Spis treści Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”Pobieranie 1.89 Mb.
Strona8/8
Data24.02.2019
Rozmiar1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Lokalna Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Bukowiec

Strategia Rozwoju Gminy Dragacz

Strategia Rozwoju Gminy Drzycim

Strategia Rozwoju Gminy Jeżewo

Strategia Rozwoju Gminy Lniano

cel szczegółowy

przedsięwzięcie

cel

obszar działań

cel

cel operacyjny

cel

kierunek działań

priorytet

cel

cel

kierunek działania

1.1. Rozwój gospodarczy obszaru LGD

do 2023 roku

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD

- EFRROWZapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców

Przestrzeń dla gospodarki

Aktywizacja lokalnej społeczności oraz zwiększenie zdolności adaptacyjnej do zmian społecznych i gospodarczych.

Podjęcie działań zmierzających

do zmniejszenia bezrobocia ma terenie gminyAktywizacja gospodarcza poprzez rozwój przedsiębiorczości i turystyki

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza rozwoju przetwórstwa
rolno-spożywczego

Restrukturyzacja i unowocześnienie Lokalnej gospodarki i sfery społecznej gminy

Wzmocnienie i rozwój sektora małych i średnich gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw

Utrzymanie wysokiego stanu rozwoju przedsiębiorczości oraz dążenie do tworzenia nowych miejsc pracy, między innymi poprzez różnicowanie źródeł utrzymania ludności

Wspieranie wszelkich przejawów aktywności gospodarczej zgodnej z zasadami ekorozwoju

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRR

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFS

1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku

Aktywny obszar LGD - EFRROW

Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców

Nowoczesne społeczeństwo - wzrost aktywności społecznej

Aktywizacja lokalnej społeczności oraz zwiększenie zdolności adaptacyjnej do zmian społecznych i gospodarczych.

-

Poprawa funkcjonowania infrastruktury obsługi mieszkańców

Wsparcie dla wszelkich organizacji i stowarzyszeń mających na celu integrację gminnej społeczności i rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zajmujących się krzewieniem aktywności gospodarczej, społecznej i kulturalnej

Rozwój kapitału ludzkiego opartego na wykorzystaniu wiedzy i aktywności mieszkańców.

Umocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców gminy

-

-

Aktywny obszar LGD - EFRR

-

Aktywny obszar LGD - EFS

Podjęcie działań na rzecz pomocy rodzinom dotkniętych alkoholizmem lub innymi patologiami społecznymi

1.3. Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję

do końca 2023 roku

Rozpoznawalny obszar LGD - EFRROW

Zapewnienie wysokiej jakości

życia mieszkańcówNowoczesne społeczeństwo - przestrzeń dla rozwoju społecznego

Zrównoważony rozwój sfery przestrzenno-środowiskowej poprzez racjonalne i ekologiczne wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz zachowanie ładu przestrzennego

Promocja walorów przyrodniczych i

krajobrazowych gminy-

-

Kreowanie dobrej jakości życia w gminie

Wspieranie różnorodnych form tradycji gminy

Utrzymanie wysokiego stanu rozwoju przedsiębiorczości oraz dążenie do tworzenia nowych miejsc pracy, między innymi poprzez różnicowanie źródeł utrzymania ludności

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz stwarzanie warunków rozwoju turystyki i agroturystykiLokalna Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Nowe

Strategia Rozwoju Gminy Osie

Strategia Rozwoju

Gminy Pruszcz

Strategia Rozwoju Gminy Świecie

Strategia Rozwoju Gminy Świekatowo

Strategia Rozwoju Gminy Warlubie

cel szczegółowy

przedsięwzięcie

cel

kierunek działania

cel

cel operacyjny

cel

cel operacyjny

cel

obszar

cel

cel operacyjny

cel operacyjny

priorytet

1.1. Rozwój gospodarczy obszaru LGD

do 2023 roku

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD

- EFRROWWzmocnienie konkurencyjności lokalnej gospodarki

Rozwój przemysłu i rynku usług

Wzrost aktywności gospodarczej na terenie gminy

Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Rozwój gospodarczy Gminy Pruszcz

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

Rozwój gospodarczy powiązany z rozbudową infrastruktury i kontynuacja polityki inwestycyjnej

Rozwój infrastruktury gospodarczej

Przestrzeń

Gmina jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczych

Nowoczesna infrastruktura i przestrzeń

dla rozwoju gospodarczegoWsparcie przedsiębiorczości

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRR

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFS

1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku

Aktywny obszar LGD - EFRROW

Zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej

Rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców

Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa, rozwój

społeczeństwa informacyjnegoRozwój zasobów ludzkich i

przeciwdziałanie bezrobociuRozwój aktywnej i dobrze zorganizowanej

społeczności lokalnejWspieranie rozwoju organizacji pozarządowych

i społeczeństwa obywatelskiegoUstawiczne wzmacnianie i rozwój potencjału ludzkiego Gminy oraz dążenie

do pełnej integracji społeczności lokalnejRozwój aktywności społecznej

Społeczeństwo

Aktywność społeczna

Aktywizacja społeczno -gospodarcza

mieszkańcówAktywne społeczeństwo

Aktywny obszar LGD - EFRR

Ograniczanie bezrobocia

Rozwój wysokiej jakości usług

na rzecz społeczności lokalnej

w zakresie edukacji, kultury, sportu, rekreacji, opieki

medycznej i socjalnejAktywny obszar LGD - EFS

Ograniczanie zjawisk patologicznych

1.3. Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku

Rozpoznawalny obszar LGD - EFRROW

Wzrost atrakcyjności gminy

Wzmocnienie promocji gminy

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i

ochrona jego zasobówOchrona dziedzictwa kultury

Rozwój aktywnej i dobrze zorganizowanej społeczności lokalnej

Wzmocnienie poziomu integracji społeczności lokalnej i tożsamości kulturowej

Promocja Gminy z wykorzystaniem potencjału kultury, walorów turystycznych i gospodarczych

Kreowanie dobrego wizerunku Gminy

Przestrzeń

Gmina jako miejsce zamieszkania i wypoczynku

Dobra jakość życia

Rozwój lokalny z udziałem społecznościLokalna Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego 2014-2020

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Program Rozwoju

Obszarów Wiejskich

2014-2020

cel szczegółowy

przedsięwzięcie

obszar

cel

cel

cel operacyjny

priorytet

cel strategiczny

priorytet

działanie

1.1. Rozwój gospodarczy obszaru

LGD do 2023 roku

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW

Gospodarka

Optymalne wykorzystanie położenia i potencjału społeczno-gospodarczego Powiatu w celu stworzenia korzystnych warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości

Przedsiębiorczy region

Przyjazne warunki dla rozwoju

przedsiębiorczościKonkurencyjna gospodarka

-


Wspieranie włączenia społecznego,

ograniczenia ubóstwa i rozwoju

gospodarczego na obszarach wiejskich


Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)


Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRR

Gospodarka i miejsca pracy

-

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFS

1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku

Aktywny obszar LGD - EFRROW

Społeczeństwo

Wszechstronny rozwój kapitału

społecznegoWysoka dostępność i jakość usług

zdrowotnych i społecznychRozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie aktywności zawodowej sprzyjającej włączeniu społecznemu

-


-

Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)


Aktywny obszar LGD - EFRR

Modernizacja wsi i miast

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi

-

Aktywny obszar LGD - EFS

1.3. Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku

Rozpoznawalny obszar LGD - EFRROW

Środowisko

Wydzielenie obszarów atrakcyjnych turystycznie

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Renowacja i ochrona dziedzictwa historycznego

i obiektów zabytkowychNowoczesne społeczeństwo

Tożsamość i dziedzictwo

Wspieranie włączenia społecznego,

ograniczenia ubóstwa i rozwoju

gospodarczego na obszarach wiejskich


Rozwój Lokalny Kierowany przez

Społeczność (RLKS)Ulepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury okołoturystycznej

Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych

w celu popularyzacji potencjałów regionu

Lokalna Strategia Rozwoju

Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Umowa Partnerstwa 2014 - 2020

Strategia Europa 2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020

cel szczegółowy

przedsięwzięcie

oś priorytetowa

cel

obszar strategiczny

cel

cel tematyczny

cel szczegółowy

priorytet

inicjatywa

priorytet

cel szczegółowy

1.1. Rozwój gospodarczy obszaru LGD do 2023 roku

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW

-

-

Konkurencyjna gospodarka

Wzrost wydajności gospodarki

Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Rozwój inteligentny

Unia Innowacji

Zwiększanie obszarów włączenia

społecznegoWsparcie działalności społeczno-

zawodowej mieszkańców regionuRozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRR

Rozwój lokalny kierowany

przez społecznośćOżywienie społeczne i gospodarcze

na obszarach objętych Lokalnymi


Strategiami Rozwoju

Rozwój kapitału ludzkiego

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFS

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi
Strategiami Rozwoju.

1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku

Aktywny obszar LGD - EFRROW

-

-

Spójność społeczna i terytorialna

Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych

Promowanie włączenia społecznego, walka

z ubóstwem i wszelką dyskryminacjąWzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług publicznych oraz włączenie społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców regionu

Wzmacnianie i rozwój partycypacji społecznej

Aktywny obszar LGD - EFRR

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Ożywienie społeczne i gospodarcze

na obszarach objętych Lokalnymi


Strategiami Rozwoju

Aktywny obszar LGD - EFS

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi
Strategiami Rozwoju.

Integracja społeczna

Europejski program walki z ubóstwem

1.3. Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku

Rozpoznawalny obszar LGD - EFRROW

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

-

Spójność społeczna i terytorialna

Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych

Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych

oraz ich zachowanie-

-

-

-Lokalna Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata

2007-2015

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

cel szczegółowy

przedsięwzięcie

cel szczegółowy

kierunek działań

cel strategiczny

cel operacyjny

cel główny

priorytet

1.1. Rozwój gospodarczy obszaru

LGD do 2023 roku

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW

Wzrost zatrudnienia

Efektywna aktywizacja zawodowa osób niepracujących i poszukujących pracy, w szczególności długotrwale wykluczonych z rynku pracy oraz wcześniej niepracujących

Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

-

-

-

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRR

-

-

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFS

Wyrównywanie szans różnych

grup społeczno-demograficznych na rynku pracy, w tym osób


niepełnosprawnych

Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród niepełnosprawnych

1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

do końca 2023 roku

Aktywny obszar LGD - EFRROW

Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

-

Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

-

Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 1,5 mln osób oraz wzrost spójności społecznej

Aktywna osoba, zintegrowana rodzina,

odpowiedzialne lokalne środowiskoAktywny obszar LGD - EFRR

-

Aktywny obszar LGD - EFS

Rozwój aktywnych, w tym innowacyjnych, form pomocy osobom zagrożonym lub
wykluczonym społecznie (w tym: innowacji społecznych w sferze integracji oraz ekonomii
społecznej i przedsiębiorczości społecznej)

Tworzenie możliwości aktywnego

udziału osób niepełnosprawnych

w życiu lokalnej społeczności


1.3. Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku

Rozpoznawalny obszar LGD - EFRROW

-

-

-

-

-

-Lokalna Strategia Rozwoju

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

cel szczegółowy

przedsięwzięcie

cel

kierunek działania

cel główny

cel szczegółowy

cel szczegółowy

priorytet

1.1. Rozwój gospodarczy obszaru LGD

do 2023 roku

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW

Przywrócenie i utrwalenie

ładu przestrzennegoTworzenie korzystnych

warunków dla działalności gospodarczej-

-

Poprawa mechanizmów

partycypacji społecznej i wpływu

obywateli na życie publiczne


-

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRR

-

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFS

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy

1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku

Aktywny obszar LGD - EFRROW

Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów

Wspomaganie spójności w specyficznych

obszarach problemowych-

-

Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne

Wzmocnienie integracji i
solidarności społecznej

Aktywny obszar LGD - EFRR

-

Aktywny obszar LGD - EFS

Wzmocnienie

integracji i


solidarności

społecznej1.3. Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/ rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku

Rozpoznawalny obszar LGD - EFRROW

-

-

Zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość życia mieszkańców

Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako pochodnej jego walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów życia mieszkańców, wysoce sprawnych systemów infrastruktury technicznej, dogodnych powiązań ze światem zewnętrznym

Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału

kulturowego i kreatywnegoWzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju

społeczno‐gospodarczym

Rozdział XI Monitoring i ewaluacja

Tematyka rozdziału zawarta jest w załączniku nr 2 do LSR. Zaprezentowano w nim charakterystykę zasad i procedur dokonywania procesu ewaluacji LSR oraz monitorowania. Wskazano główne elementy podlegające badaniom oraz podmioty dokonujące ewaluacji i monitorowania, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.


Rozdział XII Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

W dniu 22 października 2015r. LGD wystosowała pisma do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na trwający proces opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na obydwa pisma odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LSR uzasadniając w szczególności na brak szczegółowych parametrów przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak lokalizacja, typ oraz skala czy powierzchnia zabudowy inwestycji i brak wiedzy na temat konkretnych danych dotyczących proponowanych projektów z zakresu ochrony środowiska, co uniemożliwia wykonanie oceny odziaływania na środowisko.
Wykaz załączników:


  1. Procedura aktualizacji LSR

  2. Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu wskazujące m.in.: a) elementy funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji b) elementy wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji c) elementy, które LGD zamierza monitorować d) kryteria, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja funkcjonowania LGD i realizacji LSR e) czas, sposób i okres objęty pomiarem.

  3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu - sporządzony na załączonym formularzu.

  4. Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia tj. realizację operacji w ramach LSR, wdrażanie projektów współpracy, koszty bieżące i aktywizację, a w przypadku LSR współfinansowanych z EFRROW dodatkowo „Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020” - sporządzone na załączonych formularzach

  5. Plan komunikacji zawierający:

a) prezentację głównych celów i przesłanek leżących u podstaw jego opracowania;

b) opis działań komunikacyjnych i grup docelowych oraz środków przekazu, w tym działań podejmowanych w przypadku problemów z realizacją LSR, niskim poparciu społecznym dla działań realizowanych przez LGD itd.;

c) opis zakładanych wskaźników realizacji działań komunikacyjnych oraz efektów działań komunikacyjnych;

d) analizę efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu (w tym tryb korygowania planu komunikacji);

e) opis sposobu wykorzystania w procesie realizacji LSR wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych;

f) budżet przewidziany na działania komunikacyjne.
1 Źródło materiały szkoleniowe – Cykl szkoleń z zakresu tworzenia lokalnych strategii rozwoju (LSR), przygotowania strategii komunikacyjnej lokalnej grupy działania (LGD) i angażowania społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację LSR. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie.

2 „Prognoza demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego” Urząd Statystyczny w Bydgoszczy,

3 mf.gov.pl

4 obszary.natura2000.org.pl

5 csw.pl, dane z GUS Bank Danych Lokalnych – stan na 3 XII 2014, nasze.kujawsko-pomorskie.pl,

6 lniano.pl; Strategia Rozwoju Gminy Lniano,

7 Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Osie na lata 2005-2014,

8 Strategia Rozwoju Gminy Pruszcz na lata 2008-2015,

9 Wikipedia, Strategia Rozwoju Gminy Świecie na lata 2008-2017,

10 Strategia Rozwoju Gminy Świekatowo 2011-2020,

11 Pieróg I. Krótki zarys dziejów Kociewia I, Gazeta Świecka,

12 Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego,

13 ngo.pl,

14 Raport z badania ankietowego (LGD, badanie własne, 2015); pupswiecie.pl; GUS,

15 w rozumieniu „wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”

16 „Przedsiębiorczość kobiet w Polsce”, PARP 2011;

Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków”, PARP 2014;

Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków”, PARP 2014;

Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki”, PARP 2014,17 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013,

18 Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego,

19 Program Ochrony Środowiska w powiecie świeckim,

20 Relacja TVP.pl,

21 kpodr.pl,

22 Wikipedia,

23 Bory tucholskie dla aktywnych,

24 Szlak turystyczny nadwiślańskimi stokami Diabelskich i Czarcich Gór, Z. Erdmann, K. Zbilska,

25 Chudecki M., przypis, 101,

26W. Bykowski, R. Gonia., Dolina Dolnej Wisły, przypis 183,

27 Bykowski W., Bykowski W. (red.), Kujawsko – pomorskie dla każdego, przypis 93,

28 Chudecki M., przypis 101,

29 czasswiecia.pl,

30 Pająkowski J., praca zb. „Przyroda Ziemi Świeckiej”, Towarzystwo Przyjaciół Dolej Wisły

31 Przyroda Ziemi Świeckiej

32 Koncepcja Rozwoju Turystyki w Gminie Świecie, przypis 74,

33 Analiza Uwarunkowań Funkcjonowania i Rozwoju Agroturystyki na Obszarze Kociewia 2013,

34 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego,

35 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego,Pobieranie 1.89 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna