Spis treści informacja o Dniach „Teraz Polska” w Niżnim Nowgorodzie I imprezach towarzyszącychPobieranie 0,62 Mb.
Strona1/7
Data11.04.2018
Rozmiar0,62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Materiały informacyjne

SPIS TREŚCI


Informacja o Dniach „Teraz Polska” w Niżnim Nowgorodzie i imprezach towarzyszących (13-15 marca 2001) 3

I.POLSKO - ROSYJSKIE OBROTY HANDLOWE W 2000 R. 5

II.SYTUACJA GOSPODARCZA FEDERACJI ROSYJSKIEJ. 10

1.Podstawowe tendencje makroekonomiczne 10

2.Produkt Krajowy Brutto 11

3.Przemysł. 12

4.Rolnictwo 13

5.Budownictwo 14

6.Transport 15

7.Handel detaliczny i usługi 15

8.Inflacja i ceny 16

9.Poziom życia ludności 17

10.Rynek pracy 18

11.Budżet 18

12.Finanse przedsiębiorstw 19

13.Handel zagraniczny 19

14.Podstawowe wskażniki rozwoju gospodarczego FR w 2000 roku 21

III.OBWÓD NIŻEGORODZKI . 22

1.Charakterystyka obwodu. 22

2.Współpraca gospodarcza obwodu z zagranicą, w tym stosunki z Polską. 23

IV.WARUNKI DOSTĘPU DO RYNKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ. 25

1.Taryfa celna 25

2.KNU i preferencje celne wobec Polski i innych krajów. 25

3.Kwoty wwozowe 25

4.Środki ochronne 26

5.Specjalne środki ochronne 26

6.Środki antydumpingowe 27

7.Środki kompensujące 27

8.Czasowe ograniczenia importu 27

9.Środki ochronne przy eksporcie towarów. 28

10.Procedury celne. 28

11.Dokumenty celne. 30

12.Deklaracja celna towarowa. 30

13.Deklaracja wartości celnej. 30

14.Świadectwo pochodzenia towaru. 31

15.Metryka transakcji importowej. 32

16.Zezwolenia innych organów państwowych. 32

17.System podatkowy. 32

18.Opłaty celne 36

19.Ograniczenia importowe, zezwolenia, licencje, zakazy. 36

20.Kontyngenty i inne ograniczenia eksportowe. 37

21.Standaryzacja i certyfikacja. 38

22.Procedura certyfikacji produkcji. 39

23.Oznakowanie. 40

24.Specyficzne wymogi sanitarne i fitosanitarne. 40

25.Wymogi związane z ochroną praw konsumenta. 42

26.Bariery dla usług. 43

V.WARUNKI INWESTOWANIA NA RYNKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ. 44

1.Realizacja inwestycji w Federacji Rosyjskiej w 2000r.. 44

2.Ustawodawstwo regulujące procesy inwestycyjne w FR. 47

3.Ustawa o inwestycjach zagranicznych. 49

4.Łączne obciążenia podatkowe przedsiębiorstw. 51

5.Ustawy dotyczące zasad tworzenia osób prawnych i ich działalności. 52

6.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOO). 52

7.Zamknięta spółka akcyjna (ЗАО). 53

8.Otwarta spółka akcyjna (AOA). 53

9.Zasady rejestracji. 54

10.Rejestracja organizacji komercyjnych z inwestycjami zagranicznymi. 55

11.Akredytacja filii zagranicznej osoby prawnej 60

12.Akredytacja przedstawicielstwa. 60

13.Dokumenty niezbędne do przedstawienia Państwowej Izbie Rejestracyjnej dla rozpatrzenia prawa prowadzenia działalności leasingowej w FR przez nierezydentów na etapie przedlicencyjnym. 61

14.Informacje uzupełniające. 62

VI.Informacja o zakresie pomocy udzielanej przez Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej - polskim firmom działającym na terenie Federacji Rosyjskiej oraz biorącym udział w miejscowych wystawach i targach. 63

VII.Informacje i poradnictwo gospodarcze dla podmiotów gospodarczych. Funkcjonowanie komputerowego systemu informacyjnego WE-H. 63
Informacja o Dniach „Teraz Polska” w Niżnim Nowgorodzie i imprezach towarzyszących (13-15 marca 2001)

Organizatorem „Dni Polskich” była Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Moskwie, w ścisłej współpracy z władzami Obwodu Niżegorodskiego. Impreza uzyskała znaczne dofinansowanie ze środków promocyjnych Ministerstwa Gospodarki. Była największą narodową prezentacją Polski w Rosji w ostatnich latach.


W ramach Dni zorganizowano przede wszystkim prezentację oferty handlowej firm – laureatów godła promocyjnego „Teraz Polska”. W targach uczestniczyło około 60 polskich firm. Najczęściej wystawianymi towarami były tekstylia i odzież, ceramika i stolarka budowlana, kosmetyki, sprzęt gospodarstwa domowego, żywność i nasiona. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także stoiska Międzynarodowych Targów Poznańskich i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Do N.Nowgorodu przyjechało ponadto, w charakterze obserwatorów, ok. 20 firm z Polski.

W czasie trwania „Dni” firmy przeprowadziły ponad 480 wstępnych rozmów handlowych.

Podczas „Dni” zorganizowano także szereg imprez towarzyszących, między innymi:  • seminaria tematyczne,

  • wystawę plakatów z kolekcji Muzeum Plakatu w Krakowie,

  • dni filmu polskiego,

  • pokazy mody polskiej,

  • występy polonijnego zespołu folklorystycznego „Gaik” z S.Petersburga.

Otwarcia Dni „Teraz Polska” dokonał Wicepremier J.Steinhoff oraz przedstawiciele miejscowych władz - p.o. gubernatora A.W.Batyriew, zastępca pełnomocnego przedstawiciela Prezydenta FR w Nadwołżańskim Okręgu Federalnym S.A.Obozow, wiceprzewodniczący Obwodowej Dumy A.N.Listkow, wicegubernatorzy: W.N.Jewlampiew (ds. gospodarczych), I.N.Konowałow (ds. zagranicznych) i inni.


W przeprowadzonych podczas Dni rozmowach gospodarczych z kierownictwem Obwodu i Okręgu zwrócono uwagę na znaczenie intensyfikacji związków międzyregionalnych (nawiązane kontakty z województwem świetokrzyskim; planowane z lubelskim, wielkopolskim i małopolskim). Omówiono potencjalne możliwości wymiany handlowej i kooperacyjnej, zwłaszcza w przemyśle lekkim, rolno-spożywczym i motoryzacyjnym. Strona rosyjska wyraziła zainteresowanie i zadeklarowała pomoc w lokalizacji na terenie N.Nowgorodu „domu polskiego” oraz wspieranie wszelkich polskich inicjatyw gospodarczych. Jesienią br. zamierza zorganizować, w porozumieniu z Fundacją „Teraz Polska”, prezentację Obwodu w Polsce. Przyjęła również zaproszenie do udziału w Forum Gospodarczym w Krynicy.

”Dni Polskie” i wizyta delegacji polskiej spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony miejscowego biznesu oraz mediów, również centralnych. Wicepremier J.Steinhoff i członkowie polskiej delegacji udzielili wielu wywiadów telewizyjnych i radiowych, ukazały się liczne artykuły w prasie lokalnej i o zasięgu ogólnokrajowym.

Wystawę odwiedziło ok. 6000 gości.

Polscy przedsiębiorcy towarzyszący Wicepremierowi J. Steinhoffowi w jego wizycie w N.Nowgorodzie w drodze powrotnej spotkali się 14 marca w siedzibie Moskiewskiej Izby Przemysłowo- Handlowej z jej władzami, przedstawicielami Rządu Moskwy i zaproszonymi moskiewskimi przedsiębiorcami.

Spotkanie prowadził prezes Izby J.I. Kotow. Polskiej, 13-osobowej delegacji, przewodniczył dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG W.J. Wężyk.

Ze strony rosyjskiej w spotkaniu uczestniczyło 35 przedstawicieli moskiewskich firm.

Podczas spotkania polscy przedsiębiorcy przedstawili swoje firmy i określili dotychczasowy i planowany przez nich zakres wspólpracy z rynkiem rosyjskim. Również firmy rosyjskie przedstawiły swoje zainteresowania dotyczące polskich towarów i wspólpracy z polskimi przedsiębiorcami. Obie strony zwróciły uwagę na potrzebę częstszych kontaktów. Prezes Kotow stwierdził, że w przyszłości dzięki realizacji idei utworzenia w Moskwie Domu Polskiego, byłoby w Moskwie miejsce umożliwiające odbywanie stałych roboczych kontaktów oraz spotkań polskich i rosyjskich przedsiębiorców, co niewątpliwie sprzyjałoby zwiększeniu wymiany towarowej między obu krajami. Po spotkaniu obie strony kontynuowały rozmowy dwustronne.

Uczestniczący w spotkaniu wicemarszałek województwa lubelskiego p. Szydłowski mówił o dużym zainteresowaniu jego województwa współpracą gospodarczą z Rosją i rosyjskimi regionami.

  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna