Spis treści Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”


III.4.4. Przedsiębiorczość społecznaPobieranie 1.89 Mb.
Strona4/8
Data24.02.2019
Rozmiar1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

III.4.4. Przedsiębiorczość społeczna

Na obszarze powiatu świeckiego zarejestrowane są dwie spółdzielnie socjalne: Spółdzielnia Socjalna „SAMI-PAK” w Górnej Grupie – Gmina Dragacz i Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „LIDIA” w Świeciu oraz ponad 10 organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą13, w tym m.in.: • Fundacja Rozwoju Perspektyw w Lnianie

 • Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano

 • Bractwo Czarnej Wody w Osiu

 • Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tleniu

 • Nadwiślańskie Stowarzyszenie „Aktywni” w Nowem

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejsko-Gminny w Nowem

 • Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Start” w Pruszczu

 • Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz

 • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

 • Fundacja na rzecz Kształcenia i Wychowania „Progress” w Świeciu

 • Obywatelska Inicjatywa Offroadowa w Świeciu

 • Stowarzyszenie Wda Futball Business Club w Świeciu

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy razem” w Warlubiu.

Pomimo, iż obszar LGD odznacza się dość słabo rozwiniętą przedsiębiorczością społeczną, zauważalny jest wzrost poziomu zaangażowania społecznego i chęć rozwoju przedsiębiorczości społecznej, dlatego też ważne staje się wzmocnienie intensywności promocji ekonomii społecznej, pomoc w kreowaniu nowych podmiotów, jak również kompleksowe wsparcie dla istniejących jednostek.
III.4.5. Tereny inwestycyjne

Obszar LGD odznacza się średnim poziomem dostępności terenów inwestycyjnych, wynoszącym prawie 110 ha, z tym, że nie wszystkie gminy dysponują, bądź nie wytypowały obszarów, które można by przeznaczyć typowo na funkcje gospodarcze. Wynika to głównie z rolniczego charakteru gmin, występowania obszarów Natura 2000, jak również słabej promocji skutkującej niewystraczającym poziomem zainteresowania inwestorów zewnętrznych. Największymi terenami inwestycyjnymi dysponuje obecnie gmina Świecie – Vistula Park I i II oraz gmina Warlubie, gdzie powstaje Strefa Rozwoju Społeczno-Gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny. Wykaz terenów inwestycyjnych pod funkcje gospodarcze można znaleźć w Strategii Obszaru Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego.


III.4.6. Działalność innowacyjna

Badanie własne w sposób jednoznaczny wykazało niskie zainteresowanie innowacjami, co nie wynika z braku pomysłów i kreatywności przedstawicieli organizacji, instytucji czy mieszkańców, ale z braku odpowiedniej wiedzy co oznacza słowo innowacyjność i jak ją kreować. W LSR zaplanowano przedsięwzięcia, w których istotną rolę odgrywają działania innowacyjne w obszarze gospodarki, środowiska i społeczeństwa, gdyż chęć rozwoju sprzyja innowacjom, co z pewnością zostanie w pełni wykorzystane przy odpowiednim wsparciu szkoleniowo - doradczym i aktywizującym zawodowo mieszkańców, w tym z grup defaworyzowanych.


III.4.7. Charakterystyka grup pozostających poza rynkiem pracy

Na podstawie badania własnego stwierdzono, że prawie 60% ankietowanych wskazało grupę młodzieży w wielu 18-29 lat jako grupę o najbardziej utrudnionym dostępie na rynek pracy. Fakt ten może wynikać z braków w wykształceniu, słabych kwalifikacji zawodowych czy niedostosowania ich do wymagań pracodawców. Na koniec 2013 roku liczba osób w wieku 18-29 lat wynosiła 17 770, w tym największa grupa zamieszkiwała obszar gminy Świecie (5 655), Pruszcz (1 776) oraz Jeżewo (1 486), a najmniej młodych osób zanotowano w gminie Świekatowo (658), Lniano (817) oraz Nowe – obszar wiejski (914). Prawie 54% badanych wskazało również na grupę osób starszych po 50 r.ż. (33 786 osób na koniec 2013r.), a 41% na grupę absolwentów szkół, co świadczy o wysokim stopniu zaniedbania rynku pracy na obszarze LGD w zakresie wsparcia dla tych grup osób. Warto podjąć działania aktywizujące grupę osób starszych, a w szczególności osób w wieku produkcyjnym mogących podejmować samo/zatrudnienie czy inną formę aktywności zawodowej.W mniejszym, ale znaczącym stopniu ankietowani wskazywali na grupę osób niepełnosprawnych (35%), osób dotkniętych patologiami (32%) oraz osób bezrobotnych (30%), czyli grupę zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Poziom wskazań jest na tyle wysoki, że istnieje potrzeba wdrażania działań wspierających te grupy celem ich skutecznej aktywizacji zawodowej i efektywnego poruszania się po rynku pracy. Odsetek osób niepełnosprawnych na koniec 2011 roku wyniósł 13 469, w tym 339 było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni (na koniec 2013 liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych wzrosła o 14%). Natomiast odsetek osób korzystających ze wsparcia i pomocy społecznej wyniósł na koniec 2013 roku 882 i wzrósł o prawie 32% w stosunku do dwóch ubiegłych lat. Nastąpił również wzrost o 32,5% osób długotrwale bezrobotnych oraz o 20% liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej. Świadczy to o postępującej potrzebie wzmocnienia działań pomocowych celem skutecznego wsparcia, jak i zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu. W przypadku osób bezrobotnych, ich liczba spadła w 2013 roku o 317, a z prawem do zasiłku aż o 429 w stosunku do roku 2012. Liczba osób długotrwale bezrobotnych wynosiła 3 625 i w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o zaledwie 3%.

W najmniejszym stopniu wskazano grupę imigrantów (5%), rolników (13%) oraz osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych (15%)14.

III.4.7.1. Grupy defaworyzowane

Biorąc pod uwagę badanie własne ankietowe wskazane w pkt. III.4.7 oraz inne badania prowadzone na skalę województwa i kraju w zakresie osób mających znaczące utrudnienia w wejściu na rynek pracy na obszarze LGD, wskazuje się grupę osób defaworyzowanych preferowanych do wsparcia w ramach zaplanowanych w LSR przedsięwzięciach, tj.: 1. Osoby młode 18-29 r.ż., w tym absolwenci szkół

 2. Osoby starsze powyżej 50 r.ż.

 3. Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo

 4. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym15

 5. Kobiety

Charakterystykę osób młodych, starszych, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zawarto w pkt. III.4.7. W grupie defaworyzowanej uwzględniono również kobiety i osoby bierne zawodowo, z uwagi na udowodnione innymi badaniami występowanie znaczących ograniczeń w ich dostępie do usług rynku pracy, m.in. związanych głównie z brakiem lub niskimi kwalifikacjami zawodowymi, brakiem odpowiedniego wykształcenia czy stereotypowym podziałem ról społecznych i zawodowych według płci16.

Niezbędne staje się objęcie priorytetowym wsparciem wskazanej grupy defaworyzowanej celem efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD.


III.5. DZIAŁALNOŚĆ SEKTORA SPOŁECZNEGO

Na terenie powiatu świeckiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej: dom dla przewlekle chorych (jednostka organizacyjna powiatu), dom dla przewlekle somatycznie chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Wincentego a Paulo oraz Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy prowadzony przez Związek Gmin. Od 2010 roku funkcjonuje ośrodek interwencji kryzysowej, który dysponuje miejscami hotelowymi i zabezpiecza potrzeby mieszkańców w tym zakresie. W 2013 z usług hotelu skorzystały 3 rodziny. Poza tym świadczy poradnictwo (prawne, pedagogiczne, psychologiczne w zakresie terapii uzależnień oraz psychiatryczne). W 2013 roku udzielił wsparcia 324 osobom. Zadanie powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców zapewniają trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z uwagi na zmniejszenie w 2012 roku miejsc w placówce w Bąkowie, brak kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych i brak możliwości przekształcenia rodzin niezawodowych w zawodowe, występuje problem w zapewnieniu dzieciom niezbędnej opieki.

Powiat dysponuje kilkoma miejscami w mieszkaniu chronionym, który funkcjonuje przy Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie – gmina Warlubie. Ponadto na terenie powiatu funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej (Świecie, Nowe), które prowadzone są przez aktywne organizacje pozarządowe17. Działalność warsztatów rozszerzyła ofertę pomocową w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych na terenie powiatu świeckiego i przyczynia się w sposób wymierny do integracji tej grupy osób ze społecznością lokalną poprzez czynny dział w rehabilitacji społecznej i zawodowej, uczy ich wielu kompetencji społecznych, co przyczynia się do sprawniejszego funkcjonowania oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych.

W powiecie świeckim funkcjonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a w każdej gminie działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i prawidłowym pełnieniu ról społecznych, pomoc w uzyskaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy świadczy w gminach 8 klubów integracji społecznej, a pozostałe gminy realizują Programy Reintegracji Zawodowej i Społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.Osobom bezdomnym świadczona jest pomoc w formie schronienia, pomocy rzeczowej i  pracy socjalnej z uwzględnieniem programu wychodzenia z bezdomności, którą w powiecie zapewnia 1 schronisko i 1 noclegownia. Dzieciom i młodzieży udziela się pomocy w świetlicach środowiskowych, których w powiecie jest 33. Niektóre z nich ukierunkowane są jedynie na zapewnienie opieki, inne  stosują terapię i socjoterapię. Znaczącą część klientów systemu pomocy społecznej stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami takimi jak: uzależnienie od środków psychoaktywnych, przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych wyrażające się m.in. w postaci niedojrzałości emocjonalnej, problemach we współżyciu z ludźmi, trudnościach adaptacyjnych czy niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym, szkolnym ujawniają się w postaci zachowań konfliktowych, agresywnych, buntowniczych, łamania przez dzieci i młodzież panujących obyczajów, norm, wartości. Brak mieszkań, niemożność podjęcia pracy, niedostatek środków do życia, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, osamotnienie, uzależnienie od alkoholu, zagubienie w świecie – to przykłady problemów z codziennego życia mieszkańców Powiatu Świeckiego. Problemy te swoim zasięgiem obejmują coraz większą grupę ludzi i coraz młodsze osoby. Zmuszają one część społeczności do szukania różnych form pomocy, w tym korzystania z usług świadczonych przez ośrodki pomocy społecznej. Z kolei inna grupa osób przyzwyczaiła się do brania środków publicznych w ramach pomocy społecznej i stanowi wyznacznik trwałego bezrobocia i dziedziczenia ubóstwa.

Istotny w tym wszystkim jest niewątpliwie potencjał aktywnie działających organizacji pozarządowych, który stanowi ogromną szansę dla całego systemu pomocy społecznej. Organizacje działające na polu pomocy społecznej są w stanie objąć swoim wpływem te grupy osób, których z racji różnych ograniczeń nie są w stanie objąć wyspecjalizowane instytucje pomocy społecznej (tabela nr III.9).Tabela nr. III.9: Wykaz organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Gmina

1.

Stowarzyszenie Sportowe dla Osób Upośledzonych Umysłowo,

Sekcja Olimpiad Specjalnych „Potrafimy”Świecie

2.

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie

Pruszcz

3.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Świecie/Nowe

4.

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Romów 

Świecie

5.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem”

Warlubie

6.

Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu

Świecie

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Krąg” przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Górnej Grupie

Dragacz

8.

Stowarzyszenie Rodzin Chorych Dzieci i Dorosłych na Schorzenia Centralnego Układu Nerwowego

Świecie

9.

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach

Pruszcz

10.

Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary

Nowe

11.

Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Świecie

12.

Polski Związek Niewidomych w Świeciu

Świecie

13.

Stowarzyszenie dla Osób Dotkniętych Przemocą „Nadzieja”

Świecie

14.

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejsko-Gminny

Nowe

15.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejski w Świeciu

Świecie


Pobieranie 1.89 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna