Spis treści Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”


III.3. SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA OBSZARU LGDPobieranie 1.89 Mb.
Strona3/8
Data24.02.2019
Rozmiar1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


III.3. SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA OBSZARU LGD
III.3.1. Ukształtowanie powierzchni i uwarunkowania przyrodnicze

W krajobrazie powiatu świeckiego dominujące znaczenie odgrywają trzy jednostki geograficzne, zwane mezoregionami. Największy z nich - Wysoczyzna Świecka - to płaski obszar urozmaicony niewielkimi morenowymi wzgórzami i dolinami. Wzbogacają go lasy, jeziora szczególnie atrakcyjne w rejonie Świekatowa, Błądzimia, Bukowca i Nowego. Od północy do Wysoczyzny Świeckiej przylega równina Borów Tucholskich, charakteryzująca się wysoką lesistością. Najbardziej zasobną w lasy jest gmina Osie (ponad 70%). Największym rezerwuarem wód płynących Ziemi Świeckiej jest dolny odcinek Wisły. Na uwagę zasługuje również górny odcinek Mątawy z malowniczymi zboczami i widokami tworzącymi niemal podgórski krajobraz - zwłaszcza w okolicy tzw. Szwajcarii Rulewskiej i Buśni koło Warlubia - sprzyjający rozwojowi turystyki i rekreacji.

Na terenie powiatu świeckiego przeważają gleby pochodzenia mineralnego w typie gleb: mady rzeczne, gleby brunatne, gleby płowe i gleby bielicowe. Okolice Wiąga, Jeżewa, Warlubia, Nowego, Bukowca zajmują gleby brunatne ukształtowane pod wpływem cech klimatu umiarkowanego oraz roślin lasów liściastych i mieszanych na glinach moreny dennej. Należą one do II i III klasy żyzności. Gleby płowe zajmują okolice Polskich Łąk, Pruszcza Pomorskiego, Przysierska, Górnej Grupy. Zachodzące procesy brunatnienia i bielicowania na podłożu gliny zwałowej powodują pogorszenie stosunków powietrzno – wodnych i w efekcie zaliczanie ich do III i IV klasy żyzności.

Surowce naturalne występują w postaci piasków, żwirów, surowców ilastych, glin i torfów. Najwięcej żwirowni znajduje się na terenie Gminy Dragacz. Powiat świecki jest także wyjątkowo zasobny w torfowiska.

Klimat na tym obszarze sklasyfikowano do dzielnicy VI, zwanej bydgoską. Opady roczne wynoszą ok. 500 mm, średnia temperatura powietrza 7,9ºC, czas trwania pokrywy śnieżnej 40-60 dni, długość okresu wegetacyjnego 210-215 dni. Najcieplejszy miesiąc to lipiec ze średnią temperaturą 18,2ºC, najchłodniejszy styczeń od –2,7ºC (w dolinie Wisły) do –3,8ºC (w Borach Tucholskich).

Prawnie chronione obszary o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują w Powiecie Świeckim 70 983,10 ha, rezerwaty przyrody zajmują 541,00 ha, parki krajobrazowe 42 567,20 ha, obszary chronionego krajobrazu 28 273,50 ha, natomiast użytki ekologiczne 688,70 ha. W powiecie funkcjonuje 6 obszarów włączonych do programu Natura 20004, tj. Bory Tucholskie, Dolina Dolnej Wisły, Krzewiny, Sandr Wdy, Solecka Dolina Wisły oraz Zamek Świecie. Atrakcją turystyczną obszaru LGD jest niewątpliwie Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, obejmujący swym zasięgiem 16 gmin, z których 6 należą do Powiatu Świeckiego: Nowe, Warlubie, Dragacz, Jeżewo, Świecie, Pruszcz. Na terenie tego parku istnieje kilkanaście rezerwatów przyrody, m.in. Rezerwat „Śnieżynka”, „Grabowiec”, „Czarcie Góry", „Jezioro Fletnowskie” oraz „Wiosło Duże”. Na uwagę zasługuje również Wdecki Park Krajobrazowy położony w granicach gmin: Osie, Lniano, Śliwice, Drzycim, Warlubie, Jeżewo, Cekcyn. Tereny leśne Parku położone są na terenie Nadleśnictwa Osie, Dąbrowa, Trzebciny, Zamrzenica. Swoją nazwę zawdzięcza Wdzie, czyli "Czarnej Wodzie", która wraz z dopływami - Prusiną, Ryszka i Sobińską Strugą tworzy malownicze zakątki5. Na terenie parku znajduje się 10 szlaków turystycznych, liczne agroturystyki, wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz rezerwaty przyrody, w tym m.in. Rezerwat „Jezioro Łyse”, „Osiny”, „Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego”. Ponadto na terenie powiatu świeckiego zostało sklasyfikowanych 360 pomników przyrody (stan na rok 2014), w tym najwięcej w gminach Świecie (86), Osie (76) i Pruszcz (41). Na uwagę zasługują m.in.: Diabelski Kamień, Dąb szypułkowy zwany „Dębem Tysiąclecia, "Dęby Bąkowskie", Źródełko św. Rocha czy Aleja jarzębów szwedzkich.

Walory te stanowią mocne strony i szanse dla rozwoju obszaru LGD w szczególności pod względem turystycznym. Ich umiejętne wykorzystanie poprzez wsparcie działań środowiskowych, gospodarczych i społecznych z pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru i ruchu turystycznego.
III.3.2. Uwarunkowania historyczne

Początek procesów kształtowania obszaru powiatu świeckiego przypada na schyłkowy paleolit (starsza epoka kamienia). Najistotniejsze wydarzenia mające wpływ na integralność obszaru LGD zaczęły się w XV wieku naszej ery. Zawarty w dniu 19 października 1466 roku II pokój toruński zakończył panowanie Zakonu Krzyżackiego na Pomorzu, które powróciło do Polski. W utworzonym wówczas województwie pomorskim powstały dwa odrębne powiaty z siedzibą w Świeciu i Nowem. Powiat świecki zajmował obszar 1 473 km2, a nowski 720 km2 i należał do najmniejszych w województwie. Zarówno Świecie, jak i Nowe były siedzibami starostów i powiatów, a także dekadentów kościelnych. W obu miastach były siedziby rządów grodzkich i sejmików powiatowych. W okresie do I rozbioru Polski było 22 starostów w Świeciu i w Nowem. Powiaty te jako samodzielne jednostki administracyjne istniały 306 lat (1466-1772). Po I rozbiorze Polski w 1772 roku władze pruskie włączyły terytoria obu powiatów do powiatu chojnickiego, starogardzkiego i chełmińskiego. W 1818 roku nastąpiła reorganizacja administracji, która spowodowała powstanie powiatu świeckiego, do którego weszły w całości tereny byłego powiatu nowskiego oraz częściowo chojnickiego i starogardzkiego. Pod koniec XIX wieku próbowano wyłonić z istniejącego powiatu świeckiego odrębny powiat nowski, ale były to próby nieudane. W dniu 01 grudnia 1885 roku powierzchnia powiatu świeckiego wynosiła 1669 km2, a liczba mieszkańców – 76 223. Taki układ terytorialny powiatu, z niewielkimi korektami przetrwał do 1975 roku, kiedy to powiaty w Polsce zostały zlikwidowane. Do czasu likwidacji w 1975 roku powiat świecki obejmował powierzchnię 1465 km2, w jego skład wchodziły dwa miasta: Świecie i Nowe oraz 9 gmin wraz z 121 sołectwami. Ich ponowne odrodzenie nastąpiło w 1998 roku, jednak nie spełniają one, jak to było przed wojną i do 1975 roku, zwierzchniej roli nad poszczególnymi gminami w powiecie.


III.3.3. Dostępność komunikacyjna

Przez obszar LGD w gminie Świecie przebiega droga nr 5 (E-261), Świecie – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław – Lubawka, aż do granicy z Czechami. W niedalekiej przyszłości w Nowych Marzach – gmina Dragacz – będzie się krzyżowała droga ekspresowa S5 z autostradą A1 zwaną „Autostradą Bursztynową”, łączącą Gdańsk z Toruniem, a dalej z Łodzią, aż do Cieszyna i Czech, jednocześnie sprzyja dostępności do lotnisk w Trójmieście. Przez powiat przebiega również droga wojewódzka nr 240 (91) z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę, z dojazdem do Chełmna, a dalej do Torunia oraz droga nr 214 w kierunku Kościerzyny i nr 239 - do Grudziądza i dalej Olsztyna. Na terenie powiatu dostępna jest publiczna komunikacja autobusowa, którą obsługuje PKS Bydgoszcz oraz prywatne linie przewozowe z gminy Warlubie i Świecie. Dostępny jest również transport kolejowy PKP, na trasie Laskowice Pomorskie – Bydgoszcz. Z północy na południe wiedzie magistrala kolejowa Trójmiasto - Śląsk.


III.3.4. Dziedzictwo i uwarunkowania kulturowe

Obszar LGD posiada wiele cennych turystycznie miejsc i obiektów kultury materialnej.W poszczególnych gminach powiatu świeckiego warto zwiedzić:

Gmina Bukowiec:

 • Zespoły pałacowo-parkowe z XIX w. w miejscowościach Poledno, Kawęcin, Budyń, Korytowo i Gawroniec.

 • Plebania i kościół parafialny z końca XIX w. w miejscowości Polskie Łąki,

 • Kościół parafialny z końca XIX w. i zespół dworski z końca XIX w. w miejscowości Przysiersk,

 • Kapliczka z XIX w. w Polednie oraz Szkoła z końca XIX w. w miejscowości Krupocin.

Gmina Dragacz:

 • Kościół w Wielkim Lubieniu z 1680r. oraz

 • Misyjne muzeum Etnograficzne i Drukarnia w Górnej Grupie,

 • Cmentarze mennonickie w Dragaczu, Bratwinie, Dolnej Grupie, Wielkim Zajączkowie i Wielkim Lubieniu oraz Zbiorowa Mogiła Pomordowanych w czasie II Wojnie Światowej w Mniszku,

 • Budynki mieszkalne z czasów osadnictwa holenderskiego położone od Wiąskich Piasków do Zajączkowa oraz „Biała Karczma” z końca XIX w. w miejscowości Michale.

Gmina Drzycim:

 • Kościół parafialny Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu,

 • Zespół Kościoła Ewangelickiego w Dólsku,

 • Zespoły dworsko-parkowe w miejscowości Gródek z XVIII w. i w Bedlenkach z około 1900 r. oraz okazały zespół pałacowo-parkowy z 1910 r. w Jastrzębiu.

Gmina Jeżewo:

 • Kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej w Jeżewie,

 • Cmentarze parafialne w Jeżewie i Laskowicach,

 • Zespoły pałacowo-parkowe w Laskowicach, Krąplewicach i Taszewie,

 • Szkoła podstawowa w Jeżewie z 1938 roku, Rezerwat Czapli Szarej (Białe Błota – Pleśno),

Gmina Lniano:6

 • Domy drewniane i murowane z XIX w. i XX w. w miejscowościach Błądzim, Lniano, Wętfie,

 • Park podworski w miejscowości Ostrowite i Siemkowo, Zespół dworca kolejowego, XX w.,

 • Kościół w Rykowisku z barokowym ołtarzem z I połowy XVIII i obrazem Koronacja NM Panny z XVII w. oraz „Czerwona szkoła” (zbudowana z czerwonej cegły) z roku 1898.

Gmina Nowe:

 • Średniowieczny układ ulic i częściowo zachowane gotyckie obwarowania; Wschodnie skrzydło zamku krzyżackiego z freskami oraz panoramą doliny Wisły; Murowany wiatrak Holenderski z XIX w. w Nowem,

 • Kościół farny z przełomu XIV i XV w. z barokowym wyposażeniem oraz zabytkami z XIV i XV wieku, m.in. malowidłami ściennymi (unikat w skali europejskiej); Filialny kościół św. Maksymiliana z gotycką kryptą,

 • Poholenderska wieś Mątawy z charakterystyczną drewnianą zabudową i kościółkiem pomennonickim,

 • Zespoły dworsko-parkowe z XIX w. w miejscowościach Bochlin, Milewo, Milewko i Kończyce.

Gmina Osie:7

 • Zabytkowe domy mieszkalne z XIX/XX wieku, znajdujące się Brzezinach, Łążku, Osiu i Wierzchach,

 • Kapliczki przydrożne w Brzezinach, Łążku i Miedznie; Kościół parafialny w Osiu pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. z 1821r., z dobudowanym w 1901 r. prezbiterium,

 • Zabytkowe szkoły wybudowane na przełomie XIX i XX wieku w miejscowościach: Brzeziny, Jaszcz, Miedzno, Osie i Wierzchy oraz Młyn wodny w Wierzchach – Zgorzały Most oraz Spichlerz w Osiu,

Gmina Pruszcz:8

 • Grodzisko „Talerzyk” w Topolnie z przełomu XVIII i XIX w.;

 • Kapliczka z 1616 r. w Grabowie oraz Sikawka strażacka z 1887 r. w Serocku,

 • „Mała Częstochowa” - barokowy kościół popauliński w Topolnie z oryginalnym XVII-wiecznym wyposażeniem – sanktuarium maryjne z cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej,

 • Klasycystyczny kościół w Serocku oraz kościół neogotycki z XIX w. o krótkim trójbocznym prezbiterium (sklepienie gwieździste) w Niewieścinie,

 • Zespoły pałacowo-parkowe XIX-wieczne w miejscowościach Topolno, Grabowo, Gołuszyce, Luszkowo, Luszkówko i Nieciszewo oraz zespoły dworsko-parkowe z XIX w. w Niewieścinie i Łaszewie,

 • Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża i Św. Andrzeja Boboli w Wałdowie.

Gmina Świecie:9

 • Drewniany dom podcieniowy z 1770r. w Chrystkowie oraz szachulcowy młyn wodny z 1888r. w Grucznie,

 • Zespoły dworsko-parkowe XIX-wieczne w miejscowościach Sulnowo, Skarszewo i Polski Konopat oraz pałacowo-parkowe w Sartowicach (pałac z 1792), Morsku i Przechowie z XIX w.,

 • Zespół klasztorny bernardynów z XVII w., w tym kościół, klasztor (obecnie szpital dla nerwowo chorych) oraz park o pow. 10 ha z przełomu XVIII-XIX w.,

 • Ruiny zamku krzyżackiego z połowy XIV w. w Świeciu; Ratusz, obecnie Pałac Ślubów z lat 1870-1879 w Świeciu oraz Młyn zbożowy murowano-szachulcowy z lat 1860-1864.

Gmina Świekatowo:10

 • Kościół pw. Św. Marcina o cechach neogotyckich z 1852 r.,

 • Chałupy drewniane w Zalesiu Szlacheckim z ok. połowy XIX w.,

 • Cmentarze rzymsko-katolickie i ewangelickie z XIX i XX w.,

 • Zespoły dworsko-parkowe i folwarczne z XIX w. w miejscowościach Stążki i Szewno oraz parki podworskie w Lipienicy i Lipienica-Żuławy.

Gmina Warlubie:

 • Zespoły pałacowo-parkowe w Bąkowie, Rulewie i Płochocinie z XIX w.,

 • Zabytkowe kościoły w Płochocinie (1891), Lipinkach (1904), Wielkim Komorsku (1798) i Bzowie (1768),

 • Drewniana zabudowa z końca XIX wieku w Lipinkach i Bzowie oraz Kamienny wodopój konnego dyliżansu Grudziądz – Nowe z przystankiem i źródełkiem w Bzowie z XIX w. - jedyny w regionie,

 • Pozostałości kultury mennonickiej w Komorsku, Osieku i Kruszach.

W początkach średniowiecza ziemia świecka od strony zachodniej graniczyła z Kaszubami, a od strony wschodniej z Prusami. Obydwie grupy etniczne, ich obyczaje i język przenikały na teren powiatu świeckiego. Wywarło to duży wpływ na mowę (gwarę) i kulturę naszego regionu aż po obecne czasy11. Na obszarze LGD zachowały się w tradycji obrzędy, pieśni, legendy i regionalne potrawy. Z uwagi na to, iż teren Obszar LGD leży w południowej części Kociewia (tzw. Kociewie Świeckie) kultura i zwyczaje mieszkańców czerpane są głównie ze zwyczajów rdzennych Kociewiaków. Wśród zachowanych obrzędów na uwagę zasługują obrzędy związane ze ślubem, żniwami, dożynkami, świętami kościelnymi i śmiercią. Na terenie wszystkich gmin terenu LGD organizowane są dożynki, odpusty, noce świętojańskie, festiwale, dni gmin oraz coroczny „Festiwal Smaku” w Grucznie (gmina Świecie) i Festiwal Chleba w Janiej Górze (gmina Świekatowo). Następuje trwały powrót do różnych tradycji m.in. pszczelarstwa, sadownictwa, kulinarnych.

Powiat świecki odznacza się spójnością wewnętrzną, o czym świadczą liczne walory i bogactwo zasobów przyrodniczych, zabytkowej architektury i dziedzictwa kulturowego, rozproszone we wszystkich gminach powiatu, a zarazem wspólne i lokalnie charakterystyczne. W ostatnich latach z powodzeniem przeprowadzono rewitalizację wielu cennych obiektów i udostępniono je do użytku społeczeństwa, m.in. zespoły pałacowo-parkowe w Polednie, Jastrzębiu i Rulewie oraz „Białą Karczmę w Michalu. Wysoką atrakcyjność obszaru LGD zawdzięcza realizacji wielu działań w oparciu o środki unijne z poprzednich okresów programowania, jednak nadal niewystarczająco wyeksponowana jest specyfika tych walorów, co powoduje konieczność dalszej ingerencji w te obszary. Niewątpliwie należy podjąć kolejne działania, w tym innowacyjne, aby uczynić je bardziej atrakcyjnymi dla turystów i które należy w skuteczny sposób pielęgnować i zachować dla przyszłych pokoleń. Pocieszający staje się fakt rosnącej świadomości mieszkańców o konieczności promocji walorów kulturowych, historycznych czy artystycznych, jak również pogłębiające się poczucie tożsamości mieszkańców z regionem objętym LSR. Daje to olbrzymią szansę na poprawę stanu zachowania środowiska kulturowego gmin, stworzenie dla rozwoju gospodarczego gminy produktu turystycznego wykorzystującego dobra kultury, rozwój przedsiębiorczości oraz uwrażliwienie mieszkańców gmin na potrzeby związane z utrzymaniem i ochroną środowiska kulturowego.


III.3.5. Opieka zdrowotna

Dostępność do placówek ochrony zdrowia jest zapewniona we wszystkich gminach obszaru LGD. Na obszarach wiejskich mieszkańcy mają dostęp do przychodni gminnych, gdzie uzyskają podstawową opiekę zdrowotną. Poza tym w każdej gminie funkcjonuje co najmniej 1 apteka. Niestety specjalistyczne odziały szpitalne umiejscowione są w najbliższych miastach – Świecie i Grudziądz. W gminie Świecie na terenie miasta funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy szpital”, który realizuje kontrakt NFZ, dzięki czemu zapewnia bezpłatne leczenie na wszystkich oddziałach. Na terenie miasta znajduje się również Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Florencja II.


III.3.6. Bezpieczeństwo publiczne

Nad bezpieczeństwem publicznym na obszarze LGD czuwa Komenda Powiatowa Policji w Świeciu. Obszar wiejski obsługiwany jest przez poszczególne posterunki policji w gminach. Drugim ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo jest działalność straży pożarnej. Główną jednostką na terenie LGD jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, ponadto działa ponad 60 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, których część jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


III.3.7 Edukacja

Na obszarze LGD znajdują się 42 szkoły podstawowe, 39 szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 szkoła wyższa w Świeciu. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu i Nowem funkcjonują Szkolne Ośrodki Kariery, gdzie doradcy zawodowi przybliżają uczniom specyfikę poszczególnych zawodów, organizują wycieczki do zakładów pracy oraz pomagają w wyborze dalszego kierunku kształcenia lub pracy zawodowej. Ponadto w powiecie funkcjonują dwa zespoły szkół specjalnych – w Świeciu i Warlubiu, w których obowiązek szkolny i obowiązek nauki realizują dzieci i młodzież upośledzona umysłowo, zagrożona niedostosowaniem społecznym i niedostosowana społecznie. W zakresie kształtowania na kierunkach rolniczych powiat świecki dysponuje jedynie trzema placówkami, w tym jedna stanowi zespół szkół specjalnych.

W Świeciu funkcjonuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, która wykonuje m.in. zadania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i  młodzieży z zaburzeniami i  odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, a także wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Szkoły ponadgimnazjalne przygotowują swoich absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach wyższych, a także do podjęcia pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Większość absolwentów korzysta corocznie z instrumentów aktywizacji zawodowej oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Ochotniczy Hufiec Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu, gdzie można znaleźć informacje na temat ofert staży, praktyk, pracy czy źródeł finansowania dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

W zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, poziom ten jest niewystarczający i wymaga wdrożenia kompleksowych działań aktywizująco-motywujących oraz innowacyjnych celem pobudzenia postaw przedsiębiorczych, w szczególności wśród osób młodych. Badanie ankietowe wykazało nie tylko niski poziom wykształcenia rolników lecz także problem pracodawców ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, a przyczynia się do tego dość niska aktywność zawodowa, niskiej jakości oferta wsparcia przygotowującego do wejścia na rynek oraz brak wytrwałości w realizacji ścieżki zawodowej spowodowana często przez skomplikowaną biurokrację, niestabilność prawa i zbyt mocną konkurencję. Niezbędna staje się stała współpraca sektora nauki i badań z sektorem gospodarczym, który najlepiej wie jakich pracowników, o jakich kwalifikacjach potrzebuje i w jakich kierunkach należy kształcić młodzież, aby zaspokoić potrzeby przedsiębiorców, wzmocnić aktywność w zakresie przedsiębiorczości i co ważne sprzyjać rozwojowi gospodarki lokalnej.III.3.8. Sport i kultura

Na terenie LGD działa prawie 60 zorganizowanych klubów sportowych, w tym 16 ma formę stowarzyszeń. Na publiczną infrastrukturę sportową składają się głównie przyszkolne sale gimnastyczne, boiska oraz stadiony i hale sportowe. Najpopularniejszymi dyscyplinami wśród mieszkańców są piłka nożna i koszykówka oraz w mniejszym stopniu lekkoatletyka, siatkówka, tenis stołowy, pływanie, sporty walki. Nadal odczuwalna jest niewystarczająca liczba sal gimnastycznych przy szkołach, konieczność modernizacji boisk szkolnych i stadionów, a dostępność atrakcyjnych obiektów sportowych jest ograniczona, między innymi z powodu odległości.

Instytucjonalna obsługa kultury na terenie gmin LGD jest dość dobrze rozwinięta. Powiat świecki może odznaczyć się prężnie funkcjonującymi bibliotekami, ośrodkami kultury i odnowionymi świetlicami wiejskimi (wraz z ich otoczeniem), które warto ożywić nowymi działaniami m.in. na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wśród form i przejawów działalności kulturalnej na terenach gmin wyróżnić należy: • Dni Strażaka, Dni Dziecka,

 • Festyny sportowo – rekreacyjne, Festiwale Mini Playback Show, Festiwal Smaku w Grucznie, Festiwal Mocnych Brzmień w Świeciu,

 • Półmaraton Grudziądz – Rulewo śladami Bronisława Malinowskiego,

 • Blues na Świecie Festival,

 • Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Świeciu,

 • Kociewski Rajd Enduro,

 • Maraton Piosenki Osobistej w Świeciu,

 • Rekonstrukcja bitwy pod Bukowcem z 1939 roku,

 • dożynki, odpusty, noce świętojańskie.

Wszystkie imprezy organizowane na obszarze objętym LSR mają wpływ na integrację lokalnej społeczności i są niezbędnym czynnikiem w kształtowaniu, zwłaszcza u ludzi młodych, tożsamości społecznej. Niewątpliwie należy podejmować działania, w tym innowacyjne, wspierające organizację imprez i wydarzeń integrujących lokalną społeczność, zwiększających ruch turystyczny i sprzyjających promocji obszaru LGD.
III.3.9. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność społeczna

Na obszarze objętym LSR aktywnie funkcjonuje ponad 200 stowarzyszeń i związków wspierających społeczeństwo we wszystkich dziedzinach przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców i ich otoczenia. Wykaz organizacji dostępny jest na stronie Starostwa Powiatowego w Świeciu csw.pl. Pomimo stopniowo wzrastającej świadomości społecznej, co do możliwości i zasadności rozwiązywania istotnych problemów lokalnych, społecznych we własnym zakresie, obszar LGD charakteryzuje się średnią aktywnością społeczną mieszkańców. Warto podejmować działania aktywizujące i integrujące lokalną społeczność oraz zwiększające świadomość w zakresie wspierania i otaczania opieką ludzi starszych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.


III.4. GOSPODARKA OBSZARU LGD - OPIS RYNKU PRACY
III.4.1. Poziom zatrudnienia

Na koniec 2013 roku w powiecie świeckim zatrudnionych było łącznie 18 629 osób, w tym 8 525 kobiet. W porównaniu z poprzednim okresem programowania nastąpił dodatni przyrost osób zatrudnionych o 5,5% oraz wzrost o ponad 3% wskaźnika osób pracujących na 1000 ludności, który w 2013 roku wyniósł 187. Świadczy to o polepszającej się kondycji gospodarczej obszaru.Biorąc pod uwagę poszczególne sekcje i dynamikę przyrostu osób w nich pracujących w okresie ostatnich 7 lat, nastąpiło wyraźne zmniejszenie liczy osób pracujących o 21% w przypadku sektora rolniczego oraz znaczący wzrost o 36% w sektorze związanym z handlem, gastronomią, komunikacją. W pozostałych sektorach zmiany są nieznaczne, a poziom zatrudnienia jest na porównywalnym poziomie.
Tabela nr III.5: Liczba osób pracujących w poszczególnych sekcjach PKD – dane GUS XII 2013r.

Sekcja PKD

Liczba osób pracujących


Przeciętne zatrudnienie

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo

5 325

226,6

Przemysł, budownictwo

9 070

8 735,4

Handel, naprawa pojazdów, transport, gospodarka magazynowa, zakwaterowanie, gastronomia, informacja, komunikacja

3 434

4 229,5

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomościami oraz pozostałe usługi

5 725

4 623,5


III.4.2. Bezrobocie

Liczbę bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym na obszarze LSR w relacji do liczby osób w wieku produkcyjnym w województwie przedstawia poniższa tabela III.6.


Tabela nr III.6

Jednostka terytorialna

Ogółem [%]

w tym kobiety

2013

Kujawsko-Pomorskie

11,3

12,8

Powiat świecki

9,9

11,9

Liczba osób bezrobotnych, pod koniec 2013 roku, w powiecie świeckim wynosiła 6 350 (tabela nr III.7) i zmniejszyła się w okresie ostatnich 7 lat o prawie 18%. Wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego w powiecie świeckim na koniec 2013 roku wynosił 18,2%, w 2014 roku nastąpił znaczny spadek do 15,5%. W odniesieniu do poprzedniego okresu programowania nastąpił spadek o prawie 30%, co wskazuje na znaczący wzrost gospodarczy w powiecie świeckim.


Tabela nr III.7: Wyszczególnienie danych o osobach bezrobotnych – PUP Świecie - 31 XII 2013r.

Wyszczególnienie

ogółem

kobiety

Wyszczególnienie

ogółem

kobiety

1. Liczba bezrobotnych

6350

3597

3. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy

6350

3597

w tym

poprzednio pracujący

5386

2929

z tego

do 1 miesiąca

499

204

ze zwolnień grupowych

327

181

1 - 3

1142

548

z prawem do zasiłku

780

334

3 - 6

1142

614

w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki

420

273

6 - 12

1009

540

posiadający gospodarstwo rolne

123

63

12 - 24

1227

764

2. Bezrobotni w szczególnej sytuacji

6034

3406

pow. 24 miesięcy

1331

927

w tym

do 25 r.ż.

1494

862

4. Bezrobotni wg wieku

6350

3597

powyżej 50 r.ż.

1268

545

z tego

18 - 24

1494

862

długotrwale

3625

2282

25 - 34

1709

1087

bez kwalifikacji zawodowych

2222

1305

35 - 44

1337

793

bez doświadczenia zawodowego

1333

920

45 - 54

1129

621

bez wykształcenia średniego

4168

2059

55 - 59

538

234

samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 r.ż.

545

486

60 - 64

143

X

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

X

931

5. Bezrobotni wg wykształcenia

6350

3597

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego

12

12

z tego

wyższe

361

261

policealne i średnie

1821

1277

którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

127

3

zasadnicze zawodowe

2004

1125

gimnazjalne i poniżej

2164

934


III.4.3. Podmioty gospodarcze i branże z potencjałem rozwojowym

W powiecie świeckim, na koniec 2013 roku, funkcjonowało łącznie 7 407 firm. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów wyniosła 670 i zmniejszyła się o prawie 15% w odniesieniu do ostatnich 6 lat. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarki na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym, w grudniu 2013 roku wyniósł 1 153,0 i wzrósł o prawie 3% przez okres 7 lat. Na obszarze występuje 11 podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 250 osób, przeważają mikro (7 008) oraz małe (316) przedsiębiorstwa.Najwięcej podmiotów w 2013 roku działało w sektorze „handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja” (38,5%), następnie w sekcji „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (22,6%) i pozostałych usługach (21,8%). Najmniej podmiotów zajmowało się działalnością finansową i ubezpieczeniową, obsługą rynku nieruchomości (2,5%). Zauważalne są również różnice w przestrzennym rozmieszczeniu podmiotów gospodarczych. Największa ilość firm ulokowała się w gminach: Świecie (obszar miejsko-wiejski), Pruszcz i Dragacz, najmniej w gminie Świekatowo, Lniano i Nowe (obszar wiejski).
Tabela nr III.8: Liczba podmiotów gospodarczych w sekcjach PKD – GUS - 31 XII 2013r.

Sekcja PKD

Liczba podmiotów gospodarki narodowej [XII 2013]

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

332

Przemysł (w tym przetwórstwo)

877 (810)

Budownictwo

1028

Handel, naprawa pojazdów samochodowych

1877

Transport i gospodarka magazynowa

588

Zakwaterowanie, gastronomia

219

Informacja i komunikacja

69

Obsługa rynku nieruchomościami

313

Działalność profesjonalna, naukowa, techniczna

377


Największy przyrost liczby podmiotów gospodarczych wystąpił w gminie Drzycim oraz na obszarze wiejskim gminy Nowe (17,2 i 15,9%). W miastach Świecie i Nowe liczba przedsiębiorstw odpowiednio zmalała o 23 (-0.9%) i wzrosła o 14 (3,5%) podmiotów12.


Najsilniej ugruntowały się przedsiębiorstwa z branży mięsnej, papierniczej i drzewnej z uwagi na bogatą lesistość terenu oraz przewagę obszarów typowo rolniczych. Warunki te mają również ogromny wpływ na rozwój usług agro/turystycznych i gospodarkę ekologiczną. Na podstawie badania własnego – ankiety badawcze - ogromny potencjał uwidocznił się również w branży spożywczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego i wytwarzania produktów lokalnych oraz w branży turystycznej i agroturystycznej, co pozytywnie wpływa na polepszenie atrakcyjności obszaru i intensywność ruchu turystycznego na obszarze LGD.

Potencjał gospodarczy powiatu świeckiego nie został w pełni wykorzystany w poprzednim okresie programowania, co m.in. zauważono na podstawie odpowiedzi ankietowanych. Biorąc pod uwagę dostępność zasobów w postaci niewykorzystanych terenów inwestycyjnych i zasobów naturalnych, rozwojowego rynku usług i handlu czy zwiększającej się liczby aktywnych osób chcących uruchamiać czy rozwijać działalności gospodarcze warto wspierać wszelkie działania prowadzące do rozwoju gospodarczego obszaru LGD i co ważne zapewnienia nowych miejsc pracy. Ponadto badanie ankietowe wykazało wysokie zainteresowanie w kierunku utworzenia inkubatora wspierającego rozwój małych przedsiębiorstw oraz inkubatora przetwórstwa rolno-spożywczego ułatwiającego wprowadzanie na rynek produktów lokalnych, sieciowanie usług oraz rozwój krótkich łańcuchów dostaw, co znacząco wzmocni zarówno gospodarkę lokalną, jak i regionalną, z uwagi na bliskość dużych miast i atrakcyjne uwarunkowania komunikacyjne obszaru LGD.Pobieranie 1.89 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna