurze LGD to kierownik biura i pracownik administracyjny.Tabela I.2 Wymagania dla personelu biura

Stanowisko

Wymagania konieczne

Wymagania dodatkowe

kierownik biura

 • wykształcenie wyższe

 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami

 • znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności podejście Leader

 • znajomość języka UE na poziomie umożliwiającym komunikację

 • prawo jazdy

pracownik administracyjny.

 • wykształcenie min. średnie

 • znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności podejście Leader

 • znajomość języka UE na poziomie umożliwiającym komunikację

 • prawo jazdy

Procedurę naboru pracowników przedstawia załącznik nr 5 do wniosku
 1. procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających wymagania konieczne,

W pierwszym naborze poszukiwane będą osoby związane z obszarem działania LGD, w razie problemów z pozyskiwaniem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach ogłoszenia zostaną rozpowszechnione na terenie całego województwa, a kryteria w niewielkim stopniu złagodzone.
 1. opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,


Zakres obowiązków kierownika biura

 • zarządzanie bieżącymi pracami biura,

 • określanie zadań pracownikowi administracyjnemu,

 • organizacja i udział w posiedzeniach Zarządu oraz realizacja poleceń Zarządu,

 • organizacja i udział w posiedzeniach Rady oraz realizacja poleceń Rady,

 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do programów i funduszy,

 • informowanie Członków i Partnerów LGD o bieżących działaniach LGD m.in. poprzez organizację

 • spotkań i szkoleń,

 • uzupełnianie działań Zarządu


Zakres obowiązków pracownika administracyjnego

 • prowadzeni bieżącej pracy biura,

 • przyjmowanie i obsługa klientów biura,

 • przyjmowanie i rejestracja wniosków aplikacyjnych beneficjentów,

 • obsługa korespondencji,

 • aktualizacja strony internetowej,

 • organizowanie informacji i promocji,

Opisy stanowisk personelu biura LGD stanowią załącznik nr 6 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR
 1. zasady powołania członków organu decyzyjnego, uregulowane zapisami statutowymi,

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia (rozdział IV § 19 a ust. 2) Rada składa się z 13 członków, w tym przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady, wybieranych przez Walne Zebranie. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich Członków na okres dwóch lat. Wybór członków Rady odbywa się zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Rada na pierwszym posiedzeniu zobowiązana jest do wyboru w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Rady. Do kompetencji Rady należy wybór operacji realizowanych w ramach LSR. Wybór operacji jest podejmowany w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Rada obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z Zarządem i biurem LGD. Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania Rady LGD Stowarzyszenia „WIR” określa Regulamin Rady, stanowiący załącznik nr 2 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR.


Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia (§ 15 pkt. 2) Członek Rady nie może być członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


 1. zasady odwołania poszczególnych członków organu decyzyjnego, uregulowane zapisami statutowymi,

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia (rozdział IV § 19 a ust. 2) członkowie Rady mogą być odwołani przez Walne Zebranie. Odwołanie Członków Rady wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania.
 1. procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru w operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku ubiegania się tego członka o wybór jego operacji w ramach działania 4.1 Wdrażanie LSR stanowiąca element regulaminu organizacyjnego LGD.

Regulamin Rady określa, że członek Rady nie może być zatrudniony w biurze Stowarzyszenia i wyłączony jest od udziału w dokonywaniu wyborów operacji, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. Poszczególni członkowie Rady, przed głosowaniem nad wyborem każdej operacji podpisują deklarację bezstronności. Z mocy prawa wykluczeniu podlegają: 1. osoby składające wniosek,

 2. osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą,

 3. osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek.

W przypadkach innych niż wymienione o wykluczeniu decyduje głosowanie. 1. warunki techniczne i lokalowe biura Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia WIR znajduje się w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5 w umeblowanym lokalu z wyposażeniem biurowym i dostępem do Internetu. Stowarzyszenie posiada swoją stronę internetową www.wir-lgd.org.pl. Stowarzyszenie posiada nowo zakupiony sprzęt ITI: dwa laptopy, drukarkę, skaner-kopiarkę, rzutnik multimedialny. Zasady użytkowania pomieszczenia wynajętego LGD reguluje umowa podpisana z Gminą Stargard Szczeciński. Budynek Gminy posiada całodobowy system ochrony (załącznik nr 7 do wniosku).
1.6.Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego
Rada liczy 13 członków. Osoby wchodzące w skład Rady posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie co potwierdzają złożone przez nich poświadczone kopie dokumentów: certyfikaty, dyplomy, świadectwa itd.

W skład Rady wchodzą osoby działające w różnych obszarach tematycznych ważnych dla rozwoju wsi m.in. ekologia, kultura, gospodarka, rolnictwo. Osoby wchodzące w skład Rady są silnie związane z obszarem działania LGD, poprzez fakt wieloletniego zamieszkania na tym terenie.


Radę Stowarzyszenia „WIR” –Wiejska Inicjatywa Rozwoju reprezentują:


 1. 12 osób posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader

 2. 9 osób zameldowanych jest na pobyt stały na obszarze LGD powyżej 3 lat

 3. 7 osób posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE

 4. 1 osób posiada udokumentowana znajomość z języka roboczego UE

Dane wszystkich członków organu decyzyjnego LGD zawiera załącznik nr 11 do wniosku, dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie członków organu decyzyjnego LGD –załącznik nr 11a do wniosku, dokumenty potwierdzające znajomość języka roboczego UE –

załącznik nr 11 b do wniosku, oświadczenie o co najmniej 3-letnim zameldowaniu na pobyt stały załącznik nr 11c do wniosku, dokument potwierdzający przedstawicielstwo danego sektora załącznik nr 11 d do wniosku


I.7.Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji

Stowarzyszenie „WIR” otrzymało dofinansowani w wysokości 741.000,00 zł na realizację projektu pn ,,WIR na Wsi” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Pilotażowego Programu Leader + Schemat II. Umowę podpisano 23.03.2008 r. z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, nr umowy L/02/176/2006. Zgodnie z umową realizację projektu zakończono14.04.2008 r. Zadanie zostało rozliczone.


Stowarzyszenie ,,WIR” otrzymało wsparcie w ramach POKL, Priorytet VIII, Działanie 8.1.1 na realizację projektu ,,Europejskie Certyfikaty szansą na awans”, umowę podpisano 16.09.2008 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy, nr umowy UDA-POKL.O8.01.01-32-161/08-00.
Doświadczenie LGD i jej członków przedstawia załącznik nr 17 do wniosku.

II. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności


Diagnozę obszaru objętego LSR opracowano przyjmując za podstawę, dostępną bibliografię, dane statystyczne opisujące uwarunkowania geograficzne, przyrodniczo – środowiskowe, historyczno – kulturowe zjawiska związane z rozwojem obszaru, dane uzyskane z jednostek administracyjnych, dla których tworzona jest strategia, jak również opis potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru objętego LSR wraz z aktualnie wdrażanymi na tym obszarze inicjatywami i projektami. Do najważniejszych źródeł pierwotnych zaliczyć należy dane zebrane podczas wywiadów ankietowych i rozmów z przedstawicielami władz, pracownikami urzędów gmin wchodzących w skład obszaru objętego projektem, partnerów, potencjalnych beneficjentów
II.1.wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami

Zasięg obszaru objętego LSR obejmuje sześć gmin położonych na terenie powiatu stargardzkiego, tj.: gmina Chociwel, gmina Marianowo, gmina Stargard Szczeciński, gmina Suchań, gmina Kobylanka, gmina Stara Dąbrowa.Tabela nr II 1: Identyfikatory gmin należących do obszaru objętego LSR

Nazwa gminy należącej

do obszaru

Rodzaj gminy

Identyfikator gminy*

Powierzchnia

w km2x

Chociwel

Miejsko-wiejska

3214023

161

Marianowo

Wiejska

3214082

102

Stargard Szczeciński

Wiejska

3214102

318

Stara Dąbrowa

Wiejska

3214092

113

Kobylanka

Wiejska

3214062

122

Suchań

Miejsko-wiejska

3214113

133

*Źródło: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr157, poz.103 z dnia 22 grudnia 1998r.)

x Źródło: GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym 2008 r
POŁOŻENIE W PRZESTRZENI

Teren sześciu gmin objętych projektem, jest położony w powiecie stargardzkim leżącym w środkowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Przez obszar terytorium przebiegają ważne ciągi drogowe i kolejowe, przez co jest on spójny komunikacyjnie. Są to drogi krajowe: nr 10 prowadząca ze Szczecina do Bydgoszczy, droga nr 20 prowadząca do Gdańska i drogi wojewódzkie: nr 142 Chociwel-Szczecin, nr 144 Chociwel – Nowogard, nr 106 Nowogard-Pyrzyce. Uzupełnienie połączeń stanowi sieć dróg powiatowych i gminnych zabezpieczających dojazd do poszczególnych miejscowości.

Również połączenia pomiędzy gminami i pozostałymi miejscowościami zapewniają magistrale kolejowe przebiegające przez teren gmin, Marianowo i Chociwel - relacji Szczecin - Runowo Pomorskie i dalej do Gdańska, Stargard Szczeciński relacji - Szczecin - Poznań.

Korzystne położenie komunikacyjne, bliskość granicy i Szczecina są atutami terytorium.

Na terenie każdej z gmin znajdują się siedziby urzędów z wyjątkiem gminy Stargard Szczeciński, której siedziba urzędu znajduje się na terenie miasta Stargard Szczeciński. Ponadto w miejscowościach będących siedzibami urzędów gminnych zlokalizowane są inne instytucje świadczące usługi na rzecz społeczności lokalnej np. urzędy pocztowe, oddziały banków czy ośrodki zdrowia.Na terytorium obszaru objętego projektem znajdują się miejscowości, w tym sołectwa oraz dwa miasta Chociwel i Suchań.

Tabela nr II 2: Wykaz ilości miejscowości, w tym sołeckich i miast

Lp

Gmina

Miejscowości niesołeckie


Sołectwa

Miasta

1

Stargard Szczeciński

Bębnikąt, Domanowo, Golczewo, Golinka, Grzędziczki, Kępinka, Kolonia Dolna-Grabowo, Kolonia Góra Grabowo, Koszewko, Luboń, Mężytki, Omięcin, Piaszcze, Piaśnik, Podlesie, Radziszewo, Siwkowo, Warchlino, Wierzchląd

Barzkowice, Golina, Grabowo, Grzędzice, Kiczarowo, Klępino, Koszewo, Kurcewo, Lipnik, Lubowo, Małkocin, Pęzino, Poczernin, Rogowo, Skalin, Sowno,

-

2

Suchań

Ininy, Kolonia Brudzewice, Kolonia Zaolzie, Kolonia Modrzewo, Kolonia Suchanki, Kolonia Żukowo, Podłęcze, Zastawie

Brudzewice, Modrzewo, Nosowo, Sadłowo, Słodkówko, Suchanówko, Tarnowo Pomorskie, Wapnica, Żukowo

Suchań

3

Chociwel

Chociwel Wieś, Kamionka, Kania Mała, Mokrzyca, Płątkowo, Pieczonka, Radomyśl, Sątyrz Pierwszy, Sątyrz Drugi, Spławie, Zabrodzie

Bobrowniki, Bród, Długie, Kamienny Most, Kania, Karkowo, Lisowo, Lublino, Oświno, Starzyce, Wieleń Pomorski

Chociwel

4

Marianowo

Kępy, Krzywiec, Marianowo, Trąbki Małe,


Czarnkowo, Dalewo, Dzwonowo, Gogolewo, Sulino, Trąbki, Wiechowo, Marianowo

-

5

Stara Dąbrowa

Łęczówka, Moskorze, Rokicie, Rosowo, Wiry

Białuń, Chlebowo, Chlebówko, Kicko, Krzywnica, Łęczyca, Łęczyna, Nowa Dąbrowa, Parlino, Stara Dąbrowa, Storkówko, Tolcz, Załęcze

-

6

Kobylanka

Gajecki Ług, Kałęga, Miedwiecko, Morawsko, Wielichówko, Zagość

Bielkowo, Cisewo, Jęczydół, Kobylanka, Kunowo, Morzyczyn-Zieleniewo, Motaniec, Niedźwiedź, Rekowo, Reptowo

-

X

Ogółem

111

93

2


Powierzchnia LGD „WIR”

Ogólna powierzchnia terytorium LGD wynosi 949 km2 i posiada bardzo urozmaicony krajobraz. Są to tereny pojezierne i morenowe z bogatą florą, fauną i czystymi wodami.II.2.Uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe
Mapa obszaru LGD Stowarzyszenie „WIR” na tle w powiatu stargardzkiego


II.2.1 Ukształtowanie powierzchni

Obecna rzeźba powiatu stargardzkiego, powstała w wyniku działania lądolodu skandynawskiego. Rzeźba analizowanego obszaru związana jest ściśle z ostatnim zlodowaceniem bałtyckim, a zwłaszcza z jednym z jego dłuższych postojów na linii tzw. pomorskich moren czołowych. Reprezentuje ona rzeźbę o niezwykle dużej różnorodności form ukształtowania terenu. Na czoło wysuwa się wysoczyzna moreny dennej (powierzchnia powstała na dnie lodowca), na której występuje cały szereg form wypukłych i wklęsłych, oraz niżej położone równiny zastoiskowe. Obszar wysoczyzny rozcięty jest szeregiem rynien, wśród których wyróżnić można dwa systemy rynien, a mianowicie rynny głębsze o przebiegu zgodnym z ruchem lodowca (wyżłobiły je wody płynące szczelinami pod lodowcem) i rynny płytsze (wyżłobione przez wody przepływające szczelinami miedzy płatami martwego lodu), Obok rynien i dolin rzecznych wciętych w wysoczyznę morenową występuje na jej powierzchni szereg form wypukłych, jak ozy i drumliny, kemy. Na całym obszarze występują większe i mniejsze powierzchnie jezior i oczek wodnych.


II.2.2 Klimat,

Klimat obszaru LGD jest typem klimatu umiarkowanego.

Pod względem klimatycznym obszar należy do Dzielnicy Bałtyckiej i do Krainy Goleniowsko Kraina ta obejmuje nizinne szczecińską oraz środkową część dawnego województwa szczecińskiego. Posiada typowo nizinny charakter z wyniesieniem nad poziom morza. Charakteryzuje się niskim opadami i wysokimi temperaturami, a więc wysokim niedosytem wilgotności powietrza. Ponadto stosunkowo często występują lata z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
II.2.3 Gleby

Na inwentaryzowanym terenie występuje duże zróżnicowanie wykorzystania gruntówTabela nr II 3: Struktura powierzchni gruntów w ha i % według wykorzystania

Lp

Gmina

Użytki rolne

%

Lasy

%

Wody

%

Grunty pod drogami, budowlami i pozostałe,

w tym nieużytki

%

Razem grunty

%

1

Stargard Szczec.

22647

71,1

3983

12,5

2816

8,8

2401

7,6

31847

100

2

Suchań

10272

77,3

1797

13,5

297

2,2

914

6,9

13280

100

3

Chociwel

8924

55,6

5382

33,5

255

1,6

1502

9,3

16063

100

4

Marianowo

6185

60,6

2540

24,9

508

5,0

967

9,5

10200

100

5

Stara Dąbrowa

9125

81.1

834

7,4

287

2,5

911

8,1

11245

100

6

Kobylanka

1195

12,3

6700

69,2

92

0,9

1700

17,5

9687

100

7

Ogółem

58348

63,2

21236

23,0

4255

4,6

8395

9,1

92322

100

Przeważającą część obszaru LGD pokrywają gleby brunatne kwaśne i wyługowane wytworzone na piaskach gliniastych średnich i mocnych oraz na glinach zwałowych. Ich zasięg pokrywa się mniej więcej zasięgiem moreny dennej. Są to gleby głownie IV i V klasy bonitacji, rzadziej klasy VI. Południowo-zachodnia część gminy Stargard Szczeciński posiada najlepsze pod względem bonitacji gleby w województwie są to tzw. gleby czarne II klasy bonitacji.

Użytki zielone występujące na obszarze LGD związane są przede wszystkim z dolinami rzek oraz lokalnymi obniżeniami terenu. Największe kompleksy łąkowo – pastwiskowe występują w Dolinie Iny.

W górnym odcinku Doliny Iny występują użytki II klasy wytworzone na glebach murszowo – mineralnych i torfów niskich


II.2.4 Bogactwa naturalne na terenie LGD

Najważniejsze bogactwa naturalne terenu lasy, zasoby wodne oraz specyficzne ukształtowanie terenu.

Poniżej zestawiono najważniejsze zasoby naturalne terenu LGD.

Żwir, piasek, wapno, glina, wody geotermalne, torfy. Na terytorium występują liczne zasoby naturalne, z których część jest wykorzystywana do celów produkcyjnych.
Tabela nr II 4 : Występujące zasoby w poszczególnych gminach


Lp

Gmina

Piasek

Glina

Wody geter.

Torf

Żwir

Informacje dodatkowe

1

Suchań

+
+

+

+

Brak bazy surowców mineralnych o gospodarczym znaczeniu

2

Chociwel

+
+
+

2 kopalnie kruszywa, wydobycie zbliża się ku końcowi

3

Stargard Szczeciński

+

+

+
+

Brak wydobycia kruszywa na skalę przemysłową,

Potencjalna ciepłownia geotermalna4

Stara Dąbrowa

+
+Zarejestrowane jest złoże kruszywa nat. pod nazwą „KRZYWNICA” + Kopalnia Kruszywa Stara Dąbrowa

5

Kobylanka

++

+
6

Marianowo

+
+

+

+

Wydobycie na skalę produkcyjną

Prowadzone badania potwierdziły występowanie wód geotermalnych, które w przyszłości można byłoby wykorzystać do celów gospodarczych. Wydobycie złóż w gminach Chociwel i Marianowo odbywa się metodami odkrywkowymi a wykorzystane tereny rekultywuje. Złoża eksploatowane są przez Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych i 2 spółki z o.o. „Torpol” i „Kruszbór”. Tereny w gminie Chociwel po zakończeniu wydobycia, planuje się zagospodarować jako zbiorniki wodne wraz z linią brzegową i drzewostanem.


II.2.5 Lesistość

Lesistość obszaru LGD wynosi 24,5 % i jest znacznie niższa od średniej wojewódzkiej (34,6%) wykazując duże zróżnicowanie w obrębie terytorium. Najwyższa lesistość jest w gminach: Kobylanka (55%,), Chociwel (33,5 %), Marianowo (24,9), natomiast najniższa w gminach: Suchań (13,5%), Stargard Szczeciński (12,5%), Stara Dąbrowa (7,4%).


II.2.6 Zasoby wodne terytorium LGD

Tereny pod wodą w opracowanym projekcie zajmują 3,5% powierzchni ogółem, największą powierzchnię zajmują w gminie Stargard Szczeciński 8,8%, a najmniejszą w gminie Kobylanka 0,8%.Rzeki, potoki

Obszar sześciu gmin leży w przeważającej części zlewni rzeki Iny, która jest największą rzeką płynącą przez terytorium objętym LSR, wypływa z jeziora Ińsko i wpada do Domiąży odnogi Odry. Rzeka Ina i jej dopływy jak wskazuje poniższa tabela płyną przez terytorium gmin Chociwel, Marianowo, Stargard Szczeciński, Suchań, Stara Dąbrowa. Natomiast Gmina Kobylanka, przez którą nie przepływają dopływy i sama rzeka Ina, leży w zlewni dwóch rzek Ina i Płonia. Dopływami Iny są Reczyca, Mała Ina. Prawobrzeżnym dopływem Iny, jest rzeka Krąpiel posiadająca również własne dopływy. Są to rzeki: Okra, Kanał Bród, Pęzinka i Krępa z Dołżnicą.
Tabela nr II 5: Rzeki płynące przez terytorium LGD

Lp

Nazwa rzeki

Teren gmin przez które przepływa rzeka

Dopływ do rzeki lub jeziora

1

Ina

Stargard Szczeciński, Suchań

Odra

2

Krąpiel

Stargard Szczeciński, Marianowo, Chociwel, Stara Dąbrowa

Ina

3

Okra

Chociwel

Krąpiel

4

Kanał Bród

Chociwel

Krąpiel

5

Mała Ina

Stargard Szczeciński

Ina

6

Pęzinka

Stargard Szczeciński, Marianowo

Ina

7

Małka

Stargard Szczeciński, Stara Dąbrowa

Ina

8

Gowienica Miedwieńska

Stargard Szczeciński

Jezioro Miedwie

9

Krępa z Dołżnicą

Marianowo

Krąpiel

10

Reczyca

Suchań

Ina

11

Kania

Stara Dąbrowa

Ina

12

Sokoła

Stara Dąbrowa

Krąpiel

13

Giełdnica (Biały Potok)

Stara Dabrowa

Krąpiel

14

Płonia

Kobylanka

Dąbie

15

strumyk Chełszcząca

Kobylanka

Dąbie

16

strumyk Miedwianka

Kobylanka

Miedwie

17

strumyk Rów Kunowski

Kobylanka

Miedwie


Zbiorniki wodne - jeziora, stawy

Stan ważniejszych zbiorników wodnych na obszarze terytorium prezentuje poniższa tabelaTabela nr II 6: Zbiorniki wodne na obszarze terytorium

Lp

Nazwa zbiornika wodnego

Położenie

Wielkość

w ha


Głębokość

w m


Informacje dodatkowe

1

j. Starzyc

Chociwel

59,2

6,1

Urządzenia do dotleniania wody, możliwość rekreacji

2

j. Kamienny Most

Chociwel

58,1

2,0

Cenne walory florystyczne i faunistyczne

3

j. Radlińskie

Chociwel

7,6
Własność prywatna

4

j. Karkowo

Chociwel

2,7
Lęgowiska ptactwa

5

j. Woświn

Gmina Chociwel graniczy z jeziorem

810,0

28

Duże możliwości rekreacji

6

j. Sierakowskie

Suchań

65,0

*

Możliwość rekreacji

7

j. Wapnickie

Suchań

62,5

*

Funkcja rybacka i częściowo rekreacyjna

8

j. Marianowskie

Marianowo

80,6

*

Możliwość rekreacji

9

j. Wiechowskie

Marianowo

19,5

*

Możliwość rekreacji

10

j. Bagienne

Marianowo

1,5

*

Walory przyrodnicze

11

j. Miedwie

Stargard Szczeciński, Kobylanka

2217 w granicach gminy

43,8

Rekreacja

Ogółem powierzchnia3257 ha

12

j. Czyste

Stargard Szczeciński

9,9

2,0

Obszar o walorach krajobrazowych i biocenotycznych

13

j. Kiczarowskie

Stargard Szczeciński

5,1

*

Obszar o walorach krajobrazowych i biocenotycznych

14

j. Grabowo

Stargard Szczeciński

1,0

1,0

Atrakcyjne pod względem krajobrazowym

15

j. Warchlino

Stargard Szczeciński

9,5

4,7

Obszar o walorach krajobrazowych i biocenotycznych

16

j. Tychowo Duże

Stargard Szczeciński

10,4

13,5

Obszar o walorach krajobrazowych i biocenotycznych

17

j. Popie

Stargard Szczeciński

2,9

*

Obszar o walorach krajobrazowych i biocenotycznych

18

j. Długie

Stargard Szczeciński

2,5

*

Obszar o walorach krajobrazowych i biocenotycznych

19

j. Święte

Stargard Szczeciński

1,8

*

Obszar o walorach krajobrazowych i biocenotycznych

20

Staw w Grzędzicach

Stargard Szczeciński

1,7

*

Do zagospodarowania

21

Stawy w Marianowie

Marianowo

278,0

*

Stawy hodowlane 208 ha i 70 ha zbiornik retencyjny

22

j. Parlino Małe (Kołki)

Stara Dąbrowa

12,5

18,8

Funkcja rekreacyjna

23

j. Parlino Wielkie (Parlińskie)

Stara Dąbrowa

24,5

8,9

Funkcja rekreacyjna

24

j. Wielkie (Łęczyca)

Stara Dąbrowa

22,7

9,3

Cenne florystycznie, obszar o dużych walorach krajobrazowych i biocenotycznych

25

j. Piasno (Grabowskie)

Stara Dąbrowa

61,2

7,5

Możliwość rekreacji, cenne krajobrazowo

*Brak danych

Jeziora występujące na obszarze LGD powstały w wyniku przepływu większych rzek, jezior powytopiskowych i rynnowych. Te ostatnie występują w zagłębieniach po lodowcu lub znajdują się w obniżeniach lokalnych rynien polodowcowych nierzadko tworząc całe grupy. Największym zbiornikiem wodnym jest jezioro Miedwie z szeroką możliwością rekreacji. Funkcje rekreacyjną mają także jeziora Woświn, Starzyc, Marianowskie, Wapnickie, Sierakowskie, Piasno, Parlino Małe i Parlino Wielkie.

Wiele jezior wymaga wybudowania lub poprawy istniejącej infrastruktury dla zapewnienia właściwej rekreacji mieszkańcom i turystom. W ramach projektu ,,Połączą nas jeziora” Stowarzyszenie „WIR” opracowało dokumentacje techniczną na zagospodarowanie pięciu plaż nad jeziorami: Miedwie, Starzyc, Wapnice, Marianowskie. Dokumentacja pozwoli na wybudowanie brakującej infrastruktury. Wszystkie jeziora są cenne pod względem krajobrazowym, faunistycznym i florystycznym Bogactwo jezior jest atutem terytorium i istnieje możliwość dywersyfikacji ich wykorzystania. Część jezior może pełnić funkcje rekreacyjne, a część ze względu na swoje walory przyrodnicze, może stać się terenami chronionymi w powiązaniu z możliwością wykorzystania ich zalet dla celów turystyki.
II.2.7 Zanieczyszczenia środowiska

Na obszarze objętym LSR nie ma uciążliwego przemysłu, dominującą funkcję pełni rolnictwo, które także nie stwarza zagrożeń dla środowiska. Niewątpliwym problemem wszystkich gmin jest występowanie tzw. dzikich wysypisk śmieci, mimo prowadzonej gospodarki odpadami i selekcji świadomość ekologiczna mieszkańców zarówno na wsi jak i w miastach jest niska.


II.2.8 Ochrona środowiska

Tabela nr II 7: Obszary objęte programem „NATURA 2000”

LP

Nazwa obszaru chronionego i symbol

Pow. całkowita

w ha

Gmina

Pow. Gminy

w ha

1.

Ostoja Ińska

PLB320008

87711,0

CHOCIWEL

MARIANOWO

STARA DĄBROWA

SUCHAŃ


15471,7

6173,8

2004,4

240,3

2.

Dolina Krąpieli*

PLH320005

229,1

STARGARD SZCZEC.

3.

Dolina Płoni i Jezioro Miedwie*

PLH320006

21253,9

STARGARD SZCZECIŃSKI

KOBYLANKA


4.

Jezioro

Miedwie i Okolice

PLB320005

15658,8

STARGARD SZCZECIŃSKI

KOBYLANKA2700,1
377,7

5.

Wzgórze Bukowe*

PLB320020

11651,1

KOBYLANKA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 września 2007r Dziennik Ustaw Nr 179 poz.1274 i 1275

*Źródło: www.natura2000.org.pl – proponowane przez Rząd RP
Program „NATURA 2000” zajmuje łącznie około 40% terytorium sześciu gmin. Na obszarze projektu występuje wiele obiektów objętych ochroną, w tym również wiele cennych obszarów przyrodniczych: parki, rezerwaty, użytki ekologiczne, pomniki przyrody.

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ

STARGARD SZCZECIŃSKI

W gminie Stargard Szczeciński istnieją dwa obiekty z powierzchniowych form ochrony przyrody. Są to: • rezerwat przyrody „Ozy Kiczarowskie” powołany w 18.07.1962 r. - przedmiotem ochrony jest zachowanie form geomorfologicznych;

 • użytek ekologiczny „Żabie oczko na Ziemi Stargardzkiej” - przedmiotem ochrony jest zachowanie cennych gatunków roślin i zwierząt w siedlisku stawu o pow. 0,44 ha.

Na terenie gminy ustanowiono również 52 pomniki przyrody, w tym 49 pomników stanowią pojedyncze drzewa, oraz trzy aleje. Przeważająca część pomników znajduje się w 7 parkach podworskich wpisanych do rejestru zabytków

MARIANOWO

 • Na terenie łąk, w zakolu rzeki Krąpiel, położony jest florystyczny rezerwat dydaktyczny „Gogolewo” o powierzchni 3 ha.

SUCHAŃ

Istnieje 7 obiektów uznawanych jako pomniki przyrody: • 6 pojedynczych drzew znajdujących się w Suchaniu

 • 1 aleja lipowa przy drodze polnej Słodkowo – Tarnowo

CHOCIWEL

 • Iński Parku Krajobrazowy – pow. Parku 2584 ha + otulina 4332 ha (Rozporządzenie nr 14/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27.07.2005 r.)

STARA DĄBROWA

 • 3 pomniki przyrody

GMINA KOBYLANKA

 • 6 pomników przyrody

Gminy wchodzące w skład LGD należą do powiatu stargardzkiego, którego historia datuje się na okres średniowieczny. Ziemia ta należała do dynastii Gryfitów, którzy poprzez nadania przekazywali włości rycerstwu, szlachcie, klasztorom. Z ziemią tą związały się liczne rody rycerstwa i szlachty pomorskiej (np. Wedlowie, Borckowie). Już w XIII wieku powstały domeny klasztorne (joannici, cystersi), które w XVI wieku, po przyjęciu protestantyzmu zostały rozwiązane. Po śmierci ostatniego z rodu książęcego Bogusława XIV ziemia ta przeszła pod panowanie Brandenburgii. Ziemia stargardzka była świadkiem wielu wojen, które się przetoczyły od średniowiecza aż do XX wieku. Największe spustoszenia dokonała jednak wojna trzydziestoletnia i II wojna światowa, powodując ogromne straty w ludziach, ich dobytkach, w osiągnięciach architektury itp. Rozkwit ziemi stargardzkiej przypada na okres XIX i pocz. XX, nastąpił wówczas rozwój rolnictwa i przemysłu. Do czasów współczesnych zachowało się wiele średniowiecznych obiektów sakralnych, z okresu XIX i XX w różnym stanie przetrwały pałacyki, dworki, parki i inne obiekty. Wiele z nich wpisano do rejestru zabytków, wiele jest ujętych w ewidencji konserwatorskiej.

Tabela nr II 8: Obiekty wpisane do rejestru zabytków (dane uzyskane z UG)

LP

GMINA

Obiekty

sakralne

kościoły,

klasztory

Pałace, dworki,

zamki

Inne obiekty

Parki

dworskie

OGÓŁEM

1

CHOCIWEL

3

5

-

9

17

2

KOBYLANKA

2

-

-

-

2

3

MARIANOWO

7

1

-

1

9

4

STARA DĄBROWA

6

5

4

-

15

5

STARGARD

SZCZECIŃSKI

21

5

5

6

37

6

SUCHAŃ

9

-

2

-

11
OGÓŁEM

48

16

11

16

91


Tradycje, święta, legendy, sztuka

Po 1945 roku tereny te zostały zasiedlone przez ludność napływową pochodzącą głównie z terenów wschodniej Polski, często kultywującą podobne tradycje i obyczaje. Jednak trudno mówić o typowym staropolskim dziedzictwie kulturowym.Wiele przekazów związanych z dawną tradycją tych terenów odeszło wraz z niemieckojęzycznymi mieszkańcami. Mimo to następuje powrót do słowiańskich korzeni, nazewnictwa i tradycji, a jednocześnie podkreśla się odmienność historyczną, związki z Pomorzem Zachodnim oraz średniowiecznymi i nowożytnymi tradycjami.

Tabela nr II 9: Imprezy organizowane na terytorium powiązane z tradycjami, świętami i legendami (DANE UZYSKANE Z UG)

Lp

Wyszczególnienie

Miejscowość

GminaBarzkowickie Targi Rolne „AGRO POMERANIA”

Barzkowice

Stargard Szczeciński„Biesiada Wiejska” w Koszewie

Koszewo

Stargard Szczeciński„Lato z Sydonią”

Marianowo

Marianowo„Majówka ze sztuką” i plenery malarskie

Marianowo

Marianowo„Mama, Tata i Ja”

Dzwonowo

MarianowoŚwięto Strażaka

Siedziby jednostek OSP

MarianowoŚwięto Małej Szkoły

Gogolewo

MarianowoFestyn Majowy w Suchaniu

Suchań

SuchańFestyn Świętego Floriana w Wapnicy

Wapnica

Suchań„Chociwelska Wiosna”

Chociwel

ChociwelNoworoczny Bieg Przełajowy

Chociwel

ChociwelNoc Świętojańska

Chociwel

ChociwelTurniej wiosek gminy Stara Dąbrowa-festyn i zabawa

Stara Dąbrowa

Stara DąbrowaDwusesyjny Konkurs Brydżowy o Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie

Morzyczyn

KobylankaIntegracyjne Warsztaty Artystyczno- Ekologiczne

Morzyczyn

KobylankaOgólnopolski Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej

Morzyczyn

KobylankaMiedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych

Kobylanka

Kobylanka„Noc Świętojańska”

Morzyczyn

KobylankaRegaty Żeglarskie „O Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie”

Morzyczyn

KobylankaWybory „Miss Miedwia”

Morzyczyn

KobylankaMiędzynarodowy plener malarski „Róża Wiatrów”

Morzyczyn

KobylankaJesienny Jarmark Wsi „Złota Dynia”

Morzyczyn

KobylankaGminne i wiejskie dożynki

Teren gmin

Teren gminOdpusty w kościołach

Teren gmin

Teren gminImprezy o zasięgu typowo lokalnym

Teren miejscowości lub gminy

Teren miejscowości lub gminy

Najbardziej znaną legendą jest historia Sydonii von Borck, szlachcianki, umieszczonej w murach byłego klasztoru w Marianowie, w latach 1604 – 1619 – pensjonariuszki zakładu wychowawczego dla panien szlacheckich, niesłusznie oskarżonej o czary i skazanej na ścięcie, a potem spalonej na stosie. Na kanwie dziejów Sydonii powstały liczne utwory literackie i teatralne. Historia Sydonii von Borck jest także tematem jednej z najbardziej znanych na Pomorzu Zachodnim legendy. Legenda owa głosi, iż Sydonia przyczyniła się swoimi czarami do zniszczenia panującego na Pomorzu rodu Gryfitów za wiarołomstwo księcia Ernesta Ludwika, który wyznał pięknej Sydonii miłość i zaprzysiągł dozgonne uczucie oraz obiecał małżeństwo, a następnie pojął za żonę Zofię Jadwigę księżniczkę brunszwicką. Legenda owa jest tematem przewodnim cyklicznej imprezy odbywającej się na terenie gminy Marianowo „Lato z Sydonią”. Festyn rozpoczynający lato, odbywa się od kilku lat i ma już uznaną markę w województwie zachodniopomorskim i nie tylko, stanowiąc główną atrakcję turystyczną Marianowa.

Z innych legend znana jest „Lipa Ojca Alberta”, „Dwunastu Apostołów”, „Dolina Iny”, „Dar Serca” czy „Samarytanka”. Są też historie o nieistniejących zamkach w Suchaniu i Wapnicy, legenda o Gryfie, legenda Wieniec Zgody.

Funkcjonujące zespoły pieśni i tańcaTabela nr II 10: Zespoły pieśni i tańca

lp

Nazwa zespołu

Gmina

1

Zespół Pieśni i Tańca „Prząśniczka” z Pęzina

Stargard Szczeciński

2

Zespół Śpiewaczy „Koszewianki” z Koszewa

Stargard Szczeciński

3

Zespół folklorystyczny „Grzędzice” folklor krakowski

Stargard Szczeciński

4

Kapela Ludowo-Biesiadna „Retro”

Marianowo

5

Zespół taneczny „KONTRAST”

Stara Dabrowa

6

Kapela Ludowa z Łęczycy

Stara Dąbrowa

7

Zespół Pieśni „Klina”

Kobylanka

8

Kapela Ludowa

Kobylanka

9

Zespół Pieśni „Zorza”

Kobylanka

10

Zespół Piosenki Dziecięcej „FAMA”

Kobylanka

11

Młodzieżowy Zespół Wokalny „3+1”

Kobylanka

12

Młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny „Yuppies”

Marianowo


Koła zainteresowań, chóry, teatrzyki

Koła zainteresowań prowadzi się głównie przy szkołach i parafiach, a uczestnikami jest młodzież i dzieci. Tematyka jest bardzo zróżnicowana i wynika z zapotrzebowania. W inwentaryzowanych gminach nie odnotowano funkcjonujących chórów i teatrzyków.Produkt lokalny, jako produkt mogący promować obszar LGD

Na obszarze działania LGD wpisane na listę Marszałka dwa produkty tradycyjne są to wino i nalewka ze śliwek. Produkty lokalne, które mogą być rozpoznawalne na większym obszarze to produkty żywnościowe, nieżywnościowe, imprezy cykliczne o zasięgu ponadregionalnym.

Poniżej zestawiono informacje na temat produktów lokalnych interesujących oraz charakterystycznych dla obszaru LGD. Po wypromowaniu mogą stać się znane, nie tylko na lokalnym rynku, lecz również w województwie i poza nim. W przyszłości niektóre z nich mogą stać się hitem - jako produkt lokalny lub wydarzenie obrzędowe związane z tradycja i kulturą terytorium. Już obecnie przykładem tego są Targi Rolne „AGRO POMERANIA” i „Lato z Sydonią”.

Występujące produkty żywnościowe (i istniejące możliwości wykreowania ich jako produktu lokalnego)

Tabela nr II 11: Przegląd produktów żywnościowych


Lp

Nazwa produktu

Gmina

Informacje dodatkowe

1

Ryba wędzona „Złota Rybka Marianowska”

Marianowo

Zakład „Pesca”

2

Chleb Wiechowski

Marianowo

Piekarnia w Wiechowie

5

Pieczywo z lokalnej piekarni

Chociwel

Piekarnia „Rogalik”

6

Produkty mięsne „AGROFIRMY”

Witkowo


Stargard Szczeciński

Można wykreować niektóre produkty, jako lokalne

7

Pieczywo

Stargard Szczeciński

Piekarnia w Sownie, wykreowanie niektórych produktów


Produkty rzemieślnicze i rękodzielnicze i inne

Tabela nr II 12: Przegląd produktów mogących promować terytorium LGD

Lp

Nazwa produktu

Gmina

Informacje dodatkowe

1

Ozdoby ogrodowe z drewna

Stargard Szczeciński

m. Małkocin

2

Wyroby rękodzielnicze kobiet z kół gospodyń wiejskich

Wszystkie gminy

Niektóre można wykreować jako produkt lokalny

3

Wyroby kulinarne kobiet z terytorium

Wszystkie gminy

Niektóre można wykreować jako produkt lokalny

4

„Lato z Sydonią”

Marianowo

Dwudniowa coroczna impreza, organizowana po raz 10

5

Targi Rolne „AGRO POMERANIA’

Stargard Szczeciński

Cykliczna impreza organizowana już 20 razy

6

„Chociwelska Wiosna”

Chociwel

Promocja lokalnych produktów

7

Jesienny Jarmark Wsi „Złota Dynia”

Kobylanka

Impreza cykliczna


II.3. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej

II.3.1 Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju

Stan ludności zameldowanej na pobyt stały na dzień 31.12. 2006 według GUS wynosił 32 506 osób, co dawało zaludnienie 34 osób/km2.

Najwięcej ludności zamieszkuje na terenie gminy Stargard Szczeciński będącej największą gminą, a najmniej w najmniejszej gminie Marianowo.

Liczba ludności wiejskiej wynosi 27 774 osób, natomiast ludności miejskiej wynosi 4 732 osób dla terenu LGD.
Tabela nr II 13: Dane demograficzne obszaru LGD, stan 31.XII.2006 (osoby zameldowane na pobyt stały)

Ludność w 2006 roku

Gmina

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Stara Dąbrowa

3631

1832

1799

Kobylanka

3688

1827

1861

Marianowo

3174

1530

1644

Suchań-miasto

1452

708

744

Suchań-obszar wiejski

2894

1467

1427

Chociwel-miasto

3280

1610

1670

Chociwel-obszar wiejski

2861

1458

1403

Stargard Szczeciński

11 526

5796

5730

Ogółem

32 506

16 228

16 278

Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_dane=0&p_kate=3&p_grup=7&p_pgru=1336
II.3.2 Struktura wiekowa ludności

Ludność terytorium i jej strukturę wiekową ze względu na wiek produkcyjny ujmuje załączona tabela.Tabela nr II 14 Struktura wieku i ludności pod względem produkcyjnym (31.XII.2006)

Gmina

Ludność w wieku

Przedprodukcyjnym

%

Produkcyjnym

%

Poprodukcyjnym

%

Chociwel -miasto

657

20,1

2216

67,7

402

12,2

Chociwel -wieś

708

25,0

1736

61,3

387

13,7

Suchań -miasto

303

21,0

953

66,2

184

12,8

Suchań-wieś

658

22,8

1812

62,6

423

14,6

Kobylanka

785

21,3

2466

66,8

441

11,9

Marianowo

797

25,3

1933

61,3

422

13,4

Stargard Szczeciński

11385

72,9

2868

18,4

1363

8,7

Stara Dąbrowa

898

25,1

2240

62,7

436

12,2

Źródło:http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_cechter.wymiary?p_nts=16&p_szuk=Radom&p_tery=3820&p_dane=0&p_kate=3&p_czas=12&p_wyjscie=1#FORMULARZ
Interesująco przedstawia się udział ludności ze względu na wiek produkcyjny. Ludność terytorium wykazuje bardzo duże podobieństwo w tym zakresie. W wieku przedprodukcyjnym jest 27,2% ludności, a odchylenia od średniej w gminach wahają się od 2,7% na minus do 1,4% na plus.

Ilość ludności w wieku produkcyjnym wynosi 61,7%, maksymalne odchylenie od średniej gmin waha się tylko na plus 3,3% lub minus 2,0%. Grupa ludności w wieku poprodukcyjnym wykazuje również niewielkie wahania. Przy średniej dla czterech gmin 11,0%, maksymalne odchylenie na plus wynosi 1,3% i na minus 0,4%.
Tabela nr II 15: Migracje wewnętrzne- napływ

Migracje wewnętrzne - napływ

Gmina

2002

2003

2004

2005

2006

Stargard-obszar wiejski

133

160

198

227

163

Chociwel- miasto

45

35

21

33

36

Chociwel-obszar wiejski

35

21

57

22

39

Kobylanka

135

146

158

159

135

Marianowo

40

31

41

34

42

Stara Dąbrowa

46

24

44

49

56

Suchań-miasto

9

12

20

30

17

Suchań-obszar wiejski

30

42

42

48

44

Ogółem

473

472

581

602

532


Tabela nr II 16:Migracje wewnętrzne- odpływ

Migracje wewnętrzne - odpływ

Gmina

2002

2003

2004

2005

2006

Stargard-obszar wiejski

143

145

158

181

171

Chociwel- miasto

41

22

39

47

65

Chociwel-obszar wiejski

42

40

40

42

45

Kobylanka

57

34

48

50

50

Marianowo

31

67

64

42

35

Stara Dąbrowa

47

39

41

53

64

Suchań-miasto

28

29

22

31

19

Suchań-obszar wiejski

59

33

43

43

56

Ogółem

448

409

455

489

505

Jeżeli przeanalizujemy migracje ludności na projektowanym obszarze to można zauważyć, że atrakcyjnymi gminami dla mieszkańców jest gmina Kobylanka i Stargard, gdzie wyraźnie widać wzrost ludności napływowej, a w ostatnich latach również Stara Dąbrowa, natomiast w przypadku miasta i gminy Suchań oraz Chociwel widać wyraźnie ujemne saldo migracji w nieco mniejszym stopniu ujemne saldo jest również w gminie Marianowo. W gminie Kobylanka w ostatnich latach powstało wiele nowych domów zasiedlonych głównie przez mieszkańców Szczecina, natomiast w gminie Stargard Szczeciński i Stara Dabrowa osiedlają się głównie mieszkańcy ze Stargardu Szczecińskiego. Problem dla gmin Suchań i Chociwel jest wyjazd młodych osób do atrakcyjniejszych miast w tym poza granicami Polski.


II.3.3 Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia

Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia

Tabela nr II 17 : Ilość osób bezrobotnych według przedziału wiekowego stan na 31 maja 2008 r./dane PUP/

Wyszczególnienie

wiek w latach

Gmina

Ogółem

do 24lat

%

25-34

%

35-44

%

45-54

%

Powyżej 55 lat

%

Marianowo

197

42

21,3

58

29,4

53

26,9

37

18,8

7

3,5

Suchań

284

88

31,0

77

27,1

44

15,5

58

20,4

17

6,0

Stargard Szczeciński

756

190

25,1

186

24,6

160

21,1

173

22,9

47

6,2

Chociwel

362

92

25,4

100

27,6

74

20,4

77

21,3

19

5,2

Stara Dąbrowa

263

67

25,5

76

28,9

44

16,7

59

22,4

17

6,5

Kobylanka

157

21

13,4

57

36,3

19

12,1

46

29,3

14

8,9

Ogółem

2019

500

24,8

554

27,4

394

19,5

450

22,3

121

6,0

Zauważa się duży odsetek bezrobotnych wśród osób w wieku 25-34 lat – 27,4% i powyżej 24 lat 24,8%. W miejsko-wiejskiej gminie Suchań i gminie Kobylanka w tych przedziałach wiekowych liczba bezrobotnych przekracza 30%. Najmniej bezrobotnych jest wśród osób w wieku powyżej 55 lat – 6,0%.


Tabela nr II 18: Wskaźnik bezrobocia w % na dzień 31.05.2008 r.(dane PUP)

gmina

Chociwel

Kobylan-

ka


Mariano-

wo


Stara

Dąbrowa


Stargard

SzczecińskiSuchań

Średnio

Wskaźnik

bezrobocia10,0

6,4

10,9

12,3

11,8

11,4

10,5


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna