Spis treści Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”


III.10. STAN INFRASTRUKTURY W KONTEKŚCIE POTRZEB REWITALIZACJIPobieranie 1.89 Mb.
Strona6/8
Data24.02.2019
Rozmiar1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

III.10. STAN INFRASTRUKTURY W KONTEKŚCIE POTRZEB REWITALIZACJI

Na obszarze powiatu świeckiego każda gmina wskazuje na występowanie obszarów zdegradowanych i wymagających wdrożenia procesów rewitalizacyjnych celem poprawy życia lokalnej społeczności i rozwoju społecznego - gospodarczo obszaru. W oparciu o aktualną ustawę o rewitalizacji oraz wytyczne gminy zadeklarowały tworzenie gminnych programów rewitalizacji, które będą podstawą do stosowania rozwiązań ustawowych w zakresie odnowy tych terenów. Opis obszarów problemowych wskazanych do rewitalizacji zawarto w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego.


ROZDZIAŁ IV ANALIZA SWOT

Nieodłącznym elementem diagnozy obszaru LGD jest analiza SWOT. W związku z tym


w lipcu 2015r. we wszystkich gminach wchodzących w skład LGD przeprowadzono spotkania otwarte dla lokalnej społeczności, mające na celu zebranie informacji – badanie ankietowe - na temat głównych problemów, oczekiwań, jak również mocnych, słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia. Ankiety zostały wypełnione przez mieszkańców z każdej gminy, w tym: przedstawicieli gmin, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, gospodarstw agroturystycznych, mediów lokalnych, jak również radnych, sołtysów, przedsiębiorców, rolników, liderów społecznych, nauczycieli i pozostałych mieszkańców zainteresowanych rozwojem obszaru LGD.

Opracowano Raport z analizy badania ankietowego, umożliwiający wstępną analizę SWOT, która podlegała dalszym konsultacjom przez utworzony zespół ds. opracowywania LSR podzielony na obszary tematyczne: przedsiębiorczość, społeczeństwo i środowisko. Podział ten pozwolił na szczegółowe podejście do analizy SWOT, z uwagi na zróżnicowane doświadczenie osób w nim uczestniczących.

Wypracowana przez zespół analiza SWOT, została poddana konsultacjom społecznym przeprowadzonym drogą internetową (formularz uwag zamieszczony na www.lgdswiecie.pl, www.lgdswiecie-konsultacje.pl) oraz możliwością wypełnienia formularza w biurze

W pracach nad analizą SWOT brali udział na równych zasadach i bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu przedstawiciele lokalnej społeczności z całego obszaru objętego LGD.


Dla zapewnienia spójności SWOT z diagnozą obszaru:

 • analizę podzielono na trzy obszary tematyczne: przedsiębiorczość, społeczeństwo
  i środowisko, które mają wpływ na wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD,

 • wskazano w opisie obszaru:

   • wypracowane, kluczowe problemy, potrzeby i oczekiwania,

   • istotne zasoby i potencjał świadczące o zachowaniu spójności wewnętrznej,

   • grupę defaworyzowaną i istotne obszary interwencji.

Ostateczna analiza SWOT została przedstawiona w poniższych tabelach.


Tabela IV.1 Analiza SWOT

MOCNE STRONY

ODNIESIENIE DO DIAGNOZY

SŁABE STRONY

ODNIESIENIE DO DIAGNOZY

Obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Dobre położenie komunikacyjne (Autostrada 1, PKP, S5, lotnisko w Trójmieście),

 • Dobrze rozwinięte firmy przemysłu papierniczego, drzewnego i przetwórstwa mięsnego,

 • Bogata lesistość terenu jako baza dla gospodarki leśnej oraz rozwoju funkcji ekologicznej i krajobrazowej,

 • Korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa Ekologicznego,

 • Potencjał rolniczy,

 • Produkty, które mogą stać się marką obszaru,

Rozdział

III.3

III.4

III.6


 • Niska aktywność w zakresie przedsiębiorczości,

 • Niewystarczające wykorzystanie gospodarcze istniejących naturalnych zasobów lokalnych,

 • Działalność innowacyjna,

 • Niewystarczające wykorzystanie potencjału produktów lokalnych,

 • Mało rozwinięta przedsiębiorczość społeczna,

 • Niewystarczające tereny inwestycyjne,

 • Niskie kwalifikacje pracowników,

 • Brak aktualnej kompleksowej informacji turystycznej (foldery),

 • Brak rozpoznawalnej marki produktu lokalnego,

 • Niewystarczająca wiedza i informacja o źródłach finansowanych,

 • Niewystarczająca współpraca między podmiotami w obszarze turystyki, produktów i usług lokalnych,

Rozdział

III.3

III.4

III.7

X.1


Obszar: SPOŁECZEŃSTWO

 • Doświadczenie wnioskodawców w realizacji operacji,

 • Walory przyrodnicze Doliny Dolnej Wisły; Wdeckiego Parku Krajobrazowego i Borów Tucholskich jako naturalne źródło do zdobywania wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz do poprawy kondycji psychofizycznej człowieka,

 • Aktywnie działające organizacje wiejskie (KGW, OSP),

 • Dobra baza sportowa (sale gimnastyczne przy szkołach, boiska trawiaste do piłki nożnej),

 • Bogate tradycje ludowe, kulturowe, obyczaje,

 • Bliskość bazy edukacyjnej i oświatowej,

 • Potencjał do wytwarzania produktów lokalnych,

 • Zaangażowanie mieszkańców (społeczności lokalnej),

 • Walory krajobrazowe, kulturowe,

 • Budząca się aktywność mieszkańców,

 • Budząca się świadomość społeczna,

 • Aktywizacja, sport, kultura, spędzanie czasu w dostępnych placówkach,

 • Aktywnie działające organizacje pozarządowe i samorządowe w dziedzinie niepełnosprawności,

 • Istniejąca infrastruktura społeczna w tym sportowe (świetlice, domy kultury, boiska, hale sportowe itp.),

Rozdział

III.3

III.4

III.5

III.6

III.7

III.8

III.9 • Niewystarczająca ilość ofert spędzania wolnego czasu,

 • Niedostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE, jako bariera w pozyskiwaniu dotacji na rozwój gospodarstw rolnych,

 • Bierność bezrobotnych,

 • Potrzeba rozwijania bazy sportowej,

 • Zła kondycja materialna mieszkańców,

 • Słabe zagospodarowanie otoczenia świetlic wiejskich,

 • Niedostateczna ilość środków na organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,

 • Niewystarczająca ilość ścieżek pieszo rowerowych,

 • Brak wsparcia instytucjonalnego dla produktów lokalnych,

 • Niechęć społeczeństwa do zmian,

 • Brak motywacji do działania,

 • Brak ekspertów/praktyków w zakresie Ekonomii Społecznej,

 • Słaba promocja Ekonomii Społecznej,

 • Słabe kompetencje liderów,

 • Niedostateczne wsparcie osób starszych,

 • Brak innowacyjnych form wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem,

 • Trudności w adaptacji osób długotrwale bezrobotnych,

 • Niska aktywizacja zawodowa określonych grup społeczeństwa,

 • Niska aktywność społeczna,

 • Niska integracja społeczna, grupy działają na zasadzie konkurencji a nie wspólnego celu

 • Niedostateczne wsparcie instytucjonalne (często merytoryczne),

 • Niski poziom wykształcenia rolników,

Rozdział

III.3

III.4

III.6

III.7

III.8

III. 9Obszar: ŚRODOWISKO

 • Bogactwo zasobów przyrodniczych (m.in. lasy, jeziora, rzeki),

 • Wysoki stopień zalesienia obszaru (m.in. Bory Tucholskie)

 • szlaki turystyczne (m.in. rowerowe, piesze),

 • Parki krajobrazowe (m.in. Wdecki, Nadwiślański, Tucholski),

 • Liczne naturalne zbiorniki wodne (m.in. rzeka Wda, Wisła, Brda, jeziora),

 • Korzystne warunki klimatyczne,

 • Działalność organizacji pozarządowych w zakresie edukacji środowiskowej (m.in. Ochotnicze Straże Pożarne, Towarzystwa Rozwoju Gminy),

 • Dostępność obszarów Natura 2000,

Rozdział

III.3

III.8

III.9

 • Niewystarczająco zagospodarowane zbiorniki wodne pod rekreację i wypoczynek,

 • Zanieczyszczenie wód powierzchniowych,

 • Mała ilość przydomowych oczyszczalni ścieków,

 • zagrożenie dla środowiska naturalnego przez istniejące zakłady przemysłowe,

 • Zróżnicowana gospodarka odpadami,

 • Duże zróżnicowanie jakościowe gruntów rolnych,

 • Niska świadomość mieszkańców w zakresie wykorzystania obszarów Natura 2000,

 • Złe tradycje wypalania traw i resztek pożniwnych,

 • Ograniczenia inwestycyjne (natura 2000),

 • Mało rozwinięta proekologiczna gospodarka ściekowa,

 • Nieekologiczne systemy grzewcze,

 • Słaby stan infrastruktury turystycznej (brak stanic wodnych, brak miejsc obsługi dla rowerzystów, brak tablic informacyjnych o atrakcjach w okolicy,

 • Niewystarczający dostęp do informacji o regionie i jego zasobach


Rozdział

III.4

III.6

III.8

III.9


SZANSE

ODNIESIENIE DO DIAGNOZY

ZAGROŻENIA

ODNIESIENIE DO DIAGNOZY

Obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Wykorzystanie i rozwój obszarów inwestycyjnych, w tym Vistula Park I i II,

 • Dobre położenie terenów inwestycyjnych przy autostradzie i przyszłej S5,

 • Środki zewnętrzne na wsparcie inwestycji mikro i małych przedsiębiorstw,

 • Wsparcie dla przemysłu przetwórczego (powstanie inkubatora kuchennego oraz krótkie łańcuchy dostaw),

 • Coraz większa świadomość społeczna w zakresie zdrowego odżywiania,

 • Produkty lokalne, tradycyjne,

 • Produkcja spożywcza ekologiczna,

 • Bliskość dużych miejscowości,

 • Potencjalny rynek zbytu dla produktów w lokalnych

 • Otoczenie dużych miast Bydgoszcz, Toruń,

 • Zainteresowanie przedsiębiorstw, pracowników innowacjami,

 • Utworzenie inkubatora dla małych przedsiębiorstw w gminach wiejskich,

 • Rozwój istniejącej infrastruktury,

 • Wioski tematyczne,

 • Wzrastająca świadomość w zakresie edukacji środowiskowej,

Rozdział

III.3

III.4

III.7


 • Niewystarczająca ilość podmiotów gospodarczych zapewniających miejsca pracy,

 • Niewystarczający poziom pracowników z kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom rynku pracy,

 • Małe / niewystarczające zainteresowanie inwestorów zewnętrznych,

 • Niewystarczająca promocja terenów inwestycyjnych,

 • Niestabilność prawa,

 • Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej,

 • Zbyt wysokie wymogi sanitarne i skarbowe,

 • Biurokracja w zakładaniu i prowadzeniu firmy,

 • Konkurencja na rynku,

 • Zła konkurencja,

 • Emigracja zarobkowa,
Rozdział

III.3

III.4

III.7

III.8

X.1

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO

 • Możliwość pozyskania bezzwrotnej pomocy ze środków UE,

 • Rozwój gospodarczy – tworzenie nowych miejsc pracy,

 • Znaczący spadek bezrobocia,

 • Planowana droga expressowa S5 ze zjazdami,

 • Współpraca regionalna,

 • Edukacja społeczności lokalnej,

 • Pobudzenie działalności świetlic środowiskowych,

 • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury społecznej (świetlice wiejskie),

 • Zaangażowanie społeczności lokalnej na rzecz rozwoju obszaru,

 • Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,

 • Większe wsparcie unijne,

 • Rosnące kompetencje mieszkańców,

 • Zasoby kulturowe,

 • Integracja społeczna,

 • Współpraca z organizacjami społecznymi,Rozdział

III.4

III.3

III.9

X.1


 • Trudności w adaptacji osób długotrwale bezrobotnych,

 • Wzrost patologii,

 • Wzrost liczby osób uzależnionych,

 • Niewystarczające zasoby mieszkań komunalnych w tym socjalnych,

 • Migracja zarobkowa,

 • Likwidowanie wiejskich placówek oświatowych,

 • Zanik charakterystycznych dla regionu obrzędów, tradycji, rzemiosła,

 • Bezrobocie,

 • Skomplikowany tryb pozyskiwania i niewystarczające dofinansowanie inwestycji ze środków UE,

 • Niska aktywizacja zawodowa określonych grup społeczeństwa,

 • Niska aktywność społeczna,

 • Przyzwyczajenie podopiecznych OPS do brania środków publicznych (mentalność),

 • Niska integracja społeczna, grupy działają na zasadzie konkurencji a nie wspólnego celu,

 • Brak prostych przepisów (biurokracja),

 • Zaplecze finansowe grantobiorców Brak wkładu własnego do pozyskiwania dotacji,

 • Niedostateczne wsparcie instytucjonalne (często merytoryczne),

 • Ubóstwo,

 • Brak bezpieczeństwa ekonomicznego,

 • Starzenie się społeczeństwa,

 • Wzrost negatywnych zjawisk związanych z wykluczeniem społecznym i ubóstwem,Rozdział

III.2

III.3

III.4

III.5


Obszar: ŚRODOWISKO

 • Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego,

 • Atrakcyjność środowiska naturalnego i wynikająca z niej atrakcyjność rekreacyjno-turystyczna regionu,

 • Zwiększona świadomość promocji walorów przyrodniczych,

 • dostępność środków unijnych,

 • Podnoszenie wiedzy społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,

 • Wykorzystanie zasobów wiedzy i działalności przedstawicieli różnych środowisk,

 • Ograniczanie antropopresji poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego,

 • Podnoszenie wiedzy społeczności w zakresie świadomości p.poż. ( w tym począwszy do dzieci, młodzieży),

 • Wykorzystanie obszarów Natura 2000 i obszarów o niekorzystnych walorach do celów gospodarczych (przetwórstwo, agroturystyka),Rozdział

III.3

III.6

III.8

III.9

X.1

 • Niewystarczający monitoring zagrożeń dla środowiska,

 • Dzikie wysypiska i składowiska odpadów,

 • Degradacja zbiorników wodnych,

 • Autostrada A1 – zwiększenie ruchu samochodów,

 • Zły wpływ gospodarki rolnej wielkoobszarowej na korytarze ekologiczne,

 • Zbyt duża koncentracja hodowli zwierząt w gospodarstwach wysokotowarowych zagrażająca sąsiednim posesjom,

 • Brak małej retencji,

 • Brak działań proekologicznych,

 • Brak działań zwiększających świadomość w zakresie zmian klimatycznych i ochrony środowiska,Rozdział

III.3

III.8

III.9

W oparciu o analizę SWOT i diagnozę obszaru stwierdza się, że należy wspierać działania mające na celu: 1. podnoszenie potencjału gospodarczego, w szczególności tworzenie i rozwój przedsiębiorczości z uwzględnieniem usług turystycznych i agroturystycznych oraz wspieranie inkubatorów przedsiębiorczości

 2. integrowanie różnych branż oraz podejmowanie współpracy pomiędzy usługodawcami w kierunku rozwoju agro/turystyki i rekreacji,

 3. rozwój ekonomii społecznej,

 4. wzmocnienie infrastruktury społecznej,

 5. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki,

 6. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w szczególności z zakresu ochrony środowiska, zmian klimatycznych i działań innowacyjnych,

 7. inicjatywy na rzecz mieszkańców obszaru LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”,

 8. rewitalizację w sferze społecznej i infrastrukturalnej,

 9. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 10. zachowanie dziedzictwa lokalnego,

 11. podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru LGD,

 12. promocję obszaru LGD i zwiększenie jego rozpoznawalności.

Z diagnozy obszaru i przeprowadzonej analizy SWOT wraz z wnioskami zidentyfikowano następujące problemy kluczowe:
SŁABO ROZWINIĘTY OBSZAR GOSPODARCZY LGD

BIERNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD

NIEWYSTARCZAJĄCA ROZPOZNAWALNOŚĆ OBSZARU LGD
Szczegółowo przeprowadzona analiza SWOT stanowi podstawę do określenia celu ogólnego i szczegółowego LSR oraz do określenia mierzalnych wskaźników

(rezultat i produkt), które będą miernikami osiągania celów.Tabela nr IV.2. Tabelaryczna matryca powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników


Zidentyfikowane problemy/

wyzwania społeczno-ekonomiczne

Cel ogólny

Cele szczegółowe

Planowane przedsięwzięcia

Produkty

Rezultaty


Oddziaływanie


Czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację działań
i osiągnięcie wskaźników


Słabo rozwinięty obszar gospodarczy LGD

Wzmocnienie rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru LGD
do końca 2023 roku


Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Liczba utworzonych miejsc pracyDo 2023 roku wzrośnie odsetek osób deklarujących, że obszar LGD został rozwinięty społecznie i gospodarczo.  

 

  

 

  

Negatywne:

niestabilność prawa, emigracja zarobkowa, wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Pozytywne:

dostępność środków unijnych,
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie.

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRR

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcieWzrost zatrudnienie we wspieranych przedsiębiorstwach

Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie

Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach

Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości

Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości

Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości

Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFS

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]

Liczba utworzonych partnerstw publiczno-prywatnych

Zidentyfikowane problemy/

wyzwania społeczno-ekonomiczne

Cel ogólny

Cele szczegółowe

Planowane przedsięwzięcia

Produkty

Rezultaty


Oddziaływanie


Czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację działań
i osiągnięcie wskaźników


Bierność społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD

Wzmocnienie rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru LGD
do końca 2023 roku


Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku


Aktywny obszar LGD - EFRROW

Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego

Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego

Do 2023 roku wzrośnie odsetek osób deklarujących, że obszar LGD został rozwinięty społecznie i gospodarczo.


 
Negatywne:

wzrost patologii,

starzenie się społeczeństwa,

niechęć ludzi do zmiany swojej sytuacji

Pozytywne:

Współpraca regionalna i „zdrowa” konkurencja


 

 

  

Liczba szkoleń

Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem

Liczba inicjatyw zaspokajających potrzeby społeczne

liczba osób uczestniczących w inicjatywach, które zaspokajają potrzeby społeczne

Aktywny obszar LGD - EFRR

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów

Długość przebudowanych dróg gminnych

Aktywny obszar LGD - EFS

Liczba osób zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym

objętych wsparciem w programie [osoby]


Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna

Zidentyfikowane problemy/

wyzwania społeczno-ekonomiczne

Cel ogólny

Cele szczegółowe

Planowane przedsięwzięcia

Produkty

Rezultaty


Oddziaływanie


Czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację działań
i osiągnięcie wskaźników


Niewystarczająca rozpoznawalność obszaru LGD

Wzmocnienie rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru LGD
do końca 2023 roku


Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku


Rozpoznawalny obszar LGD - EFRROW

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej

Do 2023 roku wzrośnie odsetek osób deklarujących, że obszar LGD został rozwinięty społecznie i gospodarczo.


 

 

 Negatywne: zanik tradycji kulturowych,

Pozytywne:

dobrze przeprowadzona akcja promocyjna

 

  

Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty

Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej

Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi

Liczba działań promocyjnych

Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie na działania promocyjne

Liczba przygotowanych/ zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej


Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: -przedsiębiorcy -grupy defaworyzowane (określone w LSR) -młodzież -turyści -inne

Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy

Opracowanie własne

ROZDZIAŁ V CELE I WSKAŹNIKI

W poprzednim rozdziale została podsumowana analiza SWOT oraz zidentyfikowano problemy kluczowe. Kolejnym etapem prac nad LSR było przekształcenie problemów w cel ogólny i cele szczegółowe, co pozwoliło określić kierunki działania i wskaźniki, które pozwolą skutecznie realizować założone cele biorąc pod uwagę zdiagnozowane problemy na obszarze LGD.Formułowanie celów oparto na:

 1. przeprowadzonej diagnozie obszaru LGD w trzech obszarach: przedsiębiorczość, środowisko i społeczeństwo,

 2. analizie SWOT,

 3. wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych różnorodnymi technikami partycypacyjnymi, m.in. otwarte spotkania w gminach, ankieta papierowa, ankieta elektroniczna, konsultacje pisemne, konsultacje elektroniczne, indywidualne wywiady z podmiotami (m.in. z instytucjami i organizacjami wspierającymi osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przedsiębiorcami),

 4. pracy zespołu ds. opracowania LSR podzielonego na trzy obszary tematyczne: przedsiębiorczość, środowisko i społeczeństwo, co pozwoliło na dogłębną i konkretną analizę problemów, oczekiwań, kierunków działań rozwojowych oraz szans i zagrożeń dla obszaru LGD.

Przy konstruowaniu celów LSR uwzględniono założenia programów tj. PROW i RPO WK-P, w ramach których będzie realizowana LSR z uwzględnieniem źródeł ich finansowania. Spójność celów i programów przedstawia poniższy Diagram nr V.1.
W cel ogólny LSR 1.0 „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku – wpisuje się potrzeba wzmocnienia gospodarki lokalnej, aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców i zwiększenie rozpoznawalności obszaru LGD poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

 1. Cel szczegółowy 1.1 „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku – sprzyja realizacji przedsięwzięć: „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD” w ramach trzech funduszy poprzez efektywne ożywienie postaw przedsiębiorczych w kierunku uruchamiania nowych działalności gospodarczych, jak również rozwój istniejących przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowych lub ulepszonych inwestycji technologicznych, produkcyjnych czy organizacyjnych, w tym działań innowacyjnych i sprzyjających środowisku. Cel ten dodatkowo sprzyja kreowaniu sieci usług turystycznych z wykorzystaniem unikalnych zasobów lokalnych oraz rozwoju przetwórstwa na bazie produktów lokalnych.

 2. Cel szczegółowy 1.2 „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku.” – sprzyja realizacji przedsięwzięć: Aktywny obszar LGD” w ramach trzech funduszy skierowanych w szczególności do grupy defaworyzowanej określonej w LSR na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Poprzez rewitalizację przyjaznej przestrzeni publicznej, realizację atrakcyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, jak również integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obszar LGD wzmocni kapitał ludzki zdolny do wejścia na rynek pracy.

 3. Cel szczegółowy 1.3 „Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku.” – sprzyja realizacji przedsięwzięć: „Rozpoznawalny obszar LGD” w ramach funduszu EFRROW w kierunku wzmocnienia atrakcyjności turystycznej obszaru i jego skutecznej promocji na skalę regionalną i ponadregionalną poprzez wykorzystanie dziedzictwa lokalnego i wzmocnienie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej lub kulturalnej. Poszczególnym przedsięwzięciom przypisano adekwatne wskaźniki rezultatu i produktu, których osiągnięcie udowodni skuteczne zrealizowanie celów LSR.


Prostokąt zaokrąglony 27Prostokąt zaokrąglony 28Prostokąt zaokrąglony 26Prostokąt zaokrąglony 25Prostokąt zaokrąglony 43Prostokąt zaokrąglony 120


Prostokąt zaokrąglony 29

Prostokąt zaokrąglony 42


Prostokąt zaokrąglony 33
Łącznik prosty ze strzałką 116Łącznik prosty ze strzałką 117
Prostokąt zaokrąglony 37Prostokąt zaokrąglony 38Prostokąt zaokrąglony 39

Prostokąt zaokrąglony 44


Prostokąt zaokrąglony 46Prostokąt zaokrąglony 45Prostokąt zaokrąglony 48Prostokąt zaokrąglony 47

Tabela nr V.1. Specyfikacja celu ogólnego, celów szczegółowych i przedsięwzięć oraz przypisanych im wskaźników (opracowanie własne)

1.0

Cel ogólny

Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku

1.1

Cele Szczegółowe

Rozwój gospodarczy obszaru LGD do 2023 roku.

1.2

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku.

1.3

Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku.
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

Jednostka miary

Stan początkowy 2016 rok

Plan 2023 rok

Źródło danych/sposób pomiaru

W 1.0

Do 2023 roku wzrośnie odsetek osób deklarujących, że obszar LGD został rozwinięty społecznie i gospodarczo.

%


0

5

Dokumentacja LGD, ankiety stan początkowy i końcowy.

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych

Jednostka miary

Stan początkowy 2016 rok

Plan 2023 rok

Źródło danych/sposób pomiaru

Wskaźniki celu szczegółowego 1.1

Liczba utworzonych miejsc pracy.

sztuka

0

44

Ankieta monitorująca

Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie

sztuka

0

30

Ankieta monitorująca

Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR.

osoba

0

100

Ankieta monitorująca

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach.

osoba

0

50

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające wzrost zatrudnienia, np. umowy o pracę, oświadczenia itp.

Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie.

sztuka

0

25

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające utworzenie i wdrożenie nowych produktów/usług, dokumentacja zdjęciowa, oświadczenia, itp.

Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie.

sztuka

0

25

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające wdrożenie udoskonalonych produktów/usług, dokumentacja zdjęciowa itp.

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach.

sztuka

0

10

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające stopień osiągnięcia wskaźnika, np. oświadczenia, dokumenty ewaluacyjne, raport /sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji itp.

Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości

sztuka

0

20

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające stopień osiągnięcia wskaźnika, np. oświadczenia, dokumenty ewaluacyjne, raport

Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu

sztuka

0

5

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające stopień osiągnięcia wskaźnika, np. oświadczenia, dokumenty ewaluacyjne, raport

Liczba utworzonych partnerstw publiczno-społecznych

sztuka

0

5

Umowy partnerskie

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych

Jednostka miary

Stan początkowy 2016 rok

Plan 2023 rok

Źródło danych/sposób pomiaru

Wskaźniki celu szczegółowego 1.2

Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego.

osoba

0

5000

Ankieta monitorująca

Liczba osób uczestniczących w inicjatywach, które zaspokajają potrzeby społeczne.

osoba

0

3000

Ankieta monitorująca

Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem

osoba

0

150

Ankieta monitorująca

Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów.

osoba

0

5000

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające stopień osiągnięcia wskaźnika, np. oświadczenia, dokumenty ewaluacyjne, raport /sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji itp.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu.

osoba

0

44

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez podmioty aktywizujące, w tym np.: opinia psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, oświadczenia, zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu się jako osoba poszukująca pracy, oferty pracy, na które odpowiedział uczestnik operacji, kopia dziennika aktywności itp.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

osoba

0

24

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez podmioty aktywizujące, w tym np.: opinia psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, oświadczenia, np. o podjęciu zatrudnienia, samozatrudnienia, dokumenty udostępnione przez pracodawców poświadczające podjęcie zatrudnienia, wypis z CEIDG itp.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna.

osoba

0

277

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez podmioty aktywizujące, w tym np.: opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego, zaświadczenia, np. o podjęciu nauki, podjęciu/ ukończeniu terapii uzależnienia, zaświadczenie o rozpoczęciu udziału w zajęciach w ramach CIS,KIS, zaświadczenie o podjęciu wolontariatu
Wskaźniki celu szczegółowego 1.3

Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty.

osoba

0

2000

Ankieta monitorująca

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej.

osoba

0

12 000

Ankieta monitorująca

Liczba działań promocyjnych.

sztuka

0

15

Ankieta monitorująca

Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych:

-przedsiębiorcy

-grupy defaworyzowane (określone w LSR)

-młodzież

-turyści

-inne


sztuka

0

3

Ankieta monitorująca


Przedsięwzięcia

Grupy docelowe

Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)

Wskaźniki produktu

Nazwa

Jednostka miary

Wartość

Źródło danych/sposób pomiaru

Początkowa

2016 rok


Końcowa

2023 rok


Cel szczegółowy 1.1


Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW

Mieszkańcy obszaru LSR

konkurs

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.sztuka

0

30

Ankieta monitorująca

Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego

sztuka

0

1

Ankieta monitorująca

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

sztuka

0

14

Ankieta monitorująca

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.

sztuka

0

1

Ankieta monitorująca

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRR

Mieszkańcy obszaru LSR

Projekt grantowy

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.

sztuka

0

50

Wykaz przedsiębiorstw, z którymi zawarto umowę o udzielenie wsparcia i które rozliczyły wsparcie – badanie własne.

konkurs

Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości

sztuka

0

120

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające stopień osiągnięcia wskaźnika, np. oświadczenia, dokumenty ewaluacyjne, raport
Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości

sztuka

0

1

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające stopień osiągnięcia wskaźnika, np. oświadczenia, dokumenty ewaluacyjne, raport
Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFS

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LGD

Projekt grantowy

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]

osoba

0

50

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające liczbę uczestników objętych wsparciem w ramach operacji, np. listy obecności ze spotkań, szkoleń, warsztatów, wydarzeń, wyjazdów, dokumentacja zdjęciowa, oświadczenia itp.
Cel szczegółowy 1.2

Aktywny obszar LGD - EFRROW

Mieszkańcy obszaru LSR w tym grupy defaworyzowane

Konkurs,


Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego

sztuka

0

4

Ankieta monitorująca

Liczba inicjatyw zaspokajających potrzeby społeczne

sztuka

0

30

Ankieta monitorująca

Liczba szkoleń

sztuka

0

20

Ankieta monitorującaAktywny obszar LGD - EFRR

Mieszkańcy obszaru LSR

Konkurs

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

sztuka

0

25

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające stopień osiągnięcia wskaźnika, np. oświadczenia, dokumenty ewaluacyjne, dokumenty z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji itp.

Długość przebudowanych dróg gminnych

km

0

1

Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające stopień osiągnięcia wskaźnika, np. oświadczenia, raporty itp.Aktywny obszar LGD - EFS

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LGD

Projekt grantowy

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]

osoba

0

550
Badanie ankietowe, dokumenty udostępnione przez wnioskodawców poświadczające liczbę uczestników objętych wsparciem w ramach operacji, np. listy obecności ze spotkań, szkoleń, warsztatów, wydarzeń, wyjazdów, zajęć integracyjno- aktywizujących, listy potwierdzające korzystanie z usług wspierających, dokumentacja zdjęciowa, oświadczenia itp.

Cel szczegółowy 1.3

Rozpoznawalny obszar LGD - EFRROW

Mieszkańcy obszaru LSR , przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, turyści i inni.

Konkurs

Projekt współpracyLiczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

sztuka

0

17

Ankieta monitorująca

Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

sztuka

0

20

Ankieta monitorująca

Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi

osoba

0

1500

Ankieta monitorująca

Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie na działania promocyjne

sztuka

0

3

Ankieta monitorująca

Liczba przygotowanych/zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej

sztuka

0

4

Ankieta monitorująca

Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy

sztuka

0

5

Ankieta monitorująca

Określone w ramach LSR wskaźniki wykazują zerowy stan początkowy. Działania w ramach LSR na lata 2014-2020 rozpoczynają się wraz z podjęciem realizacji LSR i w ramach osiąganych wskaźników mamy uzyskać założony poziom zmian w poszczególnych obszarach, a określony wskaźnik ma informować o postępach w realizacji danego przedsięwzięcia. W ramach LSR zaplanowano w większości wskaźniki „statyczne”, dlatego też przyjęto stan początkowy na poziomie „0”.

Natomiast cztery z przyjętych wskaźników mają charakter „dynamiczny”. Jednakże z uwagi na zmianę obszaru działania LGD w stosunku do poprzedniego okresu programowania 2007-2013 nie dysponujemy porównywalnymi danymi pozwalającymi określić stan początkowy planowanych wskaźników: • Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty

 • Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej

Mając na uwadze uniknięcie „zafałszowania” stanu początkowego na potrzeby realizacji LSR założono stan początkowy na poziomie „0” dla w/w wskaźników.

Równocześnie dla wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” jest brak danych lokalnych dla obszaru LSR, do którego moglibyśmy się odnieść i ustalić stan początkowy dla poziomu zatrudnienia w mikro i małych przedsiębiorstwach, dlatego też na potrzeby realizacji LSR założono stan początkowy na poziomie „0”.

Stan końcowy wynika z zapisów w umowie ramowej, które obligują LGD do uzyskania minimalnego poziomu wskaźników rezultatu i produktu w odpowiednich zakresach czasowych. Ponadto stopień osiągania wskaźników zaplanowano z uwzględnieniem zdolności organizacyjnej biura LGD, mającej na celu sprawną i prawidłową realizację strategii.

Wskaźniki przypisane do poszczególnych celów i przedsięwzięć pozwalają zmierzyć postępy w realizacji LSR. Wybrane przez nas wskaźniki korespondują z konkretnymi celami i przedsięwzięciami oraz dają informację na temat zmiany wywołanej realizacją strategii. W LSR wyróżnia się trzy rodzaje wskaźników: 1. Wskaźnik oddziaływania

 2. Wskaźnik rezultatu

 3. Wskaźnik produktu

Ad. 1

Wskaźnik oddziaływania jest adekwatny do celu ogólnego i pozwala ocenić jego osiągnięcie.
W związku z tym sformułowano następujący wskaźnik oddziaływania „Do 2023 roku wzrośnie odsetek osób deklarujących, że obszar LGD został rozwinięty społecznie gospodarczo” - tak określony wskaźnik zmierzy poprawę zjawisk negatywnych na obszarze LGD oraz oceni efekty zmian społecznych i gospodarczych w dłuższej perspektywie, czyli nie bezpośrednio po zakończeniu realizacji LSR. Stan bazowy i końcowy wskaźnika został określony na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych na obszarze LGD wśród społeczności lokalnej.

Ad.2

Wskaźniki rezultatu określa stan osiągnięcia celu szczegółowego.

Do celu szczegółowego 1.1 „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku” przypisano następujące wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy – planuje się wsparcie osób zamierzających podejmować bądź rozwijać działalność gospodarczą na obszarze LGD, jak również podmioty zamierzające utworzyć inkubator przetwórstwa lokalnego a tym samym tworzyć miejsca pracy. Projekty finansowane z EFRROW.

 2. Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie - planuje się wsparcie podmiotów zmierzających utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego co tym samym wpłynie na liczbę podmiotów korzystających z inkubatora przetwórstwa lokalnego.

 3. Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią, która
  otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR
  – z przeprowadzonej analizy SWOT stwierdzono, że istnieje brak współpracy między podmiotami z różnych branż, w związku z tym zamierzamy wspierać osoby, które stworzą sieć współpracy, stąd dokonany wybór wskaźnika. Projekty finansowane z EFRROW.

 4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – wybrano wskaźnik, który jest związany z tworzeniem miejsc pracy. Operacje realizujące ten wskaźnik będą finansowane z EFRR.

 5. Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – według mieszkańców obszaru LGD (analiza SWOT) istnieje potrzeba unowocześnienia oferty istniejących przedsiębiorstw oraz poprawa ich konkurencyjności. W związku z tym wybrano ten wskaźnik, a operacje go realizujące będą finansowane z EFRR.

 6. Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – tak jak napisano w poprzednim wskaźniku będziemy wspierać każdy przejaw rozwoju przedsiębiorstwa, w tym udoskonalanie produktu/usługi. Operacje finansowana z EFRR.

 7. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach – będziemy udzielać wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw, które będą ulokowane na zrewitalizowanym obszarze. Operacje te pozytywnie wpłyną na dany obszar pod względem gospodarczym i społecznym, finansowane będą z EFRR.

 8. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości – będziemy wspierać tworzenie małego inkubatora przedsiębiorczości, który będzie świadczył usługi na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Operacje finansowane z EFRR.

 9. Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu - będziemy wspierać mały inkubator przedsiębiorczości, który stworzy warunki do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw lokalnych. Operacje finansowane z EFRR.

 10. Liczba utworzonych partnerstw publiczno-społecznych – w perspektywie finansowej 2014-2020 LGD będzie wspierać działania mające na celu wzrost aktywności, polegającej na ożywieniu i aktywizacji różnych grup społecznych w celu zaspokajania własnych potrzeb. Operacje realizujące ten wskaźnik będą finansowane z EFS.

Drugi cel szczegółowy 1.1. „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku” osiągniemy, dzięki zrealizowaniu następujących wskaźników:

 1. Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego – mieszkańcy obszaru LGD w badaniu ankietowym wskazali, że potrzebne są inwestycje przyczyniające się do rozwoju infrastruktury drogowej, która zagwarantuje spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego. W związku z tym LGD zamierza wspierać te działania, tym samym wybrano odpowiedni wskaźnik rezultatu. Operacje finansowane z EFFROW.

 2. Liczba osób uczestniczących w inicjatywach, które zaspokajają potrzeby społeczne – wybrano ten wskaźnik, ponieważ będziemy wspierać inicjatywy aktywizujące społecznie i zawodowo lokalną społeczność. Operacje finansowane z EFFROW.

 3. Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem – wybrano ten wskaźnik, ponieważ planuje się wsparcie szkoleniowe, skierowane w szczególności do grup defaworyzowanych, w zakresie podnoszenia wiedzy i aktywności społecznej i zawodowej. Operacje realizujące ten wskaźnik będą finansowane z EFRROW.

 4. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - wybrano ten wskaźnik, ponieważ będziemy wspierać działania aktywizujące społecznie i zawodowo lokalną społeczność na obszarach zrewitalizowanych w oparciu o Gminne/Lokalne Programy Rewitalizacyjne. Operacje finansowane z EFRR.

 5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - wybrano ten wskaźnik, ponieważ będziemy wspierać operacje mające na celu poprawę sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Operacje finansowane z EFS.

 6. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – w perspektywie finansowej 2014-2020 LGD ma za zadanie wspierać osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, stąd wybór omawianego wskaźnika. Operacje finansowane z EFS.

 7. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – wybór tego wskaźnika ściśle wpisuje się w działania jakie planuje się realizować w ramach LSR. Operacje będą finansowane z EFS.

Trzeci cel szczegółowy 1.3. „Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku” przypisane ma następujące wskaźniki rezultatu:

 • Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty – wg mieszkańców należy wspierać inwestycji związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego. W związku z tym w LSR przewidziano taki zakres tematyczny wsparcia i wybrany wskaźnik będzie mierzył jego realizację. Operacje będą finansowane z EFRROW.

 • Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej – potrzebne są inwestycje, które związane będą z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną lub kulturalną. Takie działania zamierzamy wspierać w ramach LSR, stąd wybrany do jego mierzenia wskaźnik rezultatu. Operacje finansowane z EFRROW.

 • Liczba działań promocyjnych - wszystkie działania realizowane w ramach LSR oraz obszar LGD potrzebują działań promocyjnych, które przyczynią się do rozwoju regionu, wzrostu jego rozpoznawalności i atrakcyjności. Operacje finansowane z EFRROW.

 • Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych (przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne – spośród dostępnych wskaźników wybrano ten, który realizuje zaplanowane przez LGD projekty współpracy. Operacje finansowane z EFRROW

Ad.3

Wskaźniki produktu mają na celu zmierzenie efektów pojedynczych operacji składających się na przedsięwzięcia realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Założyliśmy realizację przedsięwzięć, które będą mierzone adekwatnymi do nich wskaźnikami produktu.

 1. Rozwinięty gospodarczo obszar LGD” – EFRROW

Przedsięwzięcie to finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakresy tematyczne, które będą je realizować to:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej

 • Rozwijanie działalności gospodarczej

 • Sieciowanie w zakresie usług turystycznych

Na obszarach wiejskich rynek pracy jest słabo rozwinięty, co wiąże się z trudnościami w pozyskaniu pozarolniczych źródeł dochodów. Wspierać będziemy mieszkańców z terenów wiejskich obszaru LGD w podejmowaniu działalności pozarolniczej.

W ramach rozwijania działalności gospodarczej wsparcie kierowane będzie do małych i średnich firm w celu wzmocnienia ich potencjału produkcyjnego i dostosowania ich działalności do aktualnych wyzwań rynkowych. Na obszarze LSR występuje potrzeba wsparcia dla przemysłu przetwórczego - powstanie inkubatora lokalnego.

Na terenie LGD brak zintegrowanego, sieciowego produktu turystyki wiejskiej, który przyczyniłby się do współdziałania ludzi i różnych podmiotów w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej. Wspierane będą formy współpracy, dzięki którym zintegrują się przedstawiciele różnych środowisk zawodowych i społecznych, tworzących usługi turystyczne i okołoturystyczne na obszarach wiejskich.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach konkursów.

Wskaźniki produktu przypisane do tego przedsięwzięcia


 • Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 • Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

 • Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego

 • Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

 1. Rozwinięty gospodarczo obszar LGD” – EFRR

Przedsięwzięcie finansowanie będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie tematycznym - Inwestycje w mikro i małe przedsiębiorstwa.

Działania te będą polegać na wspieraniu małej przedsiębiorczości lokalnej, które będą odbywać się również poprzez tworzenie małych inkubatorów przedsiębiorczości. Wsparcie inwestycyjne przeznaczone będzie dla istniejących już przedsiębiorstw z obszaru LGD.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w projektów grantowych oraz konkursów.

Wskaźnik produktu przypisany do tego przedsięwzięcia brzmi następująco: • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

 • Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości

 • Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości

Rozwinięty gospodarczo obszar LGD” – EFS

Przedsięwzięcie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie tematycznym - Ekonomia społeczna. Podejmowane działania będą wspierać przedsięwzięcia ukierunkowane m.in. na animację, tworzenie, rozwój i współpracę w ramach lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach projektów grantowych.

Wskaźnik produktu przypisany do tego przedsięwzięcia to: • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
  w programie [osoby]

Aktywny obszar LGD” – EFRROW

Przedsięwzięcie to finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakresy tematyczne, które będą je realizować to:


 1. infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego

 2. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

 3. inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności

W ramach rozwoju infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego w miejscowościach wiejskich realizowane będą realizowane operacje polegające na budowie lub przebudowie publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

W ramach podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej będą mogły być realizowane projekty z zakresu podnoszenia świadomości czy promowania postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych, a także promujących innowacyjne rozwiązania. W ramach jednej operacji należy zrealizować co najmniej 10 szkoleń. Celem działań podejmowanych inicjatyw lokalnych będzie realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalnej społeczności. W ramach jednej operacji należy zrealizować co najmniej 4 inicjatywy.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach konkursów

Wskaźniki produktu przypisane do tego przedsięwzięcia • Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego

 • Liczba szkoleń

 • Liczba inicjatyw zaspokajających potrzeby społeczne

Aktywny obszar LGD” – EFRR

Przedsięwzięcie będzie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie tematycznym - Rewitalizacja społeczno – gospodarcza. Poprzez to przedsięwzięcie będą realizowane projekty, które zmierzać będą do ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru LGD i poprawy warunków życia osób tam zamieszkujących. Dzięki działaniom infrastrukturalnym miejscowości wiejskie, w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, przyczynia się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach konkursów.

Wskaźniki produktu przypisane do tego przedsięwzięcia: • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

 • Długość przebudowanych dróg gminnych

Aktywny obszar LGD” – EFS

Przedsięwzięcie finansowane z EFS w zakresie tematycznym - Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania te realizowane będą w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (m.in. kluby samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby pracy i inne) na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania te będą polegać na zwiększeniu aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach działań o charakterze środowiskowym a także poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacje społeczną. Podejmowane będą także działania wspierające przedsięwzięcia ukierunkowane m.in. na animację, tworzenie, rozwój i współpracę w ramach lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach projektów grantowych

Wskaźniki produktu przypisane do tego przedsięwzięcia: • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]

Rozpoznawalny obszar LGD” – EFRROW

Przedsięwzięcie to finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakresy tematyczne, które będą je realizować to: 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej

 3. Działania promocyjne obszaru objętego LSR

Wspierane będą inwestycje w rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego. Działania promocyjne służyć będą szeroko rozumianej promocji obszaru LGD, mogą to być np. foldery, publikacje, kampanie promocyjne itp. W ramach jednej operacji należy zrealizować co najmniej 5 działań promujących obszar LGD.

Projekty współpracy:

Projekt międzynarodowy, w którym partnerami będą LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, LGD „Chata Kociewia”, LGD „Wstęga Kociewia” i Lokalna Grupa Działania z Niemiec LAG Ammersee. Celem projektu będzie promowanie obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju z uwzględnieniem lokalnych produktów i usług oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Projekt, w którym partnerami będą LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, LGD „Chata Kociewia” i LGD „Wstęga Kociewia”. Cel projektu to rozwój rynków zbytu, produktów i usług lokalnych
z obszaru Kociewia.

Projekt, w którym partnerami będą LGD z obszaru Borów Tucholskich dotyczący Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach konkursów, oraz projektów współpracy. Wskaźniki produktu przypisane do tego przedsięwzięcia


 • Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

 • liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 • Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi

 • Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie na działania promocyjne

 • Liczba przygotowanych/zrealizowanych projektów współpracy, w tym projektów współpracy międzynarodowej

 • Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy.


ROZDZIAŁ VI SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU

Procedury oraz kryteria wyboru ustanawia zarząd LGD w drodze uchwały, zgodnie z wymogami określonymi dla programów, w ramach których jest realizowana LSR.

Procedury i kryteria mogą one ulec uzupełnieniu luz zmianie w przypadku:


 • wezwania Samorządu Województwa związanego ze zmianą przepisów prawa lub wytycznych dotyczących realizacji LSR;

 • w wyniku przeprowadzonej ewaluacji.

Zarząd przygotowuje propozycję zmian w procedurach i/lub kryteriach, które następnie podlegają konsultacjom społecznym z mieszkańcami z obszaru LGD i Radą. Po zakończonym procesie konsultacyjnym zarząd przyjmuje je w drodze uchwały.

Proces określania kryteriów wyboru zawartych w LSR uwzględnia wnioski jakie wypływają z diagnozy obszaru opracowanej z udziałem lokalnej społeczności z wykorzystaniem metod partycypacyjnych, wnioski z analizy SWOT oraz wymogi określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opracowując poszczególne kryteria brano pod uwagę ich adekwatność do diagnozy i analizy SWOT i założono preferowanie operacji/projektów mających szczególne znaczenie dla obszaru LGD.

Przykładowo w obszarze przedsiębiorczości kładą nacisk na wsparcie przedsiębiorczości w tym w szczególności w zakresie rozwoju produktów lokalnych i turystyki w kontekście zdiagnozowanego niewystarczającego wykorzystania potencjału produktów lokalnych, istniejących naturalnych zasobów lokalnych. W obszarze współpracy i tworzenie sieci usług turystycznych uwzględniają wskazaną dla obszaru słabą stronę „Niewystarczająca współpraca między podmiotami w obszarze turystyki, produktów i usług lokalnych”. Premiują operacje/projekty skierowane do grup defaworyzowanych określonych w LSR, tworzące miejsca pracy.

Formułując kryteria brano również pod uwagę zapewnienie jak najwyższej jakości składanych wniosków oraz wpływ na prawidłową realizację działań i osiągnięcie założonych wskaźników, dlatego założono premiowanie wnioskodawców korzystających z doradztwa LGD, wykazujących się odpowiednim doświadczeniem i potencjałem. Z punktu widzenia zapewnienia wysokiej identyfikacji realizowanych działań w ramach LSR przez mieszkańców obszaru i turystów zaplanowano kryteria oceniające wpływ na promocję LGD i LSR. Ocenie podlega również komplementarność działań, wykorzystanie dostępnej infrastruktury i lokalnych zasobów, co wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy i analizy SWOT.

Zaplanowane kryteria promują operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu w poszczególnych zakresach tematycznych określonych w LSR.

Uwzględniono również kryteria których obowiązek zastosowania wynika wprost z założeń programu PROW i RPO takie jak: ocena Innowacyjności, wpływ na realizację celów przekrojowych PROW, Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, miejsce realizacji operacji w miejscowościach z liczbą ludności poniżej 5 tys. mieszkańców czy też ocena opisu celów projektu, potrzeby realizacji projektu i trafność doboru zadań.

Wszystkie zaplanowane kryteria mają przyczynić się do wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku.

LGD nie planuje realizacji operacji własnych, chyba że potrzeba taka wyniknie z przeprowadzonej ewaluacji, wówczas opracowane zostaną procedury oraz kryteria wyboru operacji własnych.Pobieranie 1.89 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna