Spis treści rozdziałów raportu Rozdział I str. „Część ogólna”Pobieranie 12.16 Kb.
Data26.02.2018
Rozmiar12.16 Kb.

Spis treści

rozdziałów raportu
Rozdział I str.
„Część ogólna”


  1. Dane identyfikacyjne badanego podmiotu 1

  2. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe 5

  3. Umowa na badanie sprawozdania finansowego 5

  4. Współpraca z badaną jednostką 6

  5. Informacja o sprawozdaniu finansowym za rok 2004 6

1.6 Ocena ciągłości bilansowej 7

1.7 Analiza ekonomiczno – finansowa badanej jednostki 7Rozdział II

„Księgi rachunkowe i kontrola wewnętrzna”
  1. Plan kont 8

  2. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 8

  3. Udokumentowanie operacji gospodarczych 9

  4. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie ksiąg rachunkowych 9

  5. Archiwizowanie dokumentów 9

  6. Kontrola wewnętrzna 9


Rozdział III

„Inwentaryzacja” 10Rozdział IV
„Charakterystyka poszczególnych składników aktywów majątku”


  1. Wartości niematerialne i prawne 11

  2. Rzeczowe środki trwałe 11

  3. Należności długoterminowe 12

  4. Inwestycje długoterminowe 12

  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13

  6. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 13

  7. Należności krótkoterminowe od jednostek niepowiązanych 14

  8. Środki pieniężne 14

  9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 15

Rozdział V
„Charakterystyka poszczególnych pozycji pasywów bilansu”


  1. Kapitał akcyjny 16

  2. Kapitał zapasowy 16

  3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 16

  4. Kapitał rezerwowy pozostały 16

  5. Zysk (straty) z lat ubiegłych 16

  6. Wynik za okres I-VI/2005 r. 17

  7. Pozostałe rezerwy 17

  8. Zobowiązania od jednostek powiązanych 17

  9. Zobowiązania z tyt. dostaw do pozostałych jednostek 18

  10. Zobowiązania z tyt. podatków i składek 18

  11. Fundusze socjalne 19


Rozdział VI

„Rachunek zysków i strat”
  1. Strata bilansowa 20

  2. Ustalenie wyniku podatkowego 21

  3. Zysk netto 22


Rozdział VII

„Informacje końcowe”
  1. Kompletność i prawidłowość danych 23

  2. Zgodność z prawem 23

  3. Zabezpieczenia majątkowe 23

  4. Zdarzenia po dacie bilansu 24

  5. Informacje końcowe 24


Pobieranie 12.16 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu