Spis treści rozdziałów raportu Rozdział I str. „Część ogólna”Pobieranie 12,16 Kb.
Data26.02.2018
Rozmiar12,16 Kb.

Spis treści

rozdziałów raportu
Rozdział I str.
„Część ogólna”


  1. Dane identyfikacyjne badanego podmiotu 1

  2. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe 5

  3. Umowa na badanie sprawozdania finansowego 5

  4. Współpraca z badaną jednostką 6

  5. Informacja o sprawozdaniu finansowym za rok 2004 6

1.6 Ocena ciągłości bilansowej 7

1.7 Analiza ekonomiczno – finansowa badanej jednostki 7Rozdział II

„Księgi rachunkowe i kontrola wewnętrzna”
  1. Plan kont 8

  2. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 8

  3. Udokumentowanie operacji gospodarczych 9

  4. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie ksiąg rachunkowych 9

  5. Archiwizowanie dokumentów 9

  6. Kontrola wewnętrzna 9


Rozdział III

„Inwentaryzacja” 10Rozdział IV
„Charakterystyka poszczególnych składników aktywów majątku”


  1. Wartości niematerialne i prawne 11

  2. Rzeczowe środki trwałe 11

  3. Należności długoterminowe 12

  4. Inwestycje długoterminowe 12

  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13

  6. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 13

  7. Należności krótkoterminowe od jednostek niepowiązanych 14

  8. Środki pieniężne 14

  9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 15

Rozdział V
„Charakterystyka poszczególnych pozycji pasywów bilansu”


  1. Kapitał akcyjny 16

  2. Kapitał zapasowy 16

  3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 16

  4. Kapitał rezerwowy pozostały 16

  5. Zysk (straty) z lat ubiegłych 16

  6. Wynik za okres I-VI/2005 r. 17

  7. Pozostałe rezerwy 17

  8. Zobowiązania od jednostek powiązanych 17

  9. Zobowiązania z tyt. dostaw do pozostałych jednostek 18

  10. Zobowiązania z tyt. podatków i składek 18

  11. Fundusze socjalne 19


Rozdział VI

„Rachunek zysków i strat”
  1. Strata bilansowa 20

  2. Ustalenie wyniku podatkowego 21

  3. Zysk netto 22


Rozdział VII

„Informacje końcowe”
  1. Kompletność i prawidłowość danych 23

  2. Zgodność z prawem 23

  3. Zabezpieczenia majątkowe 23

  4. Zdarzenia po dacie bilansu 24

  5. Informacje końcowe 24

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna