Spis treści Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”Pobieranie 1.89 Mb.
Strona7/8
Data24.02.2019
Rozmiar1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ROZDZIAŁ VII PLAN DZIAŁANIA

Plan działania zawiera szczegółowy opis przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR. Spełnia ona dwie funkcje, planistyczną i informacyjną. Dla LGD pełni funkcje planistyczną, natomiast dla potencjalnego beneficjenta – informacyjna.Dokument ten jest przejrzystym harmonogramem osiągania przez LGD poszczególnych celów i wskaźników LSR. W planie działania zachowana jest ciągłość zadań realizowanych przez LGD, przygotowywane są w dwuletnich okresach, rozpoczynając od planu działania na lata 2016-2018. Realizacja ostatniego planu działania zakończy się w 2023 roku. Plan działania stanowi odpowiedź na zdiagnozowane podczas szeroko rozumianych konsultacji społecznych oczekiwań mieszkańców na temat potrzeb na terenie obszaru LGD. W poniższym diagramie przedstawiono poziom osiągania poszczególnych celów szczegółowych mierzonych odpowiednimi do nich wskaźnikami z podziałem na poszczególne lata, zgodnie z planem działania.
Diagram VII.1 Harmonogram wydatkowania środków na wsparcie dla potencjalnych beneficjentów – w zł

Strzałka w dół 53Strzałka w dół 51Strzałka w dół 50


Cel 1.1

PROW

900 000

2 750 000

700 000

RPO

2 050 000

1 500 000

0,00

Cel 1.2

PROW

277 500

525 000127 500

RPO

10 520 000

720 000

0,00

Cel 1.3

PROW

1 359 970

1 539 400

280 000

Razem PROW

2 537 470

4 814 400

1 107 500

Razem RPO W-K

12 570 000

2 220 000

0,00

Jak wynika z powyższej tabeli w latach 2016-2018 w większym stopniu będą wydatkowane środki finansowane dla beneficjentów współfinansowane z RPO W-K.
ROZDZIAŁ VIII BUDŻET LSR

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w LGD w latach 2014-2020 będzie realizowany w ramach dwóch programów unijnych: PROW oraz RPO WK-P, które będą finansowane z trzech funduszy unijnych, a zaplanowane w ramach nich kwoty w budżecie przedstawiono w poniższym diagramie nr VIII.1.


Diagram nr VIII.1. Powiazanie budżetu z celami LSR w latach 2014-2020

Prostokąt zaokrąglony 58

Prostokąt zaokrąglony 64Prostokąt zaokrąglony 65Prostokąt zaokrąglony 66


Łącznik prosty ze strzałką 70

Prostokąt zaokrąglony 73


Prostokąt zaokrąglony 74


Prostokąt zaokrąglony 79Prostokąt zaokrąglony 78Prostokąt zaokrąglony 80

Prostokąt zaokrąglony 86Prostokąt zaokrąglony 84


Prostokąt zaokrąglony 85


Prostokąt zaokrąglony 90

Prostokąt zaokrąglony 92Prostokąt zaokrąglony 91


Prostokąt zaokrąglony 96

.


Budżet LSR zaplanowano w oparciu o doświadczenia w realizacji projektów na obszarze powiatu świeckiego, w tym w okresie realizacji LSR na lata 2007-2013 oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami i odniesiono do zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu LGD. Zaplanowane w budżecie i planie działania kwoty są w bezpośredni sposób powiązane z wyznaczonym przez LGD celem ogólnym a tym samym celami szczegółowymi i przedsięwzięciami.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

LGD w ramach tego programu realizować będzie działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

W zakres tego działania wpisują się następujące podziałania:


 1. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (poddziałanie 19.2)

W ramach tego poddziałania potencjalni beneficjenci składają wnioski o udzielenie wsparcia w celu realizacji operacji wpisujących się w trzy przedsięwzięcia LSR:

1.1.1.Rozwinięty gospodarczo obszar LGD – EFRROW:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej - pomoc przyznawana w formie premii w stałej wysokości równej 50 000 zł

 • Rozwijanie działalności gospodarczej – wysokość pomocy od 100 001 do 300 000 zł
  a w przypadku inkubatora przetwórstwa lokalnego od 100 000 do 500 000 zł.

 • Sieciowanie w zakresie usług turystycznych – wysokość pomocy od 50 000 do 100 000 zł

1.2.1.Aktywny obszar LGD – EFRROW:

 • Infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego - wysokość pomocy od 50 000 do 130 000 zł

 • Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej – wysokość pomocy do 60 000zł

 • Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności - wysokość pomocy do 50 000 zł

1.3.1.Rozpoznawalny obszar LGD – EFRROW:

 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego - wysokość pomocy od 50 000 do 100 000 zł

 • Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej - wysokość pomocy od 50 000 do 150 000 zł

 • Działania promocyjne obszaru objętego LSR - wysokość pomocy do 50 000 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcia zaplanowano w budżecie LSR kwotę 8 293 500 zł. 1. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (poddziałanie 19.3)

LGD zakłada realizację trzech projektów współpracy w tym jeden międzynarodowy na łączną kwotę
165 870 zł.

Łącznie na wsparcie działań realizowanych w ramach PROW zaplanowano kwotę 8 459 370 zł, którą szczegółowo rozpisano w Planie działania.

Poziom dofinansowania oraz zakres operacji regulują wytyczne PROW na lata 2014-2020
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO

Drugim programem, w ramach którego będzie realizowana LSR, a tym samym będzie udzielane wsparcie dla potencjalnych beneficjentów jest RPO WK. 1. Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

(Oś priorytetowa 7).

W tym zakresie przyjęto następujące założenia dla dwóch przedsięwzięć:1.1.2. Rozwinięty gospodarczo obszar LGD- EFRR

 • Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość pomocy do 100 000 zł przy czym poziom dofinansowania wynosi do 70 %

 • Wsparcie małych inkubatorów przedsiębiorczości – poziom dofinansowania do 85 %

1.2.2 Aktywny obszar LGD - EFRR

 • Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – poziom dofinansowania do 85 %

 1. Wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju ( Oś priorytetowa 11).

Poniżej wymieniono założenia do budżetu dotyczące dwóch przedsięwzięć:

1.1.3 Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFS • Ekonomia społeczna – poziom dofinansowania do 85 % z możliwością zwiększenia.

1.2.3 Aktywny obszar LGD - EFS

 • Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – poziom dofinansowania do 85 % z możliwością zwiększenia.

Łącznie na działania współfinansowane z RPO WK-P zaplanowano 14 790 000 zł, które szczegółowo opisano w Planie działania.

Poza udzielaniem wsparcia dla potencjalnych beneficjentów LGD będzie realizowała bieżącą działalność związaną ze strategią oraz działania aktywizacyjne. Funkcjonowanie biura zostanie współfinansowane z funduszu wiodącego, który będzie określał zasady i wysokość kosztów bieżących i aktywizacji. Poziom dofinansowania tych kosztów wyniesie 85 %, przy czym wartość ta może ulec zwiększeniu.


ROZDZIAŁ IX PLAN KOMUNIKACJI

Tematyka rozdziału zawarta jest w załączniku nr 5 do LSR.Przedstawiono charakterystykę planu komunikacji ze wskazaniem jego celów i wskaźników działań komunikacyjnych oraz odbiorców tych działań.
ROZDZIAŁ X ZINTEGROWANIE
X.1. Opis sposobu integrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów czy branż działalności gospodarczej w celu kompleksowej realizacji przedsięwzięć.

Cel główny, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia zostały określone w oparciu o przeprowadzoną analizę SWOT dla obszaru LGD, biorąc pod uwagę jego specyficzne cechy i potrzeby. Razem tworzą spójny zbiór z silnie sprzężonymi elementami, które wzajemnie na siebie oddziaływają wskazując drogę trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD.

Przedsięwzięcia zaplanowane w LSR realizują cele dotyczące RLKS i przypisane im zostały adekwatne wskaźniki ujęte w PROW na lata 2014-2020, RPO WK-P 2014-2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa, co zapewni realizację tych celów (patrz rozdział ze wskaźnikami). Jednocześnie kryteria wyboru oraz wskaźniki LSR zapewniają bezpośrednie osiągnięcie wskaźników określonych dla tych celów (patrz rozdział V).

X.1.1. Zintegrowany charakter LSR

W cel szczegółowy 1.1 Rozwój gospodarczy obszaru LGD do 2023 roku – wpisuje się potrzeba wzmocnienia gospodarki lokalnej poprzez stworzenie warunków do podejmowania i rozwoju działalności gospodarczych, wsparcia ekonomii społecznej oraz sieciowania usług turystycznych. Cel szczegółowy 1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku – sprzyjać będzie aktywnemu włączeniu mieszkańców i podmiotów w przestrzeń publiczną i społeczną oraz co ważne w rynek pracy, dzięki wsparciu działań z zakresu podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej oraz działań integracyjno-aktywizujących na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Niewątpliwie zastosowanie nowatorskich i sprawdzonych metod aktywizacji, w szczególności grup defaworyzowanych, przyczyni się do skutecznej realizacji celu 1.1 i celu 1.2 pod względem zwiększenia świadomości społecznej i zawodowej, co zachęci odbiorców wsparcia do podejmowania działań przedsiębiorczych. To z kolei wpłynie na rozwój rynku pracy, gospodarki, wykorzystanie zasobów lokalnych, budowę infrastruktury technicznej, turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej czyli realizację również celu szczegółowego 1.3 Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku. Wzrost zaangażowania mieszkańców w realizację przedsięwzięć na rzecz obszaru LGD przyczyni się do podniesienia potencjału i kreowania regionu atrakcyjnego zarówno pod względem turystycznym, jak i gospodarczym. Ta wizja jest realna do osiągnięcia, gdyż zarówno mieszkańcy, jak i podmioty funkcjonujące w powiecie mają świadomość występowania ciekawych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych, które można wyeksponować i tym samym stworzyć obszar atrakcyjny dla turystów i inwestorów.

Innym istotnym czynnikiem integrującym cele i przedsięwzięcia jest potrzeba prowadzenia działalności pozarolniczej przez gospodarstwa rolne, które z przyczyn ekonomicznych stale poszukują dodatkowych źródeł dochodu w zakresie inwestowania w agroturystykę, turystykę, uruchamianie działalności usługowej dla ludności, wytwarzanie produktów lokalnych (np. rękodzieło, potrawy kulinarne). Ponadto wpisuje się w to specyfika przyrodnicza i krajobrazowa obszaru LGD (patrz. Rozdział III), która stanowi atrakcyjność turystyczną i może stać się źródłem dodatkowych dochodów dla gospodarstw rolnych oraz szansą dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw. Skierowanie wsparcia w tym zakresie sprzyjać będzie realizacji trzech celów szczegółowych, z uwagi na rozwój przedsiębiorczości, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Poza tym wpłynie to znacząco na promocję i prowadzenie intensywnych działań w tym zakresie (w szczególności realizacja regionalnych i ponadnarodowych projektów współpracy), co zwiększy rozpoznawalność obszaru LGD.
X.1.1.1. Zintegrowanie sektorów, zasobów i branż działalności gospodarczej

Realizacja zaplanowanych w LSR przedsięwzięć wiąże się z koniecznością wzajemnej współpracy podmiotów z różnych sektorów.  • społecznego, tj. organizacji pozarządowych (w tym lokalnych, regionalnych i ponadnarodowych), grup nieformalnych, liderów lokalnych,

 • mieszkańców, tj. liderów społecznych, pasjonatów, aktywnych osób fizycznych,

 • publicznego, tj. gmin, powiatu świeckiego,

 • gospodarczego, tj. przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

w tym również inwestorów. Przykładowo mieszkańcy czy organizacje pozarządowe, chcące realizować projekty grantowe mają możliwość pozyskania pomocy ze strony sektora publicznego i sponsorów z sektora gospodarczego. Cel związany ze zwiększeniem rozpoznawalności obszaru wymagać będzie współdziałania gmin, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców, pod względem zapewnienia wiedzy i doświadczenia ze strony gmin, wsparcia szkoleniowego i aktywizacyjnego ze strony organizacji i bezpośrednich działań odbiorców wsparcia, którzy zaczną przykładowo tworzyć podmioty gospodarcze w ramach usług dla turystów (np. restauracje, hotele, bary, obiekty rekreacyjne, gospodarstwa agroturystyczne, inne niezbędne punkty usługowe).

Ponadto gminy wchodzące w skład LGD mają świadomość wspólnych korzeni i granic, co w dużej mierze motywuje ich do wspólnych działań na rzecz poprawy wizerunku obszaru i zwiększenia jego rozpoznawalności i atrakcyjności turystycznej. Aby to uzyskać niezbędne staje się wykorzystanie w przedsięwzięciach wielu zasobów lokalnych jednocześnie. Przykładem mogą być działania wspierające rozwój agroturystyki. Ta forma turystyki odbywa się w środowisku wiejskim i wykorzystuje wszystkie jego walory (przyrodę, krajobraz, kulturę, zabudowę itp.), co stanowi główną jego atrakcję, a jednocześnie sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach o niekorzystnych warunkach (ONW). Jednocześnie biorąc pod uwagę, że obszar LGD odznacza się: • korzystnymi uwarunkowaniami geograficznymi, w tym wysoką atrakcyjnością walorów przyrodniczych i krajobrazowych (patrz Rozdział III) – baza dla rozwoju agro/turystyki i rekreacji

 • bogatą lesistością terenu – baza dla gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego, papierniczego, rozwój turystyki i rekreacji

 • wysokim potencjałem rolniczym – baza dla przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu mięsnego, rolnictwa ekologicznego, produkcji biopaliw, rozwoju agroturystyki i rekreacji, np. konnej, tworzenie i rozwój wiosek tematycznych

 • korzystnymi warunkami do adaptacji terenów inwestycyjnych - rozwój przedsiębiorczości,

sprzyjać to będzie sieciowaniu w zakresie usług turystycznych, dzięki zintegrowaniu działań przedsiębiorców z branży związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz branży związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, jak również przetwórców z branży rolniczej, łowieckiej i rybackiej. Projekty inwestycyjne połączą działalność branży budowniczej i dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, jak również transportową i usługową. Wpłynie to znacząco na rozwój gospodarki lokalnej i wzrost jakości życia mieszkańców obszaru LGD poprzez m.in. poprawę stanu infrastruktury, wzbogacenie oferty w zakresie spędzania czasu wolnego, napływ pieniądza związanego z rozwojem turystyki i pobudzenia przedsiębiorczości.
X.1.1.2. Zintegrowanie partnerów

Nieodzownym elementem LSR będą projekty partnerskiej współpracy lokalnej, regionalnej i ponadnarodowej, które sprzyjać będą wzmocnieniu rozpoznawalności obszaru LGD poprzez efektywne działania informacyjno-promocyjne opisane w rozdziale V niniejszej LSR.


X.2. Opis zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi/strategiami

Cele szczegółowe i przedsięwzięcia określone w LSR wynikają bezpośrednio z diagnozy potrzeb lokalnej społeczności, a jednocześnie wpisują się i realizują cele i kierunki działań określone w poniższych dokumentach strategicznych na poziomie:Objaśnienie ze strzałką w dół 121Objaśnienie ze strzałką w dół 122Objaśnienie ze strzałką w dół 123Objaśnienie ze strzałką w dół 124


Prostokąt zaokrąglony 7Prostokąt zaokrąglony 12Prostokąt zaokrąglony 16Prostokąt zaokrąglony 22
Prostokąt zaokrąglony 20


Prostokąt zaokrąglony 6


Prostokąt zaokrąglony 11Prostokąt zaokrąglony 15

Prostokąt zaokrąglony 17


Prostokąt zaokrąglony 24


Prostokąt zaokrąglony 9


Prostokąt zaokrąglony 13Prostokąt zaokrąglony 18

Prostokąt zaokrąglony 23


Prostokąt zaokrąglony 8Prostokąt zaokrąglony 19

co prezentuje szczegółowo poniższa Tabela nr X.1 Wykaz celów i kierunków działań dokumentów strategicznych komplementarnych z LSR.

Poza tym LSR powinna być zgodna z kierunkami działań zawartymi w Gminnych Programach Rewitalizacji, które obecnie są na etapie opracowywania przez gminy z obszaru LGD.

Tabela nr X.1 Wykaz celów i kierunków działań dokumentów strategicznych komplementarnych z LSR – opracowanie własnePobieranie 1.89 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna