Spis treści 2 I. Kryteria wyboru projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3Pobieranie 0,54 Mb.
Strona1/4
Data01.02.2018
Rozmiar0,54 Mb.
  1   2   3   4

Zarząd Województwa Śląskiego

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT

SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

Katowice, maj 2015 r.

Spis treści


Spis treści 2

I.Kryteria wyboru projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3

1.Kryteria wyboru projektów w ramach działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3

2.Kryteria wyboru projektów dla działań 1.2, 3.2 oraz 3.3 wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 4

5

II.Kryteria wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego 51.Kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 5

Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów 5

Kryteria ogólne 6

Kryteria szczegółowe 18

Kryteria szczegółowe dla osi priorytetowej IX 18

Kryteria szczegółowe dla osi priorytetowej XI 302.Kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 32

Kryteria ogólne 32

Kryteria szczegółowe 51

Kryteria dla Poddziałania 7.1.3 51

Kryteria dla Działania 7.2 58

Kryteria dla Poddziałania 7.3.3 63

Kryteria dla Poddziałania 7.4.2 70

Kryteria dla Działania 11.3 773.Kryteria wyboru projektów w ramach Osi priorytetowej XIII 83

III. Kryteria zgodności ze strategią ZIT/RIT 84


 1. Kryteria wyboru projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 1. Kryteria wyboru projektów w ramach działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zgodnie z rozdziałem 4, pkt. 8 wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 30 stycznia 2015 r. SZOOP RPO WSL 2014-2020 przyjmowany jest etapowo.

Ostateczne zapisy kryteriów wyboru projektów przyjęte zostaną w późniejszym etapie.


 1. Kryteria wyboru projektów dla działań 1.2, 3.2 oraz 3.3 wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


Zgodnie z rozdziałem 4, pkt. 8 wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 30 stycznia 2015 r. SZOOP RPO WSL 2014-2020 przyjmowany jest etapowo.

Ostateczne zapisy kryteriów wyboru projektów przyjęte zostaną w późniejszym etapie.


 1. Kryteria wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu SpołecznegoKlasyfikacja kryteriów wyboru projektów

W ramach RPO WSL 2014-2020 stosowane będą następujące podstawowe rodzaje kryteriów dokonywania wyboru projektów:


Ogólne:

  1. Formalne;

  2. Merytoryczne;

  3. Horyzontalne.

Szczegółowe:

 1. Dostępu;

 2. Dodatkowe;

 3. Preselekcyjne;

 4. Strategiczne.Kryteria ogólne


Lp.

Kryterium

Definicja

Rodzaj kryterium

Sposób weryfikacji

Ocena warunkowa1

(negocjacje)

Etap Oceny Kryterium

Zastosowanie Kryterium

Projekty Konkursowe

Projekty Pozakonkursowe PUP

Projekty pozakonkursowe

Kryteria formalneKwalifikowalność

wnioskodawcy/partnerów
Wnioskodawca (i partnerzy – jeśli dotyczy) są podmiotami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach działania, zgodnie z RPO WSL 2014-2020 oraz Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.

Formalne Ogólne

0/1

Nie dotyczy

Ocena Formalna

Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania

dofinansowania ze

środków Unii Europejskiej


Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.),

- art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769),

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 768 ze zm.). Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy.Formalne Ogólne

0/1

Nie dotyczy

Ocena Formalna

Potencjał finansowy


Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie roczne obroty rozumiane jako przychody lub wydatki (w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych) za poprzedni rok (w przypadku projektów partnerskich, również przychód partnera), który jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projektach realizowanych w danej instytucji (dla projektów partnerskich, w których partner ponosi wydatki, obroty sumują się). W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy wydatkom w roku, w którym koszty są najwyższe.

Formalne

Ogólne

0/1

Nie dotyczy

Ocena Formalna


Uproszczone metody rozliczania wydatków

Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty  100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Formalne

Ogólne

0/1

Nie dotyczy

Ocena Formalna


Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w RPO WSL

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych RPO WSL, określonych datami od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r.

Formalne

Ogólne

0/1

Nie dotyczy

Ocena Formalna

Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:

- projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,

- nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e),

- projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.Kryterium weryfikowane na podstawie złożonych oświadczeń stanowiących integralną część wniosku o dofinansowanie.

Formalne Ogólne

0/1

Nie dotyczy

Ocena Formalna

Prawidłowość określenia wartości projektu

Wartość projektu jest zgodna z minimalną i maksymalną wartością projektu obowiązującą dla danego działania/poddziałania/typu projektu, określonymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020

Formalne

Ogólne

0/1

Nie dotyczy

Ocena Formalna

Projekt nie został usunięty z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych

Kryterium weryfikowane na podstawie listy zgłoszonych wniosków do załącznika do SZOOP.

Formalne Ogólne

0/1

Nie dotyczy

Ocena Formalna

Kryteria merytoryczneZgodność z regulaminem konkursu/naboru

Oceniane będzie czy projektodawca zastosował się do zaleceń IZ sformułowanych w regulaminie konkursu/naboru a wynikających z wytycznych horyzontalnych

Merytoryczne

Ogólne


0/1

Nie

Ocena Merytoryczna

Wpisywanie się projektu we właściwe działanie/poddziałanie/ typ projektu RPO WSL 2014-2020 – zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych i regulaminem konkursu/naboru.

Projekt wpisuje się we właściwe działanie/poddziałanie/ typ projektu, zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020 oraz regulaminem konkursu/naboru. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zgodności wybranej grupy docelowej z jej charakterystyką oraz spójności wskazanego typu operacji z opisem zadań, a także zgodność projektu z celami szczegółowymi RPO WSL oraz z diagnozą zawartą w programie bądź w regulaminie konkursu/naboru.

Merytoryczne Ogólne

0/1

Nie

Ocena Merytoryczna

Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie


Partnerzy zostali wybrani zgodnie z przepisami art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy oraz treści wniosku.

Merytoryczne Ogólne

0/1

Nie

Ocena Merytoryczna


Zasadność nawiązania partnerstwa w projekcie

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów we wniosku dotyczących roli partnera, a także spójności powyższego opisu z zadaniami oraz wydatkami wskazanymi w projekcie.

Merytoryczne

Ogólne


0/1

Nie

Ocena merytoryczna


Skierowanie projektu do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego).

Merytoryczne Ogólne

0/1

Nie

Ocena merytoryczna

Lokalizacja biura projektu

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie realizacji projektu, wskazanym we wniosku o dofinansowanie, mieszczącym się na obszarze województwa śląskiego. Lokalizacja biura projektu powinna uwzględniać równy dostęp potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu do osobistego kontaktu z Beneficjentem, w godzinach adekwatnych do specyfiki grupy docelowej. W biurze przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami).

Merytoryczne Ogólne

0/1

Nie

Ocena merytoryczna


Realizacja wskaźników kluczowych i specyficznych dla Programu

Projekt realizuje wskaźniki kluczowe i specyficzne dla Programu, adekwatne do przewidzianej grupy docelowej i typów wsparcia, określone w regulaminie konkursu/naboru jako obowiązkowe dla danego typu projektu.

Merytoryczne Ogólne

0/1

Nie

Ocena merytoryczna

Wkład własny

Weryfikowane będzie czy we wniosku określono wkład własny na poziomie wskazanym w SZOOP i regulaminie konkursu/naboru. Weryfikacja na podstawie zapisów budżetu.

Merytoryczne Ogólne

0/1

Nie

Ocena merytoryczna


Adekwatność celu projektu do zdiagnozowanych problemów

Weryfikowane będzie:

 1. Prawidłowość sformułowania celu;

 2. Stopień adekwatności celu do zdiagnozowanych problemów we wniosku o dofinansowanie.

Merytoryczne Ogólne

Punktowa: 0-3

Nie

Ocena merytoryczna


Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników oraz opis monitorowania

Weryfikowane będzie:

 1. Adekwatność wartości docelowej wskaźników produktu kluczowych i specyficznych dla programu do zaplanowanych działań i wydatków w projekcie;

 2. Adekwatność wartości wskaźników rezultatu kluczowych i specyficznych dla programu do zaplanowanych działań i wydatków w projekcie;

 3. Adekwatność wskaźników specyficznych dla projektu do zaplanowanych działań i wydatków w projekcie;2

 4. Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźników.

Merytoryczne Ogólne

Punktowa: 0-10

Tak

Ocena merytoryczna


Opis grupy docelowej

Weryfikowane będzie:

 1. Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem;

 2. Charakterystyka grupy docelowej;

 3. Sposób pozyskania uczestników do projektu.

Merytoryczne Ogólne

Punktowa: 0-5

Nie

Ocena merytoryczna


Opis zadań w

kontekście osiągnięcia celu i wskaźników projektuWeryfikowane będzie:

 1. Zadania logicznie korespondują z określoną sytuacją problemową wobec wybranej grupy docelowej;

 2. Wpływ zadań na osiągnięcie wskaźników i założonych celów;

 3. Opis zakresu merytorycznego zadań uwzględniający: rodzaj i charakter wsparcia, liczbę osób jakie otrzymają wsparcie;

 4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zadań;

 5. Wskazanie podmiotu realizującego działania w ramach zadania, w tym zaangażowanej kadry.

Merytoryczne Ogólne

Punktowa: 0-8


Nie

Ocena merytoryczna

Zdolność do efektywnej realizacji projektu

Weryfikowane będzie:

 1. Doświadczenie projektodawcy/partnera, w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;

 2. Doświadczenie projektodawcy/partnera, na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu

 3. Doświadczenie projektodawcy/partnera w zakresie podejmowanych inicjatyw na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu;

 4. Potencjał kadrowy/merytoryczny projektodawcy/partnera;

 5. Potencjał techniczny projektodawcy/partnera

 6. Sposób zarządzania projektem;

Merytoryczne Ogólne

Punktowa: 0-14

Nie

Ocena merytoryczna


Budżet projektu

Weryfikowane będzie:

 1. Niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań

 2. Racjonalność i efektywność wydatków

 3. Prawidłowość sporządzenia budżetu oraz tabeli- źródła finansowania wydatków, w tym kwalifikowalność wydatków zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

Merytoryczne Ogólne

Punktowa: 0-10


Tak

Ocena merytorycznaKryteria horyzontalneZgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym:

- zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum,

- zasadą równości szans i niedyskryminacji , w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami

- zasadą zrównoważonego rozwoju

- zasadą partnerstwa


Weryfikowana będzie zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum oraz zgodność z pozostałymi zasadami horyzontalnymi. W ramach kryterium wnioskodawca powinien spełnić standard minimum oraz wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na pozostałe zasady horyzontalne UE, m.in.

-zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

- zasadę zrównoważonego rozwoju;

- zasadę partnerstwa.Horyzontalne Ogólne0/1

Nie

Ocena merytoryczna

Zgodność projektu z prawodawstwem krajowym


Weryfikowane będzie czy we wniosku nie ma zapisów z których wynika niezgodność z obowiązującym prawem np. kodeksem pracy, ustawą prawo zamówień publicznych.

Horyzontalne Ogólne

0/1

Nie

Ocena merytoryczna

Zgodność z zasadami

pomocy publicznej (lub pomocy de minimis)Oceniana będzie:

- prawidłowość odpowiedzi na pytanie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej w kontekście form wsparcia, wydatków i grup docelowych;- możliwość udzielenia pomocy de minimis / pomocy publicznej mając na względzie reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu.

Horyzontalne Ogólne

0/1

Nie

Ocena merytorycznaKryteria dostępu

Zgodnie z tabelą dla poszczególnych Osi Priorytetowych

Kryteria dodatkowe

Zgodnie z tabelą dla poszczególnych Osi Priorytetowych

Kryteria preselekcyjne

Nie przewidziano na obecnym etapie

Kryteria strategiczne

Nie przewidziano na obecnym etapie


Kryteria szczegółowe

Kryteria szczegółowe dla osi priorytetowej IX


Kryteria dla Poddziałania 9.1.6 – w przypadku zastosowania trybu pozakonkursowego

Lp.

Treść kryterium

Definicja

Działanie/ Poddziałanie

Rodzaj kryterium

Sposób weryfikacji

Etap Oceny KryteriumOkres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 31 grudnia 2017 roku

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

FormalnaProjektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach danego naboru.

Kryterium weryfikowane po zakończeniu procedury naboru wniosku.

9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

FormalnaProjektodawca w przypadku powiatu ziemskiego realizuje projekt w partnerstwie z gminami z terenu swojego powiatu.

Projektodawca realizuje projekt w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej z terenu swojego powiatu, które wyraziły gotowość do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach aktywnej integracji.

Kryterium jest weryfikowane podczas oceny projektu na podstawie zapisów wniosku oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie poprzez weryfikację załącznika do umowy, tj. Oświadczenia o objęciu wsparciem wszystkich zainteresowanych ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie, w przypadku nieobjęcia wsparciem 100% ośrodków pomocy społecznej z danego terenu, Wnioskodawca jest zobowiązany do przechowywania w dokumentacji projektowej pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie ośrodków nieobjętych wsparciem.


9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

MerytorycznaW przypadku gdy Projektodawcą jest miasto na prawach powiatu projekt jest realizowany w partnerstwie lub część długofalowych działań w ramach projektu jest zlecanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady realizacji projektów partnerskich określają Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 oraz Regulamin naboru.
W przypadku zlecania zadań w projekcie Wnioskodawca w projekcie określa działanie/działania jakie zamierza zlecać organizacjom pożytku publicznego.

Za długofalowe działanie uznaje się działanie/działania merytoryczne trwające co najmniej przez okres 3 miesięcy i przyczyniające się do osiągnięcia założonej ścieżki reintegracyjnej uczestników projektu.


Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

MerytorycznaWskaźnik efektywności społeczno -zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 45%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 10%.

Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej jest mierzony zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

Jednocześnie, Wnioskodawca jest zobowiązany do przechowywania w dokumentacji projektowej odpowiednich dokumentów zgodnie w ww. Wytycznymi potwierdzających osiągnięcie wskaźnika społeczno-zatrudnieniowego.


9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

MerytorycznaGrupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 10% osoby niepełnosprawne.

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

W przypadku gdy 10% nie stanowi liczby całkowitej każdorazowo w ramach projektu należy dokonać zaokrąglenia w górę.


Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

MerytorycznaProjektodawca zobowiązany jest do zawarcia pisemnego porozumienia z powiatowym urzędem pracy, określającego zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.

Projekt zakłada współpracę z właściwymi dla Beneficjentów Powiatowymi Urzędami Pracy przy aktywizacji zawodowej uczestników projektu w zakresie konsultowania grup docelowych oraz instrumentów wsparcia. Dotyczy osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które zgodnie z mechanizmem profilowania osób bezrobotnych pod kątem oddalenia od rynku pracy oraz gotowości do podjęcia zatrudnienia, należą do grupy III - tzw. oddalonych od rynku pracy.
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

Merytoryczna

Kryteria dla Poddziałania 9.1.6 – w przypadku zastosowania trybu konkursowego

Lp.

Treść kryterium

Definicja

Działanie/ Poddziałanie

Rodzaj kryterium

Sposób weryfikacji

Etap Oceny KryteriumOkres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 31 grudnia 2017 roku

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

FormalnaProjektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach danego konkursu.

Kryterium weryfikowane po zakończeniu procedury naboru wniosku.

9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

FormalnaWskaźnik efektywności społeczno -zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 45%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 10%.

Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej jest mierzony zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

Jednocześnie, Wnioskodawca jest zobowiązany do przechowywania w dokumentacji projektowej odpowiednich dokumentów zgodnie w ww. Wytycznymi potwierdzających osiągnięcie wskaźnika społeczno-zatrudnieniowego.


9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

MerytorycznaW przypadku gdy Projektodawcą jest miasto na prawach powiatu grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 10% osoby niepełnosprawne.

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

W przypadku gdy 10% nie stanowi liczby całkowitej każdorazowo w ramach projektu należy dokonać zaokrąglenia w górę.


Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

MerytorycznaW przypadku gdy Projektodawcą jest powiat ziemski grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 30% osoby niepełnosprawne.

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

W przypadku gdy 30% nie stanowi liczby całkowitej każdorazowo w ramach projektu należy dokonać zaokrąglenia w górę.


Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

MerytorycznaProjektodawca zobowiązany jest do zawarcia pisemnego porozumienia z powiatowym urzędem pracy, określającego zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.

Projekt zakłada współpracę z właściwymi dla Beneficjentów Powiatowymi Urzędami Pracy przy aktywizacji zawodowej uczestników projektu w zakresie konsultowania grup docelowych oraz instrumentów wsparcia. Dotyczy osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które zgodnie z mechanizmem profilowania osób bezrobotnych pod kątem oddalenia od rynku pracy oraz gotowości do podjęcia zatrudnienia, należą do grupy III - tzw. oddalonych od rynku pracy.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.9.1 9.1.6

Dostępu

0/1

MerytorycznaProjekt realizowany jest w partnerstwie.

W ramach kryterium będzie weryfikowane, czy zawarte zostało formalne partnerstwo w celu realizacji zadań projektu.
Punkty przyznawane w zależności od liczby partnerów:

1 partner - 2 pkt, 2 partnerów - 4 pkt, 3 partnerów i więcej - 6 pkt.


Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

9.1 9.1.6

Dodatkowe

0-6

MerytorycznaOdpowiedni % uczestników projektu stanowią osoby niepełnosprawne.

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Punkty przyznawane w zależności od procentowego udziału osób niepełnosprawnych w grupie docelowej.


Wśród grupy docelowej:

10% stanowią osoby niepełnosprawne - 1 pkt,

20% stanowią osoby niepełnosprawne - 3 pkt,

30% stanowią osoby niepełnosprawne - 5 pkt.


W przypadku gdy odpowiedni % nie stanowi liczby całkowitej każdorazowo w ramach projektu należy dokonać zaokrąglenia w górę.
Dla Projektodawców w przypadku miast na prawach powiatu oraz powiatów ziemskich mogą zostać przyznane dodatkowe punkty jedynie po zapewnieniu obligatoryjnego % udziału osób niepełnosprawnych.

Powyższe oznacza, żeby otrzymać dodatkowe punkty Projektodawcy w miastach na prawach powiatu muszą zapewnić udział przynajmniej 20% osób niepełnosprawnych, a w przypadku powiatów ziemskich co najmniej 40%.


Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

9.1 9.1.6

Dodatkowe

0-5

MerytorycznaWnioskodawca zapewnia, że część długofalowych działań w ramach projektu jest zlecanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub w ramach realizowanego projektu zastosuje co najmniej jedno społecznie odpowiedzialne zamówienie publiczne.

W przypadku zlecania zadań w projekcie Wnioskodawca w projekcie określa działanie/działania jakie zamierza zlecać organizacjom pożytku publicznego.

Za długofalowe działanie uznaje się działanie/działania merytoryczne trwające co najmniej przez okres 3 miesięcy i przyczyniające się do osiągnięcia założonej ścieżki reintegracyjnej uczestników projektu.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.


9.1 9.1.6

Dodatkowe

0-4

Merytoryczna

Lp.

Treść kryterium

Definicja

Działanie/ Poddziałanie

Rodzaj kryterium

Sposób weryfikacji

Etap Oceny KryteriumOkres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

9.2 9.2.7

Dostępu

0/1

MerytorycznaProjektodawca składa wniosek obejmujący wsparciem wszystkie ośrodki adopcyjne z obszaru województwa śląskiego.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

9.2 9.2.7

Dostępu

0/1

MerytorycznaW ramach realizowanego projektu zostanie zastosowane co najmniej jedno społecznie odpowiedzialne zamówienie publiczne.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.9.2 9.2.7

Dostępu

0/1

MerytorycznaProjekt zakłada, że minimum 20% z liczby dzieci przysposobionych stanowić będą dzieci przynależące do jednej z poniżej wymienionych grup: tj. dzieci od 5 roku życia lub/i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

9.2 9.2.7

Dostępu

0/1

MerytorycznaO ile w ramach PI 9 iv POWER zostaną wypracowane krajowe założenia dotyczące wymogów kwalifikacyjnych, lub katalog predyspozycji i przeciwwskazań dla kandydatów na rodziny adopcyjne, w ramach projektu zapewnia się ich wdrożenie.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

9.2 9.2.7

Dostępu

0/1

MerytorycznaOkres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

9.3.1

Dostępu

0/1

FormalnaProjektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach danego konkursu.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs.

9.3.1

Dostępu

0/1

FormalnaProjektodawca świadczy usługi na rzecz ekonomii społecznej po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy połowie okresu realizacji projektu. Jednocześnie, wsparcie udzielane po zakończeniu realizacji projektu powinno obejmować co najmniej dwie formy wskazane w typach operacji.

Wskazany okres działania zapewnia trwałość rozwiązań w przedmiotowym obszarze poprzez zapewnienie długofalowego funkcjonowania podmiotów świadczących wsparcie na rzecz ekonomii społecznej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

9.3.1

Dostępu

0/1

MerytorycznaProjektodawca jest zobowiązany do uzyskania akredytacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zgodnie z system akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej (AKSES) oraz do wyrażenia woli jej utrzymania w okresie realizacji projektu. Jednocześnie Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z standardami akredytacyjnymi określonymi dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Kryterium jest weryfikowane podczas oceny projektu na podstawie zapisów wniosku oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie poprzez weryfikację załącznika do umowy, tj. Zaświadczenia o uzyskaniu akredytacji przez OWES.

9.3.1

Dostępu

0/1

MerytorycznaProjekt zakłada funkcjonowanie ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OWES), który obejmie zakresem swoich działań teren jednego z obszarów województwa śląskiego.


W każdym obszarze zostanie wyłoniony jeden podmiot (OWES) świadczący usługi wsparcia na rzecz ES.

Za właściwy podział na obszary przyjmuje się podział wskazany w Regulaminie konkursu.


Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie listy wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs.

9.3.1

Dostępu

0/1

MerytorycznaProjektodawca zapewnia, że będzie wspierał zatrudnienie osób wychodzących z WTZ, CIS, ZAZ, placówek opiekuńczo wychowawczych, zakładów poprawczych i innych tego typu placówek będących uczestnikami projektów w ramach Działań 9.1. oraz 9.2.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

9.3.1

Dostępu

0/1

MerytorycznaProjektodawca zapewni w ramach projektu realizację działań na Obszarze Strategicznej Interwencji.

Projektodawca realizujący działania na terenie, do którego należy Obszar Strategicznej Interwencji jest zobowiązany do zadeklarowania gotowości do objęcia go wsparciem, a podczas realizacji projektu do wyodrębnienia zadań, wskaźników oraz budżetu przeznaczonego na realizację wsparcia na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji, tj. na obszarze Bytomia i Radzionkowa.


Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

9.3.1

Dostępu

0/1

MerytorycznaProjektodawca prowadzący OWES w trakcie realizacji będzie współpracował z ROPS i właściwymi mu terytorialnie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz powiatowymi urzędami pracy.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.


9.3.1

Dostępu

0/1

MerytorycznaOkres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a planowany termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 31 grudnia 2017 roku.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.

9.3 9.3.2

Dostępu

0/1

FormalnaProjekt jest realizowany w oparciu o zapisy Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.

9.3 9.3.2

Dostępu

0/1

MerytorycznaW ramach realizowanego projektu zostanie zastosowane co najmniej jedno społecznie odpowiedzialne zamówienie publiczne.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.9.3 9.3.2

Dostępu

0/1

Merytoryczna


Kryteria szczegółowe dla osi priorytetowej XI


L.p.

Treść kryterium

Definicja

Działanie/ Poddziałanie

Rodzaj kryterium

Sposób weryfikacji

Etap Oceny KryteriumMaksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące

Weryfikowane będzie czy realizacja projektu mieści się we wskazanych ramach czasowych.

11.1.4

dostępu

0/1

Ocena formalnaRealizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu.

Jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu należy rozumieć te placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych jest na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu (części egzaminu w przypadku egzaminu gimnazjalnego, bądź przedmiotu obowiązkowego w przypadku egzaminu maturalnego). Jako średnia województwa należy rozumieć średnią z ostatniego egzaminu zewnętrznego, którego wyniki zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do dnia opublikowania ogłoszenia o naborze. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku

11.1.4

dostępu

0/1

Ocena formalnaProjekt w zakresie typu 2 skierowany jest w całości lub w znacznym stopniu do szkół lub placówek położonych na terenach wiejskich.

W znacznym stopniu oznacza, iż powyżej 50% szkół lub palcówek systemu oświaty, do których kierowany jest dany projekt położonych jest na ternach wiejskich. Położenie na terenie wiejskim badane będzie na podstawie bazy TERYTR dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.11.1.4

Dodatkowe

5 pkt

Ocena merytorycznaProjekt w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu zakłada utworzenie międzyszkolnej pracowni przez szkoły lub placówki lub nawiązanie współpracy/partnerstwa ze szkołami lub placówkami, z których przynajmniej jedna posiada wyposażenie niezbędne do realizacji tego typu nauczania.

Projektodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku informacji na temat utworzenia międzyszkolnej pracowni zapewniającej warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu lub nawiązania współpracy/partnerstwa ze szkołami lub placówkami systemu oświaty, z których co najmniej jedna posiadaj wyposażenie niezbędne do realizacji tego typu nauczania i w ramach projektu będzie je udostępniała pozostałym szkołom/placówkom. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.

11.1.4

Dodatkowe

5 pkt

Ocena merytorycznaRealizacja form wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przewidziana w ramach projektu jest realizowana z wykorzystaniem narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

Projektodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku informacji na temat narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów zrealizowanych w latach 2007-2013 PO KL wraz z ich szczegółowym opisem oraz sposobem ich wykorzystania

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.11.1.4

dodatkowe

5 pkt

ocena merytoryczna


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna